Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2000, 440./441.nr.) šādus grozījumus:

1. 3.pantā:

izslēgt trešās daļas 3.punktā vārdus "vai pēc tam";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "valsts militārā dienesta pārvaldes" ar vārdiem "Militārā dienesta iesaukšanas centra teritoriālās struktūrvienības – valsts militārā dienesta pārvaldes (turpmāk – valsts militārā dienesta pārval-
des)".

2. 5.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "esošās civiliestādes – valsts militārā dienesta pārvaldes un Militārā dienesta iesaukšanas centrs" ar vārdiem "esošā civiliestāde Militārā dienesta iesaukšanas centrs un valsts militārā dienesta pārvaldes";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Šīs iestādes" ar vārdiem "Militārā dienesta iesaukšanas centrs un valsts militārā dienesta pārvaldes".

3. Aizstāt 45.pantā skaitli "18" ar skaitli "16".

 

Anotācija likumprojektam “Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā”

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Jāpaskaidro:

 1. pašreizējā situācija – jāpamato kādēļ neapmierina spēkā esošā tiesību normu sistēma;
 2. likumprojekta koncepcija – jāpaskaidro kādēļ šis likums nepieciešams.

Līdzšinējā Obligātā militārā dienesta likuma 3.panta trešās daļas 3.punkta norma paredz iespēju augstskolu absolventiem vēl pēc augstskolas absolvēšanas apgūt speciālo militārās apmācības kursu. Aizsardzības ministrijai iedalītais finansējums šī uzdevuma veikšanai, spēj apmierināt vienīgi augstskolu studentu tiesības uz militārajām apmācībām. Turklāt no Obligātā militārā dienesta likuma pieņemšanas brīža Aizsardzības ministrija nav saņēmusi nevienu iesniegumu no augstskolu absolventiem ar vēlmi apgūt speciālo militārās apmācības kursu pēc augstskolas absolvēšanas. Tādēļ sagatavotie grozījumi likumā paredz speciālo militārās apmācības kursu vienīgi augstskolu studentiem.

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likuma 3.panta (4) daļā, 5.panta (1) un (2) daļā nepieciešami, lai sakārtotu Valsts militārā dienesta pārvalžu pakļautības sistēmu. Līdz šim ar iesaukšanu saistītajos jautājumos tās bija pakļautas Militārā dienesta iesaukšanas centram, bet pārējos jautājumos bija tieši pakļautas Aizsardzības ministrijas valsts sekretāram. Pieņemot šos grozījumus Valsts militārā dienesta pārvaldes visos jautājumos būtu pakļautas Militārā dienesta iesaukšanas centram. Šāda pakļautības sistēma nodrošinātu: 1) labāku iesaukšanas sistēmas darba koordinēšanu un kontroli; 2) racionālāku un vienotu ar iesaukšanu un rezervistiem saistīto jautājumu risināšanu; 3) vienotu pieeju materiāli tehniskā nodrošinājuma jautājumu risināšanai.

Grozījumi likuma 45.pantā nepieciešami, lai nodrošinātu šā likuma 12.panta izpildi par obligātajam militārajam dienestam pakļauto personu reģistrāciju un dispanserizāciju no 16 gadu vecuma. Gadījumā, ja šādi grozījumi netiks izdarīti, zaudē jēgu pilsoņu reģistrācija no 16 gadu vecuma, jo pēc reģistrācijas un dispanserizācijas – laika posmā no 16 līdz 18 gadiem, militārā dienesta nodaļām nebūs iespēju kontrolēt šo personu dzīvesvietu maiņu un veikt militārā dienesta uzskaiti saskaņā ar Obligātā militārā dienesta likuma prasībām.

 1. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Jāanalizē ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi.

Jāpaskaidro vai likums var ietekmēt apkārtējo vidi

Grozījumi likumā šo jomu neskar.

 1. Kā likums var ietekmēt budžetu

Jāpaskaidro:

 1. vai likums prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;
 2. vai likums samazinās valsts budžeta ieņēmumus;
 3. vai likums nākotnē palielinās valsts budžeta izdevumus.

Sakarā ar paredzētajiem grozījumiem Obligātā militārā dienesta likumā, Militārā dienesta iesaukšanas centram būs nepieciešama papildus finansista štata vieta 2001.gadā. Kopējās izmaksas šādu izmaiņu rezultātā palielinātos par 2437,84 Ls. Šādas izmaksas ir plānotas 2001.gada budžeta projektā.

 1. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu
 2. Jāpaskaidro:

  a) kādi grozījumi sakarā ar likuma pieņemšanu būs jāizdara citos tiesību aktos

Veicot minētās izmaiņas Obligātā militārā dienesta likumā, būs nepieciešams izdarīt izmaiņas arī sekojošos likumos un normatīvajos aktos:

1. Aizsardzības ministrijas nolikumā (MK 24.09.1966. noteikumi Nr.361.)

2. MK 15. 07. 97. noteikumos Nr. 247. ,, Kārtība, kādā pieprasāma un iesniedzama informācija par obligātajam militārajam dienestam pakļautajām personām.,,

3. MK 10. 06. 97. Nr. 208. ,, Militārā dienesta iesaukšanas centra nolikums.,,

4. MK 09. 01. 98. noteikumi Nr.3 ,, Par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem.,,

Būs jāizdara izmaiņas arī Valsts militārā dienesta pārvaldes nolikumā.

 • Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām
  1. atbilstība saistībām pret ES (no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību);
  2. kādā mērā likumprojekts atbilst Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē, vai tā pieņemšana atrisina tekstuālu atbilstību Kopienu acquis (tiesību pieredzes uzkrājumam) kāds stāvoklis jāpanāk, lai šī atbilstība izpaustos praktiski;
  3. atbilstība nākotnē paredzamām saistībām pret Pasaules tirdzniecības organizāciju un citām starptautiskām saistībām.

  Grozījumi likumā šo jomu neskar.

  1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

  Jāpaskaidro:

  1. kā iecerēta izpildes kontrole no valsts puses (vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas, vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);
  2. vai ir sagatavoti likumpamatoto normatīvo aktu projekti, ja likums paredz tiesību deleģēšanu kādai citai institūcijai;
  3. kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likumprojekts ierobežo indivīdu).

  Grozījumi likumā paplašinās Militārā dienesta iesaukšanas centra funkcijas. Likuma izpildei nepieciešamie normatīvie akti ir sagatavoti.

  Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis