2001

 

2001.gada 15. janvārī LR Saeimas Prezidijam

 

 

 

LSDSP frakcijas deputāti iesniedz likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".

 

Pielikumā: likumprojekts un anotācija.

 

 

Likumprojekts

 

''Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"''.

 

Izdarīt likumā ''Par nekustamā īpašuma nodokli" šādus grozījumus:

1.Izteikt 1.panta otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

" 4) līdz 2003. gada 31. decembrim - reliģisko organizāciju nekustamo īpašumu;".

 

Anotācija

Likumprojektam"Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".

 

1.Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Baznīcu ienākumus veido galvenokārt iedzīvotāju ziedojumi, kā arī saimnieciskā darbība, kas saistīta ar baznīcas īpašumiem.Ņemot vērā iedzīvotāju zemo dzīves līmeni mūsu valstī, ziedojumu daļa baznīcai un saimnieciskā darbībā iegūtie līdzekļi atļauj baznīcai tikai izdzīvošanas režīmu.Bet līdzekļus prasa ne tikai baznīcu uzturēšana, bet aī to remonti, sagrauto baznīcu atjaunošana, iedzīvotāju garīgā un sociālā aprūpe. Jāņem vērā arī tāds fakts, ka 90 % baznīcu ir arhitektūras pieminekļi, bet Pieminekļu inspekcijas piešķirtie līdzekļi , to uzturēšanas un atjaunošanas izdevumus nesedz.

Secinājums ir tikai viens, nedrīkst baznīcas īpašumus aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli.Nedrīkstam ignorēt arī tādu faktu, ka ES valstīs baznīcu īpašumi netiek aplikti ar nodokļiem, bet -

mēs taču ejam uz ES!

2.Kāda varbūt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Tikai sekmēta tautsaimniecības attīstība.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Praktiski nekāda.Baznīcu īpašumu aplikšana ar Nekustamā īpašuma nodokli budžetam dod tikai apmēram 200.000 Ls gadā, bet baznīcai tā ir ievērojama summa.

4.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Nav nepieciešami.

5.Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā.

6.Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpildi nodrošinās attiecīgā valsts institūcija.