Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likums otrreizējai caurlūkošanai

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likuma

«Grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju» » (reģ. nr. 807) otrreizējai caurlūkošanai

Spēkā esošā redakcija

17.01.2002. pieņemtā likuma redakcija

(dok. nr. 3996)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumu otrreizējā caurlūkošanā

1

2

3

4

5

6

Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

     

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

I daļa. Šajā likumā lietotie termini un jēdzieni

--------------------------------------

Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts - uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, nekustamais īpašums, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļas, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.

--------------------------------------

1. Izteikt I daļā minēto terminu “valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts — uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības mantas sastāvā esošs nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļa, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.”

     

1. Izteikt I daļā minēto terminu “valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts — uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības mantas sastāvā esošs nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļa, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.”

3.pants. Ar pārdošanas metodi veicamās valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas kārtība un paņēmieni

--------------------------------------

7. Tādas valsts īpašumā esošas nekustamās mantas privatizācijas

īpatnības, kura nav valsts uzņēmuma vai valsts statūtsabiedrības sastāvā,

nosaka šā likuma V daļas noteikumi.

--------------------------------------

 

 

 

2. Izslēgt 3.panta septīto daļu.

     

 

 

 

 

2. Izslēgt 3.panta septīto daļu.

4.pants. Privatizācijas subjekts

--------------------------------------

4. Ja privatizējamais objekts ir nekustamais īpašums vai atsevišķa

manta, šā nekustamā īpašuma vai mantas pircējs privatizācijas procesā var būt arī valsts un pašvaldība, valsts un pašvaldības uzņēmums, valsts un pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.

--------------------------------------

3. Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.”

     

3. Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.”

7.pants. Privatizācijas aģentūras juridiskais statuss

1. Privatizācijas aģentūra ir valsts bezpeļņas organizācija, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, likumu "Par bezpeļņas organizāciju", likumu "Par akciju sabiedrībām", citiem likumiem un saviem statūtiem. Statūtus apstiprina, kā arī grozījumus tajos izdara Ministru kabinets.

         

2. Privatizācijas aģentūru saskaņā ar šo likumu dibina valsts Ministru kabineta personā.

         

3. Privatizācijas aģentūra ir juridiskā persona, tai ir savi norēķinu konti bankās un zīmogs.

4. Privatizācijas aģentūras ietvaros tiek izveidota šķīrējtiesa, kas darbojas saskaņā ar nolikumu. Šķīrējtiesa izskata strīdus, kas radušies no civiltiesiskajām attiecībām starp privatizētiem uzņēmumiem, privatizējamiem uzņēmumiem, kā arī jebkurus citus strīdus, ja strīdā iesaistītās puses tā ir pielīgušas.

5. Privatizācijas aģentūras valdes un tās pilnvarotu institūciju lēmumus, kas aizskar kādas personas intereses, šī persona var pārsūdzēt tiesā.

         
 

4. Papildināt 7.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“6. Lēmumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju pieņem Ministru kabinets, izdodot par to rīkojumu. Privatizācijas aģentūras likvidāciju veic likvidācijas komisija, kuras locekļus pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma ieceļ Ministru kabinets.”

1.

 

 

 

 

 

 

2.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt grozījumu likuma 4.panta 2.teikumā vārdus “likvidācijas komisija, kuras locekļus pēc” ar vārdiem “likvidācijas komisija triju likvidatoru sastāvā, kurus pēc”.

 

(Juridiskais birojs)

Papildināt 7.panta 6.daļu ar 3.teikumu šādā redakcijā, pārnesot 112.panta 5.daļu (sk. 10.pr-lik.):

“Ministru kabinets var jebkurā laikā likvidatoru atcelt vai atstādināt no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas.”

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

4. Papildināt 7.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“6. Lēmumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju pieņem Ministru kabinets, izdodot par to rīkojumu. Privatizācijas aģentūras likvidāciju veic likvidācijas komisija triju likvidatoru sastāvā, kurus pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma ieceļ Ministru kabinets. Ministru kabinets var jebkurā laikā likvidatoru atcelt vai atstādināt no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas.”

11.pants. Privatizācijas aģentūras līdzekļi un darbības finansēšana

1. Atlīdzību par valsts īpašuma objektu privatizāciju Privatizācijas

aģentūra saņem atskaitījumu veidā no valsts īpašuma privatizācijas

rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. Atskaitījumu apmēru un to veikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

2. Līdzekļi Privatizācijas aģentūras pamatkapitāla izveidošanai un darbības uzsākšanai tiek piešķirti no valsts īpašuma privatizācijas fonda

vai no citiem avotiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

3. Privatizācijas aģentūras rezervi (rezerves fondu) veido tās ienākumu

pārsniegums pār izdevumiem. Rezerves (rezerves fonda) līdzekļi izmantojami tikai valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Citu kapitālu un rezervju Privatizācijas aģentūrai nav.

4. Privatizācijas aģentūra nav tiesīga izdarīt ziedojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Privatizācijas aģentūras likvidācijas gadījumā tās likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Likvidācijas izdevumu finansēšanai var izmantot arī šā panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus.”

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Privatizācijas aģentūras likvidācijas gadījumā tās likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Likvidācijas izdevumu finansēšanai var izmantot arī šā panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus.”

 

6. Papildināt likuma III daļu ar 11.nodaļu šādā redakcijā:

“11.nodaļa. Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšana un likvidācija

111.pants. Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšana

1. Privatizācijas aģentūra izbeidz savu darbību vienlaikus ar tās likvidāciju šādos gadījumos:

1) saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu;

2) saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”;

3) saskaņā ar tiesas nolēmumu.

2. Likvidācijas gadījumā netiek piemērota likuma “Par uzņēmējdarbību” 34.panta otrā daļa.

3.

 

 

4.

(Ekonomikas ministrs A.Kalvītis)

Izslēgt grozījumu likuma 6.pantu.

 

(Ekonomikas ministrs A.Kalvītis)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt grozījumu likuma 6.pantā 111.pantu.

 

Ne-atbalstīt.

 

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt nodaļas turpmāko pantu numerāciju

 
 

112.pants. Privatizācijas aģentūras likvidatori

 

1. Privatizācijas aģentūras likvidāciju veic Ministru kabineta iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā.

2. Vienu likvidatoru ieceļ pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma, otru – pēc Uzņēmumu reģistra priekšlikuma, trešo – pēc Zvērinātu revidentu asociācijas priekšlikuma.

3. Par likvidatoru nedrīkst būt persona, kura dienā, kad tiek pieņemts lēmums par Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšanu, ir vai pēdējā gada laikā ir bijusi Privatizācijas aģentūras valdes sastāvā.

 

 

 

 

 

4. Likvidators drīkst veikt tikai pedagoģisku, zinātnisku vai citu radošu darbu ar Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka atļauju.

5. Ministru kabinets var jebkurā laikā likvidatoru atcelt vai atstādināt no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas.

5.

 

 

 

 

 

6.

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 112.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“112.pants. Privatizācijas aģentūras likvidatoriem noteiktie ierobežojumi”.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 112.panta 1. un 2.daļu.

(Deputāti M.Grīnblats, Dz.Kudums, Dz. Rasnačs, P.Tabūns, J.Vidiņš)

Izslēgt grozījumu likuma 6.pantā 112.panta 2.daļu un mainīt 112.panta turpmāko daļu numerāciju.

(Ekonomikas ministrs A.Kalvītis)

Izslēgt grozījumu likuma 6.pantā 112.panta 2. un 3.daļu.

 

 

(Deputāts M.Lujāns)

Papildināt 112.panta 2.daļu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

“Ieteiktās kandidatūras Ministru kabinetam apstiprināšanai iesniedz Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieks.”

