Likumprojekts

Likumprojekts

Par 1997.gada 12.septembra Protokolu par grozījumiem

1963.gada 21.maija Vīnes konvencijā

par civilo atbildību par kodolkaitējumiem

1.pants. 1997.gada 12.septembra Protokols par grozījumiem 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija koordinē Protokola izpildi.

4.pants. Saskaņā ar 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijas par civilo atbildību par kodolkaitējumiem V panta 1.punkta c apakšpunktu, kas tiek grozīts ar šo Protokolu, operatora atbildība uz 15 gadiem tiek ierobežota līdz 100 milj. SVF norēķinu vienību.

5.pants. Protokols stājas spēkā tā 21.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

PROTOCOL TO AMEND THE VIENNA CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE

PROTOKOLS PAR GROZĪJUMIEM VĪNES KONVENCIJĀ PAR CIVILO ATBILDĪBU PAR KODOLKAITĒJUMIEM

THE STATES PARTIES TO THIS PROTOCOL,

ŠĀ PROTOKOLA DALĪBVALSTIS,

CONSIDERING that it is desirable to amend the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963, to provide for broader scope, increased amount of liability of the operator of a nuclear installation and enhanced means for securing adequate and equitable compensation,

UZSKATOT, ka 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem ir vēlams izdarīt grozījumus, lai plašākā darbības sfērā nodrošinātu, palielinātu kodoliekārtas operatora atbildību un pavairotu līdzekļus atbilstošas un taisnīgas kompensācijas nodrošināšanai,

HAVE AGREED as follows,

VIENOJUŠĀS par turpmāko:

ARTICLE 1

 1. PANTS

The Convention which the provisions of this Protocol amend is the Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage of 21 May 1963, hereinafter referred to as the "1963 Vienna Convention".

Konvencija, kuru papildina šī Protokola nosacījumi, ir 1963.gada 21.maija Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumiem, kas turpmāk minēta kā “1963.gada Vīnes konvencija”.

ARTICLE 2

 • PANTS
 • Article I of the 1963 Vienna Convention is amended as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas I pants tiek grozīts šādi:

  1. Paragraph 1(j) is amended as follows:

  1. 1.j punkts tiek grozīts:

  (a) the word "and" is deleted at the end of sub-paragraph (ii) and is inserted at the end of sub-paragraph (iii).

  (a) vārdu “un” ii apakšpunkta beigās svītro un liek iii apakšpunkta beigās;

  (b) a new sub-paragraph (iv) is added as follows:

  (b) pievieno šādu jaunu iv apakšpunktu:

  (iv) such other installations in which there are nuclear fuel or radioactive products or waste as the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency shall from time to time determine;

  (iv) citas iekārtas, kurās ir kodoldegviela vai radioaktīvie produkti vai atkritumi, ko laiku pa laikam nosaka Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Pārvaldnieku padome.

  2. Paragraph 1(k) is replaced by the following text:

  2. 1.k punktu aizstāj ar šādu tekstu:

  (k) "Nuclear Damage" means -

  (k) “Kodolkaitējums” nozīmē -

  (i) loss of life or personal injury;

  (i) nāvi vai miesas bojājumu;

  (ii) loss of or damage to property;

  (ii) īpašuma zaudējumu vai bojājumu;

  and each of the following to the extent determined by the law of the competent court -

  un katrs nākamais apakšpunkts tādā mērā, kā to nosaka ar kompetentas tiesas likumu –

  (iii) economic loss arising from loss or damage referred to in sub-paragraph (i) or (ii), insofar as not included in those sub-paragraphs, if incurred by a person entitled to claim in respect of such loss or damage;

  (iii) ekonomisku zaudējumu, kas radies, i vai ii apakšpunktā minētā zaudējuma vai bojājuma dēļ, un ciktāl tas nav ietverts tajos apakšpunktos, kas cietušai personai dod tiesības uz pretenzijām par tādu zaudējumu vai kaitējumu;

  (iv) the costs of measures of reinstatement of impaired environment, unless such impairment is insignificant, if such measures are actually taken or to be taken, and insofar as not included in sub-paragraph (ii);

  (iv) bojātās apkārtējās vides atjaunošanas pasākumu izmaksas, ja vien šāda vides pasliktināšanās nav nenozīmīga, un ja šādi pasākumi tiešām tiek veikti vai būtu jāveic un ciktāl tas nav ietverts ii apakšpunktā;

  (v) loss of income deriving from an economic interest in any use or enjoyment of the environment, incurred as a result of a significant impairment of that environment, and insofar as not included in sub-paragraph (ii);

  (v) ekonomiskās interesēs jebkurā veidā izmantojot vai baudot apkārtējo vidi, iegūtā ienākuma zaudējumu, kas radies, nozīmīgi pasliktinoties apkārtējās vides stāvoklim, un ciktāl tas nav ietverts ii apakšpunktā;

  (vi) the costs of preventive measures, and further loss or damage caused by such measures;

  (vi) aizsargpasākumu izmaksas un šādu pasākumu vēlāk izraisīto zaudējumu vai kaitējumu;

  (vii) any other economic loss, other than any caused by the impairment of the environment, if permitted by the general law on civil liability of the competent court,

  (vii) jebkuru citu ar vides stāvokļa pasliktināšanos nesaistītu ekonomisku zaudējumu, ja to ir pieļāvis kompetentās tiesas civilās atbildības likums,

  in the case of subparagraphs (i) to (v) and (vii) above, to the extent that the loss or damage arises out of or results from ionizing radiation emitted by any source of radiation inside a nuclear installation, or emitted from nuclear fuel or radioactive products or waste in, or of nuclear material coming from, originating in, or sent to, a nuclear installation, whether so arising from the radioactive properties of such matter, or from a combination of radioactive properties with toxic, explosive or other hazardous properties of such matter.

  attiecinājumā uz minētajiem no i līdz v un vii apakšpunktiem tādas pakāpes zaudējumu vai bojājumu rada vai izraisa jebkurš jonizējošais starojums, kas nāk no jebkura kodoliekārtas iekšējā radiācijas avota, no kodoldegvielas vai radioaktīviem produktiem, vai no kodoliekārtas atkritumiem, vai no kodolmateriāla, kas rodas tajā vai ko sūta uz kodoliekārtu, vai arī kas rodas no šādu materiālu radioaktīvajām īpašībām vai radioaktīvo īpašību kombinācijas ar toksiskām, eksplozīvām vai citām bīstamām šādu materiālu īpašībām.

  3. Paragraph 1(l) is replaced by the following text:

  3. 1.l punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  (l) "Nuclear incident" means any occurrence or series of occurrences having the same origin which causes nuclear damage or, but only with respect to preventive measures, creates a grave and imminent threat of causing such damage.

  (l) “Kodolincidents” nozīmē jebkuru notikumu vai vienādas izcelsmes notikumu virkni, kas izraisa kodolkaitējumu vai neatkarīgi no veiktajiem aizsargpasākumiem rada nopietnus un nenovēršamus šāda kaitējuma draudus.

  4. After paragraph 1(l) four new paragraphs 1(m), 1(n), 1(o) and 1(p) are added as follows:

  4. Pēc 1.l punkta pievienoti četri jauni 1.m, 1.n, 1.o un 1.p punkti:

  (m) "Measures of reinstatement" means any reasonable measures which have been approved by the competent authorities of the State where the measures were taken, and which aim to reinstate or restore damaged or destroyed components of the environment, or to introduce, where reasonable, the equivalent of these components into the environment. The law of the State where the damage is suffered shall determine who is entitled to take such measures.

  (m) “Atjaunošanas pasākumi” nozīmē jebkurus saprātīgus pamatotus pasākumus, ko apstiprinājušas kompetentas institūcijas valstī, kurā pasākumi tiek veikti, lai sakārtotu vai atjaunotu sapostītos vai sagrautos apkārtējās vides elementus, vai, kur tas ir pamatoti, ieviestu apkārtējā vidē līdzvērtīgus elementus. Kaitējuma piemeklētās valsts likums nosaka, kurš tiek pilnvarots veikt šādus pasākumus.

  (n) "Preventive measures" means any reasonable measures taken by any person after a nuclear incident has occurred to prevent or minimize damage referred to in sub-paragraphs (k)(i) to (v) or (vii), subject to any approval of the competent authorities required by the law of the State where the measures were taken.

