2001

2001. gada 7. februārī nr.9/3 -

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija savā š.g. 7. februāra sēdē izskatīja likumprojektu “Grozījumi likumā “Par civilstāvokļa aktiem””(reģ.nr.803) un nolēma konceptuāli atbalstīt tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā.

 

Komisijas priekšsēdētājs L.Muciņš

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par civilstāvokļa aktiem"

Izdarīt likumā "Par civilstāvokļa aktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 32.nr.; 1996, 15.nr.; 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katra novada, pagasta un pilsētas pašvaldības kompetencē. Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar attiecīgā novada, pagasta vai pilsētas administratīvās teritorijas robežām. Ar tieslietu ministra atļauju vairākiem pagastiem var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu, kā arī viena novada vai vienas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai – vairākas apakšnodaļas.";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Katrai dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu."

2. Aizstāt 19.panta 1.punktā vārdus "pilsēta, pagasts" ar vārdiem "novads, pagasts, pilsēta".

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus "Pagastu un rajonu pilsētu" ar vārdiem "Novadu, pagastu un rajona pilsētu" un vārdus "pagasta un rajona pilsētas" ar vārdiem "novada, pagasta un rajona pilsētas";

izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Novadu un pilsētu dzimtsarakstu nodaļas nodrošina bērnu dzimšanas reģistrāciju dzemdību namos (dzemdību nodaļās), kas atrodas attiecīgā novada vai pilsētas administratīvajā teritorijā."