Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas

nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto

zaudējumu atlīdzināšanu"

Izdarīt likumā "Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 14.nr.; 1999, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. 4.pantā:

aizstāt pirmās daļas 8.punktā vārdus "Ministru kabineta noteikto 100 minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "5000 latu";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktās minimālās mēnešalgas" ar skaitli un vārdu "50 latu".

2. Aizstāt 6.panta trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteikto sešu minimālo mēnešalgu" ar skaitli un vārdu "300 latu".

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Grozījumi likumā “Par izziņas iestādes, prokuratūras vai tiesas nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto

zaudējumu atlīdzināšanu””

 

Jautājums

Iesniedzēja iesniegtā informācija

 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs:

a) kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums;

b) kāpēc šis likums ir nepieciešams?

Likumprojekts ir nepieciešams, lai paredzētu atteikšanos no izdevumu sasaistes ar minimālo mēneša darba algu atbilstoši 2000.gada 1.augustā Ministru kabineta sēdē pieņemtajam protokollēmumam “Par minimālās darba algas paaugstināšanas ietekmi uz budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu” (prot.nr.34 27.§ ). Likumprojekts paredz zaudējumu atlīdzības lielumu izteikt konkrētās naudas summās.

2. Kā likums var ietekmēt: tautsaimniecības attīstību:

 1. tautsaimniecības konkurētspēju;
 2. eksporta attīstību;
 3. nodarbinātību;
 4. investīciju pieplūdi;
 5. uzņēmējdarbību;
 6. vidi?

Tautsaimniecības attīstība netiks ietekmēta.

3. Kā likums var ietekmēt valsts budžetu:

 1. vai valsts budžetā prognozējami neparedzēti izdevumi;
 2.  

 3. vai samazināsies vai palielināsies valsts budžeta ienākumi;
 4. vai nākamajos piecos gados samazināsies vai palielināsies budžeta ienākumi?

Likumprojekta realizācija papildus izdevumus no valsts budžeta neprasa, jo aprēķinātās zaudējumu atlīdzības summas ir identiskas naudas summai, kas šobrīd tiek izmaksātas likumā noteiktajā kārtībā.

 1. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu, un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos.

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro, kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi – papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) no to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus).

Spēkā esošie normatīvie akti netiks ietekmēti.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?

(Atbildot uz jautājumu, pamato:

 1. atbilstību saistībām pret Eiropas Savienību – no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis likumprojekts izpilda šo starptautisko saistību;
 2. atbilstību Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē – norāda uz tiesību akta numuru;
 3. atbilstību saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;
 4. atbilstību citām Latvijas starptautiskajām saistībām.)

 

Likumprojekts nav pretrunā ar starptautiskajām tiesību normām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

(Atbildot uz jautājumu, paskaidro:

a) kā tiks nodrošināta likuma izpilde no valsts puses- vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas;

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses - kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo.)

Likuma izpilde tiks nodrošināta līdzšinējā kārtībā.

 

 

 

Tieslietu ministre Ingrīda Labucka