Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 124.pantu šādā redakcijā:

"124.pants. Transportlīdzekļu vadīšana alkoholisko dzērienu,

narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā

Personām par transportlīdzekļu vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,5 līdz 1,0 promilei (ieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,5 līdz 1,0 promilei (ieskaitot), –

uzliek naudas sodu divsimt latu apmērā.

Personām par transportlīdzekļu vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,0 promili, bet nepārsniedz 1,5 promiles (ieskaitot), –

atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Personām par transportlīdzekļu vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir lielāka par 1,5 promilēm vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir lielāka par 1,5 promilēm, –

atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz divdesmit četriem mēnešiem.

Personām par transportlīdzekļu vadīšanu, kā arī par transportlīdzekļu praktiskās vadīšanas apmācību narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā –

atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz divdesmit četriem mēnešiem."

2. Aizstāt 126.1 panta sankcijā vārdus "no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem" ar vārdiem "divsimt piecdesmit latu apmērā".

 

 

 

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo

pārkāpumu kodeksā”

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. likumprojekta koncepciju - paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Ceļu satiksmes likuma 28.pants nosaka, ka transportlīdzekļa, arī traktortehnikas, vadītājam

aizliegts vadīt transportlīdzekli atrodoties alkoholisko dzērienu iespaidā (alkohola daudzums cilvēka organismā nedrīkst radīt tādu koncentrāciju asinīs, kas sasniedz 0,5 promiles vai tam atbilstošu koncentrāciju citās bioloģiskajās vidēs), narkotisku, psihotoksisku vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

Atbildība par šīs normas pārkāpšanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 124.pantā un 126.'pantā.

Informācija par satiksmes drošības stāvokli valstī liecina, ka par augstāk minēto normu pārkāpšanu sodīto personu skaits nesamazinās un tāpēc nepieciešams paaugstināt administratīvo sodu apmērus.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību ?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Šī likuma normu īstenošanai papildus līdzekļi no valsts budžeta nebūs nepieciešami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti -likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

 

 

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību- no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

 1. kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses, kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

 

Ministrs M.Segliņš