20

24.07.01

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priešlikumi likumprojekta

“Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā” (reģ. nr. 776) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā reakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "brīvā muitas zona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā).

1. Aizstāt visā likumā vārdus "brīvā muitas zona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā).

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) brīvā muitas zona - norobežota Latvijas Republikas muitas teritorijas daļa, kurā tiek veikti īpaši muitas kontroles pasākumi.

2. Izslēgt 1.panta 5.punktu.

2. Izslēgt 1.panta 5.punktu.

2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības, ieguldījumu, nodokļu, muitas lietu īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā."

1

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 2.pantu ar otru rindkopu sekojošā redakcijā:

“Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņem atļauju uzņēmējdarbības veikšanai šajā likumā paredzētajā kārtībā, nepiemērojot šī likuma 27.(2).pantā paredzētos nosacījumus.”

Neatbalstīt

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā."

5.pants

(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi un citu nekustamo īpašumu.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Deputāts M.Vītols

Izteikt likuma 5.panta 2.daļu sekojošā redakcijā:

“2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi un citu nekustamo īpašumu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, izņemot ostas zemi, un citu nekustamo īpašumu.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(3)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Izteikt 5.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šajā likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, ja tas nepieciešams, iznomā vai pārdod Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, izņemot ostas zemi, un citu nekustamo īpašumu.”.

7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi no vispārējās kārtības attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības, ieguldījumu, nodokļu, muitas lietu jautājumos, rīcībā ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba jautājumos.

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

10.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde veic šādas funkcijas:

4) izsniedz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām apliecības par tiesībām piemērot šajā likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus;

5) nosaka brīvās muitas zonas, to robežas un muitas noliktavas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu;

6) slēdz līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zones uzņēmējsabiedrībām par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu;

5. 10.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

Deputāts M.Vītols

Izteikt 10.panta 1.daļas 6.punktu sekojošā redakcijā:

“6) slēdz līgumus par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot šajā likumā norādītos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;”

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 10.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) slēdz līgumus par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot ostas zemes atsavināšanu, kā arī šajā likumā norādītos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

6. 10.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu šo zonu atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

“6) slēdz līgumus par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošās zemes iznomāšanu vai atsavināšanu, izņemot ostas zemes atsavināšanu, kā arī šajā likumā norādītos gadījumus, kad zemes un cita nekustamā īpašuma privatizāciju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā veic citas institūcijas;”

13.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes speciālo budžetu veido:

1) ieņēmumi, kuri tiek gūti Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes darbības rezultātā;

2) ieņēmumi no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizācijas;

6

 

 

 

Deputāts M.Vītols

Izteikt likuma 13.panta 1.daļas 2.punktu sekojošā redakcijā:

“2) ieņēmumi no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas, izņemot tos valsts un pašvaldību īpašuma objektus, kuri tiek privatizēti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””.

Atbalstīt

7. Izteikt likuma 13.panta pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ieņēmumi no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas, izņemot tos valsts un pašvaldību īpašuma objektus, kuri tiek privatizēti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju””.

21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot šajā likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma laušanu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas" izslēgšanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās apliecības anulēšanu.

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā."

8. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā."

22.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, slēdzot līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, līgumos nosaka, kāda uzņēmējdarbība Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām ir atļauta, lai saņemtu šajā likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

7. Aizstāt 22.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

9. Aizstāt 22.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

23.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav šajā likumā noteikto tiesību un atvieglojumu.

7

 

 

 

 

 

 

 

8

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav šajā likumā noteikto tiesību un atvieglojumu, kā arī nav tiesību veikt uzņēmējdarbību brīvo zonu teritorijās.²

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteikto tiesību un atvieglojumu.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(8)

 

 

 

 

Atbalstīt

10. Izteikt 23.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteikto tiesību un atvieglojumu.”

24.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, slēdzot līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, līgumos jāiekļauj šādi terminēti nosacījumi attiecībā uz:

1) ieguldījumu veidiem un summām;

2) darba vietu skaitu;

3) moderno tehnoloģiju ieviešanu;

4) eksportu un kravu apgrozījumu.

8. Izteikt 24.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

9

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 24.pantu ar jaunu 5).apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“5) finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sniedzamo pakalpojumu apjomu.”

