Sarunu nobeiguma protokols

Sarunu nobeiguma protokols

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Anotācija

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgumu par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā un sarunu nobeiguma protokolu

1.pants. Latvijas Republikas un Eiropas Kopienas līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā (turpmāk – Līgums) un sarunu nobeiguma protokols ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums latviešu valodā, sarunu nobeiguma protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē līguma saistību izpildi.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 18.pantā noteiktajā kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Sarunu nobeiguma protokols

Par Līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji divi tūkstošā gada laikā ir noturējuši sarunas, lai izstrādātu un pieņemtu līguma tekstu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā.

Eiropas Komisijas pārstāvji piedalījās augstākminētajās sarunās Eiropas Kopienas vārdā, pamatojoties uz Eiropas Kopienas Padomes divi tūkstošā gada četrpadsmitā februāra rekomendācijas noteikumiem asociēto valstu dalībai Eiropas Vides aģentūrā.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji ņēma vērā divu iepriekšējo sarunu rezultātus, kas tika noturētas Briselē divi tūkstošā gada divdesmit septītā martā un divi tūkstošā gada desmitajā jūlijā.

Latvijas Republikas valdības un Eiropas Komisijas pārstāvji apstiprināja sarunu iznākumu un pieņēma līguma tekstu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā, kas ir pievienots kā pielikums šim nobeiguma sarunu protokolam.

Saskaņā ar Līguma 18. pantu Puses apstiprinās līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā saskaņā ar to iekšējām procedūrām. Līgums stāsies spēkā otrā mēneša pirmajā dienā sekojot datumam, kurā pēdējā no Pusēm paziņo pirmajai Pusei, ka tās procedūras ir pabeigtas

Šo apliecinot, Pārstāvji ir parakstījuši nobeiguma protokolu.

Parakstīts Briselē ,divi tūkstoša gada devītajā oktobrī.

Eiropas Kopienas vārdā Latvijas Republikas valdības vārdā

M.Valstroma V.Makarovs

 

 

 

 

Eiropas Kopienas un Latvijas Republikas līgums par Latvijas Republikas dalību Eiropas Vides aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā

 

EIROPAS KOPIENA no vienas puses,

un Latvijas Republika, turpmāk “Latvija” no otras puses,

ŅEMOT VĒRĀ Latvijas pieteikumu dalībai Eiropas Vides aģentūrā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā

ATSAUCOTIES uz to, ka Eiropas Savienības Padome Luksemburgā (1997.gada decembrī) apstiprināja Centrālās un Austrumeiropas valstu piedalīšanos Kopienas programmās un aģentūrās, tādejādi veidojot to pirmsiestāšanās stratēģiju,

ŅEMOT VĒRĀ Padomes Nolikumu 1219/90, kurš grozīts ar Padomes Nolikumu 933/19992 Par Eiropas Vides aģentūras un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīkla izveidi,

ATZĪSTOT faktu, ka Latvijas galamērķis ir kļūt par Eiropas Savienības dalībvalsti, un dalība Eiropas Vide aģentūrā palīdzēs Latvijai sasniegt šo mērķi,

VIENOJĀS PAR SEKOJOŠO:

1.pants.

Latvija pilnībā darbojas Eiropas Vides aģentūrā (turpmāk saukta par “Aģentūru”) un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā (EIONET), kas izveidots ar Padomes Nolikumu (EEC) Nr. 1210/90, kurš grozīts ar Padomes Nolikumu Nr. 933/99.

2. pants.

Latvija veic finansiālo ieguldījumu 1. pantā minētajās darbībās (Aģentūrā un EIONET) šādi:

Sākot ar ceturto gadu, Latvija pilnā apmērā sedz finansiālos

ieguldījumus, kas sastāda:

EUR 90 000.

Sākot ar ceturto gadu, Latvija pilnā apmērā sedz finansiālos ieguldījumus dalībai Aģentūrā.

Latvijas finansiālo ieguldījumu termiņi un nosacījumi ir noteikti līguma

1.pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

3. pants.

Latvija pilnībā, bet bez balsošanas tiesībām darbojas Aģentūras vadības padomē un pievienojas Aģentūras Zinātniskās komitejas darbam.

4. pants.

Trīs mēnešos pēc šā līguma spēkā stāšanās Latvija informē Aģentūru par valsts informācijas tīklu galvenajām sastāvdaļām, kā paredz Padomes Nolikuma (EEC) Nr. 1210/90, kurš grozīts ar Padomes Nolikumu Nr. 933/99 4. panta 2. punkts.

 

5. pants.

Latvija no šī līguma 4. pantā minētajām iestādēm vai no citām tās teritorijā esošajām organizācijām nozīmē “nacionālo koordinātoru”, kas koordinē un/vai nosūta nacionālo vides informāciju Aģentūrai un iestādēm vai organizācijām, kas ir daļa no EIONET, tai skaitā šī līguma 6. pantā minētajiem tematiskajiem centriem.

6. pants.

Šā līguma 4. pantā paredzētajā termiņā Latvija var noteikt iestādes vai citas tās teritorijā esošas organizācijas, kuras varētu īpaši pilnvarot sadarbībai ar Aģentūru noteiktu speciālas intereses jautājumu risināšanai. Šādi noteikta institūcija ir tiesīga slēgt ar Aģentūru līgumu, lai darbotos kā tematiskais centrs specifisku uzdevumu izpildei. Šādi centri sadarbojas ar citām iestādēm, kas ir daļa no informācijas tīkla.

7. pants.

Trīs mēnešos pēc šī līguma 4., 5. un 6. pantā minētās informācijas saņemšanas Aģentūras vadības padome pārskata informācijas tīkla galvenās sastāvdaļas, ņemot vērā Latvijas līdzdalību.

8. pants.

Latvija sniedz informāciju Aģentūrai saskaņā ar tās darbā noteiktajiem pienākumiem un iedibināto praksi.

9. pants.

Aģentūra var vienoties ar Latvijas noteiktām iestādēm vai organizācijām, kas ir daļa no informācijas tīkla un kas minētas šī līguma 4., 5. un 6. pantā, par pasākumiem – jo īpaši līgumiem -, kas vajadzīgi, lai šīs iestādes varētu sekmīgi veikt uzticēto pienākumu izpildi.

10. pants.

Vides datus, kas sniegti Aģentūrai vai ko sniegusi Aģentūra, var publicēt un darīt pieejamus sabiedrībai ar nosacījumu, ka konfidenciālajai informācijai Latvijā tiek nodrošināts tāds pats aizsardzības līmenis, kāds tas ir Kopienā.

11. pants.

Latvijā Aģentūrai ir juridiskas personas statuss, un tai ir visplašākā tiesībspēja, kādu Latvijas likumi paredz juridiskajām personām.

12. pants.

Latvija Aģentūrai piemēro Protokolu par privilēģijām un imunitātēm Eiropas Kopienās, kas kā līguma 2. pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

13. pants.

Atkāpjoties no Padomes Nolikuma 259/68, Par ierēdņu un citu Eiropas Kopienas kalpotāju nodarbinātības noteikumu 12. panta 2. punkta a) apakšpunkta3, Aģentūras izpilddirektors var slēgt darba līgumus ar pilntiesīgiem Latvijas pilsoņiem.

14. pants.

Līgumslēdzējas puses veic visus vispārīgos vai konkrētos pasākumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šajā līgumā paredzētās saistības. Tās rūpējas par to, lai sasniegtu līgumā noteiktos mērķus.

15. pants.

Šis līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku un ir spēkā līdz Latvija kļūst par Eiropas Savienības dalībvalsti. Jebkura Līgumslēdzēja puse var lauzt šo līgumu, par to paziņojot otrai līgumslēdzējai pusei. Šā līguma piemērošanu pārtrauc pēc sešiem mēnešiem pēc dienas, kad notikusi šāda paziņošana.

16. pants.

Šis līgums attiecas, no vienas puses, uz teritorijām, kurās piemēro Eiropas Ekonomiskās Kopienas dibināšanas līgumu, Eiropas Atomenerģētikas Kopienas dibināšanas līgumu un Eiropas Ogļu un Tērauda Kopienas dibināšanas līgumu, un atbilstīgi minēto līgumu noteikumiem, un - no otras puses - uz Latvijas teritoriju.

17. pants.

Šis līgums ir sagatavots divos eksemplāros dāņu, holandiešu, angļu, somu, franču, vācu, itāļu, spāņu, zviedru, grieķu, portugāļu un latviešu valodā; katrs no minētajiem tekstiem ir autentisks.

18. pants.

Līgumslēdzējas puses apstiprina šo līgumu saskaņā ar savām procedūrām. Šis līgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā no dienas, kad līgumslēdzējas puses paziņo viena otrai par to, ka attiecīgās procedūras ir pabeigtas.

 

 

 

 

 

 

1.pielikums

Latvijas Republikas finansiālie ieguldījumi Eiropas Vides aģentūrā

1. Latvijas veiktie finansiālie ieguldījumi Eiropas Savienības budžetā, lai piedalītos Eiropas Vides aģentūrā ir:

Sākot no ceturtā gada Latvijai ir jānodrošina pilnīga dalības maksa, kas sastāda EUR 90 000.

2. Pirmo trīs gadu laikā Latvija var daļēji lietot Kopienas palīdzību ieguldījumu apmaksā Eiropas Vides aģentūrā ar maksimālo Phare ieguldījumu 75% apmērā pirmajā gadā, 60% apmērā otrajā gadā un 50% trešajā gadā. Tā kā Phare programmai ir atsevišķa plānošanas procedūra, pieprasītie Phare līdzekļi tiks pārsūtīti uz Latviju ar atsevišķa Finansu Memoranda palīdzību.

Atlikušo ieguldījuma daļu apmaksās Latvija. Sākot no ceturtā gada Latvija nodrošinās pilnu dalības maksu Aģentūrā.

3. Latvijas finansiālie ieguldījumi tiks pārvaldīti saskaņā ar finansiāliem noteikumiem, kas tiek piemēroti kopīgajam Eiropas Savienības budžetam.

Ceļojuma un uzturēšanās izdevumus Latvijas pārstāvjiem un ekspertiem, lai piedalītos Eiropas Vides aģentūras pasākumos vai sanāksmēs, Aģentūras darba programmas ietvaros atmaksā Eiropas Vides aģentūra uz tādiem pašiem nosacījumiem un saskaņā ar procedūrām, kas pašreiz ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīm.

4. Pēc tam, kad šis līgums stājies spēkā un katra sekojošā gada sākumā Komisija nosūtīs Latvijai pieprasījumu apmaksāt tās līdzdalības ieguldījumu Eiropas Vides aģentūrā atbilstoši šim līgumam. Pirmā kalendāra gada laikā Latvija veiks maksājumu, kas tiks aprēķināts no tās dalības datuma līdz gada beigām, pamatojoties uz pro rata basis, kas tiks proporcionāli aprēķināts no tās dalības datuma līdz gada beigām. Nākamo gadu līdzdalības ieguldījumi tiks veikti atbilstoši šim līgumam.

5. Šim ieguldījumam ir jābūt izteiktam EURO un nomaksātam Eiropas Komisijas EURO bankas kontā.

6. Latvija veiks savus ieguldījumus saskaņā ar pieprasījumu apmaksāt tās dalību:

Apmaksājot savu daļu līdz 1.maijam, ja Komisija uzaicinājumu ir nosūtījusi pirms 1.aprīļa vai vēlākais 30 dienu laikā kopš uzaicinājums nosūtīts;

Phare daļai līdz 1.maijam, ja atbilstošās summas ir nosūtītas uz Latviju līdz tam laikam vai vēlākais 30 dienu laikā, kopš šie naudas līdzekļi ir nosūtīti uz Latviju;

7. Jebkādi nokavējumi ieguldījumu daļas apmaksā ir pamats Latvijai nokavējumu naudas maksāšanai noteiktā laikā nenomaksātai daļai. Nokavējuma naudas apmērs atbilst Eiropas Centrālās bankas piemērotai likmei, noteiktā laikā, tās operācijām ar EURO, pieaugums līdz 1.5 procentiem.

 

 

 

2. pielikums

 

{0>PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES<}100{>PROTOKOLS PAR PRIVILĒĢIJĀM UN IMUNITĀTĒM EIROPAS KOPIENĀS<0}

{0>THE HIGH CONTRACTING PARTIES, <}100{>Augstās Līgumslēdzējas Puses,<0}

{0>CONSIDERING that, in accordance with Article 28 of the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities, these Communities and the European Investment Bank shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks, <}100{>ņemot vērā, ka saskaņā ar Eiropas Kopienu Padomes un Komisijas dibināšanas līguma 28. pantu šīm Kopienām un Eiropas Investīciju bankai dalībvalstu teritorijās ir tās privilēģijas un imunitātes, kas vajadzīgas, lai pildītu to uzdevumus,<0}

{0>HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty.<}100{>ir vienojušās par šādiem noteikumiem, ko pievieno šim Līgumam:<0}

{0>CHAPTER I<}100{>I NODAĻA

<0}

{0>PROPERTY, FUNDS, ASSETS AND OPERATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES<}100{>EIROPAS KOPIENU ĪPAŠUMI, FONDI, AKTĪVI UN OPERĀCIJAS<0}

{0>Article 1<}100{>1. pants<0}

{0>The premises and buildings of the Communities shall be inviolable.<}100{>Kopienu zemesgabali un ēkas ir imūnas.<0} {0>They shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.<}100{>Tās nevar pārmeklēt, rekvizēt, konfiscēt vai atsavināt.<0} {0>The property and assets of the Communities shall not be the subject of any administrative or legal measure of constraint without the authorization of the Court of Justice.<}100{>Kopienu īpašumi un aktīvi bez Tiesas atļaujas nav pakļauti nekādiem administratīviem vai juridiskiem piespiedu pasākumiem.<0}

{0>Article 2<}100{>2. pants<0}

{0>The archives of the Communities shall be inviolable.<}100{>Kopienu arhīvi ir imūni.<0}

{0>Article 3<}100{>3. pants<0}

{0>The Communities, their assets, revenues and other property shall be exempt from all direct taxes.<}100{>Kopienas, to aktīvi, ienākumi un citi īpašumi ir atbrīvoti no visiem tiešiem nodokļiem.<0}

