SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 21. februāra sēdē apsprieda likumprojekta “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā” (reģ.nr. 779) 2. lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija nolēma lūgt iekļaut augstākminēto likumprojektu Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta (reģ.nr. 779) salīdzinošā tabula 2. lasījumam uz ____ lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā (reģ. nr. 779)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

 

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr; Latvijas Vēstnesis, 2000, 440./441.nr.) šādus grozījumus:

1.

Juridiskais birojs

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā atsauci uz publikāciju “Latvijas Vēstnesī” ar atsauci uz Ziņotāju, 2001., 1.nr.

Pieņemt

Aizstāt likumprojekta ievaddaļā atsauci uz publikāciju “Latvijas Vēstnesī” ar atsauci uz Ziņotāju, 2001., 1.nr.

3.pants. (1) Obligātais militārais dienests sastāv no obligātā aktīvā militārā dienesta un dienesta rezervē.

(2) ...

(3) Rezervē ieskaita:

1) ...

2) ...

3) valsts licencēto augstskolu absolventus, kuri augstākās izglītības apguves laikā vai pēc tam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apguvuši valsts apstiprinātu speciālo militārās apmācības kursu;

...

8)...

(4) Šā panta trešās daļas 1. - 6. un 8.punktā minētās personas rezervē ieskaita valsts militārā dienesta pārvaldes, bet 7.punktā minētās personas - Militārā dienesta iesaukšanas centra vadītājs.

1. 3.pantā:

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus “vai pēc tam”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “valsts militārā dienesta pārvaldes” ar vārdiem “Militārā dienesta iesaukšanas centra teritoriālās struktūrvienības - valsts militārā dienesta pārvaldes (turpmāk - valsts militārā dienesta pārvaldes)”.

     

1. 3.pantā:

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus “vai pēc tam”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “valsts militārā dienesta pārvaldes” ar vārdiem “Militārā dienesta iesaukšanas centra teritoriālās struktūrvienības - valsts militārā dienesta pārvaldes (turpmāk - valsts militārā dienesta pārvaldes)”.

5.pants. (1) Obligātajam militārajam dienestam pakļauto, kā arī brīvprātīgo personu uzskaiti, reģistrāciju un iesaukšanu veic Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošās civiliestādes - valsts militārā dienesta pārvaldes un Militārā dienesta iesaukšanas centrs.

 

 

(2) Šīs iestādes darbojas saskaņā ar attiecīgiem Aizsardzības ministrijas un Ministru kabineta apstiprinātiem nolikumiem

2. 5. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “esošās civiliestādes - valsts militārā dienesta pārvaldes un Militārā dienesta iesaukšanas centrs” ar vārdiem “esošā civiliestāde Militārā dienesta iesaukšanas centrs un valsts militārā dienesta pārvaldes”;

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus “Šīs iestādes” ar vārdiem “Militārā dienesta iesaukšanas centrs un valsts militārā dienesta pārvaldes”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt likumprojekta 2. panta trešo rindkopu šādā redakcijā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Militārā dienesta iesaukšanas centrs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

2. 5. pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “esošās civiliestādes - valsts militārā dienesta pārvaldes un Militārā dienesta iesaukšanas centrs” ar vārdiem “esošā civiliestāde Militārā dienesta iesaukšanas centrs un valsts militārā dienesta pārvaldes”;

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Militārā dienesta iesaukšanas centrs darbojas saskaņā ar Ministru kabineta apstiprinātu nolikumu.”

42.pants. (1) Obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru, uz apmācībām

iesaukto rezerves karavīru un rezervistu dzīvību un veselību apdrošina par

valsts līdzekļiem.

(2) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists, pildot dienesta pienākumus, ir kļuvis par invalīdu, viņam tiek noteikta invaliditātes pensija saskaņā

ar likumu "Par valsts pensijām".

(3) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists kļuvis invalīds sakarā ar ievainojumu, kontūziju vai sakropļojumu, kas iegūts, pildot dienesta

pienākumus, viņam papildus šā panta otrajā daļā minētajai pensijai piešķir papildu pensiju kā šā panta pirmajā daļā minētās apdrošināšanas atlīdzību šādā apmērā:

1) I grupas invalīdam - 50 latus;

2) II grupas invalīdam - 40 latus;

3) III grupas invalīdam - 30 latus.

