Likumprojekts

Likumprojekts

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvenciju

pret transnacionālo organizēto noziedzību

1.pants. 2000.gada 13.decembrī Palermo parakstītā Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Saskaņā ar Konvencijas 5.panta trešo daļu ANO Ģenerālsekretārs tiek informēts par to, ka Latvijas Republikas normatīvajos aktos atbildība paredzēta, ja ir notikusi kāda darbība saskaņā ar vienošanos izdarīt Konvencijas 5.panta 1(a) (i) daļā noteiktos nodarījumus.

4.pants. Saskaņā ar Konvencijas 16.panta ceturto un piekto daļu Ārlietu ministrija paziņo ANO Ģenerālsekretāram par to, ka Latvijas Republika atzīst šo Konvenciju par juridisku pamatu izdošanai.

5.pants. Saskaņā ar Konvencijas 18.pantu par centrālajām institūcijām tiesiskās palīdzības pieprasījumu saņemšanai tiek noteiktas Tieslietu ministrija un Ģenerālprokuratūra.

6.pants. Konvencija stājas spēkā tās 38.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".