Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Rīgas brīvostas likumā

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 15.pantu.

2. Izslēgt 17.pantu.

3. Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Rīgas brīvostas likumā”

anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) pašreizējā situācija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta

koncepcija.

 

 

 

 

 

a) Pašreiz spēkā esošajā Rīgas brīvostas likumā noteiktie kritēriji tiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai neatbilst Eiropas Savienības valsts atbalstu reglamentējošiem dokumentiem (Eiropas Savienības Reģionālā atbalsta vadlīnijas 4.8.punktam, kas Latvijai ir saistošs saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu), jo netiek ievērots nosacījums, ka tiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai jābūt sasaistītai ar uzņēmumu veiktajiem ieguldījumiem. Grozījumi likumā nepieciešami arī, lai muitas lietu un nodokļu piemērošanas tiesiskais regulējums netiktu dublēts vairākos tiesību aktos un nebūtu pretrunā ar citiem nodokļu likumiem un Muitas likumu. Atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām muitas režīms Latvijas Republikā jāregulē tikai Muitas likumā;

b) likumprojekts paredz no Rīgas brīvostas likuma izslēgt visas normas, kuras ir saistītas ar muitas lietām un nodokļu piemērošanu, ietverot tās likumprojektā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Tādējādi tiktu unificēta nodokļu piemērošanas kārtība Latvijas Republikas brīvostās.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību.

Ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

Likumprojekts neietekmēs tautsaimniecības attīstību, jo atbilstoši koncepcijai uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti veicinošu nodokļu režīmu brīvostās reglamentēs likumprojekts “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.

 

 1. Likumprojekts neietekmēs tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. likumprojekts neietekmēs eksporta attīstību;
 3. likumprojekts neietekmēs nodarbinātību;
 4. likumprojekts neietekmēs investīciju pieplūdi.
 5. likumprojekts neietekmēs uzņēmējdarbību;

f) likumprojekts neietekmēs vidi.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 1. Saistībā ar likumprojekta ieviešanu valsts budžetā nav prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2.  

 3. Saistībā ar likumprojektā paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides atcelšanu Rīgas brīvostai sagaidāms, ka Rīgas pašvaldības budžeta ieņēmumi nesamazināsies par aptuveni 1,5 milj. latu.
 4. Saistībā ar likumprojektā paredzēto nekustamā īpašuma nodokļa atlaides atcelšanu Rīgas brīvostai sagaidāms, ka Rīgas pašvaldības budžeta ieņēmumi turpmākajos gados nesamazināsies par aptuveni 1,5 milj. latu.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts jāpieņem vienlaicīgi ar likumprojektu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kura projekts ir iesniegts vienotā paketē ar šo likumprojektu.

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2.  

   

   

 3. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām;
 4. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 5. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

 1. Likumprojekts ir izstrādāts, lai izpildītu Eiropas Savienības Reģionālā atbalsta vadlīnijas 4.8.punkta prasības, kuras Latvijai ir saistošas saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu. Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības Muitas kodeksa un tā ieviešanas noteikumu prasībām, kā arī Eiropas līgumam, kura 69. un 70.pants nosaka, ka Latvija vairākās jomās, bet, pirmkārt, muitas jomā, savus likumus tuvinās Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 2. likumprojekts atbilst Eiropas Kopienu tiesībām;
 3. likumprojekts atbilst Latvijas saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4.  

 5. likumprojekts neskar citas Latvijas starptautiskās saistības.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

 1. likuma izpildes nodrošinājums no valsts puses;
 2. kontroles nodrošinājums no

indivīda puses.

 

 

 1. Likuma izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. likumprojekts neierobežo nodokļa maksātāja tiesības, kuras reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”.

 

 

 

Finansu ministrs G. Bērziņš