Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"” izskatīšanai 2

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta “Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"” izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Nodokļa likmes

(1) Naftas produktiem, izņemot šā panta otrajā, septītajā un astotajā daļā minētos gadījumus, nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 kilogramiem - 7 latus.

1. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 8.punktā minētās degvieleļļas, par
1000 litriem – 130 latu;";

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir vienāda vai lielāka par 25 cSt, par 1000 kilogramiem – 7 lati.";

     

1. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 8.punktā minētās degvieleļļas, par
1000 litriem – 130 latu;";

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir vienāda vai lielāka par 25 cSt, par 1000 kilogramiem – 7 lati.";

 

(2) Naftas produktiem, ko saskaņā ar šā panta trešās daļas nosacījumiem piegādā tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras šos naftas produktus izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, elektroenerģijas ražošanā vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā (turpmāk - kurināmais), nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) petrolejai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 13 latu;

2) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 13 latu;

3) (izslēgts ar 17.12.98. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.99.).

papildināt otro daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) šī panta pirmās daļas 7.punktā minētajai degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 13 latu."

 

Deputāts V.Lauskis

Izslēgt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” 2.daļas 4.punktu.

Neatbalstīt

papildināt otro daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) šī panta pirmās daļas 7.punktā minētajai degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 13 latu."

8.pants. Atvieglojumi

(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem nodoklis, kas samaksāts par izmantoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), atmaksājams Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, rēķinot vienā kalendāra gadā 80 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotas zemes hektāru, ko apliecina pašvaldības domes (padomes) priekšsēdētāja vai viņa vietnieka izsniegta izziņa.

2. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "80" ar skaitli "100";

 •  

   

 •  

   

 •  

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Deputāts L.Bojārs

  Aizstāt 8.panta pirmajā daļā skaitli “80” ar skaitli “120”.

  Deputāts O.Grīgs

  8.panta pirmajā daļā aizstāt skaitli “80” ar skaitli “115”.

  Deputāts A.Kalniņš

  8.panta pirmajā daļā aizstāt skaitli “100” ar skaitli “110”.

  Finansu ministrs G.Bērziņš

  Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

  1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs ir reģistrējies Valsts ieņēmumu dienestā kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona;

  2) vienā kalendārā gadā rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;

  3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

  a) veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu no lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes konta uz degvielas pārdevēja kredītiestādes kontu (bezskaidras naudas norēķinus);

  b) izmantojot kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam;

  c) veicot skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kredītiestādes kontā, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs - fiziskā persona;

  4) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta konkrētajā kalendārā gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

  5) lauksaimniecības produkcijas ražotājam nav nodokļu vai citu obligāto maksājumu parādu.”.

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

  1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs:

  a) veic saimniecisko darbību – lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, par ko maksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā;

  b) veic grāmatvedības uzskaiti par lauksaimniecības produkcijas ražošanu likumos noteiktajā kārtībā;

  2) vienā kalendārā gadā rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;

  3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

  a) veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu no lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes konta uz degvielas pārdevēja kredītiestādes kontu (bezskaidras naudas norēķinus);

  b) izmantojot kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam;

  c) veicot skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kredītiestādes kontā, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs - fiziskā persona;

  4) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta konkrētajā kalendārā gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

  5) ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi – atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.’’

  Neatbalstīt

   

   

  Neatbalstīt

   

   

  Neatbalstīt

   

   

  Iestrādāts komisijas priekš-likumā

  (6)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

  2. 8.pantā:

  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

  “(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

  1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs:

  a) veic saimniecisko darbību – lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, par ko maksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā;

  b) veic grāmatvedības uzskaiti par lauksaimniecības produkcijas ražošanu likumos noteiktajā kārtībā;

  2) vienā kalendārā gadā rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;

  3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

  a) veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu no lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes konta uz degvielas pārdevēja kredītiestādes kontu (bezskaidras naudas norēķinus);

  b) izmantojot kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam;

  c) veicot skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kredītiestādes kontā, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs - fiziskā persona;

  4) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta konkrētajā kalendārā gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

  5) ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi – atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.’’