 

(Juridiskais birojs)

Izteikt 112.panta 5.daļu kā likuma 7.panta 6.daļas 3.teikumu.

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju

 

Atbalstīt.

 

Daļēji atbalstīts. Ne-atbalstīt 3.daļas izslēgšanu

 

 

Ne-atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

Attiecīgi mainīt turpmākās daļas numerāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Papildināt likuma III daļu ar 1.1 nodaļu šādā redakcijā:

“1.1 nodaļa. Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšana un likvidācija

11.1 pants. Privatizācijas aģentūras likvidatoriem noteiktie ierobežojumi

1. Par likvidatoru nedrīkst būt persona, kura dienā, kad tiek pieņemts lēmums par Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšanu, ir vai pēdējā gada laikā ir bijusi Privatizācijas aģentūras valdes sastāvā.

2. Likvidators drīkst veikt tikai pedagoģisku, zinātnisku vai citu radošu darbu ar Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka atļauju.

 

6. Līdz ar likvidācijas komisijas iecelšanu Privatizācijas aģentūras valdes locekļu un ģenerāldirektora pilnvaras izbeidzas. Ministru kabineta noteiktajā termiņā valde nodod lietas likvidācijas komisijai, sastādot par to pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru paraksta ģenerāldirektors un visi likvidatori.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

(Deputāts M.Lujāns)

Izteikt 112.panta 6.daļu šādā redakcijā:

“Līdz ar likvidācijas komisijas iecelšanu Privatizācijas aģentūras valdes locekļu un ģenerāldirektora pilnvaras izbeidzas. Ministru kabineta noteiktajā termiņā valde kopā ar likvidācijas komisiju nodod iesāktās, bet nepabeigtās valsts īpašuma objektu privatizācijas lietas un uzraudzību pār privatizācijas noteikumu izpildi valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, valsts akciju sabiedrībai “Latvijas attīstības aģentūra” vai citai Ministru kabineta noteiktai institūcijai, sastādot par to pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru paraksta ģenerāldirektors, visi likvidatori un tās institūcijas vadītājs, kura pieņem lietas.”

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 112.panta 6.daļas 2.teikumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne-atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Līdz ar likvidācijas komisijas iecelšanu Privatizācijas aģentūras valdes locekļu un ģenerāldirektora pilnvaras izbeidzas.

 

113.pants. Likvidācijas izdevumu finansēšanas tāme

1. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi sagatavo likvidācijas komisija, bet Privatizācijas aģentūras padome to pārbauda un sniedz par to savu atzinumu.

2. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets.

3. Šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus var izmantot arī likvidācijas izdevumu finansēšanai.

 

13.

 

(Ekonomikas ministrs A.Kalvītis)

Izslēgt likuma 6.pantā 113.panta 1.daļā vārdus “bet Privatizācijas aģentūras padome to pārbauda un sniedz par to savu atzinumu”.

 

 

 

 

Atbalstīt.

11.2 pants. Likvidācijas izdevumu finansēšanas tāme

1. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi sagatavo likvidācijas komisija.

2. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets.

3. Šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus var izmantot arī likvidācijas izdevumu finansēšanai.

 

114.pants. Likvidācijas komisijas darbība

1. Likvidācijas komisija Privatizācijas aģentūru likvidē likumā “Par uzņēmējdarbību” un likumā “Par akciju sabiedrībām” noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi.

2. Likvidācijas komisijas darbībai piemēro tos pašus noteikumus, kurus piemēro Privatizācijas aģentūras valdes darbībai, ciktāl šajā likumā un Privatizācijas aģentūras statūtos nav paredzēts citādi.

3. Likvidācijas komisija no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju, kurš organizē likvidācijas komisijas darbu.

4. Likvidācijas komisija visus lēmumus pieņem koleģiāli. Likvidācijas komisijas sēdes sasauc šīs komisijas priekšsēdētājs.

5. Likvidācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi likvidatori, un tā pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, lēmums netiek pieņemts. Ja likvidators nepiekrīt likvidācijas komisijas lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu. Viņa atšķirīgais viedoklis ierakstāms sēdes protokolā.

6. Likvidācijas komisija Ministru kabineta noteiktajos termiņos sniedz pārskatu par savu darbību, bet pēc likvidācijas pabeigšanas – arī pārskatu par visu likvidācijas laikā veikto darbību.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

(Deputāts M.Lujāns)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 114.panta 2.daļu.

 

 

 

 

 

Atbalstīt. Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju

11.3 pants. Likvidācijas komisijas darbība

1. Likvidācijas komisija Privatizācijas aģentūru likvidē likumā “Par uzņēmējdarbību” un likumā “Par akciju sabiedrībām” noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi.

2. Likvidācijas komisija no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju, kurš organizē likvidācijas komisijas darbu.

3. Likvidācijas komisija visus lēmumus pieņem koleģiāli. Likvidācijas komisijas sēdes sasauc šīs komisijas priekšsēdētājs.

4. Likvidācijas komisija ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vismaz divi likvidatori, un tā pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, lēmums netiek pieņemts. Ja likvidators nepiekrīt likvidācijas komisijas lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu. Viņa atšķirīgais viedoklis ierakstāms sēdes protokolā.

5. Likvidācijas komisija Ministru kabineta noteiktajos termiņos sniedz pārskatu par savu darbību, bet pēc likvidācijas pabeigšanas – arī pārskatu par visu likvidācijas laikā veikto darbību.”

 

7. Likvidācijas komisija informē Privatizācijas aģentūras padomi par katru nozīmīgu Privatizācijas aģentūras darbības aspektu.

8. Likvidācijas komisija sniedz pārskatu par savu darbību un informāciju Privatizācijas aģentūras padomei tās norādītajos termiņos.

15.

 

 

16.

(Ekonomikas ministrs A.Kalvītis)

Izslēgt grozījumu likuma 6.pantā 114.panta 7. un 8.daļu.

(Deputāts M.Lujāns)

Izteikt likuma 114.panta 7.daļu šādā redakcijā:

“Likvidācijas komisija sistemātiski informē Privatizācijas aģentūras padomi par lietu nodošanas gaitu Privatizācijas aģentūras tiesību un pienākumu pārmantotājiem un Privatizācijas aģentūras likvidācijas procesu.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Ne-atbalstīt.

 
 

115.pants. Padomes kompetence likvidācijas procesa pārraudzībā

1. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā Privatizācijas aģentūras padomei ir arī šādi uzdevumi:

1) pastāvīgi kontrolēt likvidācijas komisijas darbību un raudzīties, lai Privatizācijas aģentūras lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Privatizācijas aģentūras statūtiem, valsts pilnvarnieka un Ministru kabineta lēmumiem;

2) pārbaudīt likvidācijas komisijas iesniegto likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi un kopā ar savu atzinumu iesniegt to Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarniekam;

3) pārstāvēt Privatizācijas aģentūru tiesā visās Privatizācijas aģentūras celtajās prasībās pret likvidatoriem un likvidācijas komisijas celtajās prasībās pret Privatizācijas aģentūru;

4) iepriekš izskatīt visus ar Privatizācijas aģentūras likvidāciju saistītos jautājumus, kuri saskaņā ar Privatizācijas aģentūras statūtiem ietilpst Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka vai Ministru kabineta kompetencē vai kurus likvidācijas komisija ierosinājusi skatīt Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarniekam.

17.

 

 

18.

(Ekonomikas ministrs A.Kalvītis)

Izslēgt grozījumu likuma 6.pantā 115.pantu.

(Deputāts M.Lujāns)

Papildināt 115.panta 1.daļas 1.punktu pēc vārdiem “pastāvīgi kontrolēt likvidācijas komisijas darbību” ar vārdiem “uzraudzīt Privatizācijas aģentūras lietu nodošanu tās tiesību un pienākumu pārmantotājiem”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Ne-atbalstīt.