Neatbalstīt

11. Izteikt 24.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

25.pants

(3) Par uzņēmējdarbību ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības (likuma "Par uzņēmējdarbību" 8. panta izpratnē) atrašanās ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kurām nav preču-naudas darījuma izpildes rakstura.

9. Izteikt 25.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību."

12. Izteikt 25.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību."

26.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

10. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina no šīs teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli."

10

 

 

 

 

 

11

Deputāts M.Vītols

Atstāt spēkā esošā likuma 26. panta redakciju.

 

 

 

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 26 pantu šādā redakcijā:

“(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina no šīs teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli."

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(11)

 

 

Atbalstīt

13. Izteikt 26 pantu šādā redakcijā:

“(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina no šīs teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli.”.

IV nodaļa

Nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

27.-41. pants

11. Izslēgt IV nodaļu.

14. Izslēgt IV nodaļu.

12

Deputāte A.Barča

Papildināt likumprojektu ar jaunu 11.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 27.pantu šādā redakcijā:

“27.pants. Ja vēlāk pieņemtie likumi pasliktina Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību stāvokli šajā likumā noteikto nodokļu ziņā, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām tiek piemēroti tie nodokļu atvieglojumi, kuri bija spēkā dienā, kad attiecīgajai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai tika izsniegta apliecība par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus.””

Neatbalstīt

13

Deputāte A.Barča

Papildināt likumprojektu ar jaunu 12.pantu šādā redakcijā:

“Papildināt likumu ar 28.pantu šādā redakcijā:

“28.pants. Ieguldījumi, kurus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošajā infrastruktūrā un nekustamajos īpašumos izdara Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde vai citas personas pēc tās pasūtījuma, tiek atbrīvoti no pievienotās vērtības nodokļa un ievedmuitas nodokļa.””

Neatbalstīt

44.pants

(2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt vai atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts M.Vītols

Izteikt likuma 44.panta 2.daļu, sekojošā redakcijā:

“2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.”

Atbalstīt

15. 44.pantā:

izteikt otro daļu, sekojošā redakcijā:

“2) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciāla pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var iznomāt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu.”;

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Deputāts M.Vītols

Papildināt likuma 44.pantu ar jaunu 3. un 4. daļu sekojošā redakcijā:

“3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciālā pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu, izņemot zemi, kuru aizņem privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti.

4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, uz kuras atrodas privatizētie valsts un pašvaldību objekti, atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība pirms atsavināšanas saņemot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes piekrišanu.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma 44.pantu ar jaunu 3. un 4. daļu sekojošā redakcijā:

“3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciālā pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu, izņemot ostas zemi un zemi, kuru aizņem privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti.

4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, uz kuras atrodas privatizētie valsts un pašvaldību objekti, atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība pirms atsavināšanas saņemot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes piekrišanu.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu sekojošā redakcijā:

“3) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde valsts vai pašvaldību vārdā bez speciālā pilnvarojuma tikai uz šā likuma pamata var atsavināt tās rīcībā nodoto valsts un pašvaldību zemi un citu nekustamo īpašumu, izņemot ostas zemi un zemi, kuru aizņem privatizētie valsts un pašvaldību īpašuma objekti.

4) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā esošo zemi, uz kuras atrodas privatizētie valsts un pašvaldību objekti, atsavina attiecīgi valsts vai pašvaldība pirms atsavināšanas saņemot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes piekrišanu.”

45.pants

(1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības - zemes un cita nekustamā īpašuma nomnieka īpašumā, ja tiek izpildīti visi likuma un līgumu nosacījumi.

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Deputāts M.Vītols

Izteikt likuma 45.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu zemes un cita nekustamā īpašuma nomnieka īpašumā, ja tiek izpildīti visi likuma un līguma nosacījumi.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 45.panta 1.daļu sekojošā redakcijā:

“(1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu zemes, izņemot ostas zemes, un cita nekustamā īpašuma nomniekam, ja tiek izpildīti visi likuma un līguma nosacījumi.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(18)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

16. Izteikt 45.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Slēdzot zemes un cita nekustamā īpašuma nomas līgumus, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde var līgumā paredzēt to vēlāku atsavināšanu zemes, izņemot ostas zemes, un cita nekustamā īpašuma nomniekam, ja tiek izpildīti visi likuma un līguma nosacījumi.”

