Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījums likumā "Par ugunsdrošību"

(reģ.nr. 794)

 

Spēkā esošā redakcija

2.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 3.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt likumā "Par ugunsdrošību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.; 1999, 171./172.nr.) grozījumu:

1.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Aizstāt likumprojekta nosaukumā vārdu “grozījums” ar vārdu “grozījumi” un attiecīgi precizēt ievaddaļu:

Izdarīt likumā "Par ugunsdrošību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; 1999, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.) šādus grozījumus:

Pieņemt

Grozījumi likumā

“Par ugunsdrošību”

Izdarīt likumā "Par ugunsdrošību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; 1999, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.) šādus grozījumus:

12.pants. Ugunsdrošības dienestu amatpersonu tiesības ugunsgrēku

dzēšanas un glābšanas darbu laikā

Lai glābtu cilvēkus, ierobežotu ugunsgrēka izplatīšanos, nepieļautu

sprādzienus un citas smagas sekas, ugunsdrošības dienestu darbiniekiem

saskaņā ar ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja rīkojumu ir

tiesības:

1) iekļūt visās dzīvojamās, ražošanas un citās telpās un objektos, uz kuriem izplatās vai var izplatīties uguns un degšanas produkti;

2) uzlauzt ēku un būvju slēgtos, norobežojošos un konstruktīvos elementus;

3) pārvietot priekšmetus, kas apgrūtina ugunsgrēka dzēšanu;

4) dot rīkojumus cilvēku evakuēšanai no telpām, kuras apdraud uguns un

degšanas produkti;

5) pieprasīt no iestāžu, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem viņu pārziņā esošos materiāltehniskos resursus un cilvēkus un izmantot tos ugunsgrēka dzēšanā.

 

2.

Saeimas Juridiskā komisija:

Papildināt 12. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) uzstādīt barjeras vai citādus norobežojumus ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas vietā.”

 

 

Pieņemt

 

 

1. Papildināt 12. pantu ar 6. punktu šādā redakcijā:

“6) uzstādīt barjeras vai citādus norobežojumus ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas vietā.”

24.pants. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieka

darbības garantijas

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, pildot viņam

uzliktos pienākumus, ir pakļauts savam tiešajam priekšniekam un augstākam

priekšniekam. Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks saņēmis priekšnieka pavēli, rīkojumu vai norādījumu, kas ir pretrunā ar likumu, viņš ievēro likuma prasības.

Par likumpārkāpumu netiek atzīta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas

dienesta darbinieka rīcība attaisnota profesionāla riska stāvoklī, kaut arī šajā rīcībā būtu tāda nodarījuma pazīmes, par kuru noteikta

disciplinārā, administratīvā, materiālā vai kriminālā atbildība. Profesionāls risks atzīstams par attaisnotu, ja darbinieks rīkojies atbilstoši viņa rīcībā esošajai informācijai par faktiem un apstākļiem, bet likumīgais mērķis nav bijis sasniedzams bez riska darbībām un ja viņš, pieļaudams risku, darījis visu iespējamo kaitējuma novēršanai.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks tiek pakļauts obligātajai valsts apdrošināšanai Latvijas Republikas valdības noteiktajā kārtībā.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.01.97. likumu, kas stājas spēkā no

19.02.97. un 20.03.97. likumu, kas stājas spēkā no 10.04.97.)

Papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50000 latu apmērā."

     

2. Papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50000 latu apmērā."

 

 

 

 

Likumprojekts 3. lasījumam

Grozījumi likumā “Par ugunsdrošību”

(reģ.nr. 794)

 

Izdarīt likumā “Par ugunsdrošību” (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 15./16.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 23.nr.; 1995, 3.nr.; 1997, 4., 8.nr.; 1999, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1997, 175./177.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 12. pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) uzstādīt barjeras vai citādus norobežojumus ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas vietā.”

2. Papildināt 24.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieks, dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem izmaksā vienreizēju pabalstu 50 000 latu apmērā.”