 
 

2. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā Privatizācijas aģentūras padomei ir arī šādas tiesības:

1) jebkurā laikā pieprasīt, lai likvidācijas komisija sniedz pārskatu par likvidācijas gaitu un savu darbību;

2) jebkurā laikā pieprasīt, lai likvidācijas komisija sniedz informāciju par valsts īpašuma privatizācijas gaitu vai par atsevišķu valsts īpašuma objektu privatizāciju;

3) pārbaudīt Privatizācijas aģentūras reģistrus un dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus un citu mantu;

4) jebkurā laikā atstādināt likvidatoru no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas, ja viņš ar ļaunu nolūku vai aiz rupjas neuzmanības izdarījis pārkāpumu vai ja viņš neatbilst ieņemamajam amatam vai izpildāmajam darbam.”

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāti M.Grīnblats, Dz.Kudums, Dz. Rasnačs, P.Tabūns, J.Vidiņš)

Izslēgt grozījumu likuma 6.pantā 115.panta 2.daļas 4.punktu.

(Deputāts M.Lujāns)

Papildināt 115.panta 2.daļas 4.punktu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

“Par likvidatora atstādināšanu Privatizācijas aģentūras padome nekavējoties ziņo Ministru kabinetam, kas pieņem galīgo lēmumu šajā jautājumā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne-atbalstīt.

 

 

 

 

 

Ne-atbalstīt.

 
 

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. — 7.punktu šādā redakcijā:

“4. Termina “valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” jaunā redakcija, kā arī grozījumi likuma 3.panta septītajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā (par nekustamā īpašuma privatizāciju) neattiecas uz tādu nekustamo īpašumu privatizāciju, kurus Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz dienai, kad tas izdevis rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju.

       
 

5. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas četru mēnešu laikā pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ar rīkojumu nodod valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, valsts akciju sabiedrībai “Latvijas attīstības aģentūra” vai citai intitūcijai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai šo institūciju kompetencei.

6. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanu citai institūcijai pēc šo pārejas noteikumu 5.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas organizē likvidācijas komisija, un to noformē ar likvidācijas komisijas un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.

7. Ministru kabinets pieņem nepieciešamos grozījumus Privatizācijas aģentūras statūtos.”

21.

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāts M.Lujāns)

Izslēgt pārejas noteikumu 5. un 6.punktu.

(Ekonomikas ministrs A.Kalvītis)

Izteikt grozījumu likuma 7.pantu šādā redakcijā:

“7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.-8.punktu šādā redakcijā:

“4. Termina “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” jaunā redakcija, kā arī grozījumi likuma 3.panta septītajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā (par nekustamā īpašuma privatizāciju) neattiecas uz tādu nekustamo īpašumu privatizāciju, kurus Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz dienai, kad tas izdevis rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju.

5. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ir tiesīgs nodot citām institūcijām.

6. Ministru kabinets rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju var izdot pēc šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā paredzētās Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas citām institūcijām.

7. Šajā likumā noteikto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citām institūcijām noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu.

8. Ministru kabinets pieņem nepieciešamos grozījumus Privatizācijas aģentūras statūtos.” “

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā 6.punktu.

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.-8.punktu šādā redakcijā:

“4. Termina “valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” jaunā redakcija, kā arī grozījumi likuma 3.panta septītajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā (par nekustamā īpašuma privatizāciju) neattiecas uz tādu nekustamo īpašumu privatizāciju, kurus Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz dienai, kad tas izdevis rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju.

5. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ir tiesīgs nodot citām institūcijām.

6. Ministru kabinets rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju var izdot tikai pēc šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā paredzētās Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas citām institūcijām.

7. Šajā likumā noteikto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citām institūcijām noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu.

8. Ministru kabinets pieņem nepieciešamos grozījumus Privatizācijas aģentūras statūtos.”