Likumprojekts

Likumprojekts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54,

nodošanu Polijas Republikai

Nodot bez atlīdzības Polijas Republikai nekustamo īpašumu – zemesgabalu (zemes kadastra Nr.13000093210) un divstāvu dzīvojamo ēku (liters Nr.1) – Jūrmalā (Majoros), Jūras ielā 54.

Pārejas noteikums

Ministru kabinetam nodrošināt šā likuma izpildi.

L A TV I J A S R E P U B L I K A S M I N I S T R U K A B I N E T S

 

 

ANOTĀCIJA

likumprojektam “Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 54 nodošanu

Polijas Republikai ”

 

1. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs?

Jāpaskaidro:

a) pašreizējā situācija (kādēļ neapmierina spēkā esošais tiesiskais regulējums);

b) normatīvā akta koncepcija (kāpēc šis normatīvais akts ir nepieciešams).

Likumprojekts ir nepieciešams, lai Latvijas Republikas valdība varētu sekmīgi attīstīt diplomātiskās attiecības ar Polijas Republiku, kā arī stimulētu starpvalstu sadarbību.

2. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz tautsaimniecības attīstību?

Jāanalizē ietekme uz :

a) tautsaimniecības konkurētspēju;

b) eksporta attīstību;

c) nodarbinātību;

d) investīciju pieplūdi;

e) apkārtējo vidi.

Šī likuma pieņemšana vēl būtiskāk uzlabos Latvijas- Polijas starpvalstu attiecības, kas, savukārt, pozitīvi ietekmēs ekonomisko sadarbību.

3. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu?

Jāpaskaidro:

a) vai normatīvais akts prasa esošā valsts budžetā neparedzētus izdevumus;

b) vai normatīvais akts samazinās valsts budžeta ienākumus;

c) vai normatīvais akts nākotnē palielinās /samazinās valsts budžeta izdevumus.

Neietekmēs, jo nekustamais īpašums ir ļoti sliktā stāvoklī un netiek ekspluatēts.Īpašums nekādus ienākumus nenes.

4. Kāda var būt normatīvā akta iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?

Jāpaskaidro, kādi normatīvie akti papildus ir jāpieņem un vai to projekti ir sagatavoti.

Nav.

5. Vai normatīvā akta projekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām ?

Jāpaskaidro:

a) atbilstība saistībām ar ES (no kāda starptautisko tiesību akta saistība izriet, kāda ir saistības būtība, kā šis normatīvā akta projekts izpilda šo starptautisko saistību);

b) atbilstība Eiropas Kopienu tiesībām attiecīgajā nozarē (jānorāda arī tiesību aktu nr.);

c) atbilstība saistībām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju;

d) atbilstība citām starptautiskajām saistībām.

Šo jomu neskar.

6. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde?

Jāpaskaidro:

a) kā tiks nodrošināta normatīvo akta izpilde no valsts puses (vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas);

b) kā tiks nodrošināta kontrole no indivīda puses (kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts ierobežo indivīdu).

Nekustamais īpašums ar Ārlietu ministrijas starpniecību tiks nodots Polijas Republikas valdībai.