Likumprojekts

Likumprojekts

Par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas

brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūciju Nr.1/2000

"Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un

Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā"

1.pants. 2000.gada 28.decembrī Tallinā parakstītā Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma Apvienotās komitejas rezolūcija Nr.1/2000 "Par grozījumiem Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas brīvās tirdzniecības nolīguma A protokolā" (turpmāk – Rezolūcija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Rezolūcija latviešu un angļu valodā.

3.pants. Rezolūcija stājas spēkā tās 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".