{0>The governments of the Member States shall, wherever possible, take the appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or sales taxes included in the price of movable or immovable property, where the Communities make, for their official use, substantial purchases the price of which includes taxes of this kind.<}100{>Ja vien tas iespējams, dalībvalstu valdības veic attiecīgus pasākumus, lai atlaistu vai atlīdzinātu netiešo nodokļu vai tirdzniecības nodokļu summas, kas iekļautas kustama vai nekustama īpašuma cenā, ja Kopienas savam oficiālam lietojumam izdara lielus pirkumus, kuru cenā ietilpst šādi nodokļi.<0} {0>These provisions shall not be applied, however, so as to have the effect of distorting competition within the Communities.<}100{>Šos noteikumus tomēr nepiemēro tā, lai to iespaids Kopienās novirzītu konkurenci.<0}

{0>No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.<}100{>Nekādus izņēmumus neparedz nodokļiem un nodevām, kas pieder tikai pie maksājumiem par sabiedriskiem pakalpojumiem.<0}

{0>Article 4<}100{>4. pants<0}

{0>The Communities shall be exempt from all customs duties, prohibitions and restrictions on imports and exports in respect of articles intended for their official use:<}99{>Kopienas ir atbrīvotas no visām muitas nodevām un visiem importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz precēm, kas paredzētas Kopienu oficiālām vajadzībām.<0} {0>Articles so imported shall not be disposed of, whether or not in return for payment, in the territory of the country into which they have been imported, except under conditions approved by the government of that country.<}99{>Šādi ievestas preces nedz pret samaksu, nedz bez tās nenodod atkritumos tās valsts teritorijā, kur tās ievestas, izņemot gadījumus, kad to dara saskaņā ar šis valsts valdības apstiprinātiem noteikumiem.<0}

{0>The Communities shall also be exempt from any customs duties and any prohibitions and restrictions on import and exports in respect of their publications.<}99{>Kopienas ir atbrīvotas arī no visām muitas nodevām un visiem importa un eksporta aizliegumiem un ierobežojumiem attiecībā uz to publikācijām.<0}

{0>Article 5<}100{>5. pants<0}

{0>The European Coal and Steel Community may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.<}100{>Eiropas Ogļu un tērauda kopienas rīcībā var atrasties jebkāda valūta un tai var būt norēķinu konti jebkurām valūtām.<0}

{0>CHAPTER II<}100{>II NODAĻA<0}

{0>COMMUNICATIONS AND LAISSEZ PASSER<}100{>SAZIŅA UN CEĻOŠANAS ATĻAUJAS<0}

{0>Article 6<}100{>6. pants<0}

{0>For their official communications and the transmission of all their documents, the institutions of the Communities shall enjoy in the territory of each Member State the treatment accorded by that State to diplomatic missions.<}100{>Katras dalībvalsts teritorijā Kopienu iestāžu oficiālai saziņai un visu dokumentu sūtījumiem ir tāds pats statuss, kādu šī valsts piešķir diplomātiskām pārstāvniecībām.<0}

{0>Official correspondence and other official communications of the institutions of the Communities shall not be subject to censorship.<}100{>Kopienu iestāžu oficiālo korespondenci un citu oficiālu saziņu necenzē.<0}

{0>Article 7<}100{>7. pants<0}

1. {0>Laissez passer in a form to be prescribed by the Council, which shall be recognized as valid travel documents by the authorities of the Member States, may be issued to members and servants of the institutions of the Communities by the Presidents of these institutions.<}100{>Kopienu iestāžu locekļiem un darbiniekiem šo iestāžu vadītāji var izsniegt ceļošanas atļaujas Padomes noteiktā formā, ko dalībvalstu varas iestādes atzīst par derīgiem ceļojuma dokumentiem.<0} {0>These laissez passer shall be issued to officials and other servants under conditions laid down in the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of other servants of the Communities.<}100{>Šīs ceļošanas atļaujas izdod amatpersonām un citiem darbiniekiem saskaņā ar nosacījumiem, kas ietverti Kopienu amatpersonu nolikumā un citu darbinieku darba līgumos.<0}

{0>The Commission may conclude agreements for these laissez passer to be recognized as valid travel documents within the territory of third countries.<}100{>Komisija var noslēgt nolīgumus par to, lai šīs ceļošanas atļaujas atzītu par derīgiem ceļojuma dokumentiem trešo valstu teritorijās.<0}

2. {0>The provisions of Article 6 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Coal and Steel Community shall, however, remain applicable to members and servants of the institutions who are at the date of entry into force of this Treaty in possession of the laissez passer provided for in that Article, until the provisions of paragraph 1 of this Article are applied.<}100{>Tikmēr, kamēr šā panta 1. punkts nav piemērots, 6. pantu, kas ietverts Protokolā par privilēģijām un imunitātēm Eiropas Ogļu un tērauda kopienā, tomēr joprojām piemēro iestāžu locekļiem un darbiniekiem, kam dienā, kad šis līgums stājas spēkā, ir šajā pantā paredzētās ceļošanas atļaujas.<0}

{0>CHAPTER III<}100{>III NODAĻA<0}

{0>MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT<}100{>EIROPAS PARLAMENTA LOCEKĻI<0}

{0>Article 8<}100{>8. pants<0}

{0>No administrative or other restriction shall be imposed on the free movement of Members of the European Parliament travelling to or from the place of meeting of the European Parliament.<}100{>Eiropas Parlamenta locekļiem, kas dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu vai prom no tās, nerada nekādus administratīvus vai citādus brīvas pārvietošanās ierobežojumus.<0}

{0>Members of the European Parliament shall, in respect of customs and exchange control, be accorded:<}100{>Eiropas Parlamenta locekļiem attiecībā uz muitām un valūtas kontrolēm:<0}

a. {0>by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official missions;<}94{>viņu valstu valdības piešķir tos pašus atvieglojumus, ko tās piešķir vecākajām amatpersonām, kas dodas uz ārzemēm īslaicīgā oficiālā vizītē;<0}

{0>b. by the government of other Member States, the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.<}99{>b. citu valstu valdības piešķir tos pašus atvieglojumus, ko tās piešķir ārvalstu valdību pārstāvjiem, kas pilda īslaicīgus oficiālus uzdevumus;<0}

{0>Article 9<}100{>9. pants<0}

{0>Members of the European Parliament shall not be subject to any form of inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed or votes cast by them in the performance of their duties.<}100{>Eiropas Parlamenta locekļus nedrīkst pārmeklēt, aizturēt vai vajāt viņu paustā viedokļa dēļ, vai viņu balsojuma dēļ, kas veikts, pildot pienākumus.<0}

{0>Article 10<}100{>10. pants<0}

{0>During the sessions of the European Parliament, its Members shall enjoy:<}100{>Eiropas Parlamenta sesijās tā locekļiem ir:<0}

a. {0>in the territory of their own State, the immunities accorded to members of their parliament;<}92{>savas valsts teritorijā – imunitāte, ko piešķir attiecīgās valsts parlamenta locekļiem;<0}

{0>b. in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings.<}98{>b. visu citu dalībvalstu teritorijā – imunitāte attiecībā uz aizturēšanu un kriminālvajāšanu.<0}

{0>Immunity shall likewise apply to Members while they are travelling to and from the place of meeting of the European Parliament.<}100{>Imunitāte tāpat attiecas uz Eiropas Parlamenta locekļiem, kamēr viņi dodas uz Eiropas Parlamenta sanāksmes vietu un prom no tās.<0}

