Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par civilstāvokļa aktiem”

(reg’. nr. 803; dok.nr. 2719)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā redakcija

3.

Pr.nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kurā likumprojektu otrajā lasījumā ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt likumā "Par civilstāvokļa aktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 32.nr.; 1996, 15.nr.; 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par civilstāvokļa aktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 32.nr.; 1996, 15.nr.; 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

2.pants. Civilstāvokļa aktu reģistrācija un dzimtsarakstu nodaļas

(1) Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir valsts uzticēts uzdevums pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām.

(2) Ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kuriem nav citas valsts pilsonības, un personām, kuras uzrāda pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar Iedzīvotāju reģistra piešķirto kodu, civilstāvokļa aktu reģistrācija tiek veikta konsulārajās un diplomātiskajās iestādēs, ievērojot šā likuma noteikumus. Laulību reģistrācija ar civiltiesiskām sekām saskaņā ar Civillikuma 51. un 53.pantu piekrīt arī Civillikumā noteikto konfesiju garīdzniekiem, kuriem jāievēro visi šā likuma noteikumi par laulību reģistrāciju un valsts nodevu.

(3) Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katras pilsētas un pagasta pašvaldības kompetencē. Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar attiecīgās pilsētas vai pagasta robežām. Ar tieslietu ministra atļauju vairākiem pagastiem var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu vai vienā pilsētā - vairākas dzimtsarakstu nodaļas.

(4) Par dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu vai tās darbības iecirkņa grozīšanu jāizsludina oficiālā laikrakstā.

(5) Katrai dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar valsts lielā ģerboņa

attēlu un uzrakstu "Latvijas Republikas ... pilsētas (pagasta) dzimtsarakstu nodaļa". Šā panta trešās daļas pēdējā teikumā paredzētajā gadījumā uzraksts attiecīgi grozāms.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katra novada, pagasta un pilsētas pašvaldības kompetencē. Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar attiecīgā novada, pagasta vai pilsētas administratīvās teritorijas robežām. Ar tieslietu ministra atļauju vairākiem pagastiem var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu, kā arī viena novada vai vienas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai – vairākas apakšnodaļas.";

 

 

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Katrai dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.panta trešajā daļā vārdus “kā arī viena novada vai vienas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai – vairākas apakšnodaļas”.

Juridiskā komisija

Izteikt 2.panta trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ar tieslietu ministra atļauju vairākiem pagastiem var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu vai vienā pilsētā, vai novadā - vairākas dzimtsarakstu nodaļas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

(Jurdisk.

kom. red.)

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katra novada, pagasta un pilsētas pašvaldības kompetencē. Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar attiecīgā novada, pagasta vai pilsētas administratīvās teritorijas robežām. Ar tieslietu ministra atļauju vairākiem pagastiem var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu vai vienā pilsētā vai novadā - vairākas dzimtsarakstu nodaļas.”

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Katrai dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu.”

 

 

19.pants. Laulību reģistrā ierakstāmās ziņas

Laulību reģistrā jāieraksta:

1) laulības noslēgšanas vieta (pilsēta, pagasts);

2) laulības noslēgšanas gads, mēnesis un diena;

3) laulāto vārds, uzvārds, personas kods, nodarbošanās, ģimenes stāvoklis, dzīvesvieta, dzimšanas vieta un laiks, tautība, pilsonība (pavalstniecība);

4) kurā pēc skaita laulībā stājas;

5) ja laulātie piekrīt, - arī viņu piederība pie noteiktas konfesijas,

ticības vai pasaules uzskata apvienības;

6) izsludināšanas vieta un laiks;

7) uzvārds pēc laulības noslēgšanas;

8) liecinieku vārds, uzvārds, dzimšanas laiks un dzīvesvieta.

2. Aizstāt 19.panta 1.punktā vārdus "pilsēta, pagasts" ar vārdiem "novads, pagasts, pilsēta".

     

2. Aizstāt 19.panta 1.punktā vārdus "pilsēta, pagasts" ar vārdiem "novads, pagasts, pilsēta".

Pārejas noteikumi

1. Pagastu un rajonu pilsētu pašvaldībām atļauts dzimtsarakstu nodaļas pārziņa pienākumus uzdot veikt kādam no pašvaldības ierēdņiem, kas atbilst šā likuma 3.panta prasībām. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju un ar to saistītos pienākumus pagasta un rajona pilsētas pašvaldības ierēdņi veic kā dzimtsarakstu nodaļas pārziņi, nevis kā pašvaldības ierēdņi.

2. Līdz 1993.gada 31.decembrim līdzšinējās rajonu dzimtsarakstu nodaļas pārveidojamas par attiecīgo pilsētu dzimtsarakstu nodaļām, kuru kompetencē ir tikai šo pilsētu iedzīvotāju civilstāvokļa aktu reģistrācija, kā arī to rīcībā esošo iepriekšējo gadu (1906. - 1993.) rajona civilstāvokļa aktu reģistru pirmo eksemplāru glabāšana, kārtošana un tajos ietverto ziņu sniegšana.

