Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Konkurences likums” otrajam lasījumam

1. lasījuma redakcija

(Reģ. nr. 804; dok. nr. 2720)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

 

2

3

4

5

Konkurences likums

     

Konkurences likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) dominējošais stāvoklis – tirgus dalībnieka vai vairāku tirgus dalībnieku ekonomisks (saimniecisks) izņēmuma stāvoklis konkrētajā tirgū, ja tā (to) tirgus daļa konkrētajā tirgū ir vismaz 40 procentu un tam (tiem) ir spēja ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū pietiekami ilgā laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem vai patērētājiem;

   

Redakc. preciz.

1) dominējošais stāvoklis — tirgus dalībnieka vai vairāku tirgus dalībnieku ekonomisks (saimniecisks) izņēmuma stāvoklis konkrētajā tirgū, ja tā (to) tirgus daļa šajā tirgū ir vismaz 40 procentu un tam (tiem) ir spēja ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū pietiekami ilgā laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem vai patērētājiem;

2) izšķiroša ietekme – iespēja tieši vai netieši:

     

2) izšķiroša ietekme — iespēja tieši vai netieši:

a) kontrolēt (pastāvīgi vai nepastāvīgi) lēmumu pieņemšanu tirgus dalībnieka pārvaldes institūcijās, realizējot līdzdalību vai bez tās;

     

a) kontrolēt (pastāvīgi vai nepastāvīgi) lēmumu pieņemšanu tirgus dalībnieka pārvaldes institūcijās, realizējot līdzdalību vai bez tās,

b) iecelt tādu tirgus dalībnieka pārvaldes institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā;

   

Redakc. preciz

b) iecelt tādu tirgus dalībnieka pārvaldes institūcijas vai izpildinstitūcijas locekļu skaitu, kas izšķirošās ietekmes realizētājam nodrošina balsu vairākumu attiecīgajā institūcijā;

3) konkrētais ģeogrāfiskais tirgus – ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām;

     

3) konkrētais ģeogrāfiskais tirgus — ģeogrāfiska teritorija, kurā konkurences apstākļi konkrētās preces tirgū ir pietiekami līdzīgi visiem šā tirgus dalībniekiem un tādēļ šo teritoriju var nošķirt no citām teritorijām;

4) konkrētais tirgus – konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu;

     

4) konkrētais tirgus — konkrētās preces tirgus, kas izvērtēts saistībā ar konkrēto ģeogrāfisko tirgu;

5) konkrētās preces tirgus – noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības;

     

5) konkrētās preces tirgus — noteiktas preces tirgus, kurā ietverts arī to preču kopums, kuras var aizstāt šo noteikto preci konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū, ņemot vērā pieprasījuma un piedāvājuma aizstājamības faktoru, preču pazīmes un lietošanas īpašības;

6) konkurence – pastāvoša vai potenciāla ekonomiskā (saimnieciskā) sāncensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem konkrētajā tirgū;

     

6) konkurence — pastāvoša vai potenciāla ekonomiskā (saimnieciskā) sāncensība starp diviem vai vairākiem tirgus dalībniekiem konkrētajā tirgū;

7) konkurenti – divi vai vairāki tirgus dalībnieki, kas konkurē;

     

7) konkurenti — divi vai vairāki tirgus dalībnieki, kas konkurē;

8) prece – jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta vai pakalpojums, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt cenu, to pērkot vai pārdodot tirgū;

     

8) prece — jebkura ķermeniska vai bezķermeniska lieta vai pakalpojums, kas apmierina kādu vajadzību un kam var noteikt cenu, to pērkot vai pārdodot tirgū;

9) tirgus dalībnieks – jebkura fiziska vai juridiska persona, līgumsabiedrība, kura veic vai gatavojas veikt uzņēmējdarbību Latvijas teritorijā, neatkarīgi no šīs darbības veida. Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme uz vienu vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visi tirgus dalībnieki šā likuma izpratnē var tikt uzskatīti par vienu tirgus dalībnieku.

1

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 1. panta 9. punktā vārdu “veida” ar vārdu “formas”.

 

atbalstīt

 

 

9) tirgus dalībnieks — jebkura fiziskā vai juridiskā persona, līgumsabiedrība, kura veic vai gatavojas veikt uzņēmējdarbību Latvijas teritorijā, neatkarīgi no šīs darbības formas. Ja tirgus dalībniekam vai vairākiem tirgus dalībniekiem kopā ir izšķiroša ietekme uz vienu vai vairākiem citiem tirgus dalībniekiem, tad visi tirgus dalībnieki šā likuma izpratnē var tikt uzskatīti par vienu tirgus dalībnieku.

Par tirgus dalībnieku šā likuma izpratnē var tikt uzskatītas arī ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas, kuras tiešā veidā sniedz pakalpojumus vai realizē preces Latvijas teritorijā;

     

Par tirgus dalībnieku šā likuma izpratnē var tikt uzskatītas arī ārvalstu fiziskās vai juridiskās personas, kuras tiešā veidā sniedz pakalpojumus vai realizē preces Latvijas teritorijā;

10) tirgus daļa – tirgus dalībnieka piedāvāto preču daļa konkrētajā tirgū attiecībā pret visu šajā konkrētajā tirgū piedāvāto preču apjomu;

   

Redakc. preciz

10) tirgus daļa — tirgus dalībnieka piedāvāto preču daļa konkrētajā tirgū attiecībā pret visu šajā tirgū piedāvāto preču apjomu;

11) vienošanās – divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta dažādu tirgus dalībnieku apvienība (piemēram, asociācija, savienība) vai tās amatpersona.

     

11) vienošanās — divu vai vairāku tirgus dalībnieku līgums vai saskaņota darbība, kurā tirgus dalībnieki piedalās, kā arī lēmums, ko pieņēmusi reģistrēta dažādu tirgus dalībnieku apvienība (piemēram, asociācija, savienība) vai tās amatpersona.

2.pants. Likuma mērķis

     

2.pants. Likuma mērķis

Šā likuma mērķis ir attīstīt, aizsargāt un veicināt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs, ierobežojot tirgus koncentrāciju, pārtraucot konkurenci regulējošajos normatīvajos aktos aizliegtas darbības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saucot pie atbildības attiecīgās personas.

2

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 2. pantā vārdus ”attīstīt, aizsargāt un veicināt” ar vārdiem “aizsargāt, saglabāt un attīstīt”, atbilstoši turpmākajiem likuma pantiem, un aizstāt vārdu “pārtraucot” ar vārdiem “uzliekot par pienākumu pārtraukt”.

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz

Šā likuma mērķis ir aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs, ierobežojot tirgus koncentrāciju, uzliekot par pienākumu izbeigt konkurenci regulējošajos normatīvajos aktos aizliegtas darbības un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saucot pie atbildības attiecīgās personas.

3.pants. Valsts nozīme brīvas un godīgas konkurences nodrošināšanā

3

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns, Juridiskais birojs

Izslēgt 3. pantu, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.

atbalstīt

 

(1) Lai sasniegtu šajā likumā noteiktos mērķus, tiek izveidota valsts pārvaldes iestāde – Konkurences padome. Tās juridisko statusu un kompetenci nosaka šis likums un citi normatīvie akti.

4

Juridiskais birojs

Ierosinām apspriest Konkurences Padomes uzbūvi, lai izvairītos no formas, ka Padome sastāv no Padomes un Biroja, kā arī apspriest kompetenču sadalījumu starp Lēmējinstitūciju un Konkurences biroju, ar nolūku skaidrāk nošķirt to uzdevumus.

 

neatbalstīt 2. lasījumā

 

(2) Konkurences padomes, kā arī citu valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pienākums ir, pieņemot lēmumus atbilstoši savai kompetencei, veicināt brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences attīstību un aizsardzību.

       

4.pants. Likuma darbība

     

3.pants. Likuma darbība

Šis likums attiecas uz tirgus dalībniekiem un jebkuru reģistrētu un nereģistrētu tirgus dalībnieku apvienību.

   

Redakc. preciz

Šis likums attiecas uz tirgus dalībniekiem un jebkuru reģistrētu vai nereģistrētu tirgus dalībnieku apvienību.

II nodaļa. Konkurences padome

     

II nodaļa. Konkurences padome

5.pants. Konkurences padomes juridiskais statuss

     

4.pants. Konkurences padomes juridiskais statuss

(1) Konkurences padome ir valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Konkurences padome ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.

5

 

 

 

 

 

 

6

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 5. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Konkurences padomi izveido Ministru kabinets un tā atrodas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 5. panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Konkurences padomi izveido Ministru kabinets un tā ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

(1) Konkurences padome ir valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Konkurences padomi izveido Ministru kabinets, un tā ir Ekonomikas ministrijas pārraudzībā.

(2) Konkurences padome ir juridiska persona, tai ir zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un Konkurences padomes nosaukumu.

7

Juridiskais birojs

Izslēgt 5. panta otrajā daļā vārdu “Latvijas”, atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģērboni”.

atbalstīt

(2) Konkurences padome ir juridiskā persona, tai ir zīmogs ar papildinātā mazā valsts ģerboņa attēlu un Konkurences padomes nosaukumu.

(3) Konkurences padomes darbību finansē no valsts budžeta.

     

(3) Konkurences padomes darbību finansē no valsts budžeta.

6.pants. Konkurences padomes izveide

8

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

6. pantā un turpmāk būtu vēlams izvairīties no vārdu salikuma “Konkurences padomes padome”, kas var radīt pārpratumus, par kādu struktūru katrā gadījumā ir runa.

atbalstīt

5.pants. Konkurences padomes izveide

(1) Konkurences padomes sastāvā ir neatkarīga lēmējinstitūcija – Padome (turpmāk – Lēmējinstitūcija) – un izpildinstitūcija – Birojs.

9

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izslēgt 6. panta pirmajā daļā vārdu “neatkarīga”.

atbalstīt

Redakc. preciz

(1) Konkurences padomes sastāvā ir lēmējinstitūcija — Padome (turpmāk — Lēmējinstitūcija) un izpildinstitūcija — Konkurences padomes birojs (turpmāk — Birojs).