 

46.pants

(1) Zemi un citu nekustamo īpašumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt īpašumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, ja līgumā noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta ne mazāka summa par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienai Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai var iznomāt vai atsavināt īpašumā ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Deputāte A.Barča;

Deputāti J.Gailis, G.Dambergs

Izteikt spēkā esošo likuma 46.pantu šādā redakcijā:

“46.pants. (1) Zemi un citu nekustamo īpašumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt, ja līgumā noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta ne mazāka summa par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) var iznomāt vai atsavināt īpašumā ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 46.pantu šādā redakcijā:

“46.pants. (1) Zemi un citu nekustamo īpašumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt, ja līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta ne mazāka summa par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(20)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

17. Izteikt 46.pantu šādā redakcijā:

“46.pants. (1) Zemi un citu nekustamo īpašumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir tiesīga atsavināt, ja līgumā par ieguldījumu veikšanu noteiktajā termiņā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir ieguldīta ne mazāka summa par 100 000 latu uz vienu atsavināmo zemes hektāru.

(2) Vienam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) var iznomāt vai atsavināt ne vairāk kā desmit procentus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas.”.

 

47.pants

Līgumi ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu īpašumā ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nepilda likumu un līgumu nosacījumus.

21

 

 

 

 

 

 

 

22

Deputāts M.Vītols

Izteikt likuma 47.pantu sekojošā redakcijā:

“47.pants

Līgumi ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu īpašumā ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma 47.pantu šādā redakcijā:

“47.pants. Līgumi ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nepilda likumu un līgumu par ieguldījumu veikšanu nosacījumus.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(22)

 

 

 

 

 

Atbalstīt

18. Izteikt 47.pantu šādā redakcijā:

“47.pants. Līgumi ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi par zemes un cita nekustamā īpašuma iznomāšanu vai atsavināšanu ir atceļami likumā noteiktajā kārtībā, ja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nepilda likumu un līgumu par ieguldījumu veikšanu nosacījumus.”

VI nodaļa

Īpašie muitas kontroles pasākumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

49.-51.pants

12. Izslēgt VI nodaļu.

19. Izslēgt VI nodaļu.

57.pants

Šā likuma noteikumu grozīšana nevar pasliktināt to Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību tiesisko stāvokli, kuras uzsākušas savu darbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmušas attiecīgu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uz noteiktu termiņu izsniegtu apliecību par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus.

13. Papildināt 57.pantu pēc vārdiem "nodokļu atvieglojumus" ar vārdiem "izņemot gadījumus, kad likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

23

Deputāte A.Barča

Izslēgt likumprojekta 13.pantu.

Atbalstīt

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma pielikums

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas robežu apraksts

43. Robeža iet pa Liepājas ostas teritorijas rietumu robežu līdz ziemeļu molam.

24

 

 

 

 

 

25

Deputāts M.Vītols

Izteikt likuma pielikumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas robežu apraksta 43.punktu sekojošā redakcijā:

“43. Robeža iet pa Liepājas ostas rietumu robežu līdz ziemeļu molam.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt likuma pielikumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas robežu apraksta 43.punktu šādā redakcijā:

“43. punkts

Robeža iet par dabīgo krasta līniju uz dienvidiem līdz (.) 56 0 25' 0 N

20 0 59' 5E .

Robeža iet pa Liepājas ostas ārējā reida robežu kas sakrīt ar līnijām, kuras savieno punktus ar sekojošām koordinātēm:

(.) 56 0 25' 0 N 20 0 40' 0 E

(.) 56 0 39' 0 N 20 0 47' 7 E

(.) 56 0 39' 0 N 21 0 02' 8 E.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(25)

 

 

Atbalstīt

20. Izteikt likuma pielikumā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas robežu apraksta 43.punktu šādā redakcijā:

“43. punkts

Robeža iet par dabīgo krasta līniju uz dienvidiem līdz (.) 56 0 25' 0 N

20 0 59' 5E .

Robeža iet pa Liepājas ostas ārējā reida robežu kas sakrīt ar līnijām, kuras savieno punktus ar sekojošām koordinātēm:

(.) 56 0 25' 0 N 20 0 40' 0 E

(.) 56 0 39' 0 N 20 0 47' 7 E

(.) 56 0 39' 0 N 21 0 02' 8 E.”

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.