Saeimas Prezidijam

Saeimas Prezidijam

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija lūdz iekļaut Saeimas

kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojekta ”Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” (Reģ. nr. 777, dok. nr.2634) izskatīšanu 1. lasījumā.

Komisija izskatīja minēto likumprojektu šā gada 14. februāra sēdē un atbalstīja to.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja A. Poča

 

 

 

Likumprojekts

Par nodokļu piemērošanu brīvostās un

speciālajās ekonomiskajās zonās

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

(1) Šajā likumā tiek lietoti Rīgas brīvostas likumā, Ventspils brīvostas likumā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā, likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli", Muitas likumā, likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" un likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" lietotie termini, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(2) Likumā tiek lietoti arī šādi termini:

1) atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta apliecība par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai izsniegta atļauja par tiesībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus un īpašu kārtību valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšanai;

2) brīvostas pārvalde – Rīgas ostas pārvalde vai Ventspils ostas pārvalde;

3) licencēta uzņēmējsabiedrība – uzņēmējsabiedrība (uzņēmums), kas noslēgusi līgumu ar brīvostas pārvaldi par uzņēmējdarbību Rīgas brīvostas un Ventspils brīvostas teritorijas brīvās zonas teritorijā;

4) netiešie nodokļi – muitas nodoklis, akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis;

5) tiešie nodokļi – uzņēmumu ienākuma nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis;

6) uzkrātā ieguldījumu summa – visu zonas uzņēmējsabiedrības ieguldījumu summa, kuri veikti, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, līdz taksācijas periodam (ieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

7) uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa – visu saskaņā ar šo likumu izmantoto tiešo nodokļu atlaižu summa, sākot ar to taksācijas periodu, kurā zonas uzņēmējsabiedrībai ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atlaides, līdz taksācijas periodam (neieskaitot), par kuru tiek veikts aprēķins;

8) zonas pārvalde – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība;

9) zonas teritorija – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktā speciālās ekonomiskās zonas teritorija;

10) zonas uzņēmējsabiedrība – Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība, ar kuru zonas pārvalde ir noslēgusi līgumu par uzņēmējdarbību un ieguldījumu izdarīšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā;

11) zonas uzņēmējsabiedrības veiktie ieguldījumi – zonas uzņēmējsabiedrības, kā arī zonas pārvaldes pamatlīdzekļos (ēkās, būvēs, tehnoloģiskajās iekārtās un mašīnās, nepabeigtās celtniecības objektos) veikto ilgtermiņa ieguldījumu kopējā vērtība, ja minētie pamatlīdzekļi ir izmantojami uzņēmējdarbībā zonas teritorijā un ieguldījumi ir paredzēti zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības līgumā.

2.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka kārtību, kādā piemērojami:

1) netiešie nodokļi Rīgas brīvostā, Ventspils brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā;

2) tiešo nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

3.pants. Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtība

Atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību var reglamentēt Ministru kabineta noteikumi, kuros ietverta likuma normu interpretācija nodokļu atvieglojumu un atlaižu piemērošanas gadījumos un skaidrojoši piemēri.

II nodaļa

Netiešo nodokļu piemērošana

4.pants. Netiešo nodokļu piemērošana preču piegādēm un

pakalpojumiem

(1) Preces un pakalpojumi, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai vai zonas uzņēmējsabiedrībai, kā arī brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei brīvās zonas teritorijā piegādā un sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" noteiktajā kārtībā.

(2) Preču ievešana licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā no ārvalstīm un izvešana no tās uz ārvalstīm ir atbrīvota no muitas nodokļa.

(3) No akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus, kurus licencētas uzņēmējsabiedrības vai zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā izmanto:

1) kuģos un citos peldošajos objektos, kuri netiek izmantoti atpūtas un izklaides vajadzībām;

2) celtņos, ceļamkrānos un citos tamlīdzīgos objektos, kurus izmanto tikai brīvās zonas teritorijā.

5.pants. Ierobežojumi mazumtirdzniecībā

(1) Licencētas uzņēmējsabiedrības un zonas uzņēmējsabiedrības brīvās zonas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk – mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādi;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu pakalpojumus;

3) tirdzniecību beznodokļu tirdzniecības veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(2) Mazumtirdzniecībā piegādātās preces uzņēmējsabiedrību brīvās zonas teritorijā apliekamas ar pievienotās vērtības nodokļa 18 procentu likmi, izņemot tās preces, kuras atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

(3) Piegādāt šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt pirmās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām vai zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras ar brīvostas pārvaldi vai zonas pārvaldi ir noslēgušas līgumu par mazumtirdzniecību zonas teritorijā vai brīvostas teritorijā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai, kā arī attiecīgo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

III nodaļa

Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošana un

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana

6.pants. Atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus

(1) Atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktajā kārtībā piešķir zonas pārvalde.