(4) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists ir guvis ievainojumu nelaimes

gadījumā, kas nav saistīts ar tiešo dienesta pienākumu pildīšanu, vai arī dienesta laikā kļuvis par invalīdu slimības dēļ, viņam papildus šā panta otrajā daļā minētajai invaliditātes pensijai piešķir papildu pensiju kā šā

panta pirmajā daļā minētās apdrošināšanas atlīdzību šādā apmērā:

1) I grupas invalīdam - 40 latus;

2) II grupas invalīdam - 30 latus;

3) III grupas invalīdam - 20 latus.";

(5) Ja šā panta otrajā daļā minētajiem invalīdiem tiek mainīta invaliditātes grupa, pensija pārrēķināma atbilstoši no jauna piešķirtajai invaliditātes grupai, kā arī maināms šā panta trešajā un ceturtajā daļā noteiktās papildu pensijas apmērs.

(6) (Izslēgta ar 23.11.2000. likumu).

(7) Tiesības uz apgādnieka zaudējuma pensiju ir darba nespējīgajiem mirušā, bojā gājušā vai par mirušu atzītā obligātā aktīvā militārā dienesta karavīra, uz apmācībām iesauktā rezerves karavīra vai rezervista ģimenes locekļiem, kas bijuši viņa apgādībā. Apgādnieka zaudējuma pensiju piešķir saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām".

(8) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs, uz apmācībām iesauktais rezerves karavīrs vai rezervists, pildot dienesta pienākumus, ir gājis bojā, viņa neatraidāmajiem mantiniekiem (Civillikuma 423.pants)

izmaksā vienreizēju pabalstu 50 000 latu apmērā. Vienreizējo pabalstu starp neatraidāmajiem mantiniekiem sadala saskaņā ar Civillikuma noteikumiem.

(9) Dienesta pienākumus pildot bojā gājušo obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru, uz apmācībām iesaukto rezerves karavīru vai rezervistu apbedīšanas izdevumus sedz valsts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrija

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“42. pantā:

papildināt pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs tiek atvaļināts no dienesta sakarā ar veselības stāvokļa neatbilstību aktīvajam dienestam, kam par iemeslu bijusi trauma vai slimība, kas iegūta dienesta laikā , bet invaliditātes grupa netiek piešķirta, šim karavīram tiek izmaksāta vienreizēja kompensācija - 150 (viens simts piecdesmit) latu apmērā un pēc atvaļināšanās viņam ir tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi (ārstēšanu un rehabilitāciju) Nacionālo bruņoto spēku iestādēs, dienesta laikā gūtās traumas vai slimības ārstēšanai.”

uzskatīt līdzšinējo panta septīto, astoto, devīto daļu attiecīgi par astoto, devīto, desmito.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 42. pantā:

papildināt pantu ar jaunu septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Ja obligātā aktīvā militārā dienesta karavīrs tiek atvaļināts no dienesta sakarā ar veselības stāvokļa neatbilstību aktīvajam dienestam, kam par iemeslu bijusi trauma vai slimība, kas iegūta dienesta laikā , bet invaliditātes grupa netiek piešķirta, šim karavīram tiek izmaksāta vienreizēja kompensācija - 150 (viens simts piecdesmit) latu apmērā un pēc atvaļināšanās viņam ir tiesības saņemt apmaksātu veselības aprūpi (ārstēšanu un rehabilitāciju) Nacionālo bruņoto spēku iestādēs, dienesta laikā gūtās traumas vai slimības ārstēšanai.”

uzskatīt līdzšinējo panta septīto, astoto, devīto daļu attiecīgi par astoto, devīto, desmito.”

45.pants. Ir aizliegts pierakstīt (reģistrēt) dzīvesvietā un no tās

izrakstīt (noņemt no uzskaites) Latvijas pilsoņus (vīriešus vecumā no 18 līdz 45 gadiem), kuriem nav noformēti ar obligātā militārā dienesta uzskaiti saistītie dokumenti.

3. Aizstāt 45. pantā skaitli “18” ar skaitli “16”.

4.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

uzskatīt likumprojekta 3. pantu par 4. pantu

Pieņemt

4. Aizstāt 45. pantā skaitli “18” ar skaitli “16”.