Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par civilstāvokļa aktiem"

Izdarīt likumā "Par civilstāvokļa aktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 32.nr.; 1996, 15.nr.; 1998, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Dzimtsarakstu nodaļas izveidošana ir katra novada, pagasta un pilsētas pašvaldības kompetencē. Dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis sakrīt ar attiecīgā novada, pagasta vai pilsētas administratīvās teritorijas robežām. Ar tieslietu ministra atļauju vairākiem pagastiem var izveidot kopīgu dzimtsarakstu nodaļu, kā arī viena novada vai vienas pilsētas dzimtsarakstu nodaļai – vairākas apakšnodaļas.";

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Katrai dzimtsarakstu nodaļai ir savs zīmogs ar papildinātā mazā Latvijas valsts ģerboņa attēlu un dzimtsarakstu nodaļas pilnu nosaukumu."

2. Aizstāt 19.panta 1.punktā vārdus "pilsēta, pagasts" ar vārdiem "novads, pagasts, pilsēta".

3. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā vārdus "Pagastu un rajonu pilsētu" ar vārdiem "Novadu, pagastu un rajona pilsētu" un vārdus "pagasta un rajona pilsētas" ar vārdiem "novada, pagasta un rajona pilsētas";

izteikt pārejas noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Novadu un pilsētu dzimtsarakstu nodaļas nodrošina bērnu dzimšanas reģistrāciju dzemdību namos (dzemdību nodaļās), kas atrodas attiecīgā novada vai pilsētas administratīvajā teritorijā."

 

Anotācija

Likumprojektam “Grozījumi likumā “Par civilstāvokļa aktiem”

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju- pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju- paskaidro kāpēc likums ir nepieciešams.)

Grozījumi sagatavoti, jo saskaņā ar Administratīvi teritoriālās reformas likumu ir izveidotas 7 novadu pašvaldības, kā arī 2000.gada 6.aprīlī Saeima izdarīja grozījumus Pilsētas domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā, papildinot to ar normām, kas nosaka kārtību, kādā novadu administratīvajās teritorijās ievēlējamas domes. Likumā “Par civilstāvokļa aktiem” nav normas, kas nosaka novadu pašvaldībās kompetenci.

Sagatavotais likumprojekts paredz grozījumus, kas regulē novada pašvaldību kompetenci civilstāvokļa aktu jomā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

vidi.)

Likumprojekts neietekmē tautsaimniecības attīstību.

 

 

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Likumprojektā paredzētie grozījumi neparedz valsts budžeta izdevumu palielināšanos.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti- likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Pēc likumprojekta spēkā stāšanās spēkā nav nepieciešami grozījumi esošajos tiesību aktos.

 

 

 

 

 

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībā pret Eiropas Savienību- no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Pašvaldību jomā Latvija ar likumu, kas pieņemts 22.02.1996., ir pievienojusies 15.10.1985. Eiropas vietējo pašvaldību hartai.

Likumprojekts atbilst šīs Hartas pamatnostādnēm.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses- kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Jaunas valsts institūcijas likuma izpildei netiek radītas.