LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANSU (NODOKĻU) KOMISIJA

Jēkaba iela 10/12 LV 1811 tālr. 708 7318, fakss 708 7317

___________________________________________________________________

Rīgā

2001. gada 24. janvārī

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Grozījumi likumā ”Par akcīzes nodokli naftas produktiem ”” (Reģ. nr. 788, dok. nr.2648) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 23. janvāra sēdē, atbalstīja to un iesaka izskatīt kā steidzamu.

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.) šādus grozījumus:

  1. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 8.punktā minētās degvieleļļas, par
1000 litriem – 130 latu;";

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir vienāda vai lielāka par 25 cSt, par 1000 kilogramiem – 7 lati.";

papildināt otro daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) šī panta pirmās daļas 7.punktā minētajai degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 13 latu."

2. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "80" ar skaitli "100";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Saskaņā ar šā panta pirmo daļu nodokli atmaksā tikai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas un kuri dīzeļdegvielu (gāzeļļu) iegādājušies, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu."

3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "Akcīzes preču noliktavas turētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs".

4. Aizstāt 14.panta piektajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā".

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1. un 2.punktā skaitļus un vārdus "3., 4. un 7.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4., 7. un 8.punktā";

izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem – 100 latu;";

papildināt 2.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 kilogramiem:

  1. no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim – 5 lati;
  2. ar 2002.gada 1.janvāri – 6 lati.";

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 8.panta trešā daļa stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

10. Par 2001.gadā iegādāto un izlietoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu nodokli atmaksā tikai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējušies kā nodokļu maksātāji un kuri dīzeļdegvielu (gāzeļļu) iegādājušies, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

 

6. Izslēgt pielikuma 5.punktā skaitļus un vārdus

"271000741 -----mazuts

271000749 -----pārējās".