24

24.01.2001.

Saeimas Prezidijam

Lūdzam iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””.

 

Likumprojekts

Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

 

Izteikt likuma Pārejas noteikumu 20. punkta 4) b) apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“b) dzīvokļu īrnieku grupai (grupām), ja šī dzīvokļu īrnieku grupa (grupas) ir vienojusies (vienojušās) par valsts vai pašvaldības īpašumā esošās domājamās daļas, kas atbilst attiecīgās dzīvokļu īrnieku grupas īrēto telpu kopējai platībai, pirkumu un ir noslēgusi (noslēgušas) pilnvarojuma līgumu, kurā dzīvokļu īrnieku grupas vārdā pilnvaro noteiktu personu realizēt attiecīgās īrnieku grupas pirmpirkuma tiesības, pie kam viens un tas pats īrnieks var piedalīties tikai vienā dzīvokļu īrnieku grupā.”

 

Anotācija likumprojektam

Grozījums likumā “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Pašreizējā ar likumu noteiktā kārtība paredz to, ka valsts un privātpersonu vai pašvaldības un privātpersonu kopīpašumā esošā dzīvojamā mājā īrniekiem ir iespējams privatizēt dzīvokļus vienīgi tad, ja kopīpašnieki ir panākuši vienošanos par kopīpašuma sadalīšanu reālās daļas. Ja šāda vienošanās nav panākta, tad valstij vai pašvaldībai piederošā kopīpašuma daļa tiek pārdota izsolē. Dzīvokļu īrniekiem šādā izsolē ir tiesības piedalīties vienīgi tad, ja ir izveidota dzīvokļu īrnieku grupa, kuras dalībnieku īrēto telpu kopējā platība nav mazāka kā valstij vai pašvaldībai piederošā domājamās daļas platība. Tādējādi daudziem kopīpašumā esošu dzīvokļu īrniekiem - sertifikātu īpašniekiem - nav pat formālas iespējas privatizēt īrēto dzīvokli. Piedāvātais likuma grozījums dod iespēju dzīvokļu īrnieku grupai piedalīties izsolē arī tad, ja tās īrēto telpu kopējā platība ir mazāka par valsts vai pašvaldībai piederošo domājamo daļu. Šajā gadījumā īrnieku grupa varētu pretendēt tikai uz tādu mājas daļu, kas atbilst tās īrēto telpu kopējai platībai, turklāt viens un tas pats īrnieks varētu piedalīties tikai vienā dzīvokļu īrnieku grupā.

2.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Likums sekmēs dzīvokļu privatizāciju, privatizācijas sertifikātu atprečošanu un dzīvokļu tirgus attīstību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Likums ietekmēs valsts budžeta ieņēmumus ļoti nelielā apmērā.

4. Kāda ir likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu? Vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Likums iekļaujas spēkā esošajā tiesību normu sistēmā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Parastā kārtībā.