Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā šādus grozījumus:

1. Papildināt 138.pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pieteikumu par jūras prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas iesniedz Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā neatkarīgi no prasības summas.";

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par ceturto un piekto daļu.

2. Papildināt 140.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieteikumu par jūras prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas tiesnesis izlemj nekavējoties. Lēmums, ar kuru prasības nodrošinājums apmierināts, ne vēlāk kā nākamajā darba dienā nosūtāms tiesai, kurai piekrīt prasības izskatīšana."

3. Papildināt 144.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Jūras prasības nodrošinājumu var atcelt arī tā tiesa, kurai piekrīt prasības izskatīšana.";

uzskatīt līdzšinējo otro un trešo daļu attiecīgi par trešo un ceturto daļu.

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījumi Civilprocesa likumā”

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

a) pašreizējā situācija;

 

 

 

 

b) likumprojekta koncepcija

a) spēkā esošajā Civilprocesa likumā nav iekļautas normas, kas regulē pieteikuma par jūras prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kas apgrūtina prasījuma nodrošināšanu.

b) likumprojektā iestrādātās normas regulē pieteikuma par jūras prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, paredzot pieteikuma par jūras prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas tūlītēju izskatīšanu, nosakot konkrētu tiesu, kurai likums paredz tiesības izskatīt pieteikumus par jūras prasības nodrošināšanu pirms prasības celšanas, neatkarīgi no prasības summas.

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) uzņēmējdarbību;

f) vidi.

 

 

  1. Likumprojekts šo jomu neskar;
  2. likumprojekts šo jomu neskar;
  3. likumprojekts šo jomu neskar;
  4. likumprojekts šo jomu neskar;
  5. likuma normas nodrošinās uzņēmēju tiesības uz prasījumu nodrošināšanu;
  6. likumprojekts šo jomu neskar.

3.Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?

a) vai valsts budcetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

 

 

 

 

 

 

 

 

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

  1. Grozījumu Civilprocesa likumā īstenošanai nepieciešams papildus finansējums Ls 15565 pirmajā gadā pēc likuma stāšanās spēkā. Minētajā summā ir iekļautas tiesnešu apmācības un dežūru izmaksas. Katrā turpmākajā gadā nepieciešamais finansējums ir Ls 8402 gadā.

 

 

b) likumprojekts šo jomu neskar;

 

c) likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un/vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

 

Izdarot grozījumus Civilprocesa likumā, vienlaikus nav nepieciešams izdarīt grozījumus citos normatīvos aktos, tajā skaitā Civillikumā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

a) atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozare;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas Republikas saistībām.

 

Likumprojektā iekļautās normas atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses- kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.

 

a) likuma izpildei nav nepieciešams radīt jaunas valsts institūcijas. Tiek precizētas esošo valsts institūciju funkcijas, t.i., Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā tiks izveidota dežūrējošo tiesnešu institūcija

b) indivīds savas tiesības var aizstāvēt Civilprocesa likumā noteiktā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sag. E.Stivriņa 7210696