Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi likumā «Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju» » (reģ. nr. 807) otrajam lasījumam

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

(dok. nr. 2741)

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

     

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”

 

Izdarīt likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 6., 14.nr.; 1996, 23.nr.; 1997, 15.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 8., 24.nr.) šādus grozījumus:

I daļa. Šajā likumā lietotie termini un jēdzieni

--------------------------------------

Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts - uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, nekustamais īpašums, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības, nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļas, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.

--------------------------------------

1. Izteikt I daļā minēto terminu "Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts – uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības mantas sastāvā esošs nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļa, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā."

     

1. Izteikt I daļā minēto terminu “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts — uzņēmums, uzņēmējsabiedrība, šā uzņēmuma, uzņēmējsabiedrības mantas sastāvā esošs nekustamais īpašums vai nekustamā īpašuma daļa, manta vai kapitāla daļa, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā.”

3.pants. Ar pārdošanas metodi veicamās valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas kārtība un paņēmieni

--------------------------------------

7. Tādas valsts īpašumā esošas nekustamās mantas privatizācijas

īpatnības, kura nav valsts uzņēmuma vai valsts statūtsabiedrības sastāvā,

nosaka šā likuma V daļas noteikumi.

--------------------------------------

 

 

2. Svītrot 3.panta septīto daļu.

   

 

 

 

Redakcio-nāli precizēts.

 

 

 

2. Izslēgt 3.panta septīto daļu.

4.pants. Privatizācijas subjekts

--------------------------------------

4. Ja privatizējamais objekts ir nekustamais īpašums vai atsevišķa

manta, šā nekustamā īpašuma vai mantas pircējs privatizācijas procesā var būt arī valsts un pašvaldība, valsts un pašvaldības uzņēmums, valsts un pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.

--------------------------------------

3. Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas."

     

3. Izteikt 4.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“4. Ja privatizējamais objekts ir atsevišķa manta, šā objekta pircējs var būt arī valsts vai pašvaldība, valsts vai pašvaldības uzņēmums, valsts vai pašvaldības statūtsabiedrība, statūtsabiedrība, kuras pamatkapitālā privātais kapitāls nepārsniedz 25 procentus, kā arī citas valsts vai pašvaldības juridiskās personas.”

[11.pants. Privatizācijas aģentūras līdzekļi un darbības finansēšana

------------------------------------

3. Privatizācijas aģentūras rezervi (rezerves fondu) veido tās ienākumu pārsniegums pār izdevumiem. Rezerves (rezerves fonda) līdzekļi izmantojami tikai valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam nodrošinājumam saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem. Citu kapitālu un rezervju Privatizācijas aģentūrai nav.

-------------------------------------]

         

52.pants. Citas garantijas privatizācijas procesā

1. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība, apstiprinot objekta privatizācijas noteikumus (privatizācijas projektu), var noteikt citus nosacījumus, kuri jāpilda privatizētā objekta jaunajam īpašniekam.

2. Privatizācijas aģentūra vai pašvaldība gadījumā, ja privatizācijas subjekts ir samaksājis vairāk par pusi no privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktās objekta pirkuma maksas vai ir veicis visus privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzētos ieguldījumus, vai pusotru reizi ir palielinājis uzņēmumā strādājošo skaitu salīdzinājumā ar privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) paredzēto skaitu, ir tiesīga noteikt, ka atlikušajai pirkuma maksas daļai kā maksāšanas līdzeklis tiek izmantoti privatizācijas sertifikāti vai ka privatizācijas noteikumos (privatizācijas projektā) noteiktais samaksas termiņš tiek pagarināts (ja tam savu piekrišanu devis privatizācijas subjekts).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

(Deputāte A.Seile)

Izslēgt 52.panta otro daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izslēgt 52.panta otro daļu.

 

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Likuma I daļā minētā termina "Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts" skaidrojums un 4.panta ceturtā daļa neattiecas uz nekustamajiem īpašumiem, kuri likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā jau ir nodoti privatizācijai."

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

(Juridiskais birojs)

Izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Termina “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” jaunā redakcija, kā arī grozījumi likuma 3.panta septītajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā (par nekustamā īpašuma privatizāciju) neattiecas uz tādu nekustamo īpašumu privatizāciju, kurus Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz 2001.gada 1.maijam.”

(Ministru kabinets (likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” “ (reģ. nr. 819)))

Papildināt pārejas noteikumus ar 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"4. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc Privatizācijas aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ir tiesīgs ar rīkojumu nodot citām institūcijām.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt, redakc. precizējot un izsakot kā 5.-8. punktu.

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. — 8.punktu šādā redakcijā:

“4. Termina “Valsts vai pašvaldības īpašuma objekts” jaunā redakcija, kā arī grozījumi likuma 3.panta septītajā daļā un 4.panta ceturtajā daļā (par nekustamā īpašuma privatizāciju) neattiecas uz tādu nekustamo īpašumu privatizāciju, kurus Ministru kabinets nodevis privatizācijai līdz 2001.gada 1.maijam.

 

 

 

5. Šajā likumā minētās Privatizācijas aģentūras funkcijas pēc šīs aģentūras likvidācijas uzsākšanas Ministru kabinets ir tiesīgs ar rīkojumu nodot citām institūcijām.

     

5. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citai institūcijai pēc pārejas noteikumu 4.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.

 

6. Šajā likumā minēto Privatizācijas aģentūras funkciju nodošana citai institūcijai pēc pārejas noteikumu 4.punktā minētā Ministru kabineta rīkojuma izdošanas noformējama ar Privatizācijas aģentūras un attiecīgās institūcijas parakstītu pieņemšanas un nodošanas aktu.

     

6. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā tās likvidatoru darbību jautājumos, kas saistīti ar valsts īpašuma objektu privatizāciju, pārrauga šā likuma 9.pantā minētā padome un citas valsts institūcijas.

 

7. Privatizācijas aģentūras likvidācijas laikā tās likvidatoru darbību jautājumos, kas saistīti ar valsts īpašuma objektu privatizāciju, pārrauga šā likuma 9.pantā minētā padome un citas valsts institūcijas.

     

7. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc ekonomikas ministra – valsts pilnvarnieka Privatizācijas aģentūrā – priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus var izmantot arī likvidācijas izdevumu finansēšanai."

 

8. Privatizācijas aģentūras likvidācijas izdevumu finansēšanas tāmi pēc ekonomikas ministra — valsts pilnvarnieka Privatizācijas aģentūrā — priekšlikuma apstiprina un grozījumus tajā izdara Ministru kabinets. Šā likuma 11.panta trešajā daļā paredzētos rezerves fonda līdzekļus var izmantot arī likvidācijas izdevumu finansēšanai.”