3. Rīgas, Liepājas, Daugavpils, Jelgavas, Rēzeknes un Ventspils rajonu

dzimtsarakstu nodaļas līdz 1994.gada 31.decembrim likvidējamas. Minēto rajonu dzimtsarakstu nodaļu arhīvi (1906. - 1993.gads) un citi dokumenti nododami pilsētu dzimtsarakstu nodaļām, kam uzdota šo arhīvu apkalpošana. Likvidācijas pabeigšanas datumu nosaka tieslietu ministrs, saskaņojot ar attiecīgajām pašvaldībām. Līdz pilnīgai likvidācijai minētās dzimtsarakstu nodaļas veic tikai arhīva apkalpošanu un sniedz metodisko palīdzību pagastu dzimtsarakstu nodaļām.

4. Pilsētu dzimtsarakstu nodaļām ir jānodrošina bērnu dzimšanas reģistrācija dzemdību namos (dzemdību nodaļās), kas atrodas pilsētas teritorijā.

5. Pieteikumi par ārlaulībā dzimušo bērnu paternitātes atzīšanu jāiesniedz tai dzimtsarakstu nodaļai, kurā reģistrēta bērna dzimšana vai kurā glabājas iepriekšējo gadu civilstāvokļa aktu reģistru pirmie eksemplāri.

Ja bērna dzimšanas reģistrs atrodas ārvalstī, notariāli apliecināti dokumenti par ārlaulībā dzimuša bērna paternitātes atzīšanu nosūtāmi ar Ārlietu ministrijas konsulārās daļas starpniecību, ja Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

6. Tiesai likumīgā spēkā stājušos spriedumu noraksti attiecībā uz

paternitātes apstrīdēšanu, ārlaulībā dzimuša bērna paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu jānosūta dzimtsarakstu nodaļai, kurā reģistrēta bērna dzimšana vai kurā glabājas iepriekšējo gadu civilstāvokļa aktu reģistru pirmie eksemplāri.

Ja bērna dzimšanas reģistrs atrodas ārvalstī, tiesai minēto spriedumu noraksti jānosūta dzimtsarakstu iestādēm ar Ārlietu ministrijas konsulārās daļas starpniecību, ja Latvijas Republikas starptautiskajos līgumos nav noteikts citādi.

7. Tiesai likumīgā spēkā stājušos spriedumu noraksti attiecībā uz laulības šķiršanu vai laulības atzīšanu par neesošu vai izraksti no šādiem spriedumiem jānosūta tai dzimtsarakstu nodaļai, kurā laulība noslēgta vai kurā glabājas iepriekšējo gadu civilstāvokļa aktu reģistru pirmie eksemplāri, bet, ja laulība noslēgta pie garīdznieka, - attiecīgajai baznīcai (draudzes garīdzniekam) un dzimtsarakstu nodaļai, kuras darbības iecirknī atrodas baznīca (draudze).

Ja laulība bijusi noslēgta ārvalstī, sprieduma noraksti jānosūta ar Ārlietu ministrijas konsulārās daļas starpniecību.

Tiesai, izsniedzot sprieduma norakstu attiecībā uz laulības šķiršanu, bijušo laulāto pasēs jāizdara atzīme par laulības šķiršanu un jāiekasē valsts nodeva par laulības šķiršanu.

8. Uz personām, kurām bija pastāvīgais pieraksts Latvijas Republikā 1992.gada 1.jūlijā un laulības reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas dienā un kuras nav Latvijas vai citas valsts pilsoņi, nav attiecināmi šā likuma

15.panta noteikumi. Šīs personas laulības reģistrācijai iesniedz šā likuma 14.pantā minētos dokumentus.

9. Izslēgts.

10. Nepieciešamie līdzekļi civilstāvokļa aktu reģistru un apliecību izgatavošanai paredzami Tieslietu ministrijas ikgadējā budžetā.

11. Iesniegumi par uzvārda vai vārda maiņu, kas iesniegti dzimtsarakstu nodaļā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai, izlemjami līdzšinējā kārtībā, bet jaunu iesniegumu pieņemšana atsākama pēc attiecīga likuma pieņemšanas.

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus "Pagastu un rajonu pilsētu" ar vārdiem "Novadu, pagastu un rajona pilsētu" un vārdus "pagasta un rajona pilsētas" ar vārdiem "novada, pagasta un rajona pilsētas";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Novadu un pilsētu dzimtsarakstu nodaļas nodrošina bērnu dzimšanas reģistrāciju dzemdību namos (dzemdību nodaļās), kas atrodas attiecīgā novada vai pilsētas administratīvajā teritorijā."

     

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus "Pagastu un rajonu pilsētu" ar vārdiem "Novadu, pagastu un rajona pilsētu" un vārdus "pagasta un rajona pilsētas" - ar vārdiem "novada, pagasta un rajona pilsētas";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Novadu un pilsētu dzimtsarakstu nodaļas nodrošina bērnu dzimšanas reģistrāciju dzemdību namos (dzemdību nodaļās), kas atrodas attiecīgā novada vai pilsētas administratīvajā teritorijā."