Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 3.punkta "j" apakšpunktā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā".

2. 5.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Persona ir sociāli apdrošināta un tai (par to) ir jāveic obligātās iemaksas, sākot ar dienu, kad šī persona ir ieguvusi šā panta pirmajā daļā minēto statusu, izņemot pašnodarbinātā statusu.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pašnodarbinātie un šā panta otrajā un trešajā daļā minētās personas ir sociāli apdrošinātas, ja faktiski ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas."

3. Papildināt 8.panta pirmās daļas 1.punktu ar vārdiem "izņemot valsts fondētajā pensiju shēmā veiktās iemaksas;".

4. Izslēgt 21.panta astoto daļu.

5. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. No 1998.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 30.jūnijam sociāli apdrošinātais ir persona, par kuru faktiski ir veiktas obligātās iemaksas. Šis nosacījums neattiecas uz personām, kas pakļautas darba negadījumu apdrošināšanai.";

papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"17. Ja darba devējs par laikposmu līdz 2001.gada 30.jūnijam obligātās iemaksas nav veicis pilnā apmērā, iemaksātā summa tiek sadalīta proporcionāli starp attiecīgā darba devēja darba ņēmējiem.

18. Līdz 2003.gada 31.decembrim no valsts pensiju speciālā budžeta finansē arī Aģentūras izdevumus valsts fondēto pensiju shēmas administrēšanai."

Likums stājas spēkā 2001.gada 1.jūlijā.