Par grozījumiem likumā

Par grozījumiem likumā

“Par pašvaldībām”

 

Iesniedzam grozījumus likumā “Par pašvaldībām”.

 

Pielikumā: grozījumi uz 1 lapas,

anotācija uz 1 lapas.

 

 

Projekts

 

Grozījumi likumā “Par pašvaldībām”

 

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldībām” (LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995.g. Nr.14; 1996.g. Nr.13; 1997.g. Nr.5, Nr.23, Nr.24; 1998.g. Nr.6, Nr.15, Nr.22; 2000.g. Nr.2, Nr.14) šādu grozījumu:

 

Izteikt 21.panta 27.punkta otro rindkopu sekojošā redakcijā:

Šā panta pirmās daļas 9., 18., 21., 24. punktā minēto jautājumu izskatīšanu Rīgas Domē var deleģēt Domes izveidotai pašvaldības institūcijai, kurā jāiekļauj visu Domē pārstāvēto frakciju pārstāvji proporcionāli frakciju deputātu vietu skaitam Domē un kuras sēdes ir atklātas.

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par pašvaldībām””

 

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Spēkā esošā likuma redakcija dod tiesības Rīgas Domei deleģēt daļu savas kompetences tās izveidotai institūcijai. Līdz ar to Rīgas Domes deputāti tiek izolēti no daudzu sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanas. Sevišķi tas attiecas uz opozīcijas deputātu tiesībām aizstāvēt savu vēlētāju intereses. Spēkā esošā likuma norma ir pretrunā ar ES valstīs pieņemto praksi un demokrātiskas sabiedrības darbības principiem.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Piedāvātais labojums šo sfēru neskar.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Opozīcijas līdzdalība lēmumu pieņemšanā nodrošina lielāku kontroli pār pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami.

5. vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām tiesībām?

Jā, atbilst.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildi nodrošina attiecīgā valsts institūcija. Jaunu valsts institūciju izveide nav nepieciešama.