  (2) Juridiskajām personām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tiek atmaksāts samaksātais akcīzes nodoklis par šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem, kuri izmantoti siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai.

  aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā";

       

  aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā";

   

  papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

  "(3) Saskaņā ar šā panta pirmo daļu nodokli atmaksā tikai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas un kuri dīzeļdegvielu (gāzeļļu) iegādājušies, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu."

 •  

 •  

 •  

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Deputāte A.Seile

  Svītrot 8.panta trešo daļu

  Deputāts A.Kalniņš

  8.pantā izslēgt trešo daļu.

  Deputāts O.Grīgs

  8.pantā izslēgt trešo daļu

  Deputāts L.Bojārs

  Papildināt 8.pantu ar trešo daļu sekojošā redakcijā:

  “Dīzeļdegvielas (gāzeļļas) iepirkumu lauksaimniecības produkcijas ražotājs apliecina ar čeku, kurā ir uzrādīts maksātājs un viņa rekvizīti. Naftas uzpildes stacija vai cita degvielas realizācijas organizācija katru mēnesi nosūta attiecīgā rajona VID sarakstu ar zemnieku uzvārdiem, kurā ir norādīts iepirktās dīzeļdegvielas (gāzeļļas) daudzums.”

  Deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, B.Rastopirkins, M.Bekasovs, P.Maksimovs, O.Tolmačovs, J.Pliners

  Izslēgt no likumprojekta 2.punkta paredzētā likuma 8.panta papildinājuma ar jaunu (3) daļu vārdus “kuri Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas un”.

   

  Juridiskais birojs

  8. panta trešajā daļā:

  Ierosinām likumā precizēt, kas uzskatāms par bezskaidras naudas norēķinu veidu;

  (variants: aizstāt likuma 8. panta trešajā daļā vārdus ‘’izmantojot bezskaidras naudas norēķinu’’ ar vārdiem ‘’izmantojot Ministru kabineta noteikumos paredzētos bezskaidras naudas norēķinu veidus’’).

  Finansu ministrs G.Bērziņš

  papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

  “(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā panta pirmo daļu (tajā skaitā, arī iesniedzamos dokumentus, dokumentu iesniegšanas termiņus, iestādes, kuras veic lauksaimniecībā izmantotās zemes pārbaudes, nodokļa atmaksāšanas termiņus).”.

  Neatbalstīt

   

   

  Neatbalstīt

   

  Neatbalstīt

   

  Neatbalstīt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Neatbalstīt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Daļēji atbalstīts komisijas priekš-likumā

  (6)

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

  papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

  “(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā panta pirmo daļu (tajā skaitā, arī iesniedzamos dokumentus, dokumentu iesniegšanas termiņus, iestādes, kuras veic lauksaimniecībā izmantotās zemes pārbaudes, nodokļa atmaksāšanas termiņus).”.

  13.pants. Nodokļa deklarācija

  (1) Akcīzes preču noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām.

  3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "Akcīzes preču noliktavas turētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs".

       

  3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "Akcīzes preču noliktavas turētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs".

  14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

  (5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā.

  4. Aizstāt 14.panta piektajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā".

       

  4. Aizstāt 14.panta piektajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā".

  Pārejas noteikumi

  1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

  2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus apliek ar akcīzes nodokli pēc šādām likmēm:

  1) petroleju, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem -100 latu;

  2) dīzeļdegvielu (gāzeļļu), tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem - 100 latu;

  3) degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 kilogramiem:

  a) līdz 2000.gada 31.decembrim - 4 lati;

  b) ar 2001.gada 1.janvāri - 5 lati;

  c) ar 2002.gada 1.janvāri - 6 lati.";

