SAEIMAS PREZIDIJAM

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija 21. februāra sēdē apsprieda likumprojekta “Grozījumi likumā “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu”” (reģ.nr. 771) 2. lasījumam iesniegtos priekšlikumus.

Komisija nolēma lūgt iekļaut augstākminēto likumprojektu Saeimas plenārsēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā.

 

Pielikumā: likumprojekta (reģ.nr. 771) salīdzinošā tabula 2. lasījumam uz ____ lpp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

DZ. KUDUMS

komisijas priekšsēdētājs

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas

nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto

zaudējumu atlīdzināšanu"

(reģ.nr. 771)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Pr.nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Izdarīt likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

4.pants. Atlīdzināmie mantiskie zaudējumi

(1) Ievērojot šā likuma 2. un 3.pantā minētos nosacījumus, personai ir atlīdzināmi šādi zaudējumi:

1) ...

8) negūtie ienākumi (peļņa) no likumīgas uzņēmējdarbības, uzņēmuma līgumiem un citas saimnieciskās darbības tādā apjomā, kas nepārsniedz

personas vidējos gada ienākumus, kādi uzrādīti Valsts ieņēmumu dienesta

izdotajā izziņā par personas pēdējā taksācijas gada ienākumu apjomu, par

kuru nomaksāti nodokļi, bet ne vairāk kā Ministru kabineta noteikto 100

minimālo mēnešalgu apmērā par katru pilnu vai nepilnu gadu.

(2) Ja persona nav strādājusi algotu darbu un šā likuma 3. pantā minēto gadījumu dēļ tai bijusi liegta iespēja iestāties darbā, personai par

attiecīgo laika periodu izmaksājama kompensācija Ministru kabineta

noteiktās minimālās mēnešalgas apmērā par katru šā perioda mēnesi.

1. 4.pantā:

aizstāt pirmās daļas 8.punktā vārdus "Ministru kabineta noteikto 100 minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "5000 latu";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas" ar skaitli un vārdu "50 latu".

     

1. 4.pantā:

aizstāt pirmās daļas 8.punktā vārdus "Ministru kabineta noteikto 100 minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "5000 latu";

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas" ar skaitli un vārdu "50 latu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.pants. Nemantisko zaudējumu atlīdzināšana

(1) Ja ziņas par šā likuma 3.pantā paredzētajiem zaudējumu

atlīdzināšanas gadījumiem tikušas atspoguļotas masu saziņas līdzekļos, tad

pēc personas vēlēšanās tās ir atsaucamas, kad radies šā likuma 2.pantā

paredzētais zaudējumu atlīdzināšanas tiesiskais pamats.

(2) Personai, attiecībā uz kuru taisīts attaisnojošs spriedums, atjaunojamas tās tiesības, militārās dienesta pakāpes un speciālie

nosaukumi, kā arī ordeņi, medaļas, goda raksti un goda nosaukumi, kas tai

bija atņemti saskaņā ar notiesājošo spriedumu.

(3) Personas prasību par morālā kaitējuma atlīdzināšanu, kas radies

izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas

rīcības rezultātā, izskata tiesa civilprasības kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Papildināt likumprojektu ar jaunu 2. pantu šādā redakcijā:

“2. Izslēgt likuma 5. panta 3. daļu.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Izslēgt likuma 5. panta trešo daļu.”

6.pants. Sociālās un darba garantijas

(3) Persona, kura ir attaisnota vai pret kuru krimināllieta izbeigta, atjaunojama iepriekšējā darbavietā un amatā. Ja iepriekšējais amats nav saglabājies, personai piedāvājams līdzvērtīgs amats vai - ar tās piekrišanu - cits amats. Personas iepriekšējās darbavietas likvidēšanas gadījumā, kā arī tad, ja nav iespējams tai piedāvāt citu amatu, personai izmaksājams vienreizējs pabalsts no valsts budžeta līdzekļiem Ministru

kabineta noteikto sešu minimālo mēnešalgu apmērā. Ja persona mācījusies,

tā atjaunojama attiecīgajā mācību iestādē.

 

2. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteikto sešu minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "300 latu".

2.

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Uzskatīt likumprojekta 2. pantu par 3. pantu.

 

 

Pieņemts

 

 

3. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteikto sešu minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "300 latu".