09

09.01.2001.

 

Latvijas Republikas

7. Saeimas Prezidijam

 

Par “Grozījumiem Zvejniecības likumā”

 

Likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu “Grozījumi Zvejniecības likumā”.

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Zvejniecības likumā

 

1. 7. panta (6) daļu izteikt šādā redakcijā:

“Iznomājot zvejas tiesības, priekšroka tiek dota attiecīgās pašvaldības zvejnieku kooperatīvajām sabiedrībām, vietējām un citām uzņēmējsabiedrībām, kuru pamatdarbība ir saistīta ar zveju un zivju apstrādi, ņemot vērā ieguldītās investīcijas ražošanas paplašināšanā, jauno tehnoloģiju ieviešanā, strādājošo skaitu un jaunu darba vietu izveidošanu, kā arī attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem, kas nodarbojas ar individuālo zveju (individuālo darbu), ir pildījuši iepriekš noslēgtā līguma noteikumus un ievērojuši zvejas regulēšanas pasākumus”.

 

2. Izteikt 7. panta (7) daļu šādā redakcijā:

“Iznomātās zvejas tiesības var tikt nodotas trešajai personai ar Zivsaimniecības pārvaldes piekrišanu”.

3. Papildināt likumu ar jaunu 30. pantu šādā redakcijā:

“30. pants. Nozvejas limitu sadales pamatprincipi.

Nozvejas limitu sadales pamatprincipus nosaka Ministru Kabinets ņemot vērā valsts ieinteresētību zivsaimniecības attīstībā”.

 

LIKUMPROJEKTA

“Grozījumi Zvejniecības likumā”.

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Lai veicinātu zivju rūpniecības attīstību, nepieciešams precizēt zvejas tiesību iznomāšanas kārtību, paredzot priekšrocības zvejnieku kooperatīvajām sabiedrībām un citām uzņēmējsabiedrībām, kuru pamatdarbība ir saistīta ar zveju un zivju apstrādi, atkarībā no to ieguldītajām investīcijām ražošanas paplašināšanā, jauno tehnoloģiju ieviešanā un jaunu darba vietu izveidošanā.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Pozitīva, jo veicinās zvejniecības un zivju apstrādes attīstību, piekrastes iedzīvotāju nodarbinātību.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

Pozitīva, jo, attīstoties zivju rūpniecībai, palielināsies budžeta nodokļu ieņēmumi.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Ministru kabinetam vajadzēs izdot Noteikumus, kas regulēs nozvejas limitu sadales pamatprincipus.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

To nodrošinās Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības pārvalde.