Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā

Izdarīt Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "brīvā muitas zona" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā).

2. Izslēgt 1.panta 5.punktu.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants

Šis likums nosaka Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā."

4. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

5. 10.panta pirmajā daļā:

aizstāt 4.punktā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"";

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

 

6. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21.pants

(1) Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsniegtā apliecība ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Apliecības norakstu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Apliecība nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā."

7. Aizstāt 22.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

8. Izteikt 24.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

9. Izteikt 25.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu, pakalpojumu sniegšanu, tirdzniecību un cita veida darbību par atlīdzību."

10. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli."

11. Izslēgt likuma IV nodaļu.

12. Izslēgt likuma VI nodaļu.

 

13. Papildināt 57.pantu aiz vārdiem "nodokļu atvieglojumus" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

Likumprojekta

“Grozījumi Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā”

anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) pašreizējā situācija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta

koncepcija

 

 

 

 

 

 

a) Pašreiz spēkā esošajā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktie kritēriji tiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai neatbilst Eiropas Savienības valsts atbalstu reglamentējošiem dokumentiem (Eiropas Savienības Reģionālā atbalsta vadlīnijas 4.8.punktam, kas Latvijai ir saistošs saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu), jo netiek ievērots nosacījums, ka tiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai jābūt sasaistītai ar uzņēmumu veiktajiem ieguldījumiem. Pretrunā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas līguma par subsīdijām un pretsubsīdijām 3.pantu ir Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā iestrādātais kritērijs, atbilstoši kuram nodokļu atvieglojumus ir tiesīgas izmantot vienīgi uzņēmējsabiedrības, kuras vairāk nekā 80% preču eksportē. Grozījumi likumā arī nepieciešami, lai muitas lietu tiesiskais regulējums netiktu dublēts vairākos tiesību aktos un nebūtu pretrunā ar muitas likumu, kas satura, struktūras un terminoloģijas ziņā atbilst Eiropas Savienības Muitas kodeksam un tā ieviešanas noteikumiem. Atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām muitas režīms Latvijas Republikā jāregulē tikai Muitas likumā. Kamēr attiecīgie likuma grozījumi nav veikti, Latvijas sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā nevar tikt slēgta sadaļa “Konkurences politika”.

b) Likumprojekts paredz no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma izslēgt visas normas, kuras ir saistītas ar nodokļu atvieglojumu piemērošanu, un ietvert tās likumprojektā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Tādējādi tiktu unificēti nodokļu atvieglojumi un to piemērošanas kārtība Latvijas brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, kā arī saskaņoti ar Eiropas Savienības prasībām tiešo nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kritēriji speciālo ekonomisko zonu uzņēmumiem.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi

Likumprojekts tieši neietekmēs tautsaimniecības attīstību, jo atbilstoši koncepcijai uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti veicinošu nodokļu režīmu speciālajās ekonomiskajās zonās reglamentēs likumprojekts “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.

 1. likumprojekts tieši neietekmēs tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. likumprojekts tieši neietekmēs eksporta attīstību, taču, atceļot nodokļu atvieglojumu piesaisti eksportam, tiks izslēgta iespēja, ka pret Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību ražotajām precēm varētu tikt veikti pretsubsīdiju pasākumi.
 3. likumprojekts tieši neietekmēs nodarbinātību;
 4. likumprojekts tieši neietekmēs investīciju pieplūdi.
 5. likumprojekts tieši neietekmēs uzņēmējdarbību;
 6. likumprojekts tieši neietekmēs vidi.

 

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 1. Saistībā ar likumprojekta ieviešanu nav prognozējami neparedzēti izdevumi.
 2.  

 3. Likumprojekts budžeta ieņēmumus neietekmēs, jo nodokļu atlaides Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām netiek atceltas, bet tiek ietvertas vienotajā likumā.
 4. Likumprojekts salīdzinājumā ar plānoto neietekmēs arī budžeta ienākumus nākamajos piecos gados.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts jāpieņem vienlaicīgi ar likumprojektu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kura projekts ir iesniegts vienotā paketē ar šo likumprojektu.

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2.  

   

   

 3. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām;
 4. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 5. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

 1. Likumprojekts ir izstrādāts, lai izpildītu Eiropas Savienības Reģionālā atbalsta vadlīnijas 4.8.punkta prasības, kuras Latvijai ir saistošas saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu. Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības Muitas kodeksa un tā ieviešanas noteikumu prasībām, kā arī Eiropas līgumam, kura 69. un 70.pants nosaka, ka Latvija vairākās jomās, bet, pirmkārt, muitas jomā, savus likumus tuvinās Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
 2. Likumprojekts atbilst Eiropas Kopienu tiesībām.
 3. Likumprojekts nodrošina pretrunu ar Latvijas saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju novēršanu.
 4.  

 5. Likumprojekts neskar citas Latvijas starptautiskās saistības.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

 1. likuma izpildes nodrošinājums no valsts puses;
 2. kontroles

nodrošinājums no

indivīda puses.

 

 1. Likuma izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība kā nekustamā īpašuma nodokļa administrētājs. Likuma izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.
 2. Likumprojekts neierobežo nodokļa maksātāja tiesības, kuras reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”.

Finansu ministrs G.Bērziņš