  (n) “Aizsargpasākumi” ir jebkuri pamatoti pasākumi, ko pēc kodolincidenta veikusi jebkura persona, lai novērstu vai līdz minimumam samazinātu k punktā no i līdz v apakšpunktam vai vii apakšpunktā minēto kaitējumu un ko apstiprinājusi kompetenta institūcija, kā to pieprasa likums valstī, kurā pasākumi tika veikti.

  (o) "Reasonable measures" means measures which are found under the law of the competent court to be appropriate and proportionate having regard to all the circumstances, for example -

  (o) “Pamatotie pasākumi” ir pasākumi, kas saskaņā ar kompetentās tiesas likumu atzīti par atbilstošiem un samērīgiem, ņemot vērā visus apstākļus, piemēram -

  (i) the nature and extent of the damage incurred or, in the case of preventive measures, the nature and extent of the risk of such damage;

  (i) kaitējuma raksturu un apjomu vai aizsargpasākumu gadījumā - šāda kaitējuma riska raksturu un apjomu;

  (ii) the extent to which, at the time they are taken, such measures are likely to be effective; and

  (ii) šādu pasākumu iespējamo efektivitāti to veikšanas laikā; un

  (iii) relevant scientific and technical expertise.

  (iii) svarīgu zinātnisku un tehnisku ekspertīzi.

  (p) " Special Drawing Right", hereinafter referred to as SDR, means the unit of account defined by the International Monetary Fund and used by it for its own operations and transactions.

  (p) “Speciālas aizņemšanās tiesības”, turpmāk minētas kā XDR, nozīmē Starptautiskās valūtas fonda definētu norēķina vienību, ko lieto šī fonda operācijās un darījumos.

  5. Paragraph 2 is replaced by the following text:

  5. 2.punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  2. An Installation State may, if the small extent of the risks involved so warrants, exclude any nuclear installation or small quantities of nuclear material from the application of this Convention, provided that -

  2. Par kodoliekārtu atbildīgā valsts var, ja ar to saistītā nelielā riska pakāpe to pieļauj, nepiemērot šo Konvenciju jebkurai kodoliekārtai vai nelieliem kodolmateriāla daudzumiem ar noteikumu, ka -

  (a) with respect to nuclear installations, criteria for such exclusion have been established by the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency and any exclusion by an Installation State satisfies such criteria; and

  (a) attiecībā uz kodoliekārtām šādas nepiemērošanas kritērijus ir noteikusi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Pārvaldnieku padome un katra nepiemērošana, ko praktizējusi Par kodoliekārtu atbildīgā valsts, atbilst šiem kritērijiem; un

  (b) with respect to small quantities of nuclear material, maximum limits for the exclusion of such quantities have been established by the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency and any exclusion by an Installation State is within such established limits.

  (b) attiecībā uz nelieliem kodolmateriāla daudzumiem šādu daudzumu maksimālos limitus ir noteikusi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras Pārvaldnieku padome, un katra nepiemērošana, ko praktizē Par kodoliekārtu atbildīgā valsts, nepārsniedz šos noteiktos limitus.

  The criteria for the exclusion of nuclear installations and the maximum limits for the exclusion of small quantities of nuclear material shall be reviewed periodically by the Board of Governors.

  Pārvaldnieku padome periodiski pārskata kritērijus, pēc kuriem nosaka kodoliekārtas un maksimālos kodolmateriāla daudzumus, kam šo Konvenciju nepiemēro.

   

  ARTICLE 3

 • PANTS
 • After Article I of the 1963 Vienna Convention two new Articles I A and I B are added as follows:

  Aiz 1963.gada Vīnes konvencijas I panta pievienoti I A un I B pants, proti:

  ARTICLE I A

  I A PANTS

  1. This Convention shall apply to nuclear damage wherever suffered.

  1. Šī Konvencija attiecas uz kodolkaitējumu neatkarīgi no tā, kur tas pieļauts.

  2. However, the legislation of the Installation State may exclude from the application of this Convention damage suffered -

  2. Tomēr Par kodoliekārtu atbildīgās valsts likumdošana var šo Konvenciju nepiemērot kaitējumam, kas pieļauts -

  (a) in the territory of a non-Contracting State; or

  (a) valstī, kura nav Konvencijas dalībvalsts;

  (b) in any maritime zones established by a non-Contracting State in accordance with the international law of the sea.

  (b) jebkurā jūras zonā, ko saskaņā ar starptautisko jūras likumu noteikusi valsts, kura nav Konvencijas dalībvalsts.

  3. An exclusion pursuant to paragraph 2 of this Article may apply only in respect of a non-Contracting State which at the time of the incident -

  3. Nepiemērošanu atbilstoši šī panta 2.punktam var attiecināt tikai uz valsti, kura nav šīs Konvencijas dalībvalsts un kurai incidenta laikā -

  (a) has a nuclear installation in its territory or in any maritime zones established by it in accordance with the international law of the sea; and

  (a) tās teritorijā vai jebkurā jūras zonā ir kodoliekārta, kuru tā izveidojusi saskaņā ar starptautisko jūras likumu; un

  (b) does not afford equivalent reciprocal benefits.

  (b) nesniedz līdzvērtīgus atbilstošus pabalstus.

  4. Any exclusion pursuant to paragraph 2 of this Article shall not affect the rights referred to in sub-paragraph (a) of paragraph 2 of Article IX and any exclusion pursuant to paragraph 2(b) of this Article shall not extend to damage on board or to a ship or an aircraft.

  4. Atbilstoši šī panta 2.punktam jebkura nepiemērošana neietekmē tiesības, kas minētas IX panta 2.punkta a apakšpunktā, un atbilstoši šī panta 2.b punktam jebkura nepiemērošana nav attiecināma zaudējumiem, kas radušies uz kuģa klāja, kuģī vai lidmašīnā.

  ARTICLE I B

  I B PANTS

  This Convention shall not apply to nuclear installations used for non-peaceful purposes.

  Šī Konvencija neattiecas uz kodoliekārtām, kuras lieto militāriem mērķiem.

  ARTICLE 4

 • PANTS
 • Article II of the 1963 Vienna Convention is amended as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas II pants grozīts šādi:

  1. At the end of paragraph 3(a) the following text is added:

  1. 3.a punkta beigās pievienots šāds teksts:

  The Installation State may limit the amount of public funds made available per incident to the difference, if any, between the amounts hereby established and the amount established pursuant to paragraph 1 of Article V.

  Par kodoliekārtu atbildīgā valsts var ierobežot sabiedrisko naudas līdzekļu summu, darot pieejamu incidenta gadījumam, ja vajadzīgs, starpībai starp tādējādi noteikto summu un summu, kas atbilst V panta 1.punktam.

  2. At the end of paragraph 4 the following text is added:

  2. 4.punkta beigās pievienots šāds teksts:

  The Installation State may limit the amount of public funds made available as provided for in sub-paragraph (a) of paragraph 3 of this Article.

  Par kodoliekārtu atbildīgā valsts var ierobežot sabiedrisko naudas līdzekļu summu, darot to pieejamu atbilstoši šī panta 3.punkta a apakšpunktam.

  3. Paragraph 6 is replaced by the following text:

  3. 6.punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  6. No person shall be liable for any loss or damage which is not nuclear damage pursuant to sub-paragraph (k) of paragraph 1 of Article I but which could have been determined as such pursuant to the provisions of that sub-paragraph.

  6. Neviens nav atbildīgs par zaudējumu vai kaitējumu, ko saskaņā ar I panta 1.punkta

  k apakšpunktu neuzskata par kodolkaitējumu, bet ko varētu noteikt kā šādu kaitējumu saskaņā ar šā apakšpunkta nosacījumiem.

  ARTICLE 5

  5. PANTS

  After the first sentence in Article III of the 1963 Vienna Convention the following text is added:

  Aiz 1963.gada Vīnes konvencijas III panta pirmā teikuma pievienots šāds teksts:

  However, the Installation State may exclude this obligation in relation to carriage which takes place wholly within its own territory.