{0>Immunity cannot be claimed when a Member is found in the act of committing an offence and shall not prevent the European Parliament from exercising its right to waive the immunity of one of its Members.<}100{>Uz imunitāti nevar pretendēt, ja konstatē, ka Parlamenta loceklis izdara likumpārkāpumu, un tā neliedz Eiropas Parlamentam īstenot tiesības atņemt imunitāti kādam no tā locekļiem.<0}

{0>CHAPTER IV<}100{>IV NODAĻA

<0}

{0>REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES TAKING PART IN THE WORK OF THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES<}100{>DALĪBVALSTU PĀRSTĀVJI, KAS PIEDALĀS EIROPAS KOPIENU IESTĀŽU DARBĀ<0}

{0>Article 11<}100{>11. pants<0}

{0>Representatives of Member States taking part in the work of the institutions of the Communities, their advisers and technical experts shall, in the performance of their duties and during their travel to and from the place of meeting, enjoy the customary privileges, immunities and facilities.<}100{>Dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās Kopienas iestāžu darbā, viņu padomdevējiem un tehniskiem ekspertiem, veicot pienākumus, kā arī dodoties uz sanāksmes vietu un prom no tās, ir parastās privilēģijas, imunitātes un atvieglojumi.<0}

{0>This Article shall also apply to members of the advisory bodies of the Communities.<}100{>Šis pants attiecas arī uz Kopienu padomdevējiestāžu locekļiem.<0}

{0>CHAPTER V<}100{>V NODAĻA

<0}

{0>OFFICIALS AND OTHER SERVANTS OF THEEUROPEAN COMMUNITIES<}100{>EIROPAS KOPIENU AMATPERSONAS UN CITI DARBINIEKI<0}

{0>Article 12<}100{>12. pants<0}

{0><}100{>Neatkarīgi no nacionalitātes Kopienu amatpersonām un citiem darbiniekiem visu dalībvalstu teritorijā:<0}

a. {0>subject to the provisions of the Treaties relating, on the one hand, to the rules on the liability of officials and other servants towards the Communties and, on the other hand, to the jurisdiction of the Court in disputes between the Communities and their officials and other servants, be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written.<}98{>sas kaņā ar attiecīgiem līgumiem, kas, no vienas puses, attiecas uz noteikumiem par amatpersonu un citu darbinieku atbildību attiecībā uz Kopienām un, no otras puses, uz Tiesas kompetenci Kopienu konfliktos ar to amatpersonām un citiem darbiniekiem, ir imunitāte darbībās, ko viņi veikuši, pildot oficiālos pienākumus, ieskaitot teikto vai rakstīto.<0} {0>They shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office;<}100{>Šī imunitāte saglabājas arī tad, kad viņi beiguši pildīt amata pienākumus.<0}

{0>b. together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to formalities for the registration of aliens;<}96{>b. uz viņiem, kā arī viņu dzīvesbiedriem un apgādājamiem ģimenes locekļiem neattiecas imigrācijas ierobežojumi vai ārvalstnieku reģistrācijas formalitātes.<0}

{0>c. in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same facilities as are customarily accorded to officials of international organizations;<}97{>c. attiecībā uz naudas vai valūtas maiņas noteikumiem viņiem piešķir tādas pašas iespējas, ko parasti piešķir starptautisku organizāciju amatpersonām.<0}

{0>d. enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at the time of first taking up their post in the country concerned, and the right to re export free of duty their furniture and effects, on termination of their duties in that country, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country in which this right is exercised;<}99{>d. viņiem ir tiesības, pirmo reizi stājoties amatā, bez muitas nodevām attiecīgā valstī ievest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, un tiesības bez muitas nodevām pārvest savas mēbeles un sadzīves priekšmetus, kad viņu pienākumi šajā zemē beigušies – abos gadījumos pakļaujoties nosacījumiem, ko par vajadzīgiem atzinusi tās valsts valdība, kurā īsteno šīs tiesības;<0}

{0>e. have the right to import free of duty a motor car for their personal use, acquired either in the country of their last residence or in the country of which they are nationals on the terms ruling in the home market in that country, and to re export it free of duty, subject in either case to the conditions considered to be necessary by the government of the country concerned.<}99{>e. viņiem ir tiesības savām personiskām vajadzībām bez muitas nodevām ievest automašīnu, kas iegādāta vai nu valstī, kas bijusi viņu iepriekšējā pastāvīgās uzturēšanās vieta, vai arī valstī, kuras pilsoņi viņi ir, saskaņā ar nosacījumiem, kas ir spēkā attiecīgās valsts vietējā tirgū, un atkal to izvest bez muitas nodevām, abos gadījumos ievērojot nosacījumus, ko attiecīgās valsts valdība uzskata par vajadzīgiem.<0}

{0>Article 13<}100{>13. pants<0}

{0>Officials and other servants of the Communities shall be liable to a tax for the benefit of the Communities on salaries, wages and emoluments paid to them by the Communities, in accordance with the conditions and procedure laid down by the Council, acting on a proposal from the Commission.<}99{>Kopienu amatpersonas un citi darbinieki maksā Kopienām nodokļus no algām un ienākumiem, ko viņiem maksā Kopienas, saskaņā ar nosacījumiem un procedūru, ko pēc Komisijas priekšlikuma ir noteikusi Padome.<0}

{0>They shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments paid by the Communities.<}100{>Viņi ir atbrīvoti no savu valstu nodokļiem no algām un ienākumiem, ko viņiem izmaksā Kopienas.<0}

{0>Article 14<}100{>14. pants<0}

“Uzliekot ienākuma nodokļus, īpašuma nodokļus un mantojuma nodevas, kā arī piemērojot starp Kopienu dalībvalstīm noslēgtās nodokļu konvencijas, Kopienu amatpersonas un citi darbinieki, kas vienīgi Kopienu dienesta pienākumu veikšanas dēļ apmetas uz dzīvi dalībvalsts teritorijā, kas nav tā valsts, kurā, uz brīdi, kad viņi stājās Kopienu dienestā, atradās viņu dzīvesvieta nodokļu uzlikšanas vajadzībām, gan valstij, kurā ir viņu faktiskā dzīvesvieta, gan valstij, kurā atradās viņu dzīvesvieta nodokļu uzlikšanas vajadzībām, ir jāuzskata viņus par tādiem, kuru dzīvesvieta atrodas pēdējā minētajā valstī, ar nosacījumu, ka šī valsts ir Kopienu dalībvalsts. Šis noteikumus attiecas arī uz minēto personu dzīvesbiedriem, ja vien viņi nav atsevišķi iesaistījušies peļņas darbā un uz apgādājamiem bērniem, kas ir šajā pantā minēto personu aprūpē.

Kustamo īpašumu, kas pieder iepriekšējā punktā minētajām personām un atrodas tās valsts teritorijā, kurā tās uzturas, neapliek ar šīs valsts mantojuma nodevām; aprēķinot šādu nodevu uzskata, ka minētais īpašums nodokļu uzlikšanas vajadzībām atrodas valstī, kurā atrodas minētās personas dzīvesvieta nodokļu uzlikšanas vajadzībām, ņemot vērā trešo valstu tiesības un iespējamo starptautisko nodokļu konvencijas piemērošanu.

