Likumprojekts

Likumprojekts

Par Jumta līgumu starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu dibināšanas organizacionālai struktūrai

1.pants. 1999.gada 22.jūlijā Kijevā parakstītais Jumta līgums starpvalstu naftas un gāzes transporta sistēmu dibināšanas organizacionālai struktūrai (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu ir izsludināms Līgums angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Līguma saistību izpildi Latvijas Republikā koordinē Ārlietu ministrija.

4.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā paredzētajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".