  Tomēr par kodoliekārtu atbildīgā valsts var nepiemērot šo pienākumu attiecībā uz pārvadājumu, kas pilnībā notiek tikai tās teritorijā.

  ARTICLE 6

  6. PANTS

  Article IV of the 1963 Vienna Convention is amended as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas IV pants grozīts šādi:

  1. Paragraph 3 is replaced by the following text:

  1. 3.punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  3. No liability under this Convention shall attach to an operator if he proves that the nuclear damage is directly due to an act of armed conflict, hostilities, civil war or insurrection.

  3. Saskaņā ar šo Konvenciju operatoram netiek uzlikta atbildība, ja viņš pierāda, ka kodolkaitējumu ir tieši radījis bruņots konflikts, karadarbība, pilsoņu karš vai sacelšanās.

  2. Paragraph 5 is replaced by the following text:

  2. 5.punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  5. The operator shall not be liable under this Convention for nuclear damage -

  5. Atbilstoši šai Konvencijai operators nav atbildīgs par kodolkaitējumu -

  (a) to the nuclear installation itself and any other nuclear installation, including a nuclear installation under construction, on the site where that installation is located; and

  (a) pašai kodoliekārtai un jebkurai citai kodoliekārtai, tai skaitā arī kodoliekārtai būvniecības stadijā tās atrašanās vietā; un

  (b) to any property on that same site which is used or to be used in connection with any such installation.

  (b) jebkuram īpašumam tajā pašā vietā, kur to lieto vai kur tas jālieto saistībā ar ikvienu šādu kodoliekārtu.

  3. Paragraph 6 is replaced by the following text:

  3. 6.punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  6. Compensation for damage caused to the means of transport upon which the nuclear material involved was at the time of the nuclear incident shall not have the effect of reducing the liability of the operator in respect of other damage to an amount less than either 150 million SDRs, or any higher amount established by the legislation of a Contracting Party, or an amount established pursuant to sub-paragraph (c) of paragraph 1 of Article V.

  6. Kompensācija par kaitējumu, kas izdarīts transporta līdzekļiem, kuros kodolincidenta laikā atradies kodolmateriāls, nesamazina operatora atbildību neatkarīgi no cita kaitējuma, kura apmērs nepārsniedz 150 miljonus XDRu vai jebkuru lielāku summu, ko noteikusi Līgumslēdzējas puses likumdošana, vai summu, kas noteikta saskaņā ar V panta 1.punkta c apakšpunktu.

  4. Paragraph 7 is replaced by the following text:

  4. 7.pants aizstāts ar šādu tekstu:

  7. Nothing in this Convention shall affect the liability of any individual for nuclear damage for which the operator, by virtue of paragraph 3 or 5 of this Article, is not liable under this Convention and which that individual caused by an act or omission done with intent to cause damage.

  7. Neviens postenis šajā Konvencijā neietekmē jebkura indivīda atbildību par kodolkaitējumu, par ko, pamatojoties uz šī panta 3. un 5.punktu, operators saskaņā ar šo Konvenciju nav atbildīgs un ko šis indivīds ar kādu darbību vai bezdarbību ir izraisījis apzināti, lai izdarītu kaitējumu.

  ARTICLE 7

  7. PANTS

  1. The text of Article V of the 1963 Vienna Convention is replaced by the following text:

  1. 1963.gada Vīnes konvencijas V panta teksts aizstāts ar šādu tekstu:

  1. The liability of the operator may be limited by the Installation State for any one nuclear incident, either -

  1. Par kodoliekārtu atbildīgā valsts var ierobežot operatora atbildību par ikvienu kodolincidentu, vai nu -

  (a) to not less than 300 million SDRs; or

  (a) ne mazāk kā līdz 300 miljoniem XDRu; vai

  (b) to not less than 150 million SDRs provided that in excess of that amount and up to at least 300 million SDRs public funds shall be made available by that State to compensate nuclear damage; or

  (b) ne mazāk kā līdz 150 miljoniem XDRu ar noteikumu, ka kodolkaitējumu kompensēšanai valsts darīs pieejamus sabiedriskos naudas līdzekļus, pārsniedzot šo summu un vismaz līdz 300 miljoniem XDRu; vai

  (c) for a maximum of 15 years from the date of entry into force of this Protocol, to a transitional amount of not less than 100 million SDRs in respect of a nuclear incident occurring within that period. An amount lower than 100 million SDRs may be established, provided that public funds shall be made available by that State to compensate nuclear damage between that lesser amount and 100 million SDRs.

  (c) no šī Protokola spēkā stāšanās datuma maksimāli 15 gadus uz īslaicīgām summām vismaz 100 miljonu XDRu apmērā neatkarīgi no kodolincidenta, kas noticis šajā periodā. Par 100 miljoniem XDRu mazāku summu var noteikt, paredzot, ka valsts kodolkaitējuma kompensēšanai dara pieejamus sabiedriskos naudas līdzekļus apmērā, kas ir starp šo mazāko noteikto summu un 100 miljoniem XDRu.

  2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Installation State, having regard to the nature of the nuclear installation or the nuclear substances involved and to the likely consequences of an incident originating therefrom, may establish a lower amount of liability of the operator, provided that in no event shall any amount so established be less than 5 million SDRs, and provided that the Installation State ensures that public funds shall be made available up to the amount established pursuant to paragraph 1.

  2. Neraugoties uz šī panta 1.punktu, Par kodoliekārtu atbildīgā valsts, novērtējot kodoliekārtas vai tajā esošo kodolvielu raksturu un iespējamās to izraisītā incidenta sekas, var noteikt mazāku operatora atbildību ar noteikumu, ka šādi noteiktā summa nevienā gadījumā nebūs mazāka par 5 miljoniem XDRu un, ka Par kodoliekārtu atbildīgā valsts nodrošina p ieejamību sabiedriskajiem naudas līdzekļiem līdz summai, kas noteikta atbilstoši 1.punktam.

  3. The amounts established by the Installation State of the liable operator in accordance with paragraphs 1 and 2 of this Article and paragraph 6 of Article IV shall apply wherever the nuclear incident occurs.

  3. Summas, kuras saskaņā ar šī panta 1. un 2.punktu un IV panta 6.punktu noteikusi Par kodoliekārtu atbildīgā operatora valsts, uzliek neatkarīgi no tā, kur kodolincidents notiek.

  2. After Article V, four new Articles V A, V B, V C and V D are added as follows:

  2. V pantam pievienoti šādi četri jauni V A, V B,

  V C un V D panti:

  ARTICLE V A

  V A PANTS

  1. Interest and costs awarded by a court in actions for compensation of nuclear damage shall be payable in addition to the amounts referred to in Article V.

  1. Kodolkaitējuma kompensācijas prāvās tiesas piespriestie procenti un izmaksas maksājami papildus summām, kas minētas V pantā.

  2. The amounts mentioned in Article V and paragraph 6 of Article IV may be converted into national currency in round figures.

  2. Summas, kuras minētas V pantā un IV panta 6.punktā, var konvertēt nacionālajā valūtā noapaļotos skaitļos.

  ARTICLE V B

  V B PANTS

  Each Contracting Party shall ensure that persons suffering damage may enforce their rights to compensation without having to bring separate proceedings according to the origin of the funds provided for such compensation.

  Katra Līgumslēdzēja puse nodrošina iespēju kaitējumā cietušajām personām, bez speciālas tiesas prāvas, īstenot savas tiesības uz kompensāciju saskaņā ar naudas līdzekļu avotu, kas paredzēts šādām kompensācijām.

  ARTICLE V C

  V C PANTS

  1. If the courts having jurisdiction are those of a Contracting Party other than the Installation State, the public funds required under sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 1 of Article V and under paragraph 1 of Article VII, as well as interest and costs awarded by a court, may be made available by the first-named Contracting Party. The Installation State shall reimburse to the other Contracting Party any such sums paid. These two Contracting Parties shall agree on the procedure for reimbursement.