(2) Lēmējinstitūciju piecu cilvēku sastāvā pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets, pēc rotācijas principa mainot Lēmējinstitūcijas locekļus, kuriem beidzies pilnvaru termiņš. Rotācija neattiecas uz Konkurences padomes priekšsēdētāju.

10

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 6. panta otro daļu aiz vārdiem “Ministru kabinets” ar vārdiem “saskaņā ar Konkurences padomes nolikumu”.

neatbalstīt

(2) Lēmējinstitūciju piecu cilvēku sastāvā pēc ekonomikas ministra ieteikuma apstiprina Ministru kabinets, pēc rotācijas principa mainot Lēmējinstitūcijas locekļus, kuriem beidzies pilnvaru termiņš. Rotācija neattiecas uz Konkurences padomes priekšsēdētāju.

(3) Lēmējinstitūcijas locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi.

     

(3) Lēmējinstitūcijas locekļu pilnvaru laiks ir pieci gadi.

(4) Atbrīvotos Lēmējinstitūcijas locekļus var iecelt amatā no jauna. Lēmējinstitūcijas locekļu pamatdarbavieta ir Konkurences padome.

11

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 6. panta ceturto daļu ar trešo teikumu šādā redakcijā:

“Lēmējinstitūcijas locekļu komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka Korupcijas novēršanas likums.”

atbalstīt, izteikt kā 5. daļu

(4) Atbrīvotos Lēmējinstitūcijas locekļus var iecelt amatā no jauna. Lēmējinstitūcijas locekļu pamatdarbavieta ir Konkurences padome.

(5) Lēmējinstitūcijas locekļu komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas, darbu pildīšanas ierobežojumus, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka Korupcijas novēršanas likums.

(5) Lēmējinstitūcijas locekļus pirms pilnvaru termiņa beigšanās var atcelt Ministru kabinets.

   

Redakc. preciz

(6) Lēmējinstitūcijas locekļus pirms pilnvaru termiņa beigām var atcelt Ministru kabinets.

(6) Ja Lēmējinstitūcijas locekļa pilnvaras beidzas pirms termiņa, uz atlikušo pilnvaru laiku, ja tas nav mazāks par gadu, Ministru kabinets apstiprina Lēmējinstitūcijas sastāvā citu locekli.

     

(7) Ja Lēmējinstitūcijas locekļa pilnvaras beidzas pirms termiņa, uz atlikušo pilnvaru laiku, ja tas nav mazāks par gadu, Ministru kabinets apstiprina Lēmējinstitūcijas sastāvā citu locekli.

7.pants. Konkurences padomes uzdevumi

     

6.pants. Konkurences padomes uzdevumi

Konkurences padome veic šādus uzdevumus:

     

Konkurences padome veic šādus uzdevumus:

 

12

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 7. pantu ar jaunu 1. punktu šādā redakcijā, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju:

“1) veicina brīvas, godīgas un vienlīdzīgas konkurences veidošanos, attīstību un aizsardzību sabiedrības interesēs ”

neatbalstīt

 

1) uzrauga, kā tiek ievērots tirgus dalībnieku dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, negodīgas konkurences un vienošanās aizliegums saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem;

   

Redakc. preciz

1) uzrauga, kā tiek ievērots tirgus dalībnieku dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, negodīgas konkurences un vienošanās aizliegums, kas noteikts saskaņā ar šo likumu, citiem normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem līgumiem;

2) ierobežo tirgus koncentrāciju, pieņemot lēmumus sakarā ar tirgus dalībnieku apvienošanos;

     

2) ierobežo tirgus koncentrāciju, pieņemot lēmumus sakarā ar tirgus dalībnieku apvienošanos;

3) veic pasākumus normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jomā;

     

3) veic pasākumus normatīvo aktu pārkāpumu novēršanai konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jomā;

4) izskata iesniegtos ziņojumus par tirgus dalībnieku vienošanos un apvienošanos;

     

4) izskata iesniegtos ziņojumus par tirgus dalībnieku vienošanos un apvienošanos;

5) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei veic pasākumus sabiedrības tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai;

   

Redakc. preciz

5) atbilstoši savai kompetencei veic pasākumus sabiedrības tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai;

6) sagatavo atzinumus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuros tieši vai netieši skarti konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumi;

13

 

 

 

14

 

 

 

 

15

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Aizstāt 7. panta 6. punktā un visā likuma tekstā vārdus “tiesību akti” ar vārdiem “normatīvie akti”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 7. panta 6. punktā vārdu “sagatavo” ar vārdu “sniedz”, atbilstoši 8. panta pirmās daļas 2. punktam.

Atbildīgā komisija

Izteikt 7. panta 6. punktu šādā redakcijā:

“6) sagatavo un sniedz atzinumus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuros tieši vai netieši skarti konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumi;”

neatbalstīt

 

 

 

 

daļēji atbalstīt

 

 

atbalstīt

6) sagatavo un sniedz atzinumus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuros tieši vai netieši skarti konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības jautājumi;

7) piedalās valsts īpašuma privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas procesā un, ja nepieciešams, iesniedz attiecīgajā institūcijā rakstveida priekšlikumus vai atzinumus par konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības principu ievērošanu;

     

7) piedalās valsts īpašuma privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas procesā un, ja nepieciešams, iesniedz attiecīgajai institūcijai rakstveida priekšlikumus vai atzinumus par konkurences aizsardzības, saglabāšanas vai attīstības principu ievērošanu;

8) atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar pašvaldībām un sniedz tām palīdzību konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumos;

     

8) atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar pašvaldībām un sniedz tām palīdzību konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumos;

9) informē sabiedrību par Konkurences padomes uzdevumu izpildi un citiem konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumiem;

16

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 7. panta 9. punktu aiz vārda “jautājumiem” ar vārdiem “kā arī līdz katra kalendārā gada 1. martam publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ziņojumu par iepriekšējā gadā pieņemtajiem Konkurence Padomes lēmumiem”.

atbalstīt

9) informē sabiedrību par Konkurences padomes uzdevumu izpildi un citiem konkurences aizsardzības, saglabāšanas un attīstības jautājumiem, kā arī līdz katra kalendārā gada 1.martam publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ziņojumu par iepriekšējā gadā pieņemtajiem Konkurences padomes lēmumiem;

10) atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar attiecīgām ārvalstu institūcijām.

     

10) atbilstoši savai kompetencei sadarbojas ar attiecīgām ārvalstu institūcijām;

 

17

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojekta 7. pantu ar 11. punktu šādā redakcijā:

“publicēt Lēmējinstitūcijas pieņemtos lēmumus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

atbalstīt

11) publicē Lēmējinstitūcijas pieņemtos lēmumus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

8.pants. Konkurences pa domes tiesības

     

7.pants. Konkurences padomes tiesības

(1) Konkurences padome ir tiesīga:

     

(1) Konkurences padome ir tiesīga:

1) atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektus;

     

1) atbilstoši savai kompetencei izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetam tiesību aktu projektus;

2) izvērtēt un sniegt atzinumus par citu institūciju sagatavotajiem tiesību aktu projektiem un citiem dokumentiem, ja tajos ietvertas tirgus mehānismu ietekmējošas normas, kuru realizācija tieši vai netieši var radīt draudus konkurences aizsardzībai, saglabāšanai vai attīstībai;

   

Redakc. preciz

2) izvērtēt citu institūciju sagatavotos tiesību aktu projektus un citus dokumentus un sniegt atzinumus par tiem, ja tajos ietvertas tirgus mehānismu ietekmējošas normas, kuru realizācija tieši vai netieši var radīt draudus konkurences aizsardzībai, saglabāšanai vai attīstībai;

3) pieprasīt no jebkuras fiziskās un juridiskās personas (arī amatpersonas), valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, arī tādu informāciju, kas no tirgus dalībnieka viedokļa ir konfidenciāla, kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

     

3) pieprasīt no jebkuras fiziskās un juridiskās personas (arī amatpersonas), valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, arī tādu informāciju, kas no tirgus dalībnieka viedokļa ir konfidenciāla, kā arī saņemt no attiecīgajām personām rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

4) veikt apsekojumus, ja nepieciešams, iesaistot neatkarīgus ekspertus;

18

Juridiskais birojs

Papildināt 8. panta pirmās daļas 4. punktu pēc vārda “veikt” ar vārdu “tirgus”.

atbalstīt

4) veikt tirgus apsekojumus, ja nepieciešams, iesaistot neatkarīgus ekspertus;

5) sniegt atzinumus par tirgus dalībnieku darbību atbilstību konkurenci reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

     

5) sniegt atzinumus par tirgus dalībnieku darbības atbilstību konkurenci reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

6) iesniegt tiesā prasības pieteikumus un sūdzības šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

     

6) iesniegt tiesai prasības pieteikumus un sūdzības šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

7) publicēt Lēmējinstitūcijas pieņemtos lēmumus, viedokli un ieteikumus.

19

Juridiskais birojs

Izslēgt 8. panta pirmās daļas 7. punktā vārdus “pieņemtos lēmumus”, atbilstoši 8. priekšlikumam par 7. panta papildināšanu ar 11. punktu.

atbalstīt

7) publicēt Lēmējinstitūcijas viedokli un ieteikumus.

(2) Lēmējinstitūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu:

1) par lietas izpētes uzsākšanu par iespējamo Konkurences likuma pārkāpumu;

2) par pārkāpuma konstatēšanu;

3) par tiesiskā pienākuma uzlikšanu likuma pārkāpējam (piemēram, izbeigt pārkāpumu, par naudas soda uzlikšanu un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā, atjaunot stāvokli, kāds bija pirms pārkāpuma izdarīšanas, par aizliegtā darbībā nelikumīgi gūto ienākumu atmaksāšanu valsts pamatbudžetā);

4) par lietas izpētes izbeigšanu;

5) citus lēmumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem.