  5. Pārejas noteikumos:

  aizstāt 1. un 2.punktā skaitļus un vārdus "3., 4. un 7.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4., 7. un 8.punktā";

  izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

  "3) šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem – 100 latu;";

  papildināt 2.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

  "4) šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 kilogramiem:

  a) no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim – 5 lati;

  b) ar 2002.gada 1.janvāri – 6 lati.";

       

  5. Pārejas noteikumos:

  aizstāt 1. un 2.punktā skaitļus un vārdus "3., 4. un 7.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4., 7. un 8.punktā";

  izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

  "3) šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem – 100 latu;";

  papildināt 2.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

  "4) šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 kilogramiem:

  a) no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim – 5 lati;

  b) ar 2002.gada 1.janvāri – 6 lati.";

  4. Līdz šā likuma 6.panta otrās daļas un 7.panta ceturtās daļas spēkā stāšanās dienai uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) un citām juridiskajām personām, kuras izmanto naftas produktus par kurināmo siltuma ieguvei apkurē, elektroenerģijas ražošanā vai siltuma enerģijas ieguvei produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā vai par izejvielu produkcijas ražošanas (pārstrādes) tehnoloģiskajā procesā, akcīzes nodokli atmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

  izslēgt 4.punktu;

       

  izslēgt 4.punktu;

   

  papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

  "9. Šā likuma 8.panta trešā daļa stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

  10. Par 2001.gadā iegādāto un izlietoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu nodokli atmaksā tikai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējušies kā nodokļu maksātāji un kuri dīzeļdegvielu (gāzeļļu) iegādājušies, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

 •  

   

 •  

   

   

   

   

 •  

   

 •  

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

   

   

 •  

  Deputāte A.Seile

  Izslēgt Pārejas noteikumu 9.punktu.

  Deputāte A.Seile

  Izslēgt Pārejas noteikumu 10.punktu.

   

   

   

  Deputāts A.Kalniņš

  Pārejas noteikumos izslēgt 9. un 10.punktus.

  Deputāts O.Grīgs

  Pārejas noteikumos izslēgt 9. un 10.punktus.

   

   

  Deputāti J.Urbanovičs, A.Golubovs, B.Rastopirkins, M.Bekasovs, P.Maksimovs, O.Tolmačovs, J.Pliners

  Izslēgt no likumprojekta 5.punktā paredzēto Pārejas noteikumu papildinājumu ar jaunu 10.punktu.

  Deputāts V.Lauskis

  Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” 10.punktu izteikt šādā redakcijā:

  “10. Par 2001.gadā iegādāto un izlietoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu nodokli atmaksā tikai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri dīzeļdegvielu (gāzeļļu) iegādājušies, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus.”

   

  Juridiskais birojs

  Vēršam uzmanību uz to, ka pārejas noteikumu 10. punktam ir atpakaļejošs spēks, pie tam personām, uz kurām šī norma attiecināma ar atpakaļejošu spēku, tā rezultātā tiks noteikts mazāk labvēlīgs tiesiskais regulējums nekā tas bija līdz grozījumiem likumā.

  Šai sakarā ierosinām noteikt pārejas noteikumu 10. punktā konkrētu termiņu, kam nebūtu atpakaļejoša spēka, ar kuru dīzeļdegvielas iegāde notiek tikai bezskaidras naudas norēķinu veidā;

  (variants: aizstāt pārejas noteikumu 10. punktā vārdus ‘’Par 2001. gadā iegādāto un izlietoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu)’’ ar vārdiem ‘’Par to dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kas iegādāta un izlietota līdz 2002. gada 1. janvārim’’).

  Juridiskais birojs

  Ierosinām aizstāt pārejas noteikumu 10. punktā vārdus ‘’Valsts ieņēmumu dienestā’’ ar vārdiem ‘’likumā noteiktajā kārtībā’’.

  Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

  papildināt pārejas noteikumus ar 9.. 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

  ‘’9. Grozījumi likuma 8. panta pirmajā daļā un trešā daļā stājas spēkā 2001. gada 1. aprīlī.