  1. Ja Līgumslēdzējas puses tiesas, uz kurām attiecas jurisdikcija, nav Par kodoliekārtu atbildīgās valsts tiesas, sabiedriskos naudas līdzekļus, kuri pieprasīti saskaņā ar V panta 1.punkta b un c apakšpunktu un VII panta 1.punktu, kā arī tiesas piespriestos procentus un tiesas izdevumus var darīt pieejamus pirmā nosauktā Līgumslēdzēja puse. Par kodoliekārtu atbildīgā valsts atmaksā otrai Līgumslēdzējai pusei jebkuru šādu samaksāto summu. Šīs abas Līgumslēdzējas puses vienojas par kompensācijas izmaksas procedūru.

  2. If the courts having jurisdiction are those of a Contracting Party other than the Installation State, the Contracting Party whose courts have jurisdiction shall take all measures necessary to enable the Installation State to intervene in proceedings and to participate in any settlement concerning compensation.

  2. Ja Līgumslēdzējas puses tiesas, uz kurām attiecas jurisdikcija, nav Par kodoliekārtu atbildīgā valsts tiesas, Līgumslēdzēja puse, uz kuras tiesām attiecas jurisdikcija, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai veicinātu Par kodoliekārtu atbildīgās valsts iejaukšanos tiesas prāvā un piedalīšanos jebkura ar kompensāciju saistīta jautājuma risināšanā.

  ARTICLE V D

  V D PANTS

  1. A meeting of the Contracting Parties shall be convened by the Director General of the International Atomic Energy Agency to amend the limits of liability referred to in Article V if one-third of the Contracting Parties express a desire to that effect.

  1. Ja viena trešdaļa Līgumslēdzēju Pušu izsaka lūgumu izdarīt grozījumus V pantā minētajos atbildības ierobežojumos, tad Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors sasauc Līgumslēdzēja pušu sanāksmi.

  2. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Contracting Parties present and voting, provided that at least one-half of the Contracting Parties shall be present at the time of the voting.

  2. Grozījumus pieņem ar divu trešdaļu Līgumslēdzēju pušu vairākumu, kas piedalās sanāksmē un balso, ar noteikumu, ka vismaz viena puse Līgumslēdzēju pušu piedalās balsošanā.

  3. When acting on a proposal to amend the limits, the meeting of the Contracting Parties shall take into account, inter alia, the risk of damage resulting from a nuclear incident, changes in the monetary values, and the capacity of the insurance market.

  3. Reaģējot uz ierosinājumu veikt grozījumus ierobežojumos, Līgumslēdzēju pušu sanāksme ņem vērā, citstarp, kodolincidenta kaitējuma risku, naudas kursa maiņas un apdrošināšanas tirgus stāvokli.

  4. (a) Any amendment adopted in accordance with paragraph 2 of this Article shall be notified by the Director General of the IAEA to all Contracting Parties for acceptance. The amendment shall be considered accepted at the end of a period of 18 months after it has been notified provided that at least one-third of the Contracting Parties at the time of the adoption of the amendment by the meeting have communicated to the Director General of the IAEA that they accept the amendment. An amendment accepted in accordance with this paragraph shall enter into force 12 months after its acceptance for those Contracting Parties which have accepted it.

  4. (a) Par jebkuru grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar šī panta 2.punktu, SAEA ģenerāldirektors paziņo visām Līgumslēdzējām pusēm akceptēšanai. Grozījumu uzskata par pieņemtu 18 mēnešu periodam beidzoties pēc tā paziņošanas, ja vismaz viena trešdaļa Līgumslēdzēju pušu līdz grozījumu pieņemšanas sanāksmes brīdim ir paziņojušas SAEA ģenerāldirektoram, ka tās grozījumu akceptē. Saskaņā ar šo punktu pieņemtais grozījums Līgumslēdzējām pusēm, kuras to akceptējušas, stājas spēkā 12 mēnešus pēc tā pieņemšanas.

  (b) If, within a period of 18 months from the date of notification for acceptance, an amendment has not been accepted in accordance with sub-paragraph (a), the amendment shall be considered rejected.

  (b) Ja 18 mēnešu laikā no pieņemšanas paziņošanas datuma saskaņā ar a apakšpunktu grozījums nav pieņemts, grozījums jāuzskata par noraidītu.

   

  5. For each Contracting Party accepting an amendment after it has been accepted but not entered into force or after its entry into force in accordance with paragraph 4 of this Article, the amendment shall enter into force 12 months after its acceptance by that Contracting Party.

   

  5. Katrai Līgumslēdzējai pusei, kura akceptē grozījumu pēc tam, kad tas ir pieņemts, bet nav stājies spēkā, vai pēc tā stāšanās spēkā saskaņā ar šī panta 4.punktu, grozījums stājas spēkā 12 mēnešus pēc tam, kad to akceptējusi tā Līgumslēdzēja puse.

  6. A State which becomes a Party to this Convention after the entry into force of an amendment in accordance with paragraph 4 of this Article shall, failing an expression of a different intention by that State -

  6. Valsts, kura kļūst par šīs Konvencijas pusi, pēc tam, kad grozījums stāsies spēkā saskaņā ar šī panta 4.punktu, ja šī valsts neizsaka atšķirīgu viedokli, -

  (a) be considered as a Party to this Convention as so amended; and

  (a) tiek uzskatīta par šīs Konvencijas pusi, kā teikts grozījumā; un

  (b) be considered as a Party to the unamended Convention in relation to any State Party not bound by the amendment.

  (b) tiek uzskatīta par negrozītās Konvencijas pusi, kā attiecībā uz jebkuru dalībvalsti, kas nav saistīta ar grozījumu.

  ARTICLE 8

  8. PANTS

  Article VI of the 1963 Vienna Convention is amended as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas VI pants ir grozīts šādi:

  1. Paragraph 1 is replaced by the following text:

  1. 1.punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  1. (a) Rights of compensation under this Convention shall be extinguished if an action is not brought within -

  1. (a) Saskaņā ar šo Konvenciju tiesības uz kompensāciju anulē, ja nav ierosināta prasība:

  (i) with respect to loss of life and personal injury, thirty years from the date of the nuclear incident;

  (i) nāves vai miesas bojājuma gadījumā trīsdesmit gadu laikā kopš kodolincidenta dienas;

  (ii) with respect to other damage, ten years from the date of the nuclear incident.

  (ii) citādāka kaitējuma gadījumā desmit gadu laikā kopš kodolincidenta dienas.

  (b) If, however, under the law of the Installation State, the liability of the operator is covered by insurance or other financial security including State funds for a longer period, the law of the competent court may provide that rights of compensation against the operator shall only be extinguished after such a longer period which shall not exceed the period for which his liability is so covered under the law of the Installation State.

  (b) Ja tomēr atbilstoši Par kodoliekārtu atbildīgās valsts jurisdikcijai operatora atbildību sedz ar apdrošināšanu vai citu finansiālu nodrošinājumu, ieskaitot valsts ilgtermiņa naudas līdzekļus, kompetentās tiesas likums var paredzēt, ka pret operatoru vērstās tiesības uz kompensācijas saņemšanu tiek zaudētas tikai pēc tāda laika posma, kas nepārsniedz laiku, kurā operatora atbildību sedz atbilstoši Par kodoliekārtu atbildīgās valsts jurisdikcijai.

  (c) Actions for compensation with respect to loss of life and personal injury or, pursuant to an extension under sub-paragraph (b) of this paragraph with respect to other damage, which are brought after a period of ten years from the date of the nuclear incident shall in no case affect the rights of compensation under this Convention of any person who has brought an action against the operator before the expiry of that period.

  (c) Nāves un miesas bojājuma gadījumā vai atbilstoši šī punkta b apakšpunkta paplašinājumam cita kaitējuma gadījumā kompensācijas prasības, kas ierosinātas pēc 10 gadu posma kopš kodolincidenta dienas, saskaņā ar šo Konvenciju nekādā ziņā neietekmē tiesības uz kompensāciju nevienai personai, kas ir ierosinājusi lietu pret operatoru pirms šī laika posma beigām.

  2. Paragraph 2 is deleted.

  2. 2.punkts tiek izsvītrots.

  3. Paragraph 3 is replaced by the following text:

  3. 3.punkts aizvietots ar sekojošu tekstu:

  3. Rights of compensation under the Convention shall be subject to prescription or extinction, as provided by the law of the competent court, if an action is not brought within three years from the date on which the person suffering damage had knowledge or ought reasonably to have had knowledge of the damage and of the operator liable for the damage, provided that the periods established pursuant to sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall not be exceeded.

