Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

    1. Izteikt 155.3 pantu šādā redakcijā:

"155.3 pants. Alkoholisko dzērienu, spirta un tabakas izstrādājumu tirdzniecība neatļautās vietās

Par alkoholisko dzērienu, spirta vai tabakas izstrādājumu tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošos alkoholiskos dzērienus, spirtu vai tabakas izstrādājumus."

2. Izteikt 155.6 pantu šādā redakcijā:

"155.6 pants. Benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecība neatļautās vietās

Par benzīna vai dīzeļdegvielas tirdzniecību neatļautās vietās -

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecpadsmit diennaktīm, konfiscējot tirdzniecības vietās esošo benzīnu vai dīzeļdegvielu."

3. Papildināt kodeksu ar 202.1 pantu šādā redakcijā:

"202.1 pants. Notikuma vietā uzstādīto norobežojumu patvaļīga šķērsošana, pārvietošana, bojāšana un iznīcināšana

Par Valsts policijas, Drošības policijas vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta notikuma vietā uzstādīto barjeru, novilkto lenšu vai citādu norobežojumu patvaļīgu šķērsošanu vai pārvietošanu, kā arī par šo norobežojumu tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu -

uzliek naudas sodu līdz divsimt latiem."

4. Aizstāt 213.pantā skaitļus un vārdus "155.3 panta otrajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "155.3 pantā" un skaitļus un vārdus "155.6 panta otrajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "155.6 pantā".

 

5. 214.pantā:

izslēgt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un
"155.6 panta pirmajā daļā";

papildināt pirmo daļu pēc skaitļa "183." ar skaitli "202.1".

6. Izslēgt 214.1 panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "155.3 panta pirmajā daļā" un "155.6 panta pirmajā daļā".

 

 

Anotācija

Likumprojektam “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) pašreizējo situāciju – pamato, kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) likumprojekta koncepciju - paskaidro, kāpēc likums ir nepieciešams.)

Par alkoholisko dzērienu vai spirta tirdzniecību neatļautās vietās, kā arī ja šādu nodarījumu izdarījusi persona, kura gada laikā jau administratīvi par to sodīta, paredzēta vienīgi administratīvā atbildība (APK 155.3.p.1., 2.d.).Līdzīgi regulēts jautājums arī par benzīna un dīzeļdegvielas tirdzniecību (155.6 p.1.,2.d.). Šāds risinājums, ņemot vērā minēto parādību plašo izplatību, nesekmē to apkarošanu.

Tiek ierosināts par APK 155.3p.2.d.,155.6p.2.d. paredzētām darbībām, kas izdarītas atkārtoti gada laikā, kā arī par šo darbību izdarīšanu lielā apmērā vai ja tās izdarījusi personu grupa, turpmāk noteikt kriminālatbildību, papildinot KL ar jaunām šāda satura normām. Šādas izmaiņas APK un KL būtiski samazinātu minētos nodarījumus, veicinātu minēto preču kontrabandas apkarošanu.

Notikumu vietās policijas un ugunsdzēsības darbinieku uzstādītos ierobežojumus iedzīvotāji neievēro,t.i.,šķērso notikumu vietu, ignorējot lentas, barjeras un citus ierobežojumus, pat iznīcina vai bojā tos, kas policijas un ugunsdzēsības dienestu darbiniekiem būtiski apgrūtina un traucē savu pienākumu izpildi, taču atbildība par šo nodarījumu APK nav paredzēta.

  1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz

tautsaimniecības attīstību?

(Atbildot uz jautājumu, analizē ietekmi uz:

  1. tautsaimniecības konkurētspēju;
  2. eksporta attīstību;
  3. nodarbinātību;
  4. investīciju pieplūdi;
  5. uzņēmējdarbību;
  6. vidi).

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu ?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, vai ieviešot attiecīgo likumu:

a) valsts budcetā prognozējami neparedzēti izdevumi;

b) samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;

c) nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi.)

Papildus budceta līdzeki likumprojekta realizācijai nav nepiecieami.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti -likumi un Ministru kabineta noteikumi- papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus.)

Krimināllikumā tiks izdarīti attiecīgi grozījumi, nosakot atbildību par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu, kā arī benzīna tirdzniecību neatļautās vietās atkārtoti gada laikā.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

a) atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību- no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;

b) atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē- norāda arī tiesību akta numuru;

c) atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses, kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

Ministrs M.Segliņš