Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.) šādus grozījumus:

 1. 6.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir mazāks par 2,0 un kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir mazāka par 25 cSt, izņemot šīs daļas 8.punktā minētās degvieleļļas, par
1000 litriem – 130 latu;";

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, kuru kolorimetriskais indekss ir vienāds vai lielāks par 2,0 vai kinemātiskā viskozitāte 50 ° C ir vienāda vai lielāka par 25 cSt, par 1000 kilogramiem – 7 lati.";

papildināt otro daļu ar ceturto punktu šādā redakcijā:

"4) šī panta pirmās daļas 7.punktā minētajai degvieleļļai, tās aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem – 13 latu."

2. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "80" ar skaitli "100";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Saskaņā ar šā panta pirmo daļu nodokli atmaksā tikai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušies kā ar pievienotās vērtības nodokli apliekamas personas un kuri dīzeļdegvielu (gāzeļļu) iegādājušies, izmantojot bezskaidras naudas norēķinu."

3. Aizstāt 13.panta pirmajā daļā vārdus "Akcīzes preču noliktavas turētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs".

4. Aizstāt 14.panta piektajā daļā skaitli un vārdu "7.punktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā".

5. Pārejas noteikumos:

aizstāt 1. un 2.punktā skaitļus un vārdus "3., 4. un 7.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3., 4., 7. un 8.punktā";

izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) šā likuma 6.panta pirmās daļas 7.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 litriem – 100 latu;";

papildināt 2.punktu ar 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minēto degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus par 1000 kilogramiem:

 1. no 2001.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.decembrim – 5 lati;
 2. ar 2002.gada 1.janvāri – 6 lati.";

izslēgt 4.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 9. un 10.punktu šādā redakcijā:

"9. Šā likuma 8.panta trešā daļa stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

10. Par 2001.gadā iegādāto un izlietoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu nodokli atmaksā tikai tiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri Valsts ieņēmumu dienestā ir reģistrējušies kā nodokļu maksātāji un kuri dīzeļdegvielu (gāzeļļu) iegādājušies, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus."

 

6. Izslēgt pielikuma 5.punktā skaitļus un vārdus

"271000741 -----mazuts

271000749 -----pārējās".

 

Likumprojekta
“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem””
anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs
 1. pašreizējā situācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija

 

1. Šobrīd atbilstoši likuma "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" 6.pantam ir noteiktas šādas akcīzes nodokļa likmes: dīzeļdegvielai – Ls 100 par 1000 l, degvieleļļai (mazutam) – Ls 4 par 1000 kg. Likuma 1.pielikums nosaka preču kodus, kuriem piemēro attiecīgo akcīzes nodokļa likmi. Naftas produktu klasifikāciju nosaka to fizikālie parametri, kas ir definēti kombinētās nomenklatūras (KN) 27.grupā un tās piezīmēs. Pēdējā laikā ievērojami pieaudzis tādu produktu imports, kurus muita atbilstoši Latvijas KN klasificē 2710 00 70 subpozīcijā un iekasē akcīzes nodokli Ls 4 par 1000 kg, bet kuru pielietojums var būt dubults – kā degviela apsildes vajadzībām un kā dīzeļdegvielas komponents. Muitas statistikas dati liecina, ka 2000.gada 10 mēnešos ir ievesti 110 000 t šādu naftas produktu. Vienlaicīgi akcīzes nodokļa maksājumi par dīzeļdegvielu šī perioda laikā ir samazinājušies par 30%. Tas liecina, ka ievērojama daļa naftas produktu, par kuriem maksāta likme Ls 4 par 1000 kg, tiek lietoti kā dīzeļdegvielas komponents.

2. Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” 8.panta pirmo daļu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tiek atmaksāts akcīzes nodoklis par izmantoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu), rēķinot vienā kalendāra gadā 80 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru. Pēc lauksaimnieku organizāciju un Zemkopības ministrijas ierosinājuma ir pieņemts lēmums mainīt akcīzes nodokļa atmaksas normu no 80 litriem uz 100 litriem dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru, vienlaikus nosakot stingrāku veicamo atmaksu kontroli.

1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"" izstrādāts, lai novērstu iespēju ievest dīzeļdegvielas komponentus, nemaksājot pilnu akcīzes nodokļa likmi, un noteiktu vienādas akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai un tās komponentiem. Likumprojektā paredzēts noteikt kritērijus, pēc kuriem Valsts ieņēmumu dienests varētu nodalīt produktus, par kuriem jāmaksā atšķirīga nodokļa likme. Par šādiem kritērijiem ir izvēlēti naftas produktu krāsa un viskozitāte. Krāsa (kolorimetriskais indekss) ir izvēlēta kā viegli vizuāli nosakāms parametrs importa kontrolē, bet viskozitāte – jo degvieleļļa (mazuts) ir ļoti viskozs (ziemā pat sacietējis) produkts.

Naftas produktiem, uz kuriem saskaņā ar likumprojektu tiek attiecināta dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa likme, tiek piemēroti tādi paši nodokļa atvieglojumi kā dīzeļdegvielai, ja tie tiek izmantoti par kurināmo siltuma enerģijas ieguvei un ir attiecīgi marķēti.

2. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"" izstrādāts, lai palielinātu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksājamā akcīzes nodokļa apjomu, rēķinot vienā kalendāra gadā 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru līdzšinējo 80 litru vietā. Vienlaikus likumprojektā ir paredzēta arī stingrāka veicamo atmaksu kontrole, paredzot, ka akcīzes nodokļa atmaksu par izmantoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) var saņemt, ja degviela iegādāta, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Saskaņā ar likumprojektu 2001.gadā akcīzes nodokļa atmaksu varēs saņemt tie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušies kā nodokļu maksātāji. Savukārt no 2002.gada atmaksu varēs saņemt vienīgi tie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuri Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējušies kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāji. Tas uzlabos veicamo atmaksu kontroli un nodrošinās nodokļa atmaksu tikai lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par legāli iegādātu degvielu. Līdz ar to paredzams, ka nebūs nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi, palielinoties atmaksājamā nodokļa summām.

 1. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību
 1. tautsaimniecības konkurētspēja
 2.  

   

   

   

   

 3. eksporta attīstība
 4. nodarbinātība

d) investīciju pieplūde

e) vide

 

 

 

Attiecībā uz akcīzes nodokļa likmju maiņu atsevišķiem degvieleļļas veidiem, likumprojekta pieņemšana novērsīs negodīgu konkurenci naftas produktu tirgū, jo nodrošinās atbilstošu nodokļa piemērošanu attiecīgajam produktam atkarībā no tā pielietojuma. Tā pieņemšana veicinās kvalitatīvu naftas produktu tirdzniecību iekšējā tirgū, nodrošinot patērētāju interešu aizsardzību.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekta pieņemšana veicinās kvalitatīvu naftas produktu tirdzniecību iekšējā tirgū, līdz ar to iespējams, ka samazināsies automašīnu radītais gaisa piesārņojums.

 1. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu
 1. neparedzēti izdevumi valsts budžetā
 2.  

   

   

   

   

   

 3. valsts budžeta ieņēmumu izmaiņas
 4.  

 5. valsts budžeta izdevumu

palielināšanās nākotnē

 

 

Likumprojekta normu īstenošana neprasa neparedzētus izdevumus no valsts budžeta, jo tiks realizēta likuma “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” pašreizējās administrēšanas ietvaros. Likumprojekts paredz ieviest stingrāku kontroli pār akcīzes nodokļa atmaksām lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, līdz ar to paredzams, ka nebūs nepieciešami papildus valsts budžeta līdzekļi, palielinoties atmaksājamā nodokļa apmēram.

Likumprojekta pieņemšana nodrošinās atbilstošu akcīzes nodokļa lieluma iekasēšanu attiecīgajiem naftas produktiem atkarībā no to pielietojuma. Tas nodrošinās plānotos akcīzes nodokļa ieņēmumus valsts budžetā.

Likumprojekta normu īstenošana neprasīs papildus valsts budžeta izdevumus nākotnē.

 1. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekta pieņemšana radīs nepieciešamību izdarīt grozījumus šādos normatīvajos aktos:

 1. Ministru kabineta 1998.gada 17.marta noteikumos Nr.93 ”Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem par izlietoto dīzeļdegvielu (gāzeļļu) atmaksājams akcīzes nodoklis naftas produktiem”.
 2. Ministru kabineta 1999.gada 30.novembra noteikumos Nr.399 “Kārtība, kādā atmaksājams akcīzes nodoklis par naftas produktiem, ja degvieleļļu, tās aizstājējproduktus un komponentus izmanto par kurināmo”.
 3. Ministru kabineta 2000.gada 25.janvāra noteikumos Nr.37 “Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarāciju veidlapām”. ()
 1. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām
 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību
 2.  

   

 3. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē
 4.  

   

   

 5. atbilstība saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju

 

 

 

Likumprojekta normas izpilda Latvijas saistības ar Eiropas Savienības līguma prasībām. Eiropas Savienība paredz harmonizēt akcīzes nodokļus alkoholiskajiem dzērieniem, naftas produktiem un tabakas izstrādājumiem.

Eiropas Savienības direktīva 92/82/EEC nosaka minimālās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem. Likumprojekts atbilst Latvijas saistībām naftas produktu akcīzes nodokļa likmes saskaņot līdz 2003.gadam. Savukārt Eiropas Savienības direktīva 92/81/EEC paredz iespēju veikt akcīzes nodokļa atmaksas par lauksaimniecībā izmantoto degvielu.

Likumprojekta normas izpilda Latvijas saistības pret Pasaules tirdzniecības organizāciju.()

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde
 1. no valsts puses
 2.  

 3. no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts tās ierobežo

 

Likumprojektā paredzētās normas tiks īstenotas esošās akcīzes nodokļa administrēšanas ietvaros un neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām.

Nodokļa maksātāja tiesības reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”, kā arī likums “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”. ()

 

 

Ministrs G.Bērziņš

 

 

 

I.Šarfa 7095517