  3. Ja prasība nav ierosināta trīs gadu laikā no dienas, kad no kodolkaitējuma cietusī persona ir uzzinājusi vai droši vien tai vajadzējis zināt par šādu kaitējumu un par kaitējumu atbildīgo operatoru, saskaņā ar Konvenciju tiesības uz kompensāciju pakļauj noilguma tiesībām vai tiesību zaudējumam uz prasības pieteikumu, kā paredzēts kompetentās tiesas likumā, ar noteikumu, ka netiek pārsniegts laika posms, kas noteikts saskaņā ar šī panta 1.punkta a un b apakšpunktiem.

  ARTICLE 9

  9. PANTS

  Article VII is amended as follows:

  VII pants tiek grozīts šādi:

  1. In paragraph 1, the following two sentences are added at the end of the paragraph and the paragraph so amended becomes sub-paragraph (a) of that paragraph:

  1. 1.punkta beigās pievienoti šie divi teikumi, un tādējādi grozītais punkts kļūst par šī punkta a apakšpunktu:

  Where the liability of the operator is unlimited, the Installation State may establish a limit of the financial security of the operator liable, provided that such limit is not lower than 300 million SDRs. The Installation State shall ensure the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against the operator to the extent that the yield of the financial security is inadequate to satisfy such claims, but not in excess of the amount of the financial security to be provided under this paragraph.

  Par kodoliekārtu atbildīgā valsts, kurā operatora atbildība nav ierobežota var noteikt operatora atbildības finansiālā nodrošinājuma ierobežojumus ar noteikumu, ka šāda ierobežojuma summa nav mazāka par 300 miljoniem XDRu. Par kodoliekārtu atbildīgajā valsts nodrošina pret operatoru celto kodolkaitējuma kompensācijas pretenziju atlīdzību tādā apmērā, kādā šādu pretenziju apmierināšanai finansiālā nodrošinājuma nepietiek, bet ne vairāk par finansiālā nodrošinājuma summu, kas paredzēta saskaņā ar šo punktu.

  2. A new sub-paragraph (b) is added to paragraph 1 as follows:

  2. 1.punktam pievienots šāds jauns b apakšpunkts:

  (b) Notwithstanding sub-paragraph (a) of this paragraph, where the liability of the operator is unlimited, the Installation State, having regard to the nature of the nuclear installation or the nuclear substances involved and to the likely consequences of an incident originating therefrom, may establish a lower amount of financial security of the operator, provided that in no event shall any amount so established be less than 5 million SDRs, and provided that the Installation State ensures the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against the operator by providing necessary funds to the extent that the yield of insurance or other financial security is inadequate to satisfy such claims, and up to the limit provided pursuant to sub-paragraph (a) of this paragraph.

  (b) Neņemot vērā šī punkta a apakšpunktu, kurā operatora atbildība nav ierobežota, Par kodoliekārtu atbildīgā valsts, novērtējot kodoliekārtas vai tajā esošo kodolvielu raksturu un iespējamās to izraisītā incidenta sekas, var noteikt mazāku operatora finansiālā nodrošinājuma summu ar noteikumu, ka nevienā gadījumā summa nedrīkst būt mazāka par 5 miljoniem XDRu un ka Par kodoliekārtu atbildīgā valsts nodrošina pret operatoru celto kodolkaitējuma kompensācijas pretenziju atlīdzību, sagādājot nepieciešamos naudas līdzekļus tādā apmērā, kādā apdrošināšanas vai cita finansiālā nodrošinājuma nepietiek šādu pretenziju apmierināšanai, un palielinot operatora atbildību līdz robežai, kas paredzēta atbilstoši šī punkta a apakšpunktam.

  1. In paragraph 3, the words "or sub-paragraphs (b) and (c) of paragraph 1 of Article V" are inserted after the words "of this Article".

  3. 3.punktā aiz vārdiem “šī panta” ieraksta vārdus “vai V panta 1.punkta b un c apakšpunktiem”.

  ARTICLE 10

  10. PANTS

  Article VIII of the 1963 Vienna Convention is amended as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas VIII pants tiek grozīts šādi:

  1. The text of Article VIII becomes paragraph 1 of that Article.

  1. VIII panta teksts kļūst par šī panta 1.punktu.

  2. A new paragraph 2 is added as follows:

  2. Pievienots šāds jauns 2.punkts:

  2. Subject to application of the rule of sub-paragraph (c) of paragraph 1 of Article VI, where in respect of claims brought against the operator the damage to be compensated under this Convention exceeds, or is likely to exceed, the maximum amount made available pursuant to paragraph 1 of Article V, priority in the distribution of the compensation shall be given to claims in respect of loss of life or personal injury.

  2. Piemērot VI panta 1.punkta c apakšpunkta noteikumu, kurā, attiecībā uz prasībām, ko izvirza pret operatoru, kaitējums, kas saskaņā ar šo Konvenciju pārsniedz vai, iespējams, pārsniegtu atbilstoši V panta 1.punktam maksimāli pieejamo summu, prioritāte kompensācijas sadalē tiek piešķirta prasībām nāves vai miesas bojājuma gadījumos.

  ARTICLE 11

  11. PANTS

  In Article X of the 1963 Vienna Convention, a new sentence is added at the end of the Article as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas X panta beigās pievienots šāds jauns teikums:

  The right of recourse provided for under this Article may also be extended to benefit the Installation State insofar as it has provided public funds pursuant to this Convention.

  Regresa tiesības, ko paredz šis pants, var tikt izmantotas arī Par kodoliekārtu atbildīgās valsts atbalstīšanai, ciktāl tas ir paredzēts sabiedriskajos naudas līdzekļos saskaņā ar šo Konvenciju.

  ARTICLE 12

  12. PANTS

  Article XI of the 1963 Vienna Convention is amended as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas XI pants ir grozīts šādi:

  1. A new paragraph 1bis is added as follows:

  1. Pievienots šāds jauns 1.bis punkts:

  1bis. Where a nuclear incident occurs within the area of the exclusive economic zone of a Contracting Party or, if such a zone has not been established, in an area not exceeding the limits of an exclusive economic zone, were one to be established, jurisdiction over actions concerning nuclear damage from that nuclear incident shall, for the purposes of this Convention, lie only with the courts of that Party. The preceding sentence shall apply if that Contracting Party has notified the Depositary of such area prior to the nuclear incident. Nothing in this paragraph shall be interpreted as permitting the exercise of jurisdiction in a manner which is contrary to the international law of the sea, including the United Nations Convention on the Law of the Sea.

  1.bis Ja kodolincidents notiek Līgumslēdzējas puses sevišķajā ekonomiskajā zonā vai, ja šāda zona nav izveidota, teritorijā, nepārsniedzot sevišķās ekonomiskās zonas robežas, ja tās būtu noteiktas, tad šīs Konvencijas mērķiem prasības par kodolincidenta izraisīto kodolkaitējumu, būtu tikai šīs puses tiesu jurisdikcijā. Iepriekšējo apgalvojumu izmanto, ja šī Līgumslēdzēja puse ir paziņojusi Depozitārijam par šādu teritoriju pirms kodolincidenta. Šajā punktā nekas nav jāskaidro kā jurisdikcijas izpausme, kas savā ziņā ir pretēja starptautiskajam jūras likumam, ieskaitot Apvienotās Nācijas jūras likuma konvenciju.

  2. Paragraph 2 is replaced by the following text:

  2. 2.punkts aizstāts ar šādu tekstu:

  2. Where a nuclear incident does not occur within the territory of any Contracting Party, or within an area notified pursuant to paragraph 1bis, or where the place of the nuclear incident cannot be determined with certainty, jurisdiction over such actions shall lie with the courts of the Installation State of the operator liable.

  2. Ja kodolincidents nav noticis kādas Līgumslēdzējas puses teritorijā vai teritorijā, kas pieteikta atbilstoši 1.bis punktam, vai ja kodolincidenta vieta nav precīzi nosakāma, tad šādas prāvas ir Par kodoliekārtu atbildīgās valsts tiesu jurisdikcijā.

  3. In paragraph 3, first line, and in sub-paragraph (b), after the figure "1", insert ", 1bis".

  3. 3.punkta pirmajā rindā un b apakšpunktā aiz cipara “1” ierakstīts “, 1.bis”.