20

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 8. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) “Lēmējinstitūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu:

1) par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma uzlikšanu (izbeigt pārkāpumu, atjaunot stāvokli, kāds bija pirms pārkāpuma izdarīšanas, par aizliegtā darbībā nelikumīgi gūto ienākumu atmaksāšanu valsts pamatbudžetā u. tml.) un naudas soda uzlikšanu likuma pārkāpējam;

2) par lietas izpētes izbeigšanu.”

atbalstīt

 

 

 

 

Redakc. preciz

(2) Lēmējinstitūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu par:

1) pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma (izbeigt pārkāpumu, atjaunot stāvokli, kāds bija pirms pārkāpuma izdarīšanas, atmaksāt valsts pamatbudžetā aizliegtā darbībā nelikumīgi gūto ienākumu u.tml.) un naudas soda uzlikšanu likuma pārkāpējam;

2) lietas izpētes izbeigšanu.

(3) Lēmējinstitūcijas lēmumi, kas minēti šā panta otrās daļas 2. līdz
5.punktā, ir pārsūdzami tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā mēneša laikā no brīža, kad lēmums adresātam ir tapis zināms.

21

 

 

 

22

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Aizstāt 8. panta trešajā daļā vārdus “tapis zināms” ar vārdiem “rakstiski paziņots”.

Juridiskais birojs

Izteikt 8. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lēmējinstitūcijas lēmumi, kas minēti šā panta otrajā daļā ir pārsūdzami tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzināja vai viņai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.”

daļēji atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

Redakc. preciz

(3) Lēmējinstitūcijas lēmumi, kas minēti šā panta otrajā daļā, ir pārsūdzami tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzināja vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

(4) Pirms šā panta otrās daļas 3.punktā minēto lēmumu pieņemšanas Konkurences padomes uzdevums ir censties panākt pārkāpuma izbeigšanu un tā seku likvidēšanu, rīkojot sarunas ar šajā pārkāpumā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem.

23

Juridiskais birojs

Izslēgt 8. panta ceturto daļu. Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

atbalstīt

 

(5) Par Konkurences padomes amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā iestājas administratīvā atbildība.

24

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 8. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par Konkurences padomes amatpersonu likumīgo prasību neizpildi šo amatpersonu noteiktajā apjomā, veidā vai termiņā, kā arī par apzināti nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanu Konkurences padomes amatpersonām vainīgās personas tiek sauktas pie administratīvās atbildības.”

neatbalstīt

(4) Par Konkurences padomes amatpersonu likumīgo prasību neizpildīšanu noteiktajā laikā iestājas administratīvā atbildība.

(6) Konkurences padome ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus.

     

(5) Konkurences padome ir tiesīga veikt citas normatīvajos aktos atļautās darbības, lai izpildītu šajā likumā paredzētos uzdevumus.

(7) Konkurences padome ir atbrīvota no tiesas izdevumiem, ja tā ceļ prasību tiesā vai iesniedz sūdzību sakarā ar šā likuma un citu šajā jomā pieņemto normatīvo aktu pārkāpumiem.

     

(6) Konkurences padome ir atbrīvota no tiesas izdevumiem, ja tā ceļ prasību tiesā vai iesniedz sūdzību sakarā ar šā likuma un citu šajā jomā pieņemto normatīvo aktu pārkāpumiem.

9.pants. Lēmējinstitūcijas lēmumi

     

8.pants. Lēmējinstitūcijas lēmumi

(1) Lēmējinstitūcijas lēmumu pieņemšanas kārtību (reglamentu) nosaka Ministru kabinets.

25

Juridiskais birojs

Izslēgt no 9. panta pirmo daļu, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju

atbalstīt

 

(2) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuri nodrošina taisnīgu lēmumu pieņemšanas kārtību. Šie Ministru kabineta noteikumi reglamentē:

26

Juridiskais birojs

izteikt 9. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā “Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka Lēmējinstitūcijas lēmumu pieņemšanas kārtību.”

atbalstīt

(1) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuros nosaka Lēmējinstitūcijas lēmumu pieņemšanas kārtību. Šie Ministru kabineta noteikumi reglamentē:

1) iesaistītās puses un ieinteresētās trešās puses tiesības saņemt informāciju par procedūru, tiesības tikt informētam un tiesības tikt uzklausītam;

   

Redakc. preciz

1) iesaistītās puses un ieinteresētās trešās puses tiesības saņemt informāciju par procedūru, tiesības tikt informētam un tikt uzklausītam;

2) prasības un kārtību, kāda Konkurences padomei jāievēro, izmeklējot iespējamos šā likuma pārkāpumus vai pieņemot lēmumus;

   

Redakc. preciz

2) prasības un kārtību, kas Konkurences padomei jāievēro, izmeklējot iespējamos šā likuma pārkāpumus vai pieņemot lēmumus;

3) termiņus, kas jāievēro Konkurences padomei un iesaistītajām pusēm.

     

3) termiņus, kas jāievēro Konkurences padomei un iesaistītajām pusēm.

(3) Norādījumus par lietu izpētes uzsākšanu konkrētajā gadījumā, kā arī par to, kādā veidā veicama izpēte vai pieņemams lēmums, Lēmējinstitūcijas priekšsēdētājam un tās locekļiem nevar dot ne Ministru kabinets, ne ekonomikas ministrs, ne citas personas.

27

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 9. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Jautājumos par lietas izpētes uzsākšanu un lietā pieņemamo lēmumu , kā arī par lietas izpētes veidu un procedūru lēmējinstitūcijas locekļi ir neatkarīgi no citām valsts varas vai pārvaldes institūcijām.”

neatbalstīt

(2) Norādījumus par lietas izpētes uzsākšanu konkrētajā gadījumā, kā arī par to, kādā veidā veicama izpēte vai pieņemams lēmums, Lēmējinstitūcijas priekšsēdētājam un tās locekļiem nevar dot ne Ministru kabinets, ne ekonomikas ministrs, ne citas personas.

(4) Lēmējinstitūcijas lēmumi ir obligāti izpildāmi tirgus dalībniekiem un reģistrētām un nereģistrētām tirgus dalībnieku apvienībām.

28

Juridiskais birojs

Aizstāt 9. panta ceturtajā daļā vārdus “obligāti izpildāmi” ar vārdu “saistoši”.

atbalstīt

(3) Lēmējinstitūcijas lēmumi ir saistoši tirgus dalībniekiem un reģistrētām un nereģistrētām tirgus dalībnieku apvienībām.

(5) Jebkuras fiziskās vai juridiskās personas (arī amatpersonas) pienākums ir norādītajā termiņā sniegt Konkurences padomei pieprasīto informāciju, arī tādu informāciju, kas no tirgus dalībnieka viedokļa ir konfidenciāla, kā arī dot iespēju Konkurences padomes attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem uz vietas iepazīties ar visiem dokumentiem (jebkurā veidā sagatavotiem) un saņemt šos dokumentus, to norakstus (kopijas) vai izrakstus.

   

Redakc. preciz

(4) Jebkuras fiziskās vai juridiskās personas (arī amatpersonas) pienākums ir norādītajā termiņā sniegt Konkurences padomei pieprasīto informāciju, arī tādu informāciju, kas no tirgus dalībnieka viedokļa ir konfidenciāla, kā arī dot iespēju Konkurences padomes attiecīgi pilnvarotiem darbiniekiem uz vietas iepazīties ar visiem dokumentiem (jebkurā veidā sagatavotiem) un saņemt šos dokumentus, to norakstus (kopijas) vai izrakstus no tiem.

10.pants. Konkurences padomes darbība

     

9.pants. Konkurences padomes darbība

(1) Konkurences padomes darbu vada Konkurences padomes priekšsēdētājs, kas reizē ir arī Lēmējinstitūcijas priekšsēdētājs. Konkurences padomes priekšsēdētāju pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets uz pieciem gadiem. Konkurences padomes priekšsēdētājs ir Lēmējinstitūcijas loceklis.

29

 

 

 

 

 

 

30

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 10. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Konkurences padomi vada Konkurences padomes priekšsēdētājs, kas vienlaicīgi ir arī Lēmējinstitūcijas loceklis un priekšsēdētājs.”

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izslēgt 10. panta pirmās daļas pēdējo teikumu.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(1) Konkurences padomi vada Konkurences padomes priekšsēdētājs, kas vienlaikus ir arī Lēmējinstitūcijas loceklis un priekšsēdētājs. Konkurences padomes priekšsēdētāju pēc ekonomikas ministra ieteikuma amatā apstiprina Ministru kabinets uz pieciem gadiem.

(2) Konkurences padomes priekšsēdētājs:

     

(2) Konkurences padomes priekšsēdētājs:

1) vada un organizē Konkurences padomes darbu;

31

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) vada, organizē un ir atbildīgs par Konkurences padomes darbu.”

atbalstīt

Redakc. preciz

1) vada un organizē Konkurences padomes darbu un ir atbildīgs par to;

2) vada un organizē Lēmējinstitūcijas sēdes;

     

2) vada un organizē Lēmējinstitūcijas sēdes;

3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Konkurences padomi;

     

3) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Konkurences padomi;

4) ieceļ amatā Biroja direktoru, kura kandidatūru akceptējusi Lēmējinstitūcija;

32

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 10. panta otrās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) ieceļ amatā Konkurences padomes biroja (turpmāk - Biroja) direktoru, pēc direktora kandidatūras apstiprināšanas Lēmējinstitūcijā;”

atbalstīt

Redakc. preciz

4) ieceļ amatā Biroja direktoru pēc attiecīgās kandidatūras apstiprināšanas Lēmējinstitūcijā;

5) ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus Biroja direktoram un jebkuram Biroja darbiniekam;

     

5) ir tiesīgs dot tiešus rīkojumus Biroja direktoram un jebkuram Biroja darbiniekam;

6) ir Konkurences padomes finansu līdzekļu rīkotājs un atbild par to izlietošanu.

     

6) ir Konkurences padomes finansu līdzekļu rīkotājs un atbild par to izlietošanu.

