17

17.01.2001.

8/5 - 6/

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Grozījumi “Alkohola aprites likumā”.

 

Izdarīt “Alkohola aprites likumā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 28. pantu šādā redakcijā:

“28.pants

Jēlspirta un spirta ražošanai drīkst izmantot tikai no Latvijā ražotās izejvielas”.

2. Papildināt 40. pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Alkoholisko dzērienu ražošanai drīkst izmantot tikai no Latvijas izejvielām ražota spirta”.

3. Uz alkoholiskiem dzērieniem, kas ievesti no Baltijas valstīm, attiecināmi vispārējie alkoholisko dzērienu ievedmuitas tarifi.

 

 

 

Anotācija

likumprojektam “Grozījums “Alkohola aprites likumā””

 

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju – paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Lai aizsargātu vietējos ražotājus, tai skaitā lauksaimniecības produktu, spirta un alkoholisko dzērienu ražotājus. Spirta rūpniecības nozare Latvijā ik gadu patērē 18 līdz 21 tūkst. tonnu nepārtikas graudu, kas nodrošina nodarbinātību 1500 laukstrādniekiem vai 1000 zemnieku saimniecībām. Baltijas Brīvā tirdzniecības līguma ietvaros, kas neparedz etilspirta tirdzniecības barjeras tiek realizēts “netiešs” lētu nepārtikas graudu imports Latvijā caur tā pārstrādes produkta – etilspirta un stipro alkoholisko dzērienu brīvu ievešanu valstī. Baltijas valstīs etilspirts tiek ražots daļēji no NVS valstu izejvielām, kur to zemo cenu nosaka labvēlīgie klimatiskie apstākļi un vietējās valūtas zemais kurss. Šāda situācija draud samazināt jau tā zemo pieprasījumu valstī pēc vietējiem nepārtikas rudziem un tritikāles, samazinot nodarbinātību un lauku iedzīvotāju dzīves līmeni.

Ņemot vērā, ka pašreiz tiek strādāts pie Baltijas valstu brīvās tirdzniecības līguma precizēšanas, nepieciešams iestrādāt līgumā vietējo graudu ražotāju aizsardzības normas, ieviešot etilspirta un stipro alkoholisko dzērienu muitas tarifus vai izdarīt izmaiņas “Alkohola aprites likumā”

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.)

Pozitīva, jo tiktu sekmēta tautsaimniecības, konkurētspējas, eksporta attīstība, tiktu palielināts nodarbināto skaits, kā arī veicināta uzņēmējdarbība.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

a)valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Pozitīva, jo palielināsies valsts budžeta ieņēmumi arī nākamajos piecos gados.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Šāda likuma izmaiņas paredz tirgus aizsardzību.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda arī tiesību akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses, kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

 

 

 

Likuma izpildi nodrošinās attiecīgās valsts institūcijas.