{0>Article 15<}100{>15. pants<0}

{0>The Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission, lay down the scheme of social security benefits for officials and other servants of the Communities.<}100{>Padome pēc Komisijas priekšlikuma vienprātīgi nosaka Kopienu amatpersonu un citu darbinieku sociālās nodrošināšanas sistēmu.<0}

{0>Article 16<}100{>16. pants<0}

{0>The Council shall, acting on a proposal from the Commission and after consulting the other institutions concerned, determine the categories of officials and other servants of the Communities to whom the provisions of Article 12, the second paragraph of Article 13, and Article 14 shall apply, in whole or in part.<}100{>Padome pēc Komisijas priekšlikuma un apspriedusies ar citām attiecīgām iestādēm nosaka to Kopienu amatpersonu un citu darbinieku kategorijas, uz ko pilnībā vai daļēji attiecas 12. pants, 13. panta 2. daļa un 14. pants.<0}

{0>The names, grades and addresses of officials and other servants included in such categories shall be communicated periodically to the governments of the Member States.<}100{>Šādās kategorijās iekļautu amatpersonu un citu darbinieku vārdus, rangus un adreses periodiski dara zināmus dalībvalstu valdībām.<0}

{0>CHAPTER VI<}100{>VI NODAĻA

<0}

{0>PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF MISSIONS OF THIRD COUNTRIES ACCREDITED TO THE EUROPEAN COMMUNITIES<}100{>EIROPAS KOPIENĀS AKREDITĒTO TREŠO VALSTU PĀRSTĀVNIECĪBU PRIVILĒĢIJAS UN IMUNITĀTES<0}

{0>Article 17<}100{>17. pants<0}

{0>The Member State in whose territory the Communities have their seat shall accord the customary diplomatic immunities and privileges to missions of third countries accredited to the Communities.<}100{>Dalībvalsts, kuras teritorijā ir Kopienu galvenā mītne, Kopienās akreditēto trešo valstu pārstāvniecībām piešķir parastās diplomātiskās imunitātes un privilēģijas.<0}

{0>CHAPTER VII<}100{>VII NODAĻA

<0}

{0>GENERAL PROVISIONS<}100{>VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI<0}

{0>Article 18<}100{>18. pants<0}

{0>Privileges, immunities and facilities shall be accorded to officials and other servants of the Communities solely in the interests of the Communities.<}100{>Privilēģijas, imunitātes un atvieglojumus Kopienu amatpersonām un citiem darbiniekiem piešķir vienīgi Kopienu interesēs.<0}

{0>Each institution of the Communities shall be required to waive the immunity accorded to an official or other servant wherever that institution considers that the waiver of such immunity is not contrary to the interests of the Communities.<}100{>Visām Kopienu iestādēm jāizpilda prasība atņemt kādai amatpersonai vai citam darbiniekam piešķirto imunitāti, ja šī iestāde uzskata, ka šādas imunitātes atņemšana nav pretrunā Kopienu interesēm.<0}

{0>Article 19<}100{>19. pants<0}

{0>The institutions of the Communities shall, for the purpose of applying this Protocol, cooperate with the responsible authorities of the Member States concerned.<}100{>Lai varētu piemērot šo Protokolu, Kopienu iestādes sadarbojas ar attiecīgo dalībvalstu atbildīgām varasiestādēm.<0}

{0>Article 20<}100{>20. pants<0}

{0>Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to Members of the Commission.<}100{>Uz Komisijas locekļiem attiecas 12. līdz 15. un 18. pants.<0}

{0>Article 21<}100{>21. pants<0}

{0>Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to the Judges, the Advocates General, the Registrar and the Assistant Rapporteurs of the Court of Justice, without prejudice to the provisions of Article 3 of the Protocols on the Statute of the Court of Justice concerning immunity from legal proceedings of Judges and Advocates General.<}100{>Protokola 12. līdz 15. pants un 18. pants attiecas uz Tiesas tiesnešiem, galveno aizstāvju, sekretāru un referenta palīgiem, neskarot 3. pantu Protokolā par Tiesas Statūtiem, kas attiecas uz tiesnešu un galveno aizstāvju imunitāti.<0}

{0>Article 22<}100{>22. pants<0}

{0>This Protocol shall also apply to the European Investment Bank, to the members of its organs, to its staff and to the representatives of the Member States taking part in its activities, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the Bank.<}100{>Šis Protokols attiecas arī uz Eiropas Investīciju banku, tās iestāžu locekļiem, tās darbiniekiem un uz dalībvalstu pārstāvjiem, kas piedalās tās darbā, neskarot Protokolu par bankas Statūtiem.<0}

{0>The European Investment Bank shall in addition be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat.<}100{>Eiropas Investīciju banka turklāt ir atbrīvota no jebkādas formas nodokļiem vai maksājumiem ar līdzīgu iedarbību visos gadījumos, kad vien palielinās tās kapitāls, kā arī no dažādām formalitātēm, kas var būt ar to saistītas valstī, kurā ir bankas galvenā mītne.<0} {0>Similarly, its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition.<}100{>Arī Fonda slēgšanas vai likvidācijas gadījumā tam neuzliek nekādus maksājumus.<0} {0>Finally, the activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with its Statute shall not be subject to any turnover tax.<}100{>Visbeidzot, Bankai un tās iestāžu darbībām, kas veiktas saskaņā ar Statūtiem, neuzliek nekādus apgrozījuma nodokļus.<0}

23. pants

{0>This Protocol shall also apply to the European Investment Bank, to the members of its organs, to its staff and to the representatives of the Member States taking part in its activities, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the Bank.<}100{>Šis Protokols attiecas arī uz Eiropas Centrālo banku, tās iestāžu locekļiem, tās darbiniekiem, neskarot Protokolu par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem.<0}

{0>The European Investment Bank shall in addition be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat.<}100{>Eiropas Centrālā banka turklāt ir atbrīvota no jebkādas formas nodokļiem vai maksājumiem ar līdzīgu iedarbību visos gadījumos, kad vien palielinās tās kapitāls, kā arī no dažādām formalitātēm, kas var būt ar to saistītas valstī, kurā ir bankas galvenā mītne.<0} {0>Similarly, its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition.<}100{>{0>Finally, the activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with its Statute shall not be subject to any turnover tax.<}100{>Bankas un tās iestāžu darbībām, kas veiktas saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas statūtiem<0}, neuzliek nekādus apgrozījuma nodokļus.

Augstākminētie noteikumi attiecas arī uz Eiropas Monetāro Institūtu. Tā sadalīšanas vai likvidācijas gadījumā tam neuzliek nekādus maksājumus.

 

{0>IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.<}100{>To apliecinot, attiecīgi Pilnvarotie ir parakstījuši šo Protokolu savu valdību vārdā.<0}

{0>Done at Brussels this eighth day of April in the year one thousand nine hundred and sixty five.<}100{>Briselē, tūkstoš deviņi simti sešdesmit piektā gada astotajā aprīlī.<0}

{0>Paul Henri SPAAK<}100{>Pauls Henrijs Spāks (Paul Henri SPAAK)<0}

{0>Kurt SCHMÜCKER<}75{>Kurts Šmukers (Kurt SCHMÖCKER)<0}

{0>Maurice COUVE DE MURVILLE<}100{>Moriss Kūvs de Mirivils (Maurice COUVE DE MURVILLE)<0}

{0>Amintore FANFANI<}100{>Amitore Fanfani (Amintore FANFANI) <0}

{0>Pierre WERNER<}100{>Pjērs Verners (Pierre WERNER)<0}

{0>J. M. A. H. LUNS<}100{>J.M.A.H. Luns (J. M. A. H. LUNS)<0}

 

Agreement between the European Community and the Republic of Latvia concerning the participation of the Republic of Latvia to the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network

The EUROPEAN COMMUNITY of the one part,

And the REPUBLIC OF LATVIA, hereinafter referred to as "Latvia", of the other part,

TAKING INTO ACCOUNT Latvia“s application for participation in the European Environment Agency already before accession,

RECALLING that the Luxembourg European Council (December 1997) made participation in the Community programmes and agencies a way of stepping up the pre-accession strategy for the central and eastern European countries,

TAKING INTO ACCOUNT the Council Regulation 1210/90 as amended by Council Regulation 933/1999, on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network,

RECOGNISING the fact that Latvia's ultimate objective is to become a member of the European Union, and that the participation in the European Environment Agency will help Latvia achieve this objective,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

Article 1

Latvia shall participate fully in the European Environment Agency, hereinafter referred to as the ‘Agency’, and the European Environment Information and Observation Network (EIONET), as set up in Council Regulation (EEC) No. 1210/90 amended by Council Regulation 933/99.

Article 2

Latvia shall contribute financially to the activities referred to under

Article 1 (Agency and EIONET) in accordance to the following:

From the fourth year of the coming into force of this Agreement Latvia has to bear the full cost of its financial contribution, i.e. € 90 000.

From the fourth year the full cost of its financial contribution in the Agency shall be fully covered by Latvia.

The further terms and conditions on the Financial Contribution of Latvia are set out in Annex I to this Agreement, which shall form an integral part to it.

Article 3

Latvia shall participate fully, without the right to vote, in the Agency Management Board and shall be associated with the work of the Scientific Committee of the Agency.

Article 4

Latvia shall, within three months from the entry into force of this Agreement, inform the Agency of the main component elements of its national information networks as set out in Article 4(2) of Council Regulation (EEC) No. 1210/90 as amended by Council Regulation 933/1999.

Article 5

Latvia shall in particular designate from among the institutions referred to in Article 4 or from among other organisations established in its territory a “national focal point” for co-ordinating and/or transmitting the information to be supplied at national level to the Agency and to the institutions or bodies forming part of the EIONET, including the topic centres referred to under Article 6.

Article 6

Latvia may also, within the period laid down in Article 4, identify the institutions or other organisations established in its territory, which could be specifically entrusted with the task of co-operating with the Agency as regards certain topics of particular interest. An institution thus identified should be in a position to conclude an agreement with the Agency to act as a topic centre of the network for specific tasks. These centres shall co-operate with other institutions, which form part of the network.

Article 7

Within three months of receiving the information referred to in Articles 4,5 and 6, the Management Board of the Agency shall review the main elements of the network to take account of the participation of Latvia.

Article 8

Latvia should provide data according to the obligations and practice established in the Agency work.

Article 9

The Agency may agree with the institutions or bodies designated by Latvia and which form part of the network, as referred to in Articles 4,5 and 6, upon the necessary arrangements, in particular contracts, for successfully carrying out the tasks which it may entrust to them.

Article 10

Environmental data supplied to or emanating from the Agency may be published and shall be made accessible to the public, provided that confidential information is afforded the same degree of protection in Latvia as it is afforded within the Community.

Article 11

The Agency shall have legal personality in Latvia and it shall enjoy in Latvia the most extensive legal capacity accorded to legal persons under their laws.

Article 12

Latvia shall apply to the Agency the Protocol of Privileges and Immunities of the European Communities, which, as annex II to this Agreement, shall form an integral part thereof.

Article 13

By way of derogation from Article 12(2)(a) of the Council Regulation 259/68 on Staff Regulations of officials and the conditions of employment of other servants of the European Communities, nationals of Latvia enjoying their full rights as citizens may be engaged under contract by the Executive Director of the Agency.

Article 14

The Parties shall take any general or specific measures required to fulfil their obligations under the Agreement. They shall see to it that the objectives set out in the Agreement are attained.

Article 15

This Agreement is concluded for an unlimited period until Latvia will become a member of European Union. Either Party may denounce this Agreement by notifying the other Party. This Agreement shall cease to apply six months after the date of such notification.

Article 16

This Agreement shall apply, on the one hand, to the territories in which the Treaties establishing the European Community, the European Atomic Energy Community and the European Coal and Steel Community are applied and under the conditions laid down in those Treaties and, on the other hand, to the territory of Latvia.

Article 17

This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Spanish, Swedish, Greek, Portuguese and Latvian languages, each of these texts being equally authentic.

Article 18

This Agreement will be approved by the Parties in accordance with their own procedures. This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the last Party has notified the first Party that its procedures have been completed.

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I

Financial contribution of Latvia
to the European Environment Agency

 1. The financial contribution to be paid by Latvia to the budget of the European Union to participate in the European Environment Agency will be in

From the fourth year Latvia has to bear the full cost of its financial contribution,

i.e. € 90 000.

 1. For the first 3-year period Latvia may partially use Community assistance to pay the contribution to the European Environment Agency with a maximum of Phare contribution of 75 % in year 1, 60 % in year 2 and 50% in year 3. Subject to a Phare separate programming procedure, the requested Phare funds will be transferred to Latvia by means of a separate Financing Memorandum.
 2. The remaining part of the contribution will be covered by Latvia. From the fourth year the full cost of participation in the Agency shall be fully covered by Latvia.

 3. The contribution of Latvia will be managed in accordance with the financial regulation applicable to the general budget of the European Union.
 4. Travel costs and subsistence costs incurred by representatives and experts of Latvia for the purposes of taking part in the European Environment Agency activities or meetings related to the implementation of the Agency's work programme shall be reimbursed by the European Environment Agency on the same basis as and in accordance with the procedures currently in force for the Member States of the European Union.

 5. After the entry into force of this Agreement and at the beginning of each following year, the Commission will send to Latvia a call for funds corresponding to its contribution to the European Environment Agency under this Agreement. For the first calendar year of its participation Latvia will pay a contribution calculated from the date of participation to the end of the year on a pro rata basis. For the following years the contribution will be in accordance to this Agreement.
 6. This contribution shall be expressed in EURO and paid into an EURO bank account of the European Commission.
 7. Latvia will pay its contribution according to the call for funds :
 8. For its own part by 1 May provided that the call for funds is sent by the Commission before 1 April, or at the latest in a period of 30 days after the call for funds is sent.

  For the Phare part by 1 May provided that the corresponding amounts have been sent to Latvia by this time, or at the latest in a period of 30 days after these funds have been sent to Latvia.

 9. Any delay in the payment of the contribution shall give rise to the payment of interest by Latvia on the outstanding amount from the due date. The interest rate corresponds to the rate applied by the European Central Bank, on the due date, for its operations in EURO, increased by 1.5 percentage points.

 

 

 

ANNEX II

PROTOCOL ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

THE HIGH CONTRACTING PARTIES,

CONSIDERING that, in accordance with Article 28 of the Treaty establishing a Single Council and a Single Commission of the European Communities, these Communities and the European Investment Bank shall enjoy in the territories of the Member States such privileges and immunities as are necessary for the performance of their tasks,

HAVE AGREED upon the following provisions, which shall be annexed to this Treaty.

 

CHAPTER I

PROPERTY, FUNDS, ASSETS AND OPERATIONS OF THE

EUROPEAN COMMUNITIES

Article 1

The premises and buildings of the Communities shall be inviolable. They

shall be exempt from search, requisition, confiscation or expropriation.

The property and assets of the Communities shall not be the subject of any

administrative or legal measure of constraint without the authorization of

the Court of Justice.

Article 2

The archives of the Communities shall be inviolable.

Article 3

The Communities, their assets, revenues and other property shall be exempt

from all direct taxes.

The governments of the Member States shall, wherever possible, take the

appropriate measures to remit or refund the amount of indirect taxes or

sales taxes included in the price of movable or immovable property, where

the Communities make, for their official use, substantial purchases the

price of which includes taxes of this kind. These provisions shall not be

applied, however, so as to have the effect of distorting competition

within the Communities.

No exemption shall be granted in respect of taxes and dues which amount merely to charges for public utility services.

Article 4

The Communities shall be exempt from all customs duties, prohibitions and

restrictions on imports and exports in respect of articles intended for

their official use: articles so imported shall not be disposed of, whether

or not in return for payment, in the territory of the country into which

they have been imported, except under conditions approved by the

government of that country.

The Communities shall also be exempt from any customs duties and any

prohibitions and restrictions on import and exports in respect of their

publications.

Article 5

The European Coal and Steel Community may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.

 

 

CHAPTER II

COMMUNICATIONS AND LAISSEZ PASSER

Article 6

For their official communications and the transmission of all their

documents, the institutions of the Communities shall enjoy in the

territory of each Member State the treatment accorded by that State to

diplomatic missions.

Official correspondence and other official communications of the

institutions of the Communities shall not be subject to censorship.

Article 7

1. Laissez passer in a form to be prescribed by the Council, which shall

be recognized as valid travel documents by the authorities of the Member

States, may be issued to members and servants of the institutions of the

Communities by the Presidents of these institutions. These laissez passer

shall be issued to officials and other servants under conditions laid down

in the Staff Regulations of officials and the Conditions of Employment of

other servants of the Communities.

The Commission may conclude agreements for these laissez passer to be

recognized as valid travel documents within the territory of third

countries.

2. The provisions of Article 6 of the Protocol on the privileges and

immunities of the European Coal and Steel Community shall, however, remain applicable to members and servants of the institutions who are at the date of entry into force of this Treaty in possession of the laissez passer provided for in that Article, until the provisions of paragraph 1 of this Article are applied.

 

 

CHAPTER III

MEMBERS OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

Article 8

No administrative or other restriction shall be imposed on the free

movement of Members of the European Parliament travelling to or from the

place of meeting of the European Parliament.

Members of the European Parliament shall, in respect of customs and

exchange control, be accorded:

a. by their own government, the same facilities as those accorded to senior officials travelling abroad on temporary official missions;

b. by the government of other Member States, the same facilities as those accorded to representatives of foreign governments on temporary official missions.

Article 9

Members of the European Parliament shall not be subject to any form of

inquiry, detention or legal proceedings in respect of opinions expressed

or votes cast by them in the performance of their duties.

Article 10

During the sessions of the European Parliament, its Members shall enjoy:

a. in the territory of their own State, the immunities accorded to

members of their parliament;

b. in the territory of any other Member State, immunity from any measure of det ention and from legal proceedings.

Immunity shall likewise apply to Members while they are travelling to and

from the place of meeting of the European Parliament.

Immunity cannot be claimed when a Member is found in the act of committing an offence and shall not prevent the European Parliament from exercising its right to waive the immunity of one of its Members.

 

 

CHAPTER IV

REPRESENTATIVES OF MEMBER STATES TAKING PART IN

THE WORK OF THE INSTITUTIONS OF THE EUROPEAN

COMMUNITIES

Article 11

Representatives of Member States taking part in the work of the

institutions of the Communities, their advisers and technical experts

shall, in the performance of their duties and during their travel to and

from the place of meeting, enjoy the customary privileges, immunities and

facilities.

This Article shall also apply to members of the advisory bodies of the

Communities.

 

 

CHAPTER V

OFFICIALS AND OTHER SERVANTS OF THE EUROPEAN

COMMUNITIES

Article 12

In the territory of each Member State and whatever their nationality,

officials and other servants of the Communities shall:

a. subject to the provisions of the Treaties relating, on the one hand, to

the rules on the liability of officials and other servants towards the

Communties and, on the other hand, to the jurisdiction of the Court in disputes between the Communities and their officials and other servants, be immune from legal proceedings in respect of acts performed by them in their official capacity, including their words spoken or written. They shall continue to enjoy this immunity after they have ceased to hold office;

b. together with their spouses and dependent members of their families, not be subject to immigration restrictions or to formalities for the registration of aliens;

c. in respect of currency or exchange regulations, be accorded the same facilities as are customarily accorded to officials of international organizations;

d. enjoy the right to import free of duty their furniture and effects at

the time of first taking up their post in the country concerned, and the right to re export free of duty their furniture and effects, on

termination of their duties in that country, subject in either case to

the conditions considered to be necessary by the government of the

country in which this right is exercised;

e. have the right to import free of duty a motor car for their personal

use, acquired either in the country of their last residence or in the

country of which they are nationals on the terms ruling in the home

market in that country, and to re export it free of duty, subject in

either case to the conditions considered to be necessary by the

government of the country concerned.

Article 13

Officials and other servants of the Communities shall be liable to a tax

for the benefit of the Communities on salaries, wages and emoluments paid

to them by the Communities, in accordance with the conditions and

procedure laid down by the Council, acting on a proposal from the

Commission.

They shall be exempt from national taxes on salaries, wages and emoluments

paid by the Communities.

Article 14

In the application of income tax, wealth tax and death duties and in the

application of conventions on the avoidance of double taxation concluded

between Member States of the Communities, officials and other servants of

the Communities who, solely by reason of the performance of their duties

in the service of the Communities, establish their residence in the

territory of a Member State other than their country of domicile for tax

purposes at the time of entering the service of the Communities, shall be

considered, both in the country of their actual residence and in the

country of domicile for tax purposes, as having maintained their domicile

in the latter country provided that it is a member of the Communities.

This provision shall also apply to a spouse, to the extent that the latter

is not separately engaged in a gainful occupation, and to children

dependent on and in the care of the persons referred to in this Article.

Movable property belonging to persons referred to in the preceding

paragraph and situated in the territory of the country where they are

staying shall be exempt from death duties in that country; such property

shall, for the assessment of such duty, be considered as being in the

country of domicile for tax purposes, subject to the rights of third

countries and to the possible application of provisions of international

conventions on double taxation.

Any domicile acquired solely by reason of the performance of duties in the service of other international organizations shall not be taken into consideration in applying the provisions of this Article.

Article 15

The Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission,

lay down the scheme of social security benefits for officials and other

servants of the Communities.

Article 16

The Council shall, acting on a proposal from the Commission and after

consulting the other institutions concerned, determine the categories of

officials and other servants of the Communities to whom the provisions of

Article 12, the second paragraph of Article 13, and Article 14 shall

apply, in whole or in part.

The names, grades and addresses of officials and other servants included

in such categories shall be communicated periodically to the governments

of the Member States.

 

 

CHAPTER VI

PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF MISSIONS OF THIRD

COUNTRIES ACCREDITED TO THE EUROPEAN COMMUNITIES

Article 17

The Member State in whose territory the Communities have their seat shall

accord the customary diplomatic immunities and privileges to missions of

third countries accredited to the Communities.

 

 

 

CHAPTER VII

GENERAL PROVISIONS

Article 18

Privileges, immunities and facilities shall be accorded to officials and

other servants of the Communities solely in the interests of the

Communities.

Each institution of the Communities shall be required to waive the

immunity accorded to an official or other servant wherever that

institution considers that the waiver of such immunity is not contrary to

the interests of the Communities.

Article 19

The institutions of the Communities shall, for the purpose of applying

this Protocol, cooperate with the responsible authorities of the Member

States concerned.

Article 20

Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to Members of the Commission.

Article 21

Articles 12 to 15 and Article 18 shall apply to the Judges, the Advocates

General, the Registrar and the Assistant Rapporteurs of the Court of

Justice, without prejudice to the provisions of Article 3 of the Protocols

on the Statute of the Court of Justice concerning immunity from legal

proceedings of Judges and Advocates General.

Article 22

This Protocol shall also apply to the European Investment Bank, to the

members of its organs, to its staff and to the representatives of the

Member States taking part in its activities, without prejudice to the

provisions of the Protocol on the Statute of the Bank.

The European Investment Bank shall in addition be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in

its capital and from the various formalities which may be connected

therewith in the State where the Bank has its seat. Similarly, its

dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition. Finally,

the activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with

its Statute shall not be subject to any turnover tax.

Article 23*

This Protocol shall also apply to the European Central Bank, to the members of its organs and to its staff, without prejudice to the provisions of the Protocol on the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank.

The European Central Bank shall, in addition, be exempt from any form of taxation or imposition of a like nature on the occasion of any increase in its capital and from the various formalities which may be connected therewith in the State where the Bank has its seat. The activities of the Bank and of its organs carried on in accordance with the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank shall not be subject to any turnover tax.

The above provisions shall also apply to the European Monetary Institute. Its dissolution or liquidation shall not give rise to any imposition.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

Done at Brussels this eighth day of April in the year one thousand nine

hundred and sixty five.

 

Paul Henri SPAAK

Kurt SCHMÜCKER

Maurice COUVE DE MURVILLE

Amintore FANFANI

Pierre WERNER

J. M. A. H. LUNS

 

LIKUMPROJEKTA

Par Līgumu starp Eiropas Kopienu un Latvijas Republiku par Latvijas dalību Eiropas Vides Aģentūrā un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklā

ANOTĀCIJA

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

 

a) pašreizējā situācija – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

Pašlaik Latvija jau veiksmīgi sadarbojas ar Eiropas Vides aģentūru un tās programmām, taču tai nav tiesību lemt un apspriest šo programmu attīstību.

b) likumprojekta koncepcija – paskaidro kāpēc likums ir nepieciešams

 

No politiskā viedokļa Iestāšanās Eiropas Vides aģentūrā un šī likuma pieņemšana ir ļoti svarīgs solis virzībā uz Eiropas Savienības dalībvalsts statusa iegūšanu. Tā ir pirmā Eiropas Kopienas aģentūra, kas paplašina savu darbību Centrālajā un Austrumeiropā. Dalībvalsts statuss Eiropas Vides aģentūrā liecina, ka Latvija spēj veikt visas saistības tikpat labi kā esošās dalībvalstis.

No praktiskā viedokļa Latvijas iekļaušanās Eiropas līmeņa informācijas apritē ir svarīga, jo tā nodrošina

 • pieeju citu Eiropas valstu pieredzei informācijas tehnoloģiju un vides informācijas sistēmu izveides jomā;
 • starp valstīm savstarpēji salīdzināmu vides datu kopu izveidi atbilstoši ES direktīvu prasībām;
 • Latvijas vides stāvokļa, tās resursu, piesārņojuma slodžu, ietekmes uz cilvēku un dabu, kā arī vides aizsardzības pasākumu efektivitātes salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm;
 • skaidrāku vides aizsardzības prioritāšu noteikšanu Latvijā kontekstā ar prioritātēm Eiropā un pasaulē,
 • noteiktāku vietu citās starptautiskajās (globālajās) informācijas aprites sistēmās.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

 

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

Likums šo jomu neietekmē.

b) eksporta attīstību;

Likums šo jomu neietekmē.

c) nodarbinātību;

Likuma pieņemšanas gadījumā iespējamas dažas darba vietas Latvijas pilsoņiem Eiropas Vides aģentūrā.

d) investīciju pieplūdi;

Likums netieši, bet pozitīvi ietekmēs šo jomu, jo ārvalstu uzņēmējiem būs labāka informācija par vides stāvokli Latvijā.

e) uzņēmējdarbību;

Likums šo jomu neietekmē.

f) vidi

Likuma prasību ieviešana ļoti pozitīvi ietekmēs vidi, jo veicinās precīzākas un detalizētākas informācijas iegūšanu un apkopošanu par vides stāvokli tādejādi atvieglojot lēmumu pieņemšanu vides aizsardzības jomā.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

 

a) valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

Ņemot vērā, ka Latvijas puses līdzdalības maksājumi Eiropas Vides aģentūrā sastāda 59 000 EUR pirmajā gadā, 75 000 EUR otrajā gadā un 90 000 EUR trešajā gadā, taču minētos līdzekļus iespējams daļēji segt no Phare līdzekļiem (attiecīgi pa gadiem 75%, 60%, un 50% apmērā), bet Phare līdzekļi, domājams, būs pieejami, nākamo gadu budžetos būs nepieciešami sekojoši līdzekļi līdzdalības maksājumiem Eiropas Vides aģentūrai:

2001. gadā – 14 750 EUR

2002. gadā – 30 000 EUR

2003. gadā – 45 000 EUR

2004. gadā un turpmāk 90 000 EUR

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

Nemainīsies.

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi

Nemainīsies.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Kādi normatīvi akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.

Papildus normatīvi akti nav jāizdod.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

Jā.

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

Likumprojektā noteiktās prasības izriet no 1995. gada Saeimā apstiprinātā Eiropas līguma 69. , 70. un 83. pantu prasībām, kas paredz likumdošanas saskaņošanu, tai skaitā apkārtējās vides jomā, kā arī sadarbību vides aizsardzības jomā.

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē -norāda arī tiesību akta numuru;

Līguma projekts atbilst Padomes Nolikumam (EEC) Nr. 1210/90, kurš grozīts ar Padomes Nolikumu Nr. 933/99.

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

Likumprojekts šo jomu neskar.

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

Likumprojekts veicina vairāku citu Latvijas Republikas ratificēto starpvalstu līgumu vides aizsardzības jomā ieviešanu, tai skaitā 1974. un 1992. gada Helsinku konvenciju par Baltijas jūras aizsardzību, 1992. gada Riodedženeiro konvencijas par klimata pārmaiņām, Ženēvas konvencijas par gaisa piesārņojuma pārnesi lielos attālumos kā arī parakstīto 1998. gada Orhusas konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un pieeju tiesu varai vides aizsardzības jautājumos.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

 

a) kā tiks nodrošināta likumu izpilde no valsts puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

Likuma realizāciju nodrošinās esošās vides aizsardzības institūcijas. Latvijas Vides datu centrs kopš 1996.gada darbojas kā Eiropas Vides aģentūras nacionālais koordinators.

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

Likums veicinās monitoringa rezultātu un citas vides informācijas pieejamību sabiedrībai. Likums neierobežo indivīda tiesības

 

E. Cilinskis

7026535