(3) Konkurences padomes priekšsēdētāja slimības vai prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Lēmējinstitūcijas loceklis, kuru pilnvarojis Konkurences padomes priekšsēdētājs.

     

(3) Konkurences padomes priekšsēdētāja slimības vai prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Lēmējinstitūcijas loceklis, kuru pilnvarojis Konkurences padomes priekšsēdētājs.

(4) Lēmējinstitūcijas sēdes ir slēgtas, ja netiek pieņemts cits lēmums. Tās sasauc pēc Konkurences padomes priekšsēdētāja vai vismaz triju Lēmējinstitūcijas locekļu pieprasījuma. Lēmējinstitūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja balsojumā piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi. Lēmums ir pieņemts, ja par lēmumu ar "par" balsojuši vismaz trīs Lēmējinstitūcijas locekļi.

33

 

 

 

34

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izslēgt no 10. panta ceturtās daļas vārdus “ar "par" ”.

Juridiskais birojs

Izteikt 10. panta ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā: “Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs Lēmējinstitūcijas locekļi.”

daļēji atbalstīt

 

 

atbalstīt

(4) Lēmējinstitūcijas sēdes ir slēgtas, ja netiek pieņemts cits lēmums. Tās sasauc pēc Konkurences padomes priekšsēdētāja vai vismaz triju Lēmējinstitūcijas locekļu pieprasījuma. Lēmējinstitūcija ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja balsojumā piedalās ne mazāk kā trīs tās locekļi. Lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz trīs Lēmējinstitūcijas locekļi.

(5) Neatkarīgi no personīgā balsojuma Lēmējinstitūcijas lēmumu paraksta Konkurences padomes priekšsēdētājs.

35

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izslēgt no 10. panta piektās daļas vārdus “Neatkarīgi no personīgā balsojuma”.

atbalstīt

(5) Lēmējinstitūcijas lēmumu paraksta Konkurences padomes priekšsēdētājs.

11.pants. Biroja izveide

36

Juridiskais birojs

Izteikt 11. panta nosaukumu šādā redakcijā “Konkurences birojs un konkurences biroja direktors”.

atbalstīt

10.pants. Konkurences birojs un konkurences biroja direktors

(1) Konkurences padomes struktūrvienība – Birojs – ir izpildinstitūcija. Birojs nav juridiska persona.

     

(1) Konkurences padomes struktūrvienība — Birojs ir izpildinstitūcija. Birojs nav juridiskā persona.

(2) Biroja darbu vada direktors. Biroja direktors ir ierēdnis, kas ir tieši pakļauts Konkurences padomes priekšsēdētājam.

37

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 11. panta otrās daļas otro teikumu pirms vārda “ierēdnis” ar vārdiem “valsts civildienesta”.

atbalstīt

Redakc. preciz

(2) Biroja darbu vada direktors. Biroja direktors ir valsts civildienesta ierēdnis, kas tieši pakļauts Konkurences padomes priekšsēdētājam.

(3) Biroja direktors:

     

(3) Biroja direktors:

1) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biroju un Konkurences padomi atbilstoši savai kompetencei;

     

1) bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Biroju un Konkurences padomi atbilstoši savai kompetencei;

2) vada un organizē Biroja darbu;

     

2) vada un organizē Biroja darbu;

3) pēc saskaņošanas ar Konkurences padomes priekšsēdētāju apstiprina Biroja iekšējo struktūru un štatu sarakstu, iekšējās kārtības noteikumus un dienesta instrukcijas;

     

3) pēc saskaņošanas ar Konkurences padomes priekšsēdētāju apstiprina Biroja iekšējo struktūru un štatu sarakstu, iekšējās kārtības noteikumus un dienesta instrukcijas;

4) ir atbildīgs Konkurences padomes priekšsēdētājam par Biroja darbību.

38

 

39

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izslēgt 11. panta trešās daļas 4. punktu.

Atbildīgā komisija

Izslēgt 11. panta trešās daļas 4. punkta vārdus “Konkurences padomes priekšsēdētājam”.

neatbalstīt

 

 

atbalstīt

4) ir atbildīgs par Biroja darbību.

(4) Biroja direktora slimības vai prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Biroja direktora vietnieks.

     

(4) Biroja direktora slimības vai prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Biroja direktora vietnieks.

12.pants. Biroja uzdevumi

     

11.pants. Biroja uzdevumi

Birojs veic šādus uzdevumus:

     

Birojs veic šādus uzdevumus:

1) izskata un analizē Konkurences padomē saņemtos iesniegumus;

     

1) izskata un analizē Konkurences padomē saņemtos iesniegumus;

2) veic iespējamo šā likuma pārkāpumu izmeklēšanu un apsekojumus un sagatavo atzinumus par tirgus dalībnieku un amatpersonu darbības atbilstību šim likumam;

40

 

 

 

41

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izslēgt no 12. panta 2. punkta vārdu “iespējamo”.

Juridiskais birojs

Papildināt 12. panta 2. punktu pēc vārdiem “izmeklēšanu un” ar vārdu “tirgus”.

neatbalstīt

 

 

 

atbalstīt

2) veic iespējamo šā likuma pārkāpumu izmeklēšanu un tirgus apsekojumus un sagatavo atzinumus par tirgus dalībnieku un amatpersonu darbības atbilstību šim likumam;

3) saskaņā ar Lēmējinstitūcijas lēmumu cenšas panākt šā likuma pārkāpumu izbeigšanu, rīkojot sarunas ar attiecīgajā pārkāpumā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem;

42

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 12.panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) saskaņā ar Lēmējinstitūcijas lēmumu rīkojas, lai panāktu šā likuma pārkāpumu izbeigšanu, vedot sarunas ar attiecīgajā pārkāpumā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem;”

neatbalstīt

3) saskaņā ar Lēmējinstitūcijas lēmumu cenšas panākt šā likuma pārkāpumu izbeigšanu, rīkojot sarunas ar attiecīgajā pārkāpumā iesaistītajiem tirgus dalībniekiem;

4) sagatavo Lēmējinstitūcijas lēmumu projektus par šā likuma pārkāpumu novēršanu un soda uzlikšanu vainīgajām personām;

     

4) sagatavo Lēmējinstitūcijas lēmumu projektus par šā likuma pārkāpumu novēršanu un soda uzlikšanu vainīgajām personām;

5) sagatavo tiesā iesniedzamos prasības pieteikumus šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

     

5) sagatavo tiesā iesniedzamos prasības pieteikumus šajā likumā un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;

6) sagatavo atzinumu projektus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuru realizācija tieši vai netieši var radīt draudus konkurences aizsardzībai, saglabāšanai vai attīstībai;

     

6) sagatavo atzinumu projektus par Ministru kabinetā izskatāmajiem tiesību aktu projektiem, kuru realizācija tieši vai netieši var radīt draudus konkurences aizsardzībai, saglabāšanai vai attīstībai;

7) sagatavo atzinumu projektus par konkurences aizsardzības principu ievērošanu valsts īpašuma privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas procesos;

     

7) sagatavo atzinumu projektus par konkurences aizsardzības principu ievērošanu valsts īpašuma privatizācijas, reorganizācijas un demonopolizācijas procesos;

8) izstrādā normatīvo aktu projektus konkurences aizsardzības jomā;

     

8) izstrādā normatīvo aktu projektus konkurences aizsardzības jomā;

9) veic Lēmējinstitūcijas sekretariāta funkcijas;

   

Redakc. preciz

9) pilda Lēmējinstitūcijas sekretariāta funkcijas;

10) veic citus pienākumus, ko tam uzlikusi Lēmējinstitūcija.

     

10) veic citus pienākumus, ko tam uzlikusi Lēmējinstitūcija.

13.pants. Biroja tiesības

     

12.pants. Biroja tiesības

(1) Birojs ir tiesīgs:

     

(1) Birojs ir tiesīgs:

1) veicot iespējamo šā likuma pārkāpumu izmeklēšanu, ja nepieciešams, pieaicināt neatkarīgus ekspertus;

     

1) veicot iespējamo šā likuma pārkāpumu izmeklēšanu, ja nepieciešams, pieaicināt neatkarīgus ekspertus;

2) pieprasīt no jebkuras personas šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, arī tādu informāciju, kas no tirgus dalībnieka viedokļa ir konfidenciāla, uz vietas iepazīties ar dokumentiem (arī elektroniskā veidā sagatavotiem) un saņemt šos dokumentus, to norakstus (kopijas) vai izrakstus.

43

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 13. panta 2. punktu aiz vārdiem “nepieciešamo informāciju” ar vārdiem “mutiskus un rakstiskus paskaidrojumus”.

neatbalstīt

 

Redakc. preciz

2) pieprasīt no jebkuras personas šajā likumā noteikto uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju, arī tādu informāciju, kas no tirgus dalībnieka viedokļa ir konfidenciāla, uz vietas iepazīties ar visiem dokumentiem (arī elektroniskā veidā sagatavotiem) un saņemt šos dokumentus, to norakstus (kopijas) vai izrakstus no tiem;

3) sastādīt saskaņā ar administratīvi procesuālajām normām protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja šā panta pirmās daļas otrajā punktā minētā informācija netiek sniegta laikus, un nosūtīt protokolu tiesai izskatīšanai. Protokolu sastāda Biroja direktors vai viņa pilnvarota amatpersona;

44

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 13. panta 3. punktu aiz vārdiem “informācija netiek sniegta” ar vārdiem “noteiktajā termiņā un apjomā”.

atbalstīt

3) sastādīt saskaņā ar administratīvi procesuālajām normām protokolu par administratīvo pārkāpumu, ja šā panta pirmās daļas otrajā punktā minētā informācija netiek sniegta noteiktā termiņā un apjomā, un nosūtīt protokolu tiesai izskatīšanai. Protokolu sastāda Biroja direktors vai viņa pilnvarota amatpersona;

4) pamatojoties uz Biroja direktora motivētu lēmumu, iespējamo šā likuma pārkāpumu izmeklēšanai izdarīt mantu apskati un izņemt mantas un dokumentus saskaņā ar administratīvi procesuālajām normām;

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 13. panta 4. punktu šādā redakcijā:

“4) pamatojoties uz Biroja direktora motivētu lēmumu, iespējamo šā likuma pārkāpumu izmeklēšanai izdarīt ar pārkāpumu saistīto priekšmetu un dokumentu apskati un izņemt šos priekšmetus un dokumentus, iekļūt jebkurā ar pārkāpumu saistīto uzņēmumu teritorijā , telpās un transporta līdzekļos saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa prasībām;”

Juridiskais birojs

Atbilstoši Eiropas Kopienas Regulai 17/62, papildināt 13. panta 4. punktu pēc vārda “izmeklēšanai” ar vārdiem “veikt nepieteiktas apskates,”.

neatbalstīt

 

 

 

 

Redakc. preciz 1. lasīj redakc.

