10

15.05.01

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Ventspils brīvostas likumā” (reģ. nr. 774) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "brīvā muitas zona" ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Muitas kodekss" ar vārdiem "Muitas likums" (attiecīgā locījumā).

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "brīvā muitas zona" ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Muitas kodekss" ar vārdiem "Muitas likums" (attiecīgā locījumā).

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) brīvās muitas zonas režīms - šā likuma izpratnē: nodokļu atvieglojumu un īpašu muitas pasākumu kopums, kas piemērojams uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), kuru teritorijas ieguvušas brīvo muitas zonu statusu brīvostā, kā arī brīvostas pārvaldei;

4) ostas klienti - šā likuma izpratnē: kravu saņēmēji, nosūtītāji un citi, kuri uz tiesiska pamata izmanto brīvostas pārvaldes un brīvostā esošo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) pakalpojumus, bet kuriem brīvostā nav teritorijas ar brīvās muitas zonas statusu;

5) īpaši muitas kontroles pasākumi - šā likuma izpratnē: Ministru kabineta noteikti īpaši muitas kontroles pasākumi atbilstoši Latvijas Republikas Muitas kodeksam.

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ostas klienti – šā likuma izpratnē: kravu saņēmēji, nosūtītāji un citi, kuri uz tiesiska pamata izmanto brīvostas pārvaldes un brīvostā esošo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) pakalpojumus, bet kuriem brīvostā nav savas teritorijas;";

izslēgt 5.punktu.

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ostas klienti – šā likuma izpratnē: kravu saņēmēji, nosūtītāji un citi, kuri uz tiesiska pamata izmanto brīvostas pārvaldes un brīvostā esošo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) pakalpojumus, bet kuriem brīvostā nav savas teritorijas;";

izslēgt 5.punktu.

3.pants. Brīvostas teritorija, struktūra un darbības pamatnoteikumi

(3) Šajā likumā noteiktie muitas atvieglojumi un īpašie muitas kontroles pasākumi piemērojami uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), kas noslēgušas ar Brīvostas pārvaldi līgumu par uzņēmējdarbību brīvās muitas zonas režīmā un šajā likumā noteiktajā kārtībā saņēmušas atļauju šādai darbībai, kā arī Brīvostas pārvaldei. Norādīto uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) teritorijas ir brīvās muitas zonas.

(5) Ja no brīvajām muitas zonām tiek izvestas preces, kas Brīvostā esošajās brīvajās muitas zonās radītas no jauna vai pārstrādes rezultātā, un šo preču no jauna pievienotā vērtība atbilst 40 procentiem vai pārsniedz 40 procentus no preces kopējās vērtības, tad šīs preces ir atzīstamas par Latvijas izcelsmes precēm.

3. Izslēgt 3.panta trešo un piekto daļu.

3. Izslēgt 3.panta trešo un piekto daļu.

5.pants. Brīvostas pārvalde

(2) Brīvostas pārvalde ir juridiskā persona. Tai ir tādi paši muitas atvieglojumi kā licencētām uzņēmējsabiedrībām.

4. Izslēgt 5.panta otrās daļas otro teikumu.

4. Izslēgt 5.panta otrās daļas otro teikumu.

10.pants. Preču uzskaite Brīvostā

Licencētas uzņēmējsabiedrības nodrošina to teritorijā ievesto un ražoto un no tās izvesto preču uzskaiti Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

5. Izslēgt 10.pantā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

5. Izslēgt 10.pantā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

13.pants. Brīvostas režīma piemērošanas priekšnosacījumi

(4) Brīvās muitas zonas režīms tiek piemērots uzņēmējsabiedrībām (uzņēmumiem), ja tās brīvam apgrozījumam pārējā Latvijas Republikas teritorijā izved ne vairāk kā 20 procentus no saražotā preču daudzuma.

6. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

6. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

14.pants. Kārtība, kādā noslēdzams līgums par uzņēmējdarbību Brīvostā un izsniedzama atļauja

(3) Līguma noslēgšanai un atļaujas saņemšanai pretendents iesniedz Brīvostas valdei šādus dokumentus:

1) iesniegumu;

2) notariāli apliecinātu Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības norakstu;

3) notariāli apliecinātu statūtu norakstu;

4) zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprinātu gada pārskatu par diviem gadiem (vai ar Brīvostas valdes piekrišanu -saīsināta pārskata norakstu);

5) darbības programmu, ietverot investīciju programmu;

6) citu būtisku informāciju par uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) un tās dibinātājiem pēc Brīvostas valdes lēmuma.

7. Papildināt 14.panta trešo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par uzņēmējsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai."

7. Papildināt 14.panta trešo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par uzņēmējsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai."

17.pants. Beznodokļu veikali

Licencētas uzņēmējsabiedrības teritorijā var ierīkot beznodokļu veikalus Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

8. Izslēgt 17.pantu.

8. Izslēgt 17.pantu.

19.pants. Nodokļu maksāšanas režīms

(1) Preces un pakalpojumi, ko licencētai uzņēmējsabiedrībai tās teritorijā vai Brīvostas pārvaldei piegādā un sniedz ar pievienotās vērtības nodokli apliekama persona, ir apliekami ar pievienotās vērtības nodokli pēc 0 procentu likmes saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 7.panta pirmās daļas 3.punktu.

(2) Preču ievešana licencētas uzņēmējdarbības teritorijā vai Brīvostas pārvaldei no ārvalstīm (imports) un izvešana no tās uz ārvalstīm (eksports) ir atbrīvota no muitas nodokļa un akcīzes nodokļa, izņemot šā panta trešajā daļā noteikto.

(3) Mazumtirdzniecība, izņemot beznodokļu veikalus, un pakalpojumu sniegšana licencētu uzņēmējsabiedrību teritorijā apliekama ar likumā paredzētajiem nodokļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

9. Izslēgt 19.pantu.

9. Izslēgt 19.pantu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

1.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Aizstāt skaitli “2001.” ar skaitli “2002.”.

Atbalstīt

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.