28

24.07.01

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā” (reģ. nr. 773) izskatīšanai 3.lasījumā

Spēkā esošā reakcija

2.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

Izdarīt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.) šādus grozījumus:

Izdarīt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini:

4) brīvā zona - norobežota Latvijas Republikas muitas teritorijas daļa, kurā ievestās preces attiecībā uz muitas maksājumu un tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu tiek pielīdzinātas ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas esošām precēm;.

1. Izslēgt 1.panta 4.punktu.

1.

Deputāts L.Bojārs

Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

“4) brīvā zona - norobežota Latvijas Republikas muitas teritorijas daļa, kurā ievestās preces attiecībā uz muitas maksājumu un tirdzniecības politikas pasākumu piemērošanu tiek pielīdzinātas ārpus Latvijas Republikas muitas teritorijas esošām precēm;.”

Neatbalstīt

1. Izslēgt 1.panta 4.punktu.

2.pants. Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības, ieguldījumu, nodokļu, muitas lietu īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.”

2.

 

 

 

3.

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt likumprojekta 2.pantu (izteikt spēkā esošās redakcijas tekstu bez izmaiņām).

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 2.pantu ar otru rindkopu sekojošā redakcijā:

“Finansu un kapitāla tirgus dalībnieki, kuri saņēmuši Finansu un kapitāla tirgus komisijas speciālo atļauju (licenci) darbībai finansu un kapitāla tirgū bez tiesībām apkalpot Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās vai fiziskās personas, noslēdz līgumu par uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņem atļauju uzņēmējdarbības veikšanai šajā likumā paredzētajā kārtībā.”

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā.”

7.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi no vispārējās kārtības attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības, ieguldījumu, nodokļu, muitas lietu jautājumos, rīcībā ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba jautājumos.

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

     

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

10.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības padome veic šādas funkcijas:

5) nosaka brīvās zonas, to robežas un muitas noliktavas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu;

4. Izteikt 10.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

     

4. Izteikt 10.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

24.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtā atļauja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības veikt uzņēmējdarbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņemt šajā likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā noteiktajā kārtībā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" izslēgšanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās atļaujas anulēšanu.

5. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtā atļauja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" svītrošanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās atļaujas anulēšanu."

4.

Deputāts L.Bojārs

Izslēgt likumprojekta 5.pantu (izteikt spēkā esošās redakcijas tekstu bez izmaiņām).

Neatbalstīt

5. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtā atļauja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" svītrošanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās atļaujas anulēšanu."

25.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām par uzņēmējdarbības veikšanu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā, līgumos nosaka, kāda uzņēmējdarbība Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām ir atļauta, lai saņemtu šajā likumā noteiktos nodokļu atvieglojumus.

6. Aizstāt 25.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

     

6. Aizstāt 25.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

26.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā ir atļauta citu uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un organizāciju darbība vispārējā kārtībā.

(2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav šajā likumā noteikto tiesību un atvieglojumu.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Finansu ministrs G.Bērziņš

Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav šajā likumā noteikto tiesību un atvieglojumu, kā arī nav tiesību veikt uzņēmējdarbību brīvo zonu teritorijās.²

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteikto tiesību un atvieglojumu.²

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(6)

 

 

 

 

Atbalstīt

7. Izteikt 26.panta otro daļu šādā redakcijā:

² (2) Šādiem uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām un organizācijām nav likumā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” noteikto tiesību un atvieglojumu.²

27.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai, slēdzot līgumus ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas ieguldītājiem un Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām, līgumos jāiekļauj terminēti nosacījumi attiecībā uz:

1) ieguldījumu veidiem un summām;

2) darba vietu skaitu;

3) moderno tehnoloģiju ieviešanu;

4) eksportu vai kravu apgrozījumu.

7. Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

7.

Īpašu uzdevumu ministrs valsts reformu lietās J.Krūmiņš

Papildināt 27.pantu ar jaunu 5).apakšpunktu sekojošā redakcijā:

“5) finansu un kapitāla tirgus dalībnieku sniedzamo pakalpojumu apjomu.”

Neatbalstīt

8. Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

28.pants.

(3) Par uzņēmējdarbību ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas nav uzskatāma:

1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības pārvaldes institūcijas vai pārstāvniecības (likuma "Par uzņēmējdarbību" 8. panta izpratnē) atrašanās ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

2) darījuma sarunu vešana un līgumu noslēgšana ārpus Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas;

3) preču tranzīts no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijas vai uz to;

4) citas darbības, kurām nav preču-naudas darījuma izpildes rakstura.

8. Izteikt 28.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību."

     

9. Izteikt 28.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību."

29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības kārto grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumiem un normatīvajiem aktiem.

9. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli.

     

10. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli.

V nodaļa

Nodokļu atvieglojumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā

10. Izslēgt likuma V nodaļu.

     

11. Izslēgt likuma V nodaļu.

56.pants. Šā likuma noteikumu grozīšana nedrīkst pasliktināt to Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību tiesisko stāvokli, kuras uzsākušas savu darbību Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā un saņēmušas attiecīgu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības uz noteiktu termiņu izsniegtu atļauju uzņēmējdarbības veikšanai.

11. Papildināt likuma 56.pantu aiz vārdiem "atļauju uzņēmējdarbības veikšanai" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

     

12. Papildināt likuma 56.pantu aiz vārdiem "atļauju uzņēmējdarbības veikšanai" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

 

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.