Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā

Izdarīt Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 4.punktu.

2. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Šis likums nosaka Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas un izmantošanas kārtību, kā arī uzņēmējdarbības un ieguldījumu veikšanas īpatnības, rīcību ar nekustamo īpašumu un ārvalstnieku darba īpatnības Rēzeknes speciālajā ekonomiskajā zonā."

3. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas teritorijā pilnībā ir spēkā Latvijas Republikas likumi un citi normatīvie akti. Ar šo likumu tiek noteikti izņēmumi attiecībā uz Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām vienīgi uzņēmējdarbības un ieguldījumu jautājumos, ārvalstnieku darba jautājumos, kā arī attiecībā uz rīcību ar nekustamo īpašumu."

4. Izteikt 10.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) nosaka brīvās zonas un to robežas, saskaņojot ar Valsts ieņēmumu dienestu to atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai;".

5. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. (1) Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrības izsniegtā atļauja ir Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībai valsts vārdā izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šai uzņēmējsabiedrībai ir tiesības piemērot likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" paredzētos tiešo nodokļu atvieglojumus.

(2) Atļaujas norakstu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrība iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam un pašvaldībai.

(3) Atļauja nav vienpusēji atsaucama, anulējama, ne arī citādi vienpusēji izbeidzama tās darbība kā vien likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" noteiktajā kārtībā vai Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldīšanas uzņēmējsabiedrībai vai citai ar likumu pilnvarotai valsts institūcijai ceļot prasību tiesā par līguma izbeigšanu ar Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrību, par vārdu "Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas" svītrošanu no Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrības nosaukuma un par šai uzņēmējsabiedrībai izsniegtās atļaujas anulēšanu."

6. Aizstāt 25.pantā vārdus "šajā likumā" ar vārdiem "likumā "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās"".

7. Izteikt 27.panta pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) sagaidāmo preču ražošanas un pakalpojumu apjomu vai kravu apgrozījumu."

8. Izteikt 28.panta trešās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

"4) citas darbības, kas nav vērstas uz preču ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību."

9. Izteikt 29.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrība nodrošina tās teritorijā ievesto, ražoto un no tās izvesto preču kontroli.

10. Izslēgt likuma V nodaļu.

11. Papildināt likuma 56.pantu aiz vārdiem "atļauju uzņēmējdarbības veikšanai" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja likuma grozījumi izdarīti atbilstoši Latvijas starptautiskajām saistībām".

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī.

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā”

anotācija

Jautājums

Iesniedzēja sniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) pašreizējā situācija;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) likumprojekta

koncepcija.

 

 

 

 

a) Pašreiz spēkā esošajā Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā noteiktie kritēriji tiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai neatbilst Eiropas Savienības valsts atbalstu reglamentējošiem dokumentiem (Eiropas Savienības Reģionālā atbalsta vadlīnijas 4.8.punktam, kas Latvijai ir saistošs saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu), jo netiek ievērots nosacījums, ka tiešo nodokļu atvieglojumu saņemšanai jābūt sasaistītai ar uzņēmumu veiktajiem ieguldījumiem. Grozījumi likumā arī nepieciešami, lai muitas lietu tiesiskais regulējums netiktu dublēts vairākos tiesību aktos un nebūtu pretrunā ar muitas likumu, kas satura, struktūras un terminoloģijas ziņā atbilst Eiropas Savienības Muitas kodeksam un tā ieviešanas noteikumiem. Atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām muitas režīms Latvijas Republikā jāregulē tikai Muitas likumā. Kamēr attiecīgie likuma grozījumi nav veikti, Latvijas sarunās par iestāšanos Eiropas Savienībā nevar tikt slēgta sadaļa “Konkurences politika”.

b) Likumprojekts paredz no Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likuma izslēgt visas normas, kuras ir saistītas ar nodokļu atvieglojumu piemērošanu, un ietvert tās likumprojektā “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”. Tādējādi tiktu unificēti nodokļu atvieglojumi un to piemērošanas kārtība Latvijas brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, kā arī saskaņoti ar Eiropas Savienības prasībām tiešo nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kritēriji speciālo ekonomisko zonu uzņēmumiem.

2. Kā likums var ietekmēt tautsaimniecības attīstību

Ietekme uz:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi.

Likumprojekts tieši neietekmēs tautsaimniecības attīstību, jo atbilstoši koncepcijai uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti veicinošu nodokļu režīmu speciālajās ekonomiskajās zonās reglamentēs likumprojekts “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”.

 1. likumprojekts tieši neietekmēs tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. likumprojekts tieši neietekmēs eksporta attīstību;
 3. likumprojekts tieši neietekmēs nodarbinātību;
 4. likumprojekts tieši neietekmēs investīciju pieplūdi.
 5. likumprojekts tieši neietekmēs uzņēmējdarbību
 6. likumprojekts tieši neietekmēs vidi.

 

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2. samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 3. nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.

 

 1. Saistībā ar likumprojekta ieviešanu nav prognozējami neparedzēti izdevumi.
 2.  

 3. Likumprojekts budžeta ieņēmumus neietekmēs, jo nodokļu atlaides Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas uzņēmējsabiedrībām netiek atceltas, bet tiek ietvertas vienotajā likumā.
 4. Likumprojekts salīdzinājumā ar plānoto neietekmēs arī budžeta ienākumus nākamajos piecos gados.

4. Kā likums var ietekmēt spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Likumprojekts jāpieņem vienlaicīgi ar likumprojektu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās”, kura projekts ir iesniegts vienotā paketē ar šo likumprojektu.

5. Kāda ir likuma atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām:

 1. atbilstība saistībām pret Eiropas Savienību;
 2.  

   

   

   

 3. atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām;
 4. atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 5. atbilstība citām Latvijas starptautiskajām saistībām.

 

 

 1. Likumprojekts ir izstrādāts, lai izpildītu Eiropas Savienības Reģionālā atbalsta vadlīnijas 4.8.punkta prasības, kuras Latvijai ir saistošas saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu. Likumprojekts atbilst Eiropas Savienības Muitas kodeksa un tā ieviešanas noteikumu prasībām, kā arī Eiropas līgumam, kura 69. un 70.pants nosaka, ka Latvija vairākās jomās, bet, pirmkārt, muitas jomā, savus likumus tuvinās Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.
 2. Likumprojekts atbilst Eiropas Kopienu tiesībām.
 3. Likumprojekts nav pretrunā ar Latvijas saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju.
 4.  

 5. Likumprojekts neskar citas Latvijas starptautiskās saistības.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde:

 1. likuma izpildes nodrošinājums no valsts puses;
 2. kontroles

nodrošinājums no

indivīda puses.

 

 1. Likuma izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests un pašvaldība kā nekustamā īpašuma nodokļa administrētājs. Likuma izpildei netiek radītas jaunas valsts institūcijas, kā arī netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.
 2. Likumprojekts neierobežo nodokļa maksātāja tiesības, kuras reglamentē likums “Par nodokļiem un nodevām”.

 

Finansu ministrs G. Bērziņš