Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. 9.pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Par administratīvo pārkāpumu atzīstami arī tādi likumpārkāpumi, par kuriem atbildība paredzēta citos likumos un kurus izskata, un par kuriem administratīvos sodus saskaņā ar citos normatīvajos aktos noteikto kārtību uzliek tajos paredzētās institūcijas.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

2. Izteikt 215.8 pantu šādā redakcijā:

"Konkurences padomes biroja direktors vai viņa pilnvarota amatpersona, konstatējot šā kodeksa 175.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu, ir tiesīgi sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un nosūtīt to izskatīšanai tiesā."

3. Izteikt 257.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Mantas un dokumentus, kas ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kas ir atrasti aizturēšanas laikā, kā arī personas vai mantu apskates laikā vai pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora vai Konkurences padomes biroja direktora pilnvarotas amatpersonas."

4. Izslēgt 166.26 pantu.

 

 

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā“

ANOTĀCIJA

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(atbildot uz jautājumu, paskaidro:

pašreizējo situāciju – pamato,

a) kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams

Tā kā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss ir šobrīd vienīgais visus administratīvos pārkāpumus aptverošs normatīvais akts, tad normatīvo aktu sistēmas sakārtošanas nolūkā ir nepieciešama likumprojektā ietvertā atsauce.

Likumprojekts izstrādāts, lai nepārprotami norādītu, ka Konkurences likumā un citos likumos, kas nosaka kārtību valstī, ietverto aizliegumu pārkāpumi un atbildība par tiem, kā arī process, kā pie tās personas tiek sauktas, pieder administratīvo tiesību kopai.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) Tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai, ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi)

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iepējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem ( arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus).

Likumprojekts tiek iesniegts izkatīšanai kopā ar likumprojektu “Konkurences likums”. Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienas tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo).

Likuma izpildi nodrošinās pastāvošās institūcijas.

Indivīda tiesības tiek nodrošinātas iespējās pārsūdzēt attiecīgos administratīvos lēmumus saskaņā ar LR Civilprocesa likumu un Civilprocesa kodeksu.

 

 

 

Ministrs A.Kalvītis