  10. 2001.gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par gadu rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru.

  11. Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas līdz 2001.gada 1.aprīlim iegādājušies dīzeļdegvielu (gāzeļļu) izmantojot skaidras naudas norēķinus, akcīzes nodokļa atmaksa 2001.gadā par šādā veidā iegādāto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) tiek veikta, ja dīzeļdegvielas (gāzeļļas) iegādi apliecinošie dokumenti Valsts ieņēmumu dienestā tiek iesniegti līdz 2001.gada 1.maijam

  12. Ministru kabinets līdz 2001. gada 1. aprīlim saskaņo Ministru kabineta 2000. gada 5. septembra noteikumus nr. 311 ‘’Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi’’ ar šā likuma noteikumiem attiecībā uz norēķinu veidiem.’’

  Neatbalstīt

   

   

  Neatbalstīt

   

   

   

   

   

  Neatbalstīt

   

   

  Neatbalstīt

   

   

   

   

  Neatbalstīt

   

   

   

   

   

   

  Iestrādāts komisijas priekš-likumā

  (22)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Iestrādāts komisijas priekš-likumā

  (22)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Neatbalstīt

   

   

   

   

  Atbalstīt

   

   

   

  papildināt pārejas noteikumus ar 9.. 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

  ‘’9. Grozījumi likuma 8. panta pirmajā daļā un trešā daļā stājas spēkā 2001. gada 1. aprīlī.

  10. 2001.gadā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājams nodoklis par gadu rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru.

  11. Lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kas līdz 2001.gada 1.aprīlim iegādājušies dīzeļdegvielu (gāzeļļu) izmantojot skaidras naudas norēķinus, akcīzes nodokļa atmaksa 2001.gadā par šādā veidā iegādāto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) tiek veikta, ja dīzeļdegvielas (gāzeļļas) iegādi apliecinošie dokumenti Valsts ieņēmumu dienestā tiek iesniegti līdz 2001.gada 1.maijam.

  12. Ministru kabinets līdz 2001. gada 1. aprīlim saskaņo Ministru kabineta 2000. gada 5. septembra noteikumus nr. 311 ‘’Naftas produktu (degvielas) aprites noteikumi’’ ar šā likuma noteikumiem attiecībā uz norēķinu veidiem.’’

   

       

  Finansu ministrs G.Bērziņš

  Likumprojektā noteikt, ka jaunās normas par nodokļa atmaksu lauksamniecības produkcijas ražotājiem stājas spēkā ar 2001.gada 1.aprīli.

  Iestrādāts komisijas priekš-likumā

  (22)

   

  Likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" pielikums

  Likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" noteiktais akcīzes nodoklis piemērojams šādām precēm:

  5. Degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem noteiktais

  akcīzes nodoklis piemērojams precēm, kuras saskaņā ar Latvijas Preču kombinēto nomenklatūru atbilst šādiem kodiem:

  ---------------------------------------------

  Kods Preces nosaukums

  ---------------------------------------------

  --degvieleļļas:

  271000710 ---specifiskiem pārstrādes procesiem

  271000720 ---ķīmiskām pārvērtībām procesos, izņemot 271000710.subpozīcijā minētos

  ---citām vajadzībām:

  271000740 ----ar sēra saturu ne vairāk kā 1%:

  271000741 -----mazuts

  271000749 -----pārējās

  271000760 ----ar sēra saturu vairāk nekā 1%, bet ne vairāk kā 2%

  271000770 ----ar sēra saturu vairāk nekā 2%, bet ne vairāk kā 2,8%

  271000780 ----ar sēra saturu vairāk nekā 2,8%

  6. Izslēgt pielikuma 5.punktā skaitļus un vārdus

  "271000741 -----mazuts

  271000749 -----pārējās".

       

  6. Izslēgt pielikuma 5.punktā skaitļus un vārdus

  "271000741 -----mazuts

  271000749 -----pārējās".