 

 

neatbalstīt

 

 

4) pamatojoties uz motivētu Biroja direktora lēmumu, iespējamo šā likuma pārkāpumu izmeklēšanai izdarīt mantu apskati un izņemt mantas un dokumentus saskaņā ar administratīvi procesuālajām normām;

5) veikt citas darbības saskaņā ar Lēmējinstitūcijas vai Konkurences padomes priekšsēdētāja norādījumiem un normatīvajiem aktiem.

47

Juridiskais birojs

Izslēgt 13. panta pirmās daļas 5. punktā vārdus “vai Konkurence padomes”.

atbalstīt

5) veikt citas darbības saskaņā ar Lēmējinstitūcijas priekšsēdētāja norādījumiem un normatīvajiem aktiem.

(2) Birojs, pildot likumā noteiktos uzdevumus, var sadarboties ar Valsts policiju un prokuratūras iestādēm.

     

(2) Birojs, pildot likumā noteiktos uzdevumus, var sadarboties ar valsts policiju un prokuratūras iestādēm.

14.pants. Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku atbildība

     

13.pants. Konkurences padomes amatpersonu un darbinieku atbildība

(1) Konkurences padomes amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts bez Konkurences padomes priekšsēdētāja akcepta izpaust informāciju, kas viņiem ir kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus. Iegūtā konfidenciālā informācija nav izpaužama, izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus.

   

Redakc. preciz

(1) Konkurences padomes amatpersonām un darbiniekiem ir aizliegts bez Konkurences padomes priekšsēdētāja akcepta izpaust informāciju, kas viņiem kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus. Iegūtā konfidenciālā informācija nav izpaužama, izņemot normatīvajos aktos īpaši noteiktus gadījumus.

(2) Amatpersonas un darbinieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgi par konfidencialitātes neievērošanu un par zaudējumiem, kas tirgus dalībniekiem radušies Lēmējinstitūcijas vai Biroja amatpersonu, vai darbinieku prettiesiskas rīcības dēļ.

   

Redakc. preciz

(2) Konkurences padomes amatpersonas un darbinieki normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbildīgi par konfidencialitātes neievērošanu un par zaudējumiem, kas tirgus dalībniekiem radušies Lēmējinstitūcijas vai Biroja amatpersonu vai darbinieku prettiesiskas rīcības dēļ.

III nodaļa. Konkurenci ierobežojošas darbības

     

III nodaļa. Konkurenci ierobežojošas darbības

15.pants. Aizliegtas vienošanās un vienošanās, kas atzītas par spēkā esošām

   

Redakc. preciz

14.pants. Aizliegtas vienošanās un par spēkā esošām atzītas vienošanās

(1) Ir aizliegtas un spēkā neesošas no to noslēgšanas brīža tādas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās:

48

Juridiskais birojs

Papildināt 15. panta pirmās daļas sākumā pēc vārda “vienošanās” ar vārdu “par”,

atbalstīt

Redakc. preciz

(1) Ir aizliegtas un no noslēgšanas brīža spēkā neesošas tirgus dalībnieku vienošanās, kuru mērķis vai sekas ir konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana Latvijas teritorijā, to skaitā vienošanās par:

1) par tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par informācijas apmaiņu, kas attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

49

Juridiskais birojs

izslēgt 15. panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā vārdu “par”.

atbalstīt

1) tiešu vai netiešu cenu vai tarifu noteikšanu jebkādā veidā vai to veidošanas noteikumiem, kā arī par informācijas apmaiņu, kas attiecas uz cenām vai realizācijas noteikumiem;

2) par ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

     

2) ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu, tehniskās attīstības vai investīciju ierobežošanu vai kontroli;

3) par tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

     

3) tirgus sadali, ņemot vērā teritoriju, pircējus, piegādātājus vai citus nosacījumus;

4) par noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums nav saistīts ar konkrēto darījumu;

     

4) noteikumiem, kuri darījumu slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar trešo personu padara atkarīgu no tā, vai šī trešā persona uzņemas saistības, kuru komerciālais lietojums nav saistīts ar konkrēto darījumu;

5) par piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, ja konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci;

   

Redakc. preciz

5) piedalīšanos vai nepiedalīšanos konkursos vai izsolēs vai par šīs darbības (bezdarbības) noteikumiem, izņemot gadījumus, kad konkurenti publiski darījuši zināmu kopīgu piedāvājumu un šā piedāvājuma mērķis nav kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci;

6) par nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus noteikumus;

   

Redakc. preciz

6) nevienādu noteikumu piemērošanu ekvivalentos darījumos ar trešajām personām, radot tām konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus;

7) par darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests iziet no kāda konkrētā tirgus vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētā tirgū.

     

7) darbībām (bezdarbību), kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests iziet no kāda konkrētā tirgus vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana kādā konkrētā tirgū.

(2) Lēmējinstitūcija šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās, pieņemot attiecīgu lēmumu, var atļaut vai atļaut ar nosacījumiem, ja tā konstatē, ka vienošanās veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko progresu un tādējādi dod labumu patērētājam, turklāt šīs vienošanās:

     

(2) Lēmējinstitūcija šā panta pirmajā daļā minētās vienošanās, pieņemot attiecīgu lēmumu, var atļaut vai atļaut ar nosacījumiem, ja tā konstatē, ka vienošanās veicina preču ražošanas vai realizācijas uzlabošanu vai ekonomisko progresu un tādējādi dod labumu patērētājam, turklāt šīs vienošanās:

1) neuzliek attiecīgajiem tirgus dalībniekiem ierobežojumus, kuri nav nepieciešami šo mērķu sasniegšanai, kā arī

50

Juridiskais birojs

Izslēgt 15. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “,kā arī”.

atbalstīt

1) neuzliek attiecīgajiem tirgus dalībniekiem ierobežojumus, kuri nav nepieciešami šo mērķu sasniegšanai;

2) nedod iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.

     

2) nedod iespēju likvidēt konkurenci ievērojamā konkrētā tirgus daļā.

(3) Šā panta pirmajā daļā paredzētās vienošanās ir atļautas, ja tirgus dalībnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvuši Konkurences padomes atļauju.

     

(3) Šā panta pirmajā daļā paredzētās vienošanās ir atļautas, ja tirgus dalībnieki Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvuši Konkurences padomes atļauju.

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuri reglamentē:

     

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuri reglamentē:

1) atsevišķu tirgus dalībnieku vienošanās, lēmumus un saskaņotu darbību, kas tiek atbrīvota no šā panta pirmajā daļā minētajiem aizliegumiem, ja tā atbilst konkrētām šajos noteikumos izvirzītajām prasībām;

     

1) atsevišķu tirgus dalībnieku vienošanās, lēmumus un saskaņotu darbību, kas tiek atbrīvota no šā panta pirmajā daļā minētajiem aizliegumiem, ja tā atbilst konkrētām šajos noteikumos izvirzītajām prasībām;

2) atsevišķu tirgus dalībnieku vienošanās, lēmumus un saskaņotu darbību, par kuru nav jāinformē Konkurences padome saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu, ja tās ietekme uz konkurenci ir neievērojama.

     

2) atsevišķu tirgus dalībnieku vienošanās, lēmumus un saskaņotu darbību, par kuru nav jāinformē Konkurences padome saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu, ja tās ietekme uz konkurenci ir neievērojama.

16.pants. Atbildība par vienošanās aizlieguma pārkāpumu

     

15.pants. Atbildība par vienošanās aizlieguma pārkāpumu

(1) Ja Lēmējinstitūcija konstatē šā likuma 15.panta pirmās daļas pārkāpumu tirgus dalībnieku darbībās, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu.

51

Juridiskais birojs

Izteikt 16. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) “Ja Lēmējinstitūcija konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 15. panta pirmās daļas pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Noteiktajā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.”

atbalstīt

(1) Ja Lēmējinstitūcija konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 14.panta pirmās daļas pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Noteiktajā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas tiek rīkotas sarunas ar pārkāpumā iesaistītajām personām.

52

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 16. panta otro daļu. Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

atbalstīt

 

(3) Ja sarunas par pārkāpuma izbeigšanu un seku likvidēšanu nedod rezultātu, Lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par tirgus dalībnieku tiesisko pienākumu.

53

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 16. panta trešo daļu. Attiecīgi mainīt turpmāko daļu numerāciju.

atbalstīt

 

(4) Lēmējinstitūcija reizē vai pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas var pieņemt attiecīgu lēmumu un uzlikt tirgus dalībniekiem naudas sodu līdz piecu procentu apmēram no to pēdējā finansu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 250 latu katram. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

54

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 16. panta ceturtajā un piektajā daļā vārdus “reizē ar vai pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas var pieņemt attiecīgu lēmumu un” ar vārdu “var”.

atbalstīt

(2) Lēmējinstitūcija var uzlikt tirgus dalībniekiem naudas sodu līdz 5 procentu apmēram no to pēdējā finansu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 250 latu katram. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(5) Lēmējinstitūcija reizē vai pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas var pieņemt attiecīgu lēmumu un uzlikt konkurentiem naudas sodu līdz 10 procentu apmēram no to pēdējā finansu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 500 latu katram. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

55

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta 16. panta ceturtajā un piektajā daļā vārdus “reizē ar vai pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas var pieņemt attiecīgu lēmumu un” ar vārdu “var”.

atbalstīt

(3) Lēmējinstitūcija var uzlikt konkurentiem naudas sodu līdz 10 procentu apmēram no to pēdējā finansu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 500 latu katram. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(6) Ja uzliktais tiesiskais pienākums netiek pildīts, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktā naudas soda palielināšanu līdz šā panta ceturtajā un piektajā daļā noteiktajam maksimālajam apmēram.

