10

15.05.01

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priešlikumi likumprojekta

“Grozījumi Rīgas brīvostas likumā” (reģ. nr. 775) izskatīšanai 2.lasījumā

 

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

15.pants. Beznodokļu veikali

Licencētas uzņēmējsabiedrības teritorijā var ierīkot beznodokļu veikalus Muitas likumā noteiktajā kārtībā.

1. Izslēgt 15.pantu.

1. Izslēgt 15.pantu.

17.pants. Nodokļu maksāšanas režīms

(1) Preces un pakalpojumi, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai tās teritorijā vai Ostas pārvaldei piegādā un sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 0 procentu likmi saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.pantu.

(2) Preču ievešana licencētas uzņēmējsabiedrības teritorijā vai Ostas pārvaldei no ārvalstīm (imports) un izvešana no tās uz ārvalstīm (eksports) ir atbrīvota no muitas nodokļa un akcīzes nodokļa.

(3) Brīvostas teritorijā ir aizliegta preču piegāde un pakalpojumu sniegšana fiziskajām personām (turpmāk - mazumtirdzniecība), izņemot:

1) pārtikas un medicīnas preču piegādes;

2) sabiedriskās ēdināšanas, medicīnas, sakaru un finansu pakalpojumus;

3) tirdzniecību beznodokļu veikalos, kuri izveidoti saskaņā ar Muitas likumu un darbojas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(4) Mazumtirdzniecībai piegādātās preces Brīvostā apliekamas ar pievienotās vērtības nodokli, piemērojot 18 procentu likmi, izņemot tās preces, kuras atbrīvotas no pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.pantu.

(5) Piegādāt šā panta trešās daļas 1.punktā minētās preces un sniegt trešās daļas 2.punktā minētos pakalpojumus fiziskajām personām atļauts tikai licencētām uzņēmējsabiedrībām, kuras ir noslēgušas līgumu ar Ostas pārvaldi par mazumtirdzniecību Brīvostā. Līgumā jānorāda mazumtirdzniecībai, kā arī tai nepieciešamo preču uzglabāšanai paredzētās telpas un cita teritorija.

(6) Licencētas uzņēmējsabiedrības par to īpašumā esošo vai tām lietošanā piešķirto nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvostas teritorijā, maksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests nekustamā īpašuma nodokļa vietā, ar 80 procentu atlaidi no aprēķinātās nodokļa summas. Pašvaldība ir tiesīga noteikt no pašvaldības budžetā iemaksājamajiem atlikušajiem 20 procentiem nodokļa atlaides vai atbrīvot no šā nodokļa maksājuma.

(7) Ostas pārvalde nemaksā nekustamā īpašuma nodokli vai jebkuru citu nodokli, kas var tikt ieviests nekustamā īpašuma nodokļa vietā, par nekustamo īpašumu, kas atrodas Brīvostas teritorijā un pieder valstij vai pašvaldībai un kas atbilstoši šim likumam tiek nodots Ostas pārvaldes rīcībā un nav nodots tālāk citam lietotājam.

2. Izslēgt 17.pantu.

1.

Deputāts A.Šlesers

Izteikt likumprojekta 2.pantu šādā redakcijā”

”2.Izslēgt 17.panta pirmo, otro, trešo, ceturto un piekto daļu”

Neatbalstīt

2. Izslēgt 17.pantu.

Pārejas noteikumi

4. Līdz brīdim, kamēr Ostas pārvalde nav pārjaunojusi līgumus ar licencētām uzņēmējsabiedrībām, kas darbojas Rīgas tirdzniecības brīvostas teritorijā, minētās uzņēmējsabiedrības muitas nodokli, pievienotās vērtības nodokli un akcīzes nodokli maksā kārtībā, kādu paredz Ministru kabineta 1997.gada 17.jūnija noteikumi nr. 217 "Kārtība, kādā maksājami nodokļi par preču piegādēm un pakalpojumiem Rīgas tirdzniecības brīvostā", ciktāl šī kārtība nav pretrunā ar šā likuma noteikumiem.

3. Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

3. Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

2.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt skaitli “2001.” ar skaitli “2002.”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.