Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību

Pirmajā lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. 2000. gada 13. decembrī Palermo parakstītā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

 

 

 

.

 

1.pants. 2000. gada 13. decembrī Palermo parakstītā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 5. panta trešo daļu, ANO Ģenerālsekretārs tiek informēts par to, ka Latvijas Republikas normatīvajos aktos atbildība paredzēta, ja ir notikusi kāda darbība saskaņā ar vienošanos izdarīt Konvencijas 5. panta 1(a) (i) daļā noteiktos nodarījumus.

 

1.

 

 

 

 

 

2.

/ Deputāta Leona Bojāra priekšlikums /

“Izslēgt 3. pantu. ”

 

 

 

/ Deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums /

“ Izslēgt likumprojekta 3. pantu.”

Atbalstīt.

 

1.

2.

3 .

4.

 

5.

4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta ceturto un piekto daļu Ārlietu ministrija paziņo ANO Ģenerālsekretāram par to, ka Latvijas Republika atzīst šo Konvenciju par juridisku pamatu izdošanai.

     

3. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta ceturto un piekto daļu Ārlietu ministrija paziņo ANO Ģenerālsekretāram par to, ka Latvijas Republika atzīst šo Konvenciju par juridisku pamatu izdošanai.

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18. pantu par centrālajām institūcijām tiesiskās palīdzības pieprasījumu saņemšanai tiek noteiktas Tieslietu ministrija un Ģenerālprokuratūra.

     

4.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18. pantu par centrālajām institūcijām tiesiskās palīdzības pieprasījumu saņemšanai tiek noteiktas Tieslietu ministrija un Ģenerālprokuratūra.

6.pants. Konvencija stājas spēkā tās 38. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

     

5.pants. Konvencija stājas spēkā tās 38. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

/Deputāta Jāņa Ādamsona priekšlikums/

Papildināt likumprojektu ar Pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Ministru kabinetam līdz 2001. gada 1. maijam izstrādāt un iesniegt Saeimā nepieciešamos grozījumus Krimināllikumā un Kriminālprocesa kodeksā.”

Natbalstīt.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada _________________.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju pret transnacionālo organizēto noziedzību

Pirmajam lasījumā pieņemtā

likumprojekta redakcija

 

Pr.

nr.

Priekšlikums

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Likumprojekta redakcija, kādā to otrajā lasījumā ierosina pieņemt Ārlietu komisija

1.

2.

3.

4.

5.

1.pants. pants. 2000. gada 13. decembrī Palermo parakstītā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

     

1.pants. pants. 2000. gada 13. decembrī Palermo parakstītā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (turpmāk - Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta

2. pants.. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

   

 

 

 

 

2. pants.. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 5. panta trešo daļu, ANO Ģenerālsekretārs tiek informēts par to, ka Latvijas Republikas normatīvajos aktos atbildība paredzēta, ja ir notikusi kāda darbība saskaņā ar vienošanos izdarīt Konvencijas 5. panta 1(a) (i) daļā noteiktos nodarījumus.

 

1.

/Juridiskā biroja priekšlikums /

Ierosina:

“Izslēgt 3. pantā vārdus “noteikt, ka” un “Republikas”.

Atbalstīt.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 5. panta trešo daļu, ANO Ģenerālsekretārs tiek informēts par to, ka Latvijas Republikas normatīvajos aktos atbildība paredzēta, ja ir notikusi kāda darbība saskaņā ar vienošanos izdarīt Konvencijas 5. panta 1(a) (i) daļā noteiktos nodarījumus.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

1.

2.

3.

4.

5.

4. pants. Saskaņā ar Konvencijas 16. panta ceturto un piekto daļu Ārlietu ministrija paziņo ANO Ģenerālsekretāram par to, ka Latvijas Republika atzīst šo Konvenciju par juridisku pamatu izdošanai.

2.

/Juridiskā biroja priekšlikums/

Ierosina apsvērt jautājumu par tik plaša

termina “teritorija” skaidrojuma

nepieciešamību un precizēt to, izmantojot citu valstu pieredzi.

Neatbalstīt.

4.pants. Saskaņā ar Līguma 1. panta ceturto daļu noteikt, ka jēdziens “teritorija” šā Līguma izpratnē ietver Latvijas Republikas suvereno teritoriju, kurā ietilpst sauszeme, iekšējie un teritoriālie ūdeņi, kā arī jūra, tās dzīles, uz kurām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām Latvijas Republikai ir suverēnas tiesības vai kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā.

5. pants. Saskaņā ar Konvencijas 18. pantu par centrālajām institūcijām tiesiskās palīdzības pieprasījumu saņemšanai tiek noteiktas Tieslietu ministrija un Ģenerālprokuratūra.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18. pantu par centrālajām institūcijām tiesiskās palīdzības pieprasījumu saņemšanai tiek noteiktas Tieslietu ministrija un Ģenerālprokuratūra.

 

 

 

 

 

 

.

2.

3.

4.

5.

6. pants. Attiecībā Līguma 9. panta pirmo daļu noteikt šādu atrunu:

“Latvijas Republikas valdība patur tiesības nepiemērot šā Līguma noteikumus bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu sistēmai un pabalstiem alternatīvās aprūpes formu attīstībai - pabalstiem aizbildņiem un audžu ģimenēm.”

5.

/ Juridiskā biroja priekšlikums /

Izteikt 6. panta sākumdaļu šādā redakcijā:

“Saskaņā ar Līguma 9. panta otro daļu Latvijas Republika patur tiesības nepiemērot Līguma un protokola noteikumus ”, tālāk kā tekstā.

Atbalstīt.

6.pants. Saskaņā ar Līguma 9. panta otro daļu Latvijas Republika patur tiesības nepiemērot Līguma un protokola noteikumus bērna piedzimšanas un kopšanas pabalstu sistēmai un pabalstiem alternatīvās aprūpes formu attīstībai - pabalstiem aizbildņiem un audžu ģimenēm.

         

7. pants. Līguma 7., 8. un 9. panta izpildi pēc tā stāšanās spēkā nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

 

 

 

 

.

7. pants. Līguma 7., 8. un 9. panta izpildi pēc tā stāšanās spēkā nodrošina bezpeļņas organizācija valsts akciju sabiedrība “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra”.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

   

8. pants. Līgums stājas spēkā tā 13. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, protokols stājas spēkā tā 3. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “ Latvijas Vēstnesis”.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2001. gada _________________.