56

 

 

 

 

57

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 16. panta sesto daļu ar šādu tekstu:

“nosakot nokavējuma naudas apmēru par katru tiesiskā pienākuma izpildes nokavējuma dienu.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 16. panta sestajā daļā vārdus “ceturtajā un piektajā daļā” ar vārdiem “otrajā un trešajā daļā”.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(4) Ja uzliktais tiesiskais pienākums netiek pildīts, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par šā panta otrajā un trešajā daļā noteiktā naudas soda palielināšanu līdz tajās noteiktajam maksimālajam apmēram.

(7) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuri reglamentē kārtību, kādā tiek aprēķināts naudas sods.

58

Juridiskais birojs

Aizstāt 16. panta septītajā daļā vārdu “reglamentē” ar vārdu “nosaka”.

atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā

 

(5) Ministru kabinets izdod noteikumus par naudas soda aprēķināšanas kārtību.

17.pants. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

     

16.pants. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

Jebkuram tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot Latvijas teritorijā. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var izpausties arī kā:

     

Jebkuram tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot Latvijas teritorijā. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var izpausties arī kā:

1) atsacīšanās noslēgt darījumu vai grozīt tā noteikumus ar citu tirgus dalībnieku bez objektīvi attaisnojoša iemesla;

59

Juridiskais birojs

Aizstāt 17. panta 1. punktā vārdus “atsacīšanās noslēgt” ar vārdiem “atteikšanās slēgt”.

atbalstīt

Redakc. preciz

1) atteikšanās slēgt darījumu ar citu tirgus dalībnieku vai grozīt darījuma noteikumus bez objektīvi attaisnojoša iemesla;

2) preču ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu vai tehniskās attīstības ierobežošana bez objektīvi attaisnojoša iemesla par sliktu patērētājam;

     

2) preču ražošanas vai realizācijas apjomu, tirgu vai tehniskās attīstības ierobežošana bez objektīvi attaisnojoša iemesla par sliktu patērētājam;

3) tādu noteikumu izvirzīšana, kuri darījuma slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar citu tirgus dalībnieku padara atkarīgu no tā, vai šis tirgus dalībnieks uzņemas papildu saistības, kuras pēc būtības un pēc komerciālā lietojuma nav saistītas ar konkrēto darījumu;

     

3) tādu noteikumu izvirzīšana, kuri darījuma slēgšanu, grozīšanu vai izbeigšanu ar citu tirgus dalībnieku padara atkarīgu no tā, vai šis tirgus dalībnieks uzņemas papildu saistības, kuras pēc būtības un pēc komerciālā lietojuma nav saistītas ar konkrēto darījumu;

4) netaisnīgu pirkšanas vai pārdošanas cenu vai citu netaisnīgu tirdzniecības noteikumu tieša vai netieša uzspiešana;

     

4) netaisnīgu pirkšanas vai pārdošanas cenu vai citu netaisnīgu tirdzniecības noteikumu tieša vai netieša uzspiešana;

5) nevienādu noteikumu piemērošana ekvivalentos darījumos ar citu tirgus dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus noteikumus.

   

Redakc. preciz

5) nevienādu noteikumu piemērošana ekvivalentos darījumos ar citu tirgus dalībnieku, radot tam konkurences ziņā nelabvēlīgākus apstākļus.

18.pants. Atbildība par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

     

17.pants. Atbildība par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

(1) Ja Lēmējinstitūcija konstatē šā likuma 17.panta pārkāpumu tirgus dalībnieku darbībās, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu.

60

Juridiskais birojs

Izteikt 18. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) “Ja Lēmējinstitūcija konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 17. panta pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Noteiktajā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Ja Lēmējinstitūcija konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 16.panta pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Noteiktajā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas tiek rīkotas sarunas ar pārkāpumā iesaistītajām personām.

61

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 18. panta otro daļu. Attiecīgi mainīt atlikušo daļu numerāciju.

atbalstīt

 

(3) Ja sarunas par pārkāpuma izbeigšanu un seku likvidēšanu nedod rezultātu, Lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par tirgus dalībnieku tiesisko pienākumu.

62

 

 

 

63

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 18. panta trešo daļu. Attiecīgi mainīt atlikušo daļu numerāciju.

 

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 18. panta trešo daļu aiz vārda “nedod” ar vārdiem “šajā likumā noteikto”.

atbalstīt

 

 

 

 

neatbalstīt

 

(4) Lēmējinstitūcija reizē vai pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas var pieņemt attiecīgu lēmumu un uzlikt tirgus dalībniekiem naudas sodu līdz piecu procentu apmēram no to pēdējā finansu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 250 latu katram.

64

Juridiskais birojs

Aizstāt 18. panta ceturtajā daļā vārdus “reizē ar vai pēc šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas var pieņemt attiecīgu lēmumu un” ar vārdu “var”.

atbalstīt

(2) Lēmējinstitūcija var uzlikt tirgus dalībniekiem naudas sodu līdz 5 procentu apmēram no to pēdējā finansu gada neto apgrozījuma katram, bet ne mazāk kā 250 latu katram.

(5) Ja uzliktais tiesiskais pienākums netiek pildīts, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par šā panta ceturtajā daļā noteiktā naudas soda palielināšanu līdz 10 procentiem no pēdējā finansu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 500 latu katram. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

65

 

 

 

 

66

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 18. panta piekto daļu aiz vārdiem “naudas soda palielināšanu” ar vārdiem “par katru tiesiskā pienākuma izpildes nokavējuma dienu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 18. panta piektajā daļā vārdus “ceturtajā daļā” ar vārdiem “otrajā daļā”.

neatbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Ja uzliktais tiesiskais pienākums netiek pildīts, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par šā panta otrajā daļā noteiktā naudas soda palielināšanu līdz 10 procentiem no pēdējā finansu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 500 latu katram. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(6) Ministru kabinets izdod noteikumus, kuri reglamentē kārtību, kādā tiek aprēķināts naudas sods.

67

 

 

 

68

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Papildināt 18. panta sesto daļu ar vārdiem “un nokavējuma nauda”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 18. panta sestajā daļā vārdu “reglamentē” ar vārdu “nosaka”.

neatbalstīt

 

 

atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus par naudas soda aprēķināšanas kārtību

IV nodaļa. Tirgus dalībnieku apvienošanās kontrole

     

IV nodaļa. Tirgus dalībnieku apvienošanās kontrole

19.pants. Tirgus dalībnieku apvienošanās noteikumi

     

18.pants. Tirgus dalībnieku apvienošanās noteikumi

(1) Tirgus dalībnieku apvienošanās ir:

     

(1) Tirgus dalībnieku apvienošanās ir:

1) divu vai vairāku neatkarīgu tirgus dalībnieku apvienošanās, lai kļūtu par vienu tirgus dalībnieku (saplūšana);

     

1) divu vai vairāku neatkarīgu tirgus dalībnieku apvienošanās, lai kļūtu par vienu tirgus dalībnieku (saplūšana);

2) viena tirgus dalībnieka pievienošanās citam tirgus dalībniekam (pievienošanās);

     

2) viena tirgus dalībnieka pievienošanās citam tirgus dalībniekam (pievienošanās);

3) tāds stāvoklis, kad viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem.

     

3) tāds stāvoklis, kad viens vai vairāki tirgus dalībnieki iegūst izšķirošu ietekmi pār citu tirgus dalībnieku vai citiem tirgus dalībniekiem.

(2) Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms reģistrēšanās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (akciju sabiedrības – akcionāru reģistrā) vai pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomē par to ziņojumu izskatīšanai saskaņā ar šā likuma 20.pantu, ja:

69

 

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

Juridiskais birojs

Papildināt 19. panta otro daļu pēc vārda “pirms” ar vārdiem “apvienošanās reģistrācijas”, attiecīgi izslēdzot vārdu “reģistrācija”, un izslēgt no 19. panta otrās daļas vārdus “(akciju sabiedrības - akcionāru reģistrā) vai pirms apvienošanās”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt 19. panta otro daļu pēc vārda “ja” ar vārdiem “pastāv viens no šādiem nosacījumiem:”,

Atbildīgā komisija

Izteikt 19. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu saskaņā ar šā likuma 19.pantu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

(2) Tirgus dalībnieki, kuri nolēmuši apvienoties kādā no šā panta pirmajā daļā paredzētajiem veidiem, pirms apvienošanās iesniedz Konkurences padomei par to ziņojumu saskaņā ar šā likuma 19.pantu, ja pastāv viens no šādiem nosacījumiem:

1) apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finansu gadā ir bijis ne mazāks kā 25 miljoni latu vai

72

Juridiskais birojs

izslēgt no 19. panta otrās daļas 1. punkta vārdu ”vai”,

atbalstīt

1) apvienošanās dalībnieku kopējais apgrozījums iepriekšējā finansu gadā ir bijis ne mazāks kā 25 miljoni latu;

2) ja vismaz viens no apvienošanās dalībniekiem pirms apvienošanās atradies dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū.

73

Juridiskais birojs

un izslēgt no 19. panta otrās daļas 2. punkta vārdu “ja”.

atbalstīt

2) vismaz viens no apvienošanās dalībniekiem pirms apvienošanās atradies dominējošā stāvoklī konkrētajā tirgū.

(3) Tirgus dalībnieku apvienošanās, par kuru ir bijis jāpaziņo, ir nelikumīga un nevar tikt reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (akciju sabiedrības – akcionāru reģistrā), pirms Lēmējinstitūcija pieņem kādu no šā likuma 20.pantā minētajiem lēmumiem.

