2001

2001.gada 9.janvārī Noteikumi Nr.10

Rīgā (prot. Nr.2 3.§)

Grozījums likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdoti Latvijas Republikas

Satversmes 81.panta kārtībā

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.) grozījumu un papildināt likumu ar 2.4 pantu šādā redakcijā:

"2.4 pants. Koncesiju līgumu reģistrācija

Koncesiju līgumus reģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra valsts notāri.

Koncesiju līgumu reģistrā ierakstāmas šādas ziņas:

  1. koncesijas nosaukums, tās resursi;
  2. koncesijas līguma termiņš;
  3. koncesijas līguma summa latos un valūtā (ja tāda tiek uzrādīta);
  4. koncesionāram piešķirto tiesību apjoms;
  5. Ministru kabineta lēmuma numurs un datums par koncesijas resursu nodošanu koncesijā un par koncesijas līguma noslēgšanu;
  6. Ministru kabineta pilnvarotās institūcijas nosaukums un juridiskā adrese, kura slēdz koncesijas līgumu;
  7. koncesionāra nosaukums, reģistrācijas numurs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un juridiskā adrese."

 

Ministru prezidents A.Bērziņš

 

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis

 

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMU PROJEKTA

“GROZĪJUMI LIKUMĀ “PAR LATVIJAS REPUBLIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRU ”

A N O T Ā C I J A

 1. Kādēļ MK noteikumi ir vajadzīgi?
 1. pašreizējā situācija – kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;
 2. MK noteikumu projekta koncepcija – kāpēc noteikumi ir nepieciešami.

Esošie normatīvie akti neparedz koncesiju līgumu subjektu un to darījumu reģistrāciju, uzskaiti un kontroli. Situācijā, kad Latvijā varētu sākt darboties jauna veida sadarbības modeļi vairākās jomās, to skaitā ekonomiskās un sociālās infrastruktūras sakārtošanā attīstot publiski-privātās partnerattiecības (PPP) nepieciešams radīt adekvātu likumisko bāzi darījumu veikšanā. Šobrīd ir vairāki valstij un pašvaldībām piederoši infrastruktūras objekti, tādi kā ēkas, būves, tilti un ceļi, kuri varētu tikt nodoti koncesijā.

 1. Kāda var būt MK noteikumu iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

MK noteikumu projekta pieņemšana sekmēs problēmu risinājumu valsts ekonomiskās infrastruktūras sakārtošanā un veicinās investīciju ieplūšanu valstī jomās, kur tas ir svarīgi uzņēmējiem un valstij. Kopumā palielināsies investīciju apjomi valstī, kā rezultātā sagaidāma ekonomiskā aktivizēšanās līdz ar to nodarbinātības veicināšana, jaunu tehnoloģiju ieviešana, uzņēmējdarbības stimulēšana un sociāl-ekonomiskās vides sakārtošana.

 1. Kāda var būt MK noteikumu iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Vai ieviešot MK noteikumus:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

Ieviešot MK noteikumu projektā paredzēto koncesiju reģistra izveidi, paredzams, ka papildus finansējums nebūtu nepieciešams.

MK noteikumu projekta ieviešana skar jomas un darbības, kurām būtu jāuzlabo valsts budžeta situāciju, palielinot tā ieņēmumu daļu no ekonomiskās rosības rezultātā gūtajiem nodokļu maksājumiem.

 

 

 1. Kāda var būt MK noteikumu iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
 1. kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti;
 2. attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta MK noteikumu projektā) – to izdošanas mērķi un satura galvenie punkti.

MK noteikumu projekts izstrādāts un tiek iesniegts kopā ar Ekonomikas ministrijas priekšlikumu uzdot Tieslietu ministrijai divu mēnešu laikā izstrādāt un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par koncesijas līgumu reģistrācijas, uzskaites un kontroles kārtību (Koncesijas likuma 9.panta piektā daļa).

 

 1. Vai MK noteikumu projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta izriet, kāda ir saistības būtība, kā MK noteikumu projekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – arī tiesību akta numurs;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

MK noteikumu projekts atbilst Latvijas Republikas saistībām (Eiropas Līguma 47., 50. un 52.pants, Pievienošanās Partnerība u.c.) pirms iestāšanās Eiropas Savienībā saskaņot savu likumdošanu ar attiecīgajām Eiropas Kopienas tiesību normām.

 

 

 1. Kā tiks nodrošināta MK noteikumu izpilde?
 1. kā tiks nodrošināta MK noteikumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses – kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja MK noteikumi viņu ierobežo.

MK noteikumu izpilde paplašinās Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra funkcijas, paredzot esošo informatīvo bāzi (reģistru) papildināt ar koncesiju līgumu saistīto informāciju.

 

 

 

 

 

Ekonomikas ministrs A.Kalvītis