  4. A new paragraph 4 is added as follows:

  4. Pievienots šāds jauns 4.punkts:

  4. The Contracting Party whose courts have jurisdiction shall ensure that only one of its courts shall have jurisdiction in relation to any one nuclear incident.

  4. Līgumslēdzēja puse, uz kuras tiesām attiecas jurisdikcija, nodrošina, ka jebkurš viens kodolincidents attiecas tikai uz vienu no tās tiesām.

  ARTICLE 13

  13. PANTS

  After Article XI a new Article XI A is added as follows:

  Aiz XI panta pievienots šāds jauns XI A punkts:

  ARTICLE XI A

  XI A PANTS

  The Contracting Party whose courts have jurisdiction shall ensure that in relation to actions for compensation of nuclear damage –

  Līgumslēdzēja puse, uz kuras tiesām attiecas jurisdikcija, nodrošina, ka attiecībā uz kodolkaitējuma kompensācijas prasībām:

  (a) any State may bring an action on behalf of persons who have suffered nuclear damage, who are nationals of that State or have their domicile or residence in its territory, and who have consented thereto; and

  (a) jebkura valsts var ierosināt prasību to personu vārdā, kuras ir cietušas no kodolkaitējuma, ir šīs valsts pilsoņi, vai tās teritorija ir viņu pastāvīga vai pagaidu dzīvesvieta un, kuras ir tam piekritušas; un

  (b) any person may bring an action to enforce rights under this Convention acquired by subrogation or assignment.

  (b) jebkura persona var ierosināt prasību, lai atbilstoši īstenotu šai Konvencijai, prasības tiesību pārņemšanas vai pārrakstīšanas tiesības.

  ARTICLE 14

  14. PANTS

  The text of Article XII of the 1963 Vienna Convention is replaced by the following text:

  1963.gada Vīnes konvencijas XII panta teksts aizstāts ar šādu tekstu:

  ARTICLE XII

  XII PANTS

  1. A judgment that is no longer subject to ordinary forms of review entered by a court of a Contracting Party having jurisdiction shall be recognized, except -

  1. Spriedums, ko ierakstījusi jurisdikcijai piekritīgā Līgumslēdzējas puses tiesa un kas vairs nav pakļauts parastajai pārskatīšanai, tiek atzīts par spēkā esošu, izņemot gadījumus, kad:

  (a) where the judgment was obtained by fraud;

  (a) spriedums panākts ar krāpšanu;

  (b) where the party against whom the judgment was pronounced was not given a fair opportunity to present his case; or

  (b) pusei, pret kuru pasludināts spriedums, netika dota taisnīga iespēja izklāstīt savu lietu; vai

  (c) where the judgment is contrary to the public policy of the Contracting Party within the territory of which recognition is sought, or is not in accord with fundamental standards of justice.

  (c) spriedums ir pretrunā ar tās Līgumslēdzējas puses sabiedrisko tiesisko kārtību, kuras teritorijā prasa sprieduma atzīšanu, vai arī tas nav saskaņots ar justīcijas pamatnormām.

  2. A judgment which is recognized under paragraph 1 of this Article shall, upon being presented for enforcement in accordance with the formalities required by the law of the Contracting Party where enforcement is sought, be enforceable as if it were a judgment of a court of that Contracting Party. The merits of a claim on which the judgment has been given shall not be subject to further proceedings.

  2. Spriedums, kas tiek atzīts saskaņā ar šī panta 1.punktu, pēc tā nodošanas izpildei saskaņā ar formalitātēm, kādas paredz sprieduma izpildei piekritīgas Līgumslēdzējas puses likums, ir ieviešams tā, it kā tas būtu šīs Līgumslēdzējas puses tiesas spriedums. Prasības būtība, par kuru tika pieņemts tiesas spriedums, nav pakļaujama turpmākām tiesas prāvām.

  ARTICLE 15

  15. PANTS

  Article XIII of the 1963 Vienna Convention is amended as follows:

  1963.gada Vīnes konvencijas XII pants ir grozīts šādi:

  1. The text of Article XIII becomes paragraph 1 of that Article.

  1. XIII panta teksts kļūst par šī panta 1.punktu.

  2. A new paragraph 2 is added as follows:

  2. Pievienots šāds jauns 2.punkts:

  2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, insofar as compensation for nuclear damage is in excess of 150 million SDRs, the legislation of the Installation State may derogate from the provisions of this Convention with respect to nuclear damage suffered in the territory, or in any maritime zone established in accordance with the international law of the sea, of another State which at the time of the incident, has a nuclear installation in such territory, to the extent that it does not afford reciprocal benefits of an equivalent amount.

  2. Neraugoties uz šī panta 1.punktu, kad kodolkaitējuma kompensācijas summa ir lielāka par 150 miljoniem XDRiem, Par kodoliekārtu atbildīgās valsts likumdošanas ietvaros attiecībā uz kodolkaitējumu, kas pieļauts citas valsts teritorijā vai jebkurā jūras zonā, kas noteikta saskaņā ar starptautisko jūras likumu, ja incidenta laikā šai valstij attiecīgajā teritorijā ir kodoliekārta, var mīkstināt šīs Konvencijas noteikumus tādā mērā, kādā tā nesniedz atbilstošus ekvivalentas summas pabalstus.

  ARTICLE 16

  16. PANTS

  The text of Article XVIII of the 1963 Vienna Convention is replaced by the following text:

  1963.gada Vīnes konvencijas XVIII panta teksts aizstāts ar šādu tekstu:

  This Convention shall not affect the rights and obligations of a Contracting Party under the general rules of public international law.

  Saskaņā ar starptautisko publisko tiesību vispārējiem noteikumiem šī Konvencija neietekmē Līgumslēdzējas puses tiesības un pienākumus.

  ARTICLE 17

  17. PANTS

  After Article XX of the 1963 Vienna Convention a new Article XX A is added as follows:

  Pēc 1963.gada Vīnes konvencijas XX panta pievienots šāds jauns XX A pants:

  ARTICLE XX A

  XX A PANTS

  1. In the event of a dispute between Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Convention, the parties to the dispute shall consult with a view to the settlement of the dispute by negotiation or by any other peaceful means of settling disputes acceptable to them.

  1. Ja starp Līgumslēdzējām pusēm rodas strīds par šīs Konvencijas interpretāciju vai izmantošanu, strīda puses konsultējas, lai izšķirtu strīdu sarunas vai jebkurā citā tām pieņemamā miermīlīgā strīda nokārtošanas veidā.

  2. If a dispute of this character referred to in paragraph 1 of this Article cannot be settled within six months from the request for consultation pursuant to paragraph 1 of this Article, it shall, at the request of any party to such dispute, be submitted to arbitration or referred to the International Court of Justice for decision. Where a dispute is submitted to arbitration, if, within six months from the date of the request, the parties to the dispute are unable to agree on the organization of the arbitration, a party may request the President of the International Court of Justice or the Secretary-General of the United Nations to appoint one or more arbitrators. In cases of conflicting requests by the parties to the dispute, the request to the Secretary-General of the United Nations shall have priority.

  2. Ja strīdu, kas minēts šī panta 1.punktā, nevar izšķirt sešu mēnešu laikā no dienas, kad izvirzīta konsultācijas prasība atbilstoši šī panta 1.punktam, tad jebkuras strīda puses prasību iesniedz arbitrāžā vai sprieduma saņemšanai griežas Starptautiskās Justīcijas tiesā. Ja strīds iesniegts arbitrāžā un sešu mēnešu laikā no prasības iesniegšanas dienas strīda puses nav spējušas vienoties par arbitrāžas izveidošanu, tad puse var lūgt Starptautiskās Justīcijas tiesas prezidentu vai Apvienotās Nācijas ģenerāldirektoru iecelt vienu vai vairākus šķīrējtiesnešus. Strīda pušu pretrunīgu prasību gadījumos prioritāte pieder prasībai, kura iesniegta Apvienotās Nācijas ģenerāldirektoram.