74

Juridiskais birojs

Izslēgt 19. panta trešajā daļā vārdus “(akciju sabiedrības - akcionāru reģistrā)”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

(3) Tirgus dalībnieku apvienošanās, par kuru bijis jāpaziņo, ir nelikumīga un nevar tikt reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pirms Lēmējinstitūcija pieņem kādu no šā likuma 19.pantā minētajiem lēmumiem.

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus par ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī par apvienošanās gadījumiem, par kuriem nav jāiesniedz ziņojums Konkurences padomē. Šie noteikumi var ietvert papildu prasības apgrozījuma aprēķināšanai, to skaitā īpašas prasības attiecībā uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām.

75

Juridiskais birojs

Aizstāt 19. panta ceturtajā daļā vārdu “prasības” ar vārdu “noteikumus”.

atbalstīt, izteikt precizētā redakcijā

 

 

(4) Ministru kabinets izdod noteikumus par ziņojumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī par apvienošanās gadījumiem, par kuriem nav jāiesniedz ziņojums Konkurences padomei. Šie noteikumi var ietvert papildu nosacījumus apgrozījuma aprēķināšanai, to skaitā īpašas prasības attiecībā uz kredītiestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām.

20.pants. Kārtība, kādā izskatāmi ziņojumi par tirgus dalībnieku apvienošanos

     

19.pants. Kārtība, kādā izskatāmi ziņojumi par tirgus dalībnieku apvienošanos

(1) Konkurences padome šā likuma 19.panta otrajā daļā paredzētos ziņojumus un iesniegto papildu informāciju izskata Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 60 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas.

   

Redakc. preciz.

(1) Konkurences padome šā likuma 18.panta otrajā daļā paredzētos ziņojumus un iesniegto papildu informāciju izskata Ministru kabineta noteiktajā kārtībā 60 dienu laikā no ziņojuma saņemšanas.

(2) Lēmējinstitūcija ar lēmumu aizliedz vai atļauj apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis, kas ievērojami kavēs, ierobežos vai deformēs konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū, un vienlaikus attiecīgajiem tirgus dalībniekiem izvirza noteikumus, kuri obligāti jāievēro.

76

Juridiskais birojs

Izteikt 20. panta otro daļu šādā redakcijā:

(2) “Lēmējinstitūcija ar lēmumu aizliedz apvienošanās, kuru rezultātā rodas, vai nostiprinās dominējošais stāvoklis, kas ievērojami kavēs, ierobežos vai deformēs konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū. Lēmējinstitūcija var atļaut šāda apvienošanās, vienlaikus nosakot attiecīgajam tirgus dalībniekam saistošus noteikumus.”

atbalstīt

(2) Lēmējinstitūcija ar lēmumu aizliedz apvienošanās, kuru rezultātā rodas vai nostiprinās dominējošais stāvoklis, kas ievērojami kavēs, ierobežos vai deformēs konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū. Lēmējinstitūcija var atļaut šādas apvienošanās, vienlaikus nosakot attiecīgajam tirgus dalībniekam saistošus noteikumus.

(3) Ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta otrajā daļā minētās sekas, Lēmējinstitūcija pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos.

     

(3) Ja paziņotā tirgus dalībnieku apvienošanās neizraisa šā panta otrajā daļā minētās sekas, Lēmējinstitūcija pieņem lēmumu, ar kuru atļauj apvienošanos.

(4) Ja tirgus dalībnieki 60 dienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas Lēmējinstitūcijā nav saņēmuši informāciju no Konkurences padomes, attiecīgā tirgus dalībnieku apvienošanās uzskatāma par atļautu.

77

Atbildīgā komisija

Izteikt 20. panta 4. daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja tirgus dalībnieki 60 dienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas Konkurences padomei nav saņēmuši informāciju no Konkurences padomes, attiecīgā tirgus dalībnieku apvienošanās uzskatāma par atļautu.”

 

atbalstīt

(4) Ja tirgus dalībnieki 60 dienu laikā pēc ziņojuma iesniegšanas Konkurences padomei nav saņēmuši informāciju no Konkurences padomes, attiecīgā tirgus dalībnieku apvienošanās uzskatāma par atļautu.

(5) Lēmējinstitūcija var pieņemt šā panta otrajā daļā noteiktos lēmumus arī par tādu tirgus dalībnieku apvienošanos, kura nav pieteikta saskaņā ar šā likuma 19.panta otro daļu, bet tai vajadzēja būt paziņotai.

   

Redakc. preciz.

(5) Lēmējinstitūcija var pieņemt šā panta otrajā daļā minētos lēmumus arī par tādu tirgus dalībnieku apvienošanos, kuru vajadzēja pieteikt saskaņā ar šā likuma 18.panta otro daļu, bet tas nav izdarīts.

21.pants. Atbildība par tirgus dalībnieku nelikumīgu apvienošanos

     

20.pants. Atbildība par tirgus dalībnieku nelikumīgu apvienošanos

(1) Ja ziņojums nav iesniegts šajā likumā noteiktajos gadījumos, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad ziņojumu vajadzēja iesniegt.

78

Deputāti J. Jurkāns, M. Lujāns

Izteikt 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja ziņojums nav iesniegts šajā likumā noteiktajos gadījumos vai termiņos vai sniegtā informācija ir apzināti nepatiesa vai maldinoša, Lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par naudas soda uzlikšanu un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad ziņojumu par apvienošanos saskaņā ar likuma 19. panta prasībām vajadzēja iesniegt.”

neatbalstīt

 

 

Redakc. preciz

(1) Ja ziņojums nav iesniegts šajā likumā noteiktajos gadījumos, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad ziņojumu vajadzēja iesniegt. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(2) Ja ir notikusi tirgus dalībnieku apvienošanās, kas ir pretrunā ar šā likuma 20.panta otrajā vai piektajā daļā noteiktajā kārtībā pieņemto Lēmējinstitūcijas lēmumu, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad sākusies nelikumīgā darbība. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

     

(2) Ja notikusi tirgus dalībnieku apvienošanās, kas ir pretrunā ar šā likuma 19.panta otrajā vai piektajā daļā noteiktajā kārtībā pieņemto Lēmējinstitūcijas lēmumu, Lēmējinstitūcija var pieņemt lēmumu par naudas soda uzlikšanu jaunajam tirgus dalībniekam vai izšķirošās ietekmes ieguvējam līdz 1000 latiem par katru dienu, skaitot no dienas, kad sākusies nelikumīgā darbība. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

(3) Naudas soda samaksa neatbrīvo attiecīgos tirgus dalībniekus no pienākuma izpildīt šā likuma noteikumus un Lēmējinstitūcijas lēmumus.

     

(3) Naudas soda samaksa neatbrīvo attiecīgos tirgus dalībniekus no pienākuma izpildīt šā likuma noteikumus un Lēmējinstitūcijas lēmumus.

(4) Kad Lēmējinstitūcija ir konstatējusi, ka jaunais tirgus dalībnieks vai tirgus dalībnieks, kas ieguvis izšķirošo ietekmi, ir izbeidzis šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto nelikumīgo darbību, un pieņēmusi attiecīgu lēmumu, tā pārtrauc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā naudas soda aprēķināšanu.

     

(4) Kad Lēmējinstitūcija ir konstatējusi, ka jaunais tirgus dalībnieks vai tirgus dalībnieks, kas ieguvis izšķirošo ietekmi, ir izbeidzis šā panta pirmajā vai otrajā daļā minēto nelikumīgo darbību, un pieņēmusi attiecīgu lēmumu, tā pārtrauc šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētā naudas soda aprēķināšanu.

V nodaļa. Negodīga konkurence

     

V nodaļa. Negodīga konkurence

22.pants. Negodīgas konkurences aizliegums

     

21.pants. Negodīgas konkurences aizliegums

(1) Negodīga konkurence ir aizliegta.

     

(1) Negodīga konkurence ir aizliegta.

(2) Par negodīgu konkurenci uzskatāmas darbības, kuru rezultātā tiek pārkāpti citi normatīvie akti vai saimnieciskās darbības godīgas paražas un ir radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana.

   

Redakc. preciz

(2) Par negodīgu konkurenci uzskatāmas darbības, kuru rezultātā tiek pārkāpti normatīvie akti vai godīgas saimnieciskās darbības paražas un ir radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana.

(3) Negodīga konkurence var izpausties šādās darbībās, ja to rezultātā ir radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana:

     

(3) Negodīga konkurence var izpausties šādās darbībās, ja to rezultātā ir radusies vai varētu rasties konkurences kavēšana, ierobežošana vai deformēšana:

1) cita tirgus dalībnieka (eksistējoša, savu darbību izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietota nosaukuma, atšķirības zīmju un citu pazīmju izmantošana vai atdarināšana, ja tas var maldināt attiecībā uz tirgus dalībnieka identitāti;

     

1) cita tirgus dalībnieka (eksistējoša, savu darbību izbeiguša vai reorganizēta) likumīgi lietota nosaukuma, atšķirības zīmju un citu pazīmju izmantošana vai atdarināšana, ja tas var maldināt attiecībā uz tirgus dalībnieka identitāti;

2) cita tirgus dalībnieka ražotās vai realizētās preces nosaukuma, ārējā izskata, marķējuma vai iepakojuma atdarināšana, preču zīmes izmantošana, ja tas var maldināt attiecībā uz preces izcelsmi;

     

2) cita tirgus dalībnieka ražotās vai realizētās preces nosaukuma, ārējā izskata, marķējuma vai iepakojuma atdarināšana, preču zīmes izmantošana, ja tas var maldināt attiecībā uz preces izcelsmi;

3) nepatiesas, nepilnīgas vai izkropļotas informācijas izplatīšana par citu tirgus dalībnieku vai tā darbiniekiem, kā arī par šā tirgus dalībnieka ražoto vai realizēto preču saimniecisko nozīmi, kvalitāti, izgatavošanas veidu, īpašībām, daudzumu, noderīgumu, cenām, to veidošanas un citiem noteikumiem, kas var šim tirgus dalībniekam nodarīt zaudējumus;

     

3) nepatiesas, nepilnīgas vai izkropļotas informācijas izplatīšana par citu tirgus dalībnieku vai tā darbiniekiem, kā arī par šā tirgus dalībnieka ražoto vai realizēto preču saimniecisko nozīmi, kvalitāti, izgatavošanas veidu, īpašībām, daudzumu, noderīgumu, cenām, to veidošanas un citiem noteikumiem, kas var šim tirgus dalībniekam nodarīt zaudējumus;

4) cita tirgus dalībnieka komercnoslēpumu ietverošas informācijas iegūšana, izmantošana vai izplatīšana bez tā piekrišanas;

     

4) cita tirgus dalībnieka komercnoslēpumu ietverošas informācijas iegūšana, izmantošana vai izplatīšana bez tā piekrišanas;

5) cita tirgus dalībnieka darbinieku ietekmēšana ar draudiem vai uzpirkšana, lai radītu priekšrocības savai ekonomiskajai darbībai, tādējādi nodarot šim tirgus dalībniekam zaudējumus.

