Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ventspils brīvostas likumā

Izdarīt Ventspils brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā:

vārdus "brīvā muitas zona" ar vārdiem "brīvā zona" (attiecīgā locījumā);

vārdus "Muitas kodekss" ar vārdiem "Muitas likums" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktu;

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) ostas klienti – šā likuma izpratnē: kravu saņēmēji, nosūtītāji un citi, kuri uz tiesiska pamata izmanto brīvostas pārvaldes un brīvostā esošo uzņēmējsabiedrību (uzņēmumu) pakalpojumus, bet kuriem brīvostā nav savas teritorijas;";

izslēgt 5.punktu.

3. Izslēgt 3.panta trešo un piekto daļu.

4. Izslēgt 5.panta otrās daļas otro teikumu.

5. Izslēgt 10.pantā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

6. Izslēgt 13.panta ceturto daļu.

7. Papildināt 14.panta trešo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par uzņēmējsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai."

8. Izslēgt 17.pantu.

9. Izslēgt 19.pantu.

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Ventspils brīvostas likumā”

anotācija

 

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) pašreizējā situācija;

 

 

 

b) likumprojekta

koncepcija.

 

 

 

 

 

a) Grozījumi likumā nepieciešami, lai muitas lietu un nodokļu piemērošanas tiesiskais regulējums netiktu dublēts vairākos tiesību aktos un nebūtu pretrunā ar citiem nodokļu likumiem un Muitas likumu. Atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām muitas režīms Latvijas Republikā jāregulē tikai Muitas likumā;

b) likumprojekts paredz no Ventspils brīvostas likuma izslēgt visas normas, kuras ir saistītas ar muitas lietām un nodokļu piemērošanu, ietverot tās likumprojektā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Tādējādi tiktu unificēta nodokļu piemērošanas kārtība Latvijas Republikas brīvostās.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību.

Ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

Likumprojekts neietekmēs tautsaimniecības attīstību, jo atbilstoši koncepcijai uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti veicinošu nodokļu režīmu brīvostās reglamentēs likumprojekts “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.

 

 1. Likumprojekts neietekmēs tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. likumprojekts neietekmēs eksporta attīstību;
 3. likumprojekts neietekmēs nodarbinātību;
 4. likumprojekts neietekmēs investīciju pieplūdi.
 5. likumprojekts neietekmēs uzņēmējdarbību;
 6. likumprojekts neietekmēs vidi.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 

 1. Saistībā ar likumprojekta ieviešanu valsts budžetā nav prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2.  

 3. likumprojekts neietekmēs budžeta ieņēmumus, jo nodokļu piemērošanas normas Ventspils brīvostas uzņēmējsabiedrībām tiek ietvertas likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”;
 4. likumprojekts neietekmēs arī budžeta ienākumus nākamajos piecos gados.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts jāpieņem vienlaicīgi ar likumprojektu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kura projekts ir iesniegts vienotā paketē ar šo likumprojektu.

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām;
 3. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

 1. Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības Muitas kodeksa un tā ieviešanas noteikumu prasībām, kā arī Eiropas līgumam, kura 69. un 70.pants nosaka, ka Latvija vairākās jomās, bet, pirmkārt, muitas jomā, savus likumus tuvinās Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 2. likumprojekts atbilst Eiropas Kopienu tiesībām;
 3. likumprojekts atbilst Latvijas saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4.  

 5. likumprojekts neskar citas Latvijas starptautiskās saistības.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

 1. likuma izpildes nodrošinājums no valsts puses;
 2. kontroles nodrošinājums no

indivīda puses.

 

 

 1. Likuma izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas;
 2. likumprojekts neierobežo nodokļa maksātāja tiesības, kuras reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”.

 

 

 

Finansu ministrs G. Bērziņš