  3. When ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, a State may declare that it does not consider itself bound by either or both of the dispute settlement procedures provided for in paragraph 2 of this Article. The other Contracting Parties shall not be bound by a dispute settlement procedure provided for in paragraph 2 of this Article with respect to a Contracting Party for which such a declaration is in force.

  3. Kad valsts šo Konvenciju ratificējusi, pieņēmusi, atzinusi vai pievienojusies tai, tā var paziņot, ka neuzskata sevi saistītu ar kādu no vai abām strīda atrisināšanas procedūrām, kas paredzētas šī panta 2.punktā. Citas Līgumslēdzējas puses netiek iesaistītas strīda atrisināšanas procedūrās, ko paredz šī panta 2.punkts attiecībā uz Līgumslēdzēju pusi, kurai šāda prasība ir spēkā.

  4. A Contracting Party which has made a declaration in accordance with paragraph 3 of this Article may at any time withdraw it by notification to the depositary.

  4. Līgumslēdzēja puse, kura saskaņā ar šī panta 3.punktu ir izvirzījusi prasību, jebkurā laikā var to anulēt, iesniedzot paziņojumu depozitārijam.

  ARTICLE 18

  18. PANTS

  1. Articles XX to XXV, paragraphs 2, 3 and paragraph number "1." of Article XXVI, Articles XXVII and XXIX of the 1963 Vienna Convention are deleted.

  1. 1963.gada Vīnes konvencijā svītro: no XX līdz XXV pantam, XXVI panta 2., 3.punktu un punkta skaitli “1.”, XXVII un XXIX pantu.

  2. The 1963 Vienna Convention and this Protocol shall, as between the Parties to this Protocol, be read and interpreted together as one single text that may be referred to as the 1997 Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage.

  2. 1963.gada Vīnes konvencija un šis Protokols šī Protokola puses lasa un interpretē kopā kā viens vienots teksts, ko var minēt kā 1997.gada Vīnes konvenciju par civilo atbildību par kodolkaitējumiem.

  ARTICLE 19

  19. PANTS

  1. A State which is a Party to this Protocol but not a Party to the 1963 Vienna Convention shall be bound by the provisions of that Convention as amended by this Protocol in relation to other States Parties hereto, and failing an expression of a different intention by that State at the time of deposit of an instrument referred to in Article 20 shall be bound by the provisions of the 1963 Vienna Convention in relation to States which are only Parties thereto.

  1. Valsts, kas ir šī Protokola puse, bet nav 1963.gada Vīnes konvencijas puse, ir pakļauta šīs Konvencijas noteikumiem, kā grozīts šajā Protokolā attiecībā uz citām dalībvalstīm un, ja šī valsts nepauž citādas domas, reizē ar 20.pantā minētā dokumenta nodošanu, tā ir pakļauta 1963.gada Vīnes konvencijas noteikumiem, kas attiecas uz valstīm, kuras ir tikai Vīnes konvencijas puses.

  2. Nothing in this Protocol shall affect the obligations of a State which is a Party both to the 1963 Vienna Convention and to this Protocol with respect to a State which is a Party to the 1963 Vienna Convention but not a Party to this Protocol.

  2. Nekas šajā Protokolā neietekmē ne 1963.gada Vīnes konvencijas, ne šī Protokola dalībvalsts saistības pret valsti, kas ir 1963.gada Vīnes konvencijas puse, bet nav šī Protokola puse.

  ARTICLE 20

  20. PANTS

  1. This Protocol shall be open for signature by all States at the Headquarters of the International Atomic Energy Agency in Vienna from 29 September 1997 until its entry into force.

  1. Šis Protokols ir atklāts parakstīšanai visām valstīm Starptautiskās atomenerģijas aģentūras galvenajā mītnē Vīnē no 1997.gada 29.septembra līdz tā spēkā stāšanās dienai.

  2. This Protocol is subject to ratification, acceptance or approval by States which have signed it.

  2. Šo Protokolu ratificē, pieņem vai atzīst valstis, kas ir to parakstījušas.

  3. After its entry into force, any State which has not signed this Protocol may accede to it.

  3. Pēc tā spēkā stāšanās jebkura valsts, kas nav parakstījusi šo Protokolu, var tam pievienoties.

  4. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Director General of the International Atomic Energy Agency, who shall be the depositary of this Protocol.

  4. Ratifikācijas, akceptēšanas, pieņemšanas vai pievienošanās dokumentus nodod glabāšanā Starptautiskās atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektoram, kurš ir šī Protokola depozitārijs.

  ARTICLE 21

  21. PANTS

  1. This Protocol shall enter into force three months after the date of deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval.

  1. Šis protokols stājas spēkā pēc trim mēnešiem kopš dienas, kad piektais ratifikācijas, akceptēšanas vai pieņemšanas dokuments tiek nodots glabāšanā.

  2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to this Protocol after the deposit of the fifth instrument of ratification, acceptance or approval, this Protocol shall enter into force three months after the date of deposit by such State of the appropriate instrument.

  2. Katrai valstij, kas ratificē, akceptē, pieņem šo Protokolu vai pievienojas tam pēc piektā ratifikācijas, akceptēšanas vai pieņemšanas dokumenta nodošanas glabāšanā, šis Protokols stājas spēkā pēc trim mēnešiem kopš dienas, kad šīs valsts attiecīgais dokuments nodots glabāšanai.

  ARTICLE 22

  22. PANTS

  1. Any Contracting Party may denounce this Protocol by written notification to the depositary.

  1. Jebkura Līgumslēdzēja puse var pārtraukt šo Protokolu, par to rakstiski paziņojot depozitārijam.

  2. Denunciation shall take effect one year after the date on which the notification is received by the depositary.

  2. Pārtraukšana stājas spēkā pēc viena gada, skaitot no dienas, kad depozitārijs saņēmis šo paziņojumu.

  3. As between the Parties to this Protocol, denunciation by any of them of the 1963 Vienna Convention in accordance with its Article XXVI shall not be construed in any way as denunciation of the 1963 Vienna Convention as amended by this Protocol.

  3. Kas attiecas uz šī Protokola pusēm, tad 1963.gada Vīnes konvencijas pārtraukšana, par ko paziņojusi jebkura no pusēm saskaņā ar Konvencijas XXVI pantu, nav jāskaidro citādi kā 1963.gada Vīnes konvencijas pārtraukšana kopā ar šī Protokola grozījumiem.

  4. Notwithstanding a denunciation of this Protocol by a Contracting Party pursuant to this Article, the provisions of this Protocol shall continue to apply to any nuclear damage caused by a nuclear incident occurring before such denunciation takes effect.

  4. Neraugoties uz šī Protokola pārtraukšanu, ko atbilstoši šim pantam veic kāda Līgumslēdzēja puse, šī Protokola noteikumi joprojām piemērojami jebkuram kodolkaitējumam, kuru izraisījis kodolincidents, kas noticis pirms šādas pārtraukšanas stāšanās spēkā.

  ARTICLE 23

  23. PANTS

  The depositary shall promptly notify States Parties and all other States of:

  Depozitārijs nekavējoties paziņo dalībvalstīm un visām citām valstīm par:

  (a) each signature of this Protocol;

  (a) katru šī Protokola parakstu;

  (b) each deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

  (b) katra ratifikācijas, akceptēšanas, pieņemšanas vai pievienošanās dokumenta nodošanu glabāšanā;

  (c) the entry into force of this Protocol;

  (c) šī Protokola stāšanos spēkā;

  (d) any notification received pursuant to paragraph 1bis of Article XI;

  (d) jebkuru paziņojumu, kas saņemts atbilstoši XI panta 1.bis punktam;

  (e) requests for the convening of a revision conference pursuant to Article XXVI of the 1963 Vienna Convention and for a meeting of the Contracting Parties pursuant to Article V D of the 1963 Vienna Convention as amended by this Protocol;

  (e) lūgumiem pēc pārskata konferences sasaukšanas atbilstoši 1963.gada Vīnes konvencijas XXVI pantam un pēc Līgumslēdzēju pušu sanāksmes atbilstoši 1963.gada Vīnes konvencijas V D pantam, kā grozīts šajā protokolā;

  (f) notifications of denunciations received pursuant to Article 22 and other pertinent notifications relating to this Protocol.

  (f) pārtraukšanas paziņojumiem, kas saņemti atbilstoši 22.pantam, un citiem attiecīgiem ar šo Protokolu saistītiem paziņojumiem.