(2) Atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus zaudē spēku, ja:

1) ir izbeidzies speciālās ekonomiskās zonas darbības termiņš;

2) ir izbeidzies šīs atļaujas derīguma termiņš;

3) zonas pārvalde un zonas uzņēmējsabiedrība vienojas, ka tiek lauzts līgums par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā;

4) tiesa lauž zonas pārvaldes un zonas uzņēmējsabiedrības līgumu par uzņēmējdarbības veikšanu zonas teritorijā un anulē šai uzņēmējsabiedrībai izsniegto atļauju saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

5) tiek likvidēta zonas uzņēmējsabiedrība, kā arī izbeigta uzņēmējdarbība citos likumos noteiktajos gadījumos.

7.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 11.pantā nav noteikts citādi.

(2) Ar pašvaldības lēmumu zonas uzņēmējsabiedrība un zonas pārvalde par tās īpašumā, tiesiskajā valdījumā esošo vai lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas zonas teritorijā, ir tiesīga piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi līdz 20 procentiem no aprēķinātās (bez citu atlaižu piemērošanas) nodokļa summas, ja šā likuma 11.pantā nav noteikts citādi.

(3) Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumā pašvaldība norāda taksācijas periodā samaksājamo nekustamā īpašuma nodokļa summu, ņemot vērā šā panta pirmajā un otrajā daļā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi.

(4) Šā panta pirmajā daļā minētā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide tiek ņemta vērā, nosakot pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinā, nākamajam saimnieciskajam gadam.

8.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumi

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība ir tiesīga piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi 80 procentu apmērā no aprēķinātās nodokļa summas.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumus, ņem vērā šā panta pirmajā daļā paredzēto nodokļa atlaidi un avansa maksājumus aprēķina likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā kārtībā.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrība, izmaksājot nerezidentam dividendes, kā arī atlīdzību par vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem un samaksu par intelektuālo īpašumu, uzņēmumu ienākuma nodokli no šiem maksājumiem ietur ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas.

(4) Zonas uzņēmējsabiedrība samazina ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu par valsts, pašvaldību, speciālās ekonomiskās zonas teritorijas, infrastruktūras vai sociālās jomas objektos veiktajiem ieguldījumiem saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar zonas pārvaldi.

(5) Visām pamatlīdzekļu kategorijām, kuras zonas uzņēmējsabiedrība saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 13.pantu izmanto uzņēmējdarbībai zonas teritorijā zonas darbības laikā, uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām zonas uzņēmējsabiedrība gada laikā var piemērot divkāršo nolietojuma likmi – līdz 100 procentiem.

(6) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, aprēķinot uzņēmumu ienākuma nodokli, kādai pamatlīdzekļu kategorijai piemēro nolietojuma likmi, kas atšķiras no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" minētās, šī likme jāpiemēro visā zonas darbības laikā, sākot ar zonas uzņēmējsabiedrības dibināšanu vai uzņēmuma pārveidošanu par šādu uzņēmējsabiedrību.

9.pants. Ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā un 8.panta pirmajā daļā noteiktās atlaides taksācijas periodā piemēro, ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo un otro daļu un 8.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā nepārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo un otro daļu un 8.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, nodokļa atlaides taksācijas periodā piemēro, ņemot vērā šā likuma 11. un 12.pantā noteiktos ierobežojumus.

10.pants. Tiešo nodokļu atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

(1) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus zonas uzņēmējsabiedrība iegūst ar to taksācijas periodu, kurā ir izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Tiesības saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus izbeidzas ar taksācijas periodu, kurā atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus ir zaudējusi spēku.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrībai un zonas pārvaldei uzņēmumu ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendāra gads. Pirmais taksācijas periods var būt īsāks par kalendāra gadu, bet nevar būt garāks par 12 mēnešiem.

11.pants. Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanas kārtība

Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa kopā ar šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi pārsniedz 50 procentu no uzkrātās ieguldījumu summas, taksācijas perioda nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi samazina šī pārsnieguma summas apmērā un zonas uzņēmējsabiedrība samaksā nekustamā īpašuma nodokli tādā apmērā, kas ir vienāds ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaides samazinājumu.

