Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju» » (reģ. nr. 807) trešajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2945)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 3.lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

     

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

 

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

I daļa. Šajā likumā lietotie termini un jēdzieni

--------------------------------------

Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts - uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, nekustamais īpašums, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļas, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.

--------------------------------------

1. Izteikt I daļā minēto terminu “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts — uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības mantas sastāvā esošs nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļa, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.”

     

1. Izteikt I daļā minēto terminu “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts — uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības mantas sastāvā esošs nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļa, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.”

3.pants. Ar pārdošanas metodi veicamās valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas kārtība un paņēmieni

--------------------------------------

7. Tādas valsts īpašumā esošas nekustamās mantas privatizācijas

īpatnības, kura nav valsts uzņēmuma vai valsts statūtsabiedrības sastāvā,

nosaka šā likuma V daļas noteikumi.

--------------------------------------

 

 

 

2. Izslēgt 3.panta septīto daļu.

     

 

 

 

2. Izslēgt 3.panta septīto daļu.

4.pants. Privatizācijas subjekts

--------------------------------------

4. Ja privatizējamais objekts ir nekustamais īpašums vai atsevišķa

manta, šā nekustamā īpašuma vai mantas pircējs privatizācijas procesā var būt arī valsts un pašvaldība, valsts un pašvaldības uzņēmums, valsts un pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.

--------------------------------------

3. Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.”

     

3. Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.”

5.pants. Īpašuma objekta privatizācijas organizētājs

1. Valsts īpašuma objekta privatizāciju valsts vārdā organizē un veic Privatizācijas aģentūra, kuras dibināšanas, darbības, reorganizācijas un likvidācijas kārtību nosaka šis likums un Privatizācijas aģentūras statūti.

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Papildināt 5.panta pirmo daļu pēc vārdiem “šis likums un” ar vārdiem “Ministru kabineta noteikumi, kas ir arī”.

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Papildināt 5.panta pirmo daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabineta noteikumi Privatizācijas aģentūras likvidācijas jautājumos var noteikt citādāku kārtību, kāda ir noteikta akciju sabiedrības likvidācijai likumā “Par akciju sabiedrībām”.”.

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

2. Pašvaldības īpašuma objekta privatizāciju veic pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija (turpmāk - privatizācijas komisija), kas izveidota un darbojas saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas komisijām".

         

7.pants. Privatizācijas aģentūras juridiskais statuss

1. Privatizācijas aģentūra ir valsts bezpeļņas organizācija, kas darbojas saskaņā ar šo likumu, likumu "Par bezpeļņas organizāciju", likumu "Par akciju sabiedrībām", citiem likumiem un saviem statūtiem. Statūtus apstiprina, kā arī grozījumus tajos izdara Ministru kabinets.

         

2. Privatizācijas aģentūru saskaņā ar šo likumu dibina valsts Ministru kabineta personā.

 

3.

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Papildināt 7.panta otro daļu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Lēmumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju pieņem Ministru kabinets, izdodot par to rīkojumu.”.

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 4.pr-lik.

 

3. Privatizācijas aģentūra ir juridiskā persona, tai ir savi norēķinu konti bankās un zīmogs.

4. Privatizācijas aģentūras ietvaros tiek izveidota šķīrējtiesa, kas darbojas saskaņā ar nolikumu. Šķīrējtiesa izskata strīdus, kas radušies no civiltiesiskajām attiecībām starp privatizētiem uzņēmumiem, privatizējamiem uzņēmumiem, kā arī jebkurus citus strīdus, ja strīdā iesaistītās puses tā ir pielīgušas.

5. Privatizācijas aģentūras valdes un tās pilnvarotu institūciju lēmumus, kas aizskar kādas personas intereses, šī persona var pārsūdzēt tiesā.

         
   

4.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likuma 7.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“6. Lēmumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju pieņem Ministru kabinets, izdodot par to rīkojumu. Privatizācijas aģentūras likvidāciju veic likvidācijas komisija, kuras locekļus pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma ieceļ Ministru kabinets.”

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

4. Papildināt 7.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“6. Lēmumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju pieņem Ministru kabinets, izdodot par to rīkojumu. Privatizācijas aģentūras likvidāciju veic likvidācijas komisija, kuras locekļus pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma ieceļ Ministru kabinets.”

11.pants. Privatizācijas aģentūras līdzekļi un darbības finansēšana

1. Atlīdzību par valsts īpašuma objektu privatizāciju Privatizācijas

aģentūra saņem atskaitījumu veidā no valsts īpašuma privatizācijas

rezultātā iegūtajiem līdzekļiem. Atskaitījumu apmēru un to veikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi.

2. Līdzekļi Privatizācijas aģentūras pamatkapitāla izveidošanai un darbības uzsākšanai tiek piešķirti no valsts īpašuma privatizācijas fonda

vai no citiem avotiem Ministru kabineta noteiktajā apmērā.

3. Privatizācijas aģentūras rezervi (rezerves fondu) veido tās ienākumu

pārsniegums pār izdevumiem. Rezerves (rezerves fonda) līdzekļi izmantojami tikai valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Citu kapitālu un rezervju Privatizācijas aģentūrai nav.

4. Privatizācijas aģentūra nav tiesīga izdarīt ziedojumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Atbildīgā komisija)

Papildināt likuma 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Privatizācijas aģentūras likvidācijas gadījumā tās likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Likvidācijas izdevumu finansēšanai var izmantot arī šā panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 11.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

“5. Privatizācijas aģentūras likvidācijas gadījumā tās likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc Privatizācijas aģentūras valsts pilnvarnieka priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Likvidācijas izdevumu finansēšanai var izmantot arī šā panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus.”

   

6

(Deputāti M.Grīnblats, V.Balodis, J.Dobelis, J.Straume)

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likuma III daļu ar 11.nodaļu šadā redakcijā:

“11.nodaļa. Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšana un likvidācija

111.pants. Privatizācijas aģentūras darbības izbeigšana

1. Privatizācijas aģentūras izbeidz savu darbību vienlaikus ar tās likvidāciju šādos gadījumos:

1) saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu;

2) saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju”;

3) ar tiesas nolēmumu.

2. Likvidācijas gadījumā netiek piemērota likuma “Par uzņēmējdarbību” 34.panta otrā daļa.”

 

 

 

 

 

 

 

neatbalstīts

 
     

112.pants. Privatizācijas aģentūras likvidatori

1. Privatizācijas aģentūras likvidāciju veic Ministru kabineta iecelta likvidācijas komisija trīs likvidatoru sastāvā.

2. Vienu likvidatoru ieceļ pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma, otru – pēc Uzņēmumu reģistra priekšlikuma, trešo – pēc Zvērunātu revidentu asociācijas priekšlikuma.

3. Par likvidatoru nedrīkst būt persona, kuar dienā, kad tiek pieņemts lēmums par darbības izbeigšanu ir, vai pēdējā gada laikā ir bijusi Privatizācijas aģentūras valdes sastāvā.

4. Likvidators drīkst veikt tikai pedagoģisku, zinātnisku vai citu radošu darbu ar valsts pilnvarnieka Privatizācijas aģentūrā atļauju.

5. Ministru kabinets var jebkurā laikā atcelt likvidatoru vai atstādināt no viņam uzticēto pienākumu pildīšanas.

6. Līdz ar likvidācijas komisijas iecelšanu valdes locekļu un ģenerāldirektora pilnvaras izbeidzas. Ministru kabineta noteiktajā termiņā valde nodod lietas likvidācijas komisijai, sastādot par to pieņemšanas un nodošanas aktu, kuru paraksta ģenerāldirektors un visi likvidatori.”

   
     

113.pants. Likvidācijas izdevumu finansēšanas tāme

1. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi sagatavo Likvidācijas komisija, bet Privatizācijas aģentūras padome to pārbauda un sniedz atzinumu.

2. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc valsts pilnvarnieka Privatiācijas aģentūrā priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets.

3. Šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus var izmantot arī likvidācijas izdevumu finansēšanai.

   
     

114.pants. Likvidācijas komisijas darbība

1. Likvidācijas komisija Privatizācijas aģentūru likvidē likumā “Par uzņēmējdarbību” un likumā “Par akciju sabiedrībām” noteiktajā kārtībā, ciktāl šajā likumā nav paredzēts citādi.

2. Likvidācijas komisijas darbībai piemēro tos pašus noteikumus, kurus valdes darbībai, ciktāl šajā likumā un statūtos nav paredzēts citādi.

3. Likvidācijas komisija no sava vidus ievēl priekšsēdētāju, kurš organizē likvidācijas komisijas darbu.

4. Likvidācijas komisija visus lēmumus pieņem koleģiāli. Likvidācijas komisijas sēdes sasauc likvidācijas komisijas priekšsēdētājs.

5. Likvidācijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz divi likvidatori un tā pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, lēmums nav pieņemts. Ja likvidators nepiekrīt likvidācijas komisijas lēmumam un balso pret to, viņš nav atbildīgs par pieņemto lēmumu un viņa atšķirīgās domas jāieraksta sēdes protokolā.

6. Likvidācijas komisija Ministru kabineta noteiktajos termiņos sniedz pārskatu un atskaites par savu darbību, bet pēc likvidācijas pabeigšanas – arī pārskatu par visu likvidācijas laikā veikto darbību.

   
     

7. Likvidācijas komisija informē Privatizācijas aģentūras padomi par katru nozīmīgu Privatizācijas aģentūras darbības aspektu.

8. Likvidācijas komisija sniedz atskaites par savu darbību un informāciju Privatizācijas aģentūras padomei, tās norādītajos termiņos.

   
     

115.pants. Padomes kompetence likvidācijas procesa pārraudzībā

1. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā Privatizācijas aģentūras padomei ir arī šādi uzdevumi:

1) pastāvīgi kontrolēt likvidācijas komisijas darbību un raudzīties, lai Privatizācijas aģentūras lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Privatizācijas aģentūras statūtiem, pilnvarnieka un Ministru kabineta lēmumiem;

2) pārbaudīt likvidācijas komisijas iesniegto likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi un kopā ar savu atsauksmi iesniegt to valts pilnvarniekam Privatizācijas aģentūrā;

3) pārstāvēt Privatizācijas aģentūru tiesā visās Privatizācijas aģentūras celtajās prasībās pret likvidatoriem, un likvidācijas komisjas celtajās prasībās pret Privatizācijas aģentūru;

4) iepriekš izskatīt visus ar Privatizācijas aģentūras likvidāciju saistītos jautājumus, kuri saskaņā ar Privatizācijas aģentūras statūtiem ietilpst valsts pilnvarnieka Privatizācijas aģentūrā vai Ministru kabineta kompetencē, vai kurus likvidācijas komisija ierosinājusi skatīt valsts pilnvarniekam Privatizācijas aģentūrā.

   
     

2. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā Privatizācijas aģentūras padomei ir arī šādas tiesības:

1) jebkurā laikā pieprasīt likvidācijas komisijai sniegt pārskatu par likvidācijas gaitu, un atskaites par savu darbību;

2) jebkurā laikā pieprasīt likvidācijas komisijai sniegt informāciju par valsts īpašuma privatizācijas gaitu, vai par atsevišķu valsts īpašuma objektu privatizāciju;

3) pārbaudīt Privatizācijas aģentūras reģistrus un dokumentus, kā arī kasi, vērtspapīrus un citu mantu;

4) jebkurā laikā atstādināt likvidatoru no viņam uzticēto pienākumu pildīšnas, ja viņš ar ļaunu nolūku vai aiz rupjas neuzmanības izdarījis pārkāpumu, vai ja viņš neatbilst ieņemamajam amatm vai izpildāmajam darbam.”

   
           

2.nodaļa. Valsts īpašuma objekta privatizācijas uzsākšana

12.pants. Valsts īpašuma objekta privatizācijas ierosināšana un lēmuma pieņemšana par īpašuma objekta nodošanu privatizācijai

  1. Jebkura fiziskā vai juridiskā persona ir tiesīga ierosināt jebkura tāda valsts īpašuma objekta privatizāciju, uz kuru attiecināms šis likums.

-------------------------------------

         
 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. — 8.punktu šādā redakcijā:

“4. Termina “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” jaunā redakcija, kā arī grozījumi likuma 3.panta septītajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā (par nekustamā īpašuma privatizāciju) neattiecas uz tādu nekustamo īpašumu privatizāciju, kurus Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz 2001.gada 1.maijam.

7

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Pārejas noteikumu 4.punktā minētais termiņš (2001.gada 1.maijs) jāsaskaņo ar likuma grozījumu spēkā stāšanās dienu.

 

 

Atbalstīt. Iestrādāts 8.pr-lik.

 
   

8.

(Atbildīgā komisija)

Aizstāt pārejas noteikumu 4.punktā vārdus “Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz 2001.gada 1.maijam” ar vārdiem “Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz dienai, kad tas izdevis rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju”.

 

 

 

 

Atbalstīt.

6. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. — 8.punktu šādā redakcijā:

“4. Termina “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” jaunā redakcija, kā arī grozījumi likuma 3.panta septītajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā (par nekustamā īpašuma privatizāciju) neattiecas uz tādu nekustamo īpašumu privatizāciju, kurus Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz dienai, kad tas izdevis rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju.

   

9.

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Līdz 2001.gada .... .............. Ministru kabinetam jāpieņem lēmums par visiem Privatizācijas aģentūrā līdz šā likuma grozījumu spēkā stāšanās dienai saņemtie šā likuma 12.panta pirmajā daļā minētie privatizācijas ierosinājumi par valsts nekustamo īpašumu.”.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
 

5. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc šīs aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ir tiesīgs ar rīkojumu nodot citām institūcijām.

10

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Pārejas noteikumu 5.-8.punktus uzskatīt par 6.-9.punktiem.

(Deputāti M.Grīnblats, V.Balodis, J.Dobelis, J.Straume)

Izteikt grozījumus pārejas noteikumos šādā redakcijā;

“Svītrot pārejas noteikumu 5., 6., 7. un 8.punktu un izteikt pārejas noteikumu 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas četru mēnešu laikā pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ar rīkojumu nodod Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamā īpašuma aģentūra”, Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas attīstības aģentūra” vai citai intitūcijai, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai šo instisūciju kompetencei.

6. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģent ūras funkciju nodošanu citai institūcijai pēc pārejas noteikumu 4.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas organizē likvidācijas komisija un to noformē ar likvidācijas komisijas un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.”

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

12

(Deputāti G.Krasts, Dz.Kudums, M.Grīnblats, J.Dobelis, A.Seile)

Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā;

“5. Šajā likumā un citos normatīvajos aktos minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas mēneša lakā pārņem Koncesiju aģentūra. Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana Koncesiju aģentūrai noformējama ar Privatizācijas aģentūras un Koncesiju aģentūras parakstītu nodošanas un pieņemšanas aktu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

   

13

(Atbildīgā komisija)

Izteikt pārejas noteikumu 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ir tiesīgs nodot citām institūcijām.”

 

 

 

Atbalstīt.

5. Šajā likumā noteiktās Privatizācijas aģentūras funkcijas Ministru kabinets ir tiesīgs nodot citām institūcijām.

   

14

(Atbildīgā komisija)

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Ministru kabinets rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju var izdot pēc šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā paredzētās Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas citām institūcijām.”

 

 

 

 

Atbalstīt.

6.  Ministru kabinets rīkojumu par Privatizācijas aģentūras likvidāciju var izdot pēc šā likuma pārejas noteikumu 5.punktā paredzētās Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas citām institūcijām.

 

6. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citai institūcijai pēc pārejas noteikumu 4.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.

15.

(Deputāti G.Krasts, Dz.Kudums, M.Grīnblats, J.Dobelis, A.Seile)

Izteikt pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā;

“6. Ar Privatizācijas aģentūras funkciju nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi Koncesiju aģentūra pārņem tās Privatizācijas aģentūras tiesības un saistības, kuras radušās normatīvajos aktos noteikto Privatizācijas aģentūras funkciju izpildes rezultātā, kā arī iegūst tiesības saņemt atskaitījumus par valsts īpašuma objektu privatizāciju Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un izmantot Privatizācijas aģentūras rezerves fonda līdzekļus tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

   

16

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Papildināt pārejas noteikumu 7.punktu (pēc jaunās numerācijas) pēc vārda “parakstītu” ar vārdu “lietu”.

 

 

Atbalstīts. Iestrādāts 17.pr-lik.

 

 
   

17

(Atbildīgā komisija)

Izteikt Pārejas noteikumu 6.punktu kā 7.punktu šādā redakcijā:

“7. Šajā likumā noteikto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citām institūcijām noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu.”

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

7. Šajā likumā noteikto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citām institūcijām noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu lietu pieņemšanas un nodošanas aktu.

 

7. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā tās likvidatoru darbību jautājumos, kas saistīti ar valsts īpašuma objektu privatizāciju, pārrauga šā likuma 9.pantā minētā padome un citas valsts institūcijas.

18

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt pārejas noteikumu 7. un 8.punktu (attiecīgi izteikti kā 9.panta trešā daļa un 11.panta piektā daļa).

 

 

Atbalstīt.

 
   

19

(Deputāti G.Krasts, Dz.Kudums, M.Grīnblats, J.Dobelis, A.Seile)

Izteikt pārejas noteikumu 7.punktu šādā redakcijā;

“7. Privatizācijas aģentūras likvidācija uzsākama mēneša laikā pēc Koncesiju aģentūras izveidošanas.”

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 
 

8. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc ekonomikas ministra — valsts pilnvarnieka Privatizācijas aģentūrā — priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus var izmantot arī likvidācijas izdevumu finansēšanai.”

       
   

20

(Deputāti M.Grīnblats, V.Balodis, J.Dobelis, J.Straume)

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“Pārejas noteikumi

1. “1. Likums stājas spēkā 2001.gada .... ..................

2. Ministru kabinetam līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai sagatavot un pieņemt nepieciešamos grozījumus Bezpeļnas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” statūtos.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 22.pr-lik.

 
   

21

(Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs A.Tiesnesis)

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

“1. Likums stājas spēkā 2001.gada .... ..................

2. Ministru kabinetam mēneša laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas pieņemt nepieciešamos grozījumus Privatizācijas aģentūras statūtos.”

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iestrādāts 22.pr-lik.

 
   

22

(Atbildīgā komisija)

Papildināt pārejas noteikumus ar 8.punktu šādā redakcijā:

“8. Ministru kabinets pieņem nepieciešamos grozījumus Privatizācijas aģentūras statūtos.”

 

 

Atbalstīt.

 

8. Ministru kabinets pieņem nepieciešamos grozījumus Privatizācijas aģentūras statūtos.”