     

5) cita tirgus dalībnieka darbinieku ietekmēšana ar draudiem vai uzpirkšana, lai radītu priekšrocības savai ekonomiskajai darbībai, tādējādi nodarot šim tirgus dalībniekam zaudējumus.

23.pants. Atbildība par negodīgu konkurenci

     

22.pants. Atbildība par negodīgu konkurenci

(1) Ja Lēmējinstitūcija konstatē šā likuma 22.pantā noteikto pārkāpumu tirgus dalībnieku darbībās, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu.

79

Juridiskais birojs

Izteikt 23. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

(1) “Ja Lēmējinstitūcija konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 22. panta pirmās un otrās daļas pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Noteiktajā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.”

atbalstīt

 

 

Redakc. preciz

(1) Ja Lēmējinstitūcija konstatē tirgus dalībnieku darbībās šā likuma 21.panta pārkāpumu, tā pieņem lēmumu par pārkāpuma konstatēšanu, tiesiskā pienākuma un naudas soda uzlikšanu. Noteiktajā termiņā nesamaksātais naudas sods piedzenams bezstrīdus kārtībā.

(2) Pēc šā panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanas tiek rīkotas sarunas ar pārkāpumā iesaistītajām personām.

80

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 23. panta otro daļu.

atbalstīt

 

(3) Ja sarunas par pārkāpuma izbeigšanu un seku likvidēšanu nedod rezultātu, Lēmējinstitūcija pieņem lēmumu par tirgus dalībnieku tiesisko pienākumu.

81

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 23. panta trešo daļu.

atbalstīt

 

(4) Lēmējinstitūcija reizē ar šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu vai pēc tam var pieņemt lēmumu un uzlikt tirgus dalībniekam naudas sodu līdz piecu procentu apmēram no tā pēdējā finansu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 latu. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

82

Juridiskais birojs

Aizstāt 23. panta ceturtajā daļā vārdus “reizē ar šā panta trešajā daļā minētā lēmuma pieņemšanu vai pēc tam var pieņemt lēmumu un” ar vārdu “var”.

atbalstīt

(2) Lēmējinstitūcija var uzlikt tirgus dalībniekam naudas sodu līdz 5 procentu apmēram no tā pēdējā finansu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 latu. Minētie līdzekļi ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 24. pantu šādā redakcijā:

“(1) Šī likuma pārkāpumu, bez Lēmējinstitūcijas, var konstatēt arī tiesa.

(2) Tiesas, kuras izskata civiltiesiskas prasības sakarā ar “Konkurences likuma” pārkāpumiem, par to informē Konkurences padomi.”,

Atbildīgā komisija

Izteikt 23.pantu šādā redakcijā:

“23.pants. Tiesas kompetence

(1) Šā likuma pārkāpumu līdztekus Lēmējinstitūcijai var konstatēt arī tiesa.

(2) Tiesas, kuras izskata civiltiesiskas prasības sakarā ar Konkurences likuma pārkāpumiem, par to informē Konkurences padomi.”

atbalstīt, iestrādāts 84. priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

23.pants. Tiesas kompetence

(1) Šā likuma pārkāpumu līdztekus Lēmējinstitūcijai var konstatēt arī tiesa.

(2) Tiesas, kuras izskata civiltiesiskas prasības sakarā ar Konkurences likuma pārkāpumiem, par to informē Konkurences padomi.

 

85

 

 

 

 

 

 

 

86

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar 25. pantu šādā redakcijā:

“Tirgus dalībnieks, kas tīši v ai aiz neuzmanības, pārkāpj 15., 19., 17. vai 22. panta noteikumus, sedz zaudējumus, kas pārkāpuma dēļ radušies citam tirgus dalībniekam vai līguma pusei.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

“24. pants. Zaudējumu atlīdzināšana

Tirgus dalībnieks, kas tīši vai aiz neuzmanības pārkāpj šā likuma 14., 16., 18. vai 21.panta noteikumus, sedz zaudējumus, kas pārkāpuma dēļ radušies citam tirgus dalībniekam vai līguma pusei.”

atbalstīt, iestrādāts 86. priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

24. pants. Zaudējumu atlīdzināšana

Tirgus dalībnieks, kas tīši vai aiz neuzmanības pārkāpj šā likuma 14., 16., 18. vai 21.panta noteikumus, sedz zaudējumus, kas pārkāpuma dēļ radušies citam tirgus dalībniekam vai līguma pusei.

 

87

Juridiskais birojs

Iesakām apsvērt iespēju piešķirt Konkurences birojam tādas pat tiesības iekļūt uzņēmuma telpās bez uzņēmuma piekrišanas, kādas ir piešķirtas Valsts Ieņēmumu Dienestam.

 

neatbalstīt 2. lasījumā

 

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Konkurences likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.; 2000, 2.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Konkurences likums (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 16.nr.; 2000, 2.nr.).

2. Līdz attiecīgo šajā likumā minēto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma pieņemšanas ir spēkā šādi saskaņā ar Konkurences likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

     

2. Līdz attiecīgo šajā likumā minēto Ministru kabineta noteikumu pieņemšanai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma pieņemšanas ir spēkā šādi saskaņā ar Konkurences likumu izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumi Nr.444 "Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība";

     

1) Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumi nr.444 “Konkurences likuma pārkāpumu izskatīšanas kārtība”;

2) Ministru kabineta 1998.gada 3.februāra noteikumi Nr.37 "Kārtība, kādā atzīstamas par spēkā esošām vienošanās starp tirgus dalībniekiem";

     

2) Ministru kabineta 1998.gada 3.februāra noteikumi nr.37 “Kārtība, kādā atzīstamas par spēkā esošām vienošanās starp tirgus dalībniekiem”;

3) Ministru kabineta 1998.gada 3.marta noteikumi Nr.73 "Ziņojuma par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) apvienošanos iesniegšanas un izskatīšanas kārtība";

     

3) Ministru kabineta 1998.gada 3.marta noteikumi nr.73 “Ziņojuma par uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) apvienošanos iesniegšanas un izskatīšanas kārtība”;

4) Ministru kabineta 1998.gada 3.marta noteikumi Nr.74 "Noteikumi par ekskluzīvo piegādes līgumu un ekskluzīvo pirkuma līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma";

     

4) Ministru kabineta 1998.gada 3.marta noteikumi nr.74 “Noteikumi par ekskluzīvo piegādes līgumu un ekskluzīvo pirkuma līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”;

5) Ministru kabineta 1998.gada 8.septembra noteikumi Nr.341 "Noteikumi par vienošanos par ražošanas specializāciju, kas atbrīvota no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma";

     

5) Ministru kabineta 1998.gada 8.septembra noteikumi nr.341 “Noteikumi par vienošanos par ražošanas specializāciju, kas atbrīvota no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”;

6) Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.52 "Noteikumi par franšīzes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma";

     

6) Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi nr.52 “Noteikumi par franšīzes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”;

7) Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi Nr.53 "Noteikumi par vienošanās par kopīgu izpēti un attīstību atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma";

     

7) Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumi nr.53 “Noteikumi par vienošanās par kopīgu izpēti un attīstību atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”;

8) Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.122 "Noteikumi par patentu un zinātības (know–how) licences līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma";

     

8) Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi nr.122 “Noteikumi par patentu un zinātības (know—how) licences līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”;

9) Ministru kabineta 1999.gada 20.aprīļa noteikumi Nr.147 "Noteikumi par automobiļu izplatīšanas un apkopes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma";

     

9) Ministru kabineta 1999.gada 20.aprīļa noteikumi nr.147 “Noteikumi par automobiļu izplatīšanas un apkopes līgumu atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”;

10) Ministru kabineta 1999.gada 20.jūlija noteikumi Nr.260 "Noteikumi par vienošanos apdrošināšanas jomā atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma";

     

10) Ministru kabineta 1999.gada 20.jūlija noteikumi nr.260 “Noteikumi par vienošanos apdrošināšanas jomā atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”;

11) Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.284 "Noteikumi par pārvadātāju, kas veic gaisa pārvadājumus, vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma".

     

11) Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi nr.284 “Noteikumi par pārvadātāju, kas veic gaisa pārvadājumus, vienošanos atbrīvošanu no Konkurences likumā noteiktā vienošanās aizlieguma”.

3. Lai nodrošinātu Lēmējinstitūcijas locekļu rotāciju, pēc šā likuma spēkā stāšanās Lēmējinstitūcijā katru gadu līdz 2003.gadam izlozes kārtībā atbrīvo pa vienam Lēmējinstitūcijas loceklim.

     

3. Lai nodrošinātu Lēmējinstitūcijas locekļu rotāciju, pēc šā likuma spēkā stāšanās Lēmējinstitūcijā katru gadu līdz 2003.gadam izlozes kārtībā atbrīvo pa vienam Lēmējinstitūcijas loceklim.