28

24.07.01

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priešlikumi likumprojekta

“Grozījumi Rīgas brīvostas likumā” (reģ. nr. 775) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā reakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

10. pants. Brīvostā veicamās uzņēmējdarbības noteikumi

(1) Preču (kravu) kraušanas, piegādes, glabāšanas, apstrādes un citus pakalpojumus un preču ražošanu brīvās zonas režīmā veic uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kuri reģistrēti Latvijas Republikā, ir noslēguši līgumu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņēmuši Ostas pārvaldes atļauju šādas darbības veikšanai.

(2) Ostas pārvalde izveido licencēto uzņēmējsabiedrību reģistru.

(3) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nav noslēguši līgumu ar Ostas pārvaldi par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un nav saņēmuši atļauju šādai darbībai, drīkst Brīvostas teritorijā veikt uzņēmējdarbību, nepiemērojot šajā likumā noteiktos atvieglojumus un pakļaujoties Ostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros.

1.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

² (3) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nav noslēguši līgumu ar Ostas pārvaldi par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā, var veikt uzņēmējdarbību brīvostas teritorijā bez licencētajām uzņēmējsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties Ostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) nav tiesību veikt uzņēmējdarbību brīvo zonu teritorijās.²

Atbalstīt

1. 10.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

² (3) Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), kas nav noslēguši līgumu ar Ostas pārvaldi par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā, var veikt uzņēmējdarbību brīvostas teritorijā bez licencētajām uzņēmējsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties Ostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) nav tiesību veikt uzņēmējdarbību brīvo zonu teritorijās.²

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 10.pantu ar (4).apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“(4) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņem brīvostas pārvaldes atļauju šādas darbības veikšanai, nepiemērojot šī likuma 11.(1). pantā paredzētos nosacījumus.”

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 10.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņem brīvostas pārvaldes atļauju šādas darbības veikšanai, nepiemērojot attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu šī likuma 11.(1). pantā paredzētos nosacījumus.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. papildināt pantu ar (4).daļu šādā redakcijā:

“(4) Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību brīvās zonas režīmā un saņem brīvostas pārvaldes atļauju šādas darbības veikšanai, nepiemērojot attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu šī likuma 11.(1). pantā paredzētos nosacījumus.”

15.pants. Beznodokļu veikali

Licencētas uzņēmējsabiedrības teritorijā var ierīkot beznodokļu veikalus Muitas likumā noteiktajā kārtībā.

1. Izslēgt 15.pantu.

3. Izslēgt 15.pantu.

17.pants. Nodokļu maksāšanas režīms

(1) Preces un pakalpojumi, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai tās teritorijā vai Ostas pārvaldei piegādā un sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.pantu.

(2) Preču ievešana licencētas uzņēmējsabiedrības teritorijā vai Ostas pārvaldei no ārvalstīm (imports) un izvešana no tās uz ārvalstīm (eksports) ir atbrīvota no muitas nodokļa un akcīzes nodokļa.

(3) Brīvostas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk - mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādes;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu pakalpojumus;

3) tirdzniecību beznodokļu veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Mazumtirdzniecībai piegādātās preces Brīvostā apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 18 procentu likmi, izņemot tās preces, kuras atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

(5) Piegādāt šā panta trešās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt trešās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām, kuras ir noslēgušas līgumu ar Ostas pārvaldi par mazumtirdzniecību Brīvostā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai, kā arī tai nepieciešamo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

(6) Licencētas uzņēmējsabiedrības par to īpašumā esošo vai tām lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvostas teritorijā, maksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests nekustamā īpašuma nodokļa vietā, ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas. Pašvaldība ir tiesīga noteikt no pašvaldības budžetā iemaksājamajiem atlikušajiem 20 procentiem nodokļa atlaides vai atbrīvot no šā nodokļa maksājuma.

(7) Ostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests nekustamā īpašuma nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai un kas atbilstoši šim likumam tiek nodots Ostas pārvaldes rīcībā un nav nodots tālāk citam lietotājam.

2. Izslēgt 17.pantu.

4. Izslēgt 17.pantu.

Pārejas noteikumi

4. Līdz brīdim, kamēr Ostas pārvalde nav pārjaunojusi līgumus ar licencētām uzņēmējsabiedrībām, kas darbojas Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā, minētās uzņēmējsabiedrības muitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli maksā kārtībā, kādu paredz Ministru kabineta 1997.gada 17.jūnija noteikumi nr. 217 "Kārtība, kādā maksājami nodokļi par preču piegādēm un pakalpojumiem Rīgas tirdzniecības brīvostā", ciktāl šī kārtība nav pretrunā ar šā likuma noteikumiem.

3. Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

5. Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.