Likumprojekts

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un

Lietuvas Republikas valdības līgumu par kopīgas augstākās izglītības

telpas izveidošanu Baltijas valstīs

1.pants. 2000.gada 8.decembrī Kretingā parakstītais Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgums par kopīgas augstākās izglītības telpas izveidošanu Baltijas valstīs (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 7.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".