Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma

Apvienotās komitejas lēmumu Nr.1/2000 "Par grozījumiem

Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības

līguma 3.protokolā par preču izcelsmes noteikumiem"

1.pants. 2000.gada 29.decembrī Varšavā parakstītais Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma Apvienotās komitejas lēmums Nr.1/2000 "Par grozījumiem Latvijas Republikas un Polijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3.protokolā par preču izcelsmes noteikumiem" (turpmāk – Lēmums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Lēmums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Lēmums stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".