  ARTICLE 24

  24. PANTS

  1. The original of this Protocol, of which Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the depositary.

  1. Šī Protokola oriģināls, kura teksti arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā ir vienlīdz autentiski, nododams glabāšanā depozitārijam.

  2. The International Atomic Energy Agency shall establish the consolidated text of the 1963 Vienna Convention as amended by this Protocol in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages as set forth in the annex to this Protocol.

  2. Starptautiskā atomenerģijas aģentūra izveido ar šī Protokola grozījumiem apvienotu 1963.gada Vīnes konvencijas tekstu arābu, ķīniešu, angļu, franču, krievu un spāņu valodā, kā turpmāk izklāstīts šī Protokola pielikumā.

  3. The depositary shall communicate to all States the certified true copies of this Protocol together with the consolidated text of the 1963 Vienna Convention as amended by this Protocol.

  3. Depozitārijs izplata visām valstīm sertificētas pareizas šī Protokola kopijas, kā arī ar šī Protokola grozījumiem apvienotu 1963.gada Vīnes konvencijas tekstu.

  IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Protocol.

  TO APSTIPRINOT, apakšā parakstījušies, būdami tam atbilstoši pilnvaroti, parakstījuši šo Protokolu.

  Done at Vienna, the twelfth day of September, one thousand nine hundred and ninety-seven.

  Sastādīts Vīnē, tūkstoš deviņi simti deviņdesmit septītā gada divpadsmitajā septembrī.

   

   

   

  LIKUMPROJEKTA

  “1997.gada 12.septembra Protokols par grozījumiem 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijā par civilo atbildību par kodolkaitējumiem”

  ANOTĀCIJA

   

  Jautājums

  Iesniedzēja sniegtā informācija

  1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

   

  a) pašreizējā situācija;

  1994.gada 10.novembrī Latvija pievienojās 1963.gada 21.maija Vīnes konvencijai par civilo atbildību par kodolkaitējumu (turpmāk – Vīnes konvencija). Protokols palielina kodoliekārtas operatora atbildību šajā Vīnes konvencijā un nodrošina taisnīgu zaudējumu kompensāciju. Vīnes Konvencija un Protokols ir saistīti ar likumu “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.

  Ja avārija notiek jebkurā Konvencijas dalībvalstī, kura ratificējusi šo Protokolu, tad kompensāciju var saņemt tikai šīs labotās Konvencijas dalībvalstis. Tātad, nepievienojoties šiem dokumentiem, Latvijas Republika zaudē finansu līdzekļus savu iedzīvotāju aizsardzībai un tad nepieciešams visus avārijas rezultātā radušos zaudējumus kompensēt no valsts budžeta.

  b) likumprojekta koncepcija

  Protokols un 1963.gada 21.maija Vīnes konvencija par civilo atbildību par kodolkaitējumu nodrošina palielinātus naudas līdzekļus šādu kaitējumu gadījumos:

  1. nāve vai miesas bojājumi,
  2. īpašuma zaudējums vai bojājums,
  3. ekonomiskie zaudējumi, kas radušies, nāves vai miesas bojājumu rezultātā vai īpašuma zaudējuma vai bojājuma dēļ,
  4. bojātās apkārtējās vides atjaunošanas pasākumu izmaksas, un ja šādi pasākumi tiešām tiek veikti vai būtu jāveic un ciktāl tas nav ietverts īpašuma zaudējumos vai bojājumos,
  5. ekonomiskās interesēs jebkurā veidā izmantojot vai baudot apkārtējo vidi, iegūtā ienākuma zaudējumu, kas radies, nozīmīgi pasliktinoties apkārtējās vides stāvoklim, un ciktāl tas nav ietverts īpašuma zaudējumos vai bojājumos,
  6. aizsargpasākumu izmaksas un šādu pasākumu vēlāk izraisīto zaudējumu vai kaitējumu.

  Protokola izmaiņas Konvencijā nodrošina palielinātu kodoliekārtas operatora atbildību līdz 300 miljoniem XDRu. Vīnes Konvencija un Protokols ir saistīti ar likumu “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”, respektīvi, atbilstoši Protokola 7.panta pirmās daļas c punktam, Latvijai jānosaka civiltiesiskās atbildības minimums vismaz 100 miljoni XDR apmērā.

  2. Kāda var būt likuma iespējamā

  ietekme uz tautsaimniecības

  attīstību?

   

  a) tautsaimniecības konkurētspēja;

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  b) eksporta attīstība;

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  c) nodarbinātība;

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  d) investīciju pieplūde;

  Likumprojektā radītā tiesiskā bāze nodrošinās iespējas daudz efektīvāk sadarboties gan ar Eiropas Savienības atbilstošajām institūcijām, gan ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru. Tas savukārt tuvākajā nākotnē palielinās investīcijas un palīdzības projektus.

  e) uzņēmējdarbība;

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  f) vide.

  Likumprojekts paredz kompensāciju, bojātās vides atjaunošanas pasākumiem.

  3. Kāda var būt likuma iespējamā

  ietekme uz valsts budžetu?

   

  a) valsts budžetā prognozējami

  neparedzēti izdevumi;

  Likumprojekts šo jomu tieši neskar, jo to reglamentē likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" VIII nodaļa "Atbildība par pārkāpumiem".

  b) samazināsies vai palielināsies

  valsts budžeta ienākumi;

  Likumprojekts šo jomu tieši neskar, jo to reglamentē likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" VIII nodaļa "Atbildība par pārkāpumiem".

  c) nākamajos piecos gados

  samazināsies vai palielināsies

  budžeta ienākumi

  Likumprojekts šo jomu tieši neskar, jo to reglamentē likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" VIII nodaļa "Atbildība par pārkāpumiem".

  4. Kāda var būt likuma iespējamā

  ietekme uz spēkā esošo tiesību

  normu sistēmu, un vai ir

  nepieciešami grozījumi citos

  normatīvajos aktos?

  Likuma "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" 29.pantā ir noteikts civiltiesiskās atbildības limits līdz 80 miljoniem latu (100 miljoni XDR). Tiek gatavoti jauni Ministru kabineta noteikumi par kritērijiem atļaujas un speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, kur tiks ņemts vērā likumā noteiktais civiltiesiskās atbildības limits.

  5. Vai likumprojekts atbilst

  Latvijas starptautiskajām

  saistībām?

   

  1. atbilstību saistībām pret Eiropas
  2. Savienību – no kāda starptautisko

   tiesību akta saistība izriet, kāda ir

   saistības būtība, kā šis

   likumprojekts izpilda šo

   starptautisko saistību;

  Eiropas Komisija rekomendē visām ES valstīm un kandidātvalstīm pievienoties šim Protokolam pēc iespējas ātrāk, lai harmonizētu civiltiesiskās aizsardzības sistēmu Eiropā.

  b) atbilstību Eiropas Kopienu

  tiesībām attiecīgajā nozarē -

  norāda arī tiesību akta numuru;

  Lai ieviestu ES direktīvas 96/29/Euratom 50. un 51.pantu.

  c) atbilstību saistībām ar

  Pasaules tirdzniecības

  organizāciju;

  Likumprojekts tiešā veidā šo jomu neskar.

  d) atbilstību citām Latvijas

  starptautiskajām saistībām.

  Starptautiskā atomenerģijas aģentūra rekomendē šo Protokolu ratificēt visām SAEA dalībvalstīm, jo lielas kodolavārijas gadījumā pašreizējā Vīnes konvencija negarantē visu zaudējumu kompensāciju.

  6. Kā tiks nodrošināta likuma

  izpilde?

   

  a) kā tiks nodrošināta likumu

  izpilde no valsts puses - vai

  tiek radītas jaunas valsts

  institūcijas vai paplašinātas

  esošo institūciju funkcijas;

  Nemainās sistēma.

 • kā tiks nodrošināta kontrole no
 • indivīda puses - kā indivīds var

  aizstāvēt savas tiesības, ja

  likums viņu ierobežo.

  Palielināsies garantijas, ka kodolavārijas gadījumā visi indivīdu zaudējumi tiks pilnībā kompensēti.

  Ministrs V.Makarovs