12.pants. Uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piemērošana

(1) Ja zonas uzņēmējsabiedrība, nosakot šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, ir piemērojusi 11.pantu, tā nav tiesīga piemērot šā likuma 8.pantā noteikto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(2) Ja uzkrātā tiešo nodokļu atlaižu summa un taksācijas periodā saskaņā ar šā likuma 7.panta pirmo un otro daļu piemērotās atlaides un saskaņā ar 8.panta pirmo daļu aprēķinātās atlaides kopā pārsniedz 50 procentu no zonas uzņēmējsabiedrības uzkrātās ieguldījumu summas, šī pārsnieguma summas apmērā samazina taksācijas perioda aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi.

(3) Šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā zonas uzņēmējsabiedrības taksācijas periodā veikto avansa maksājumu samazinājums, kas aprēķināts kā starpība starp avansa maksājumiem, kuri būtu veicami, piemērojot nodokļa atlaidi saskaņā ar šā panta otrajā daļā noteikto ierobežojumu, un avansa maksājumiem saskaņā ar šā likuma 8.panta otro daļu, ir uzskatāms par nokavēto nodokļa maksājumu, kuram aprēķina pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā.

13.pants. Informācijas sniegšana par tiešo nodokļu atlaižu

piemērošanu

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē un pašvaldībā līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz:

1) pārskatu par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu;

2) pārskatu par nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(2) Zonas uzņēmējsabiedrība kopā ar uzņēmumu gada pārskatu un uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē pārskatu par tiešo nodokļu atlaižu piemērošanu taksācijas periodā.

(3) Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde līdz pēctaksācijas gada 1.oktobrim šā panta pirmajā un otrajā daļā minētos pārskatus iesniedz Valsts atbalsta uzraudzības komisijā.

(4) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto pārskatu veidlapu paraugu apstiprina Ministru kabinets, bet to aizpildīšanas metodiku - Valsts ieņēmumu dienests.

(5) Zonas pārvalde līdz pēctaksācijas gada 1.martam iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē, pašvaldībā un Valsts atbalsta uzraudzības komisijā informāciju par zonas uzņēmējsabiedrībām:

1) kurām taksācijas periodā ir piešķirtas atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus;

2) kurām izsniegtās atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus taksācijas periodā ir zaudējušas spēku;

3) kuras pārtrauc uzņēmējdarbību vai kuru darbība izbeidzas saskaņā ar likumu "Par uzņēmējdarbību".

14.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veikšana

(1) Zonas uzņēmējsabiedrība par saviem darbiniekiem un zonas uzņēmējsabiedrības nodarbinātās personas maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu", izņemot šā panta otrajā daļā minēto gadījumu.

(2) Ja zonas uzņēmējsabiedrībā nodarbinātā persona – ārvalstnieks, kurš maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vai tam pielīdzināmos maksājumus savā mītnes zemē, - pieprasa, zonas uzņēmējsabiedrība pēc rakstveida vienošanās ar šo personu var ik mēnesi maksāt valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no summas, kas ir mazāka par sociāli apdrošinātās personas mēneša darba ienākumu, bet nav mazāka par piecpadsmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Zonas uzņēmējsabiedrības nodarbinātās personas, par kurām tiek maksātas samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, var saņemt visas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un citos likumos noteiktās garantijas un pakalpojumus atbilstoši veiktajiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumiem par šīm personām.

Pārejas noteikumi

1. Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

2. Būvniecības pakalpojumiem, kurus ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona ārpus brīvo zonu teritorijām sniedz brīvostas pārvaldei vai zonas pārvaldei līdz 2002.gada 31.decembrim, piemērojama pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likme.

3. Atļaujas saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, kas zonas uzņēmējsabiedrībām ir izsniegtas līdz 2000.gada 31.decembrim, ir uzskatāmas par spēkā esošām.

4. Uz zonas uzņēmējsabiedrībām, kuras līdz 2000.gada 31.decembrim ieguvušas zonas uzņēmējsabiedrības statusu un kurām līdz 2000.gada 31.decembrim izsniegta atļauja saņemt tiešo nodokļu atvieglojumus, ar 2001.gada 1.janvāri attiecas šajā likumā noteiktie ierobežojumi tiešo nodokļu atlaižu piemērošanai. Minētās uzņēmējsabiedrības, šajā likumā noteiktajā kārtībā uzskaitot uzkrātās ieguldījumu summas, ņem vērā visus ieguldījumus, kuri veikti saskaņā ar līgumu starp zonas pārvaldi un zonas uzņēmējsabiedrību, sākot ar brīdi, kad tās ir reģistrētas kā speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības.

5. Līdz 2001.gada 31.decembrim zonas uzņēmējsabiedrības – nekustamā īpašuma nodokļa maksātājas - par ēkām un būvēm taksācijas gadā budžetā maksājamo nodokļa summu aprēķina, ņemot vērā šā likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteikto atlaidi, kā arī šā likuma 11.pantā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību.