Likumprojekts

Likumprojekts

Par 1997.gada 12.septembra Protokolu par grozījumiem

1963.gada 21.maija Vīnes konvencijā

par civilo atbildību par kodolkaitējumiem

1.pants. 1997.gada 12.septembra Protokols par grozījumiem 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Protokola izpildi.

4.pants. Saskaņā ar 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijas par civilo atbildību par kodolkaitējumiem V panta 1.punkta c apakšpunktu, kas tiek grozīts ar šo Protokolu, operatora atbildība uz 15 gadiem tiek ierobežota līdz 100 milj. SVF norēķinu vienību.

5.pants. Protokols stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".