15

15.05.01

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priešlikumi likumprojekta

“Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā” (reģ. nr. 776) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "brīvā muitas zona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā).

1. Aizstāt visā likumā vārdus "brīvā muitas zona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā).

1.pants

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) brīvā muitas zona - norobežota Latvijas Republikas muitas teritorijas daļa, kurā tiek veikti īpaši muitas kontroles pasākumi.

2. Izslēgt 1.panta 5.punktu.

2. Izslēgt 1.panta 5.punktu.

2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības, ieguldījumu, nodokļu, muitas lietu īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā."

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā."

7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi no vispārējās kārtības attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības, ieguldījumu, nodokļu, muitas lietu jautājumos, rīcībā ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba jautājumos.

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

10.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valde veic šādas funkcijas:

4) izsniedz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām apliecības par tiesībām piemērot šajā likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus;

5) nosaka brīvās muitas zonas, to robežas un muitas noliktavas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu;

5. 10.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

5. 10.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot šajā likumā paredzētos nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā noteiktajā kārtībā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma laušanu ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas" izslēgšanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās apliecības anulēšanu.

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā."

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā."

22.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde, slēdzot līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, līgumos nosaka, kāda uzņēmējdarbība Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām ir atļauta, lai saņemtu šajā likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

7. Aizstāt 22.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

7. Aizstāt 22.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

24.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, slēdzot līgumus ar Liepājas speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, līgumos jāiekļauj šādi terminēti nosacījumi attiecībā uz:

1) ieguldījumu veidiem un summām;

2) darba vietu skaitu;

3) moderno tehnoloģiju ieviešanu;

4) eksportu un kravu apgrozījumu.

8. Izteikt 24.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

8. Izteikt 24.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

25.pants

(3) Par uzņēmējdarbību ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības (likuma "Par uzņēmējdarbību" 8. panta izpratnē) atrašanās ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kurām nav preču-naudas darījuma izpildes rakstura.

9. Izteikt 25.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību."

9. Izteikt 25.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību."

26.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

10. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli."

10. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli."

IV nodaļa

Nodokļu atvieglojumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

 

11. Izslēgt likuma IV nodaļu.

11. Izslēgt likuma IV nodaļu.

VI nodaļa

Īpašie muitas kontroles pasākumi Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā

 

12. Izslēgt likuma VI nodaļu.

12. Izslēgt likuma VI nodaļu.

57.pants

Šā likuma noteikumu grozīšana nevar pasliktināt to Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību tiesisko stāvokli, kuras uzsākušas savu darbību Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmušas attiecīgu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes uz noteiktu termiņu izsniegtu apliecību par tiesībām piemērot nodokļu atvieglojumus.

13. Papildināt 57.pantu aiz vārdiem "nodokļu atvieglojumus" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

13. Papildināt 57.pantu aiz vārdiem "nodokļu atvieglojumus" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

1.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt skaitli “2001.” ar skaitli “2002.”

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.