Aizsardzības un iekšlietu komisija

Aizsardzības un iekšlietu komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

(iekļauts likumprojekts reģ.nr.675; dok.nr.2266)

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ.nr.768)

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā

redakcija

Pr.

nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Atbildīgās

komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija

2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Krimināllikumā šādus grozījumus:

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, nr. 15, 2000, nr.12, 2000, nr.13) šādus grozījumus:

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, nr. 15, 2000, nr.12, 2000, nr.13) šādus grozījumus:

49.pants. Vieglāka soda noteikšana nekā likumā paredzētais sods

(1) Ja tiesa, ievērojot vairākus vainīgā atbildību mīkstinošos apstākļus un vainīgā personību, atzīst par nepieciešamu noteikt viņam sodu, kas ir zemāks par minimālo robežu, kāda par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu paredzēta likumā, vai atzīst par nepieciešamu noteikt citu, vieglāka soda veidu, tā var sodu attiecīgi mīkstināt, spriedumā obligāti norādot šāda nolēmuma motīvus.

(2) Uz tiem pašiem pamatiem tiesa var nepiemērot papildsodu, kas par attiecīgo noziedzīgo nodarījumu likumā paredzēts kā obligāts.

(3) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja tiesa ir atzinusi, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts atbildību pastiprinošos apstākļos.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Papildināt 49. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.”

 

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Papildināt 49.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu.”

 

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Papildināt 49.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par smagu noziegumu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, izņemot nepilngadīgos vecumā līdz sešpadsmit gadiem un sievietes.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu, mainot turpmāko pantu numerāciju:

“Papildināt 49.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, izņemot nepilngadīgos un sievietes.””

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt AIeK redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 49.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmā un otrā daļa nav piemērojama, ja vainīgā persona tiek saukta pie kriminālatbildības par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, izņemot nepilngadīgos un sievietes.”

50.pants. Soda noteikšana par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem

(1) Ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, tiesa, noteikusi sodu atsevišķi par katru nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, ietverot vieglāko sodu smagākajā vai arī pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus. Šādā gadījumā soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku.

 

5.

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Izteikt 50.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja persona izdarījusi vairākus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, tiesa noteikusi sodu atsevišķi par katru nodarījumu, galīgo sodu nosaka pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, saskaitot piespriestos sodus.”

 

 

Noraidīt

 

(2) Pēc noziedzīgo nodarījumu kopības saskaitīto brīvības atņemšanas sodu (izņemot mūža ieslodzījumu) kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit gadus.

 

 

6.

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Aizstāt 50.panta otrajā daļā vārdus “divdesmit gadus” ar vārdiem “četrdesmit gadus”.

 

 

 

Noraidīt

 

(5) Tādā pašā kārtībā sods nosakāms, ja pēc sprieduma taisīšanas konstatēts, ka notiesātais vainīgs vēl citā noziedzīgā nodarījumā, ko viņš izdarījis pirms sprieduma taisīšanas pirmajā lietā. Šajā gadījumā soda laikā ieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma.

 

7.

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Izteikt 50.panta piektās daļas otro teikumu jaunā redakcijā:

“Šajā gadījumā soda laikam pieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma.”

 

 

Noraidīt

 

51.pants. Soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem

........

(3) Saskaitot sodus pēc vairākiem spriedumiem, soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt attiecīgajam soda veidam noteikto maksimālo laiku. Saskaitot brīvības atņemšanas sodus (izņemot mūža ieslodzījumu), soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt divdesmit piecus gadus.

 

8.

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Izteikt 51.panta trešo daļu jaunā redakcijā:

“(3) Saskaitot brīvības atņemšanas sodus (izņemot mūža ieslodzījumu), soda kopējais laiks nedrīkst pārsniegt četrdesmit gadus”.

 

 

 

Noraidīt

 

55.pants. Nosacīta notiesāšana

(1) Ja, nosakot sodu brīvības atņemšanas, piespiedu darba, aresta vai naudas soda veidā, tiesa, ņemot vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, vainīgā personību un citus lietas apstākļus, iegūst pārliecību, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, tā vainīgo var notiesāt nosacīti.

(2) Šajā gadījumā tiesa nolemj sodu neizpildīt, ja tās noteiktajā pārbaudes laikā notiesātais neizdarīs jaunu noziedzīgu nodarījumu, nepārkāps sabiedrisko kārtību un izpildīs tiesas uzliktos pienākumus.

(3) Nosacīti notiesājot, tiesa nosaka pārbaudes laiku no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem.

(4) Nosacīti notiesājot, spriedumā norādāmi apstākļi, kuru dēļ tiesa atzinusi par lietderīgu sodu neizpildīt, kā arī iemesli, kāpēc notiesātajam uzlikti attiecīgie pienākumi.

(5) Nosacīti notiesājot, var piespriest papildsodus.

(6) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam par pienākumu:

1) noteiktā termiņā novērst radīto kaitējumu;

2) nemainīt dzīvesvietu bez tās iestādes piekrišanas, kurai uzlikts par pienākumu kontrolēt notiesātā uzvedību;

3) periodiski ierasties uz reģistrāciju noteiktā institūcijā;

4) neapmeklēt noteiktas vietas;

5) noteiktā laikā atrasties savā dzīvesvietā.

(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu uz alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas pamata, ar viņa piekrišanu pienākumu ārstēties no alkoholisma, narkomānijas vai toksikomānijas.

(8) Tiesa nosacīti notiesātajam pārbaudes laikā uzliktos pienākumus var pilnīgi vai daļēji atcelt.

(9) Ja nosacīti notiesātais bez attaisnojoša iemesla nepilda tiesas uzliktos pienākumus vai atkārtoti izdara administratīvos pārkāpumus, par ko viņam uzlikti administratīvie sodi, tiesa pēc tās iestādes iesnieguma, kurai uzdots kontrolēt notiesātā uzvedību, var pieņemt lēmumu par spriedumā noteiktā soda izpildīšanu notiesātajam vai par pārbaudes termiņa pagarināšanu uz vienu gadu.

(10) Ja nosacīti notiesātais pārbaudes laikā izdara jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesa nosaka viņam sodu saskaņā ar šā likuma 51. un 52.pantā paredzētajiem noteikumiem.

 

 

 

 

9.

 

 

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Papildināt 55.pantu ar jaunu daļu šādā redakcijā:

“(11) Nosacīta notiesāšana nav piemērojama personai, kura saukta pie kriminālatbildības par smagu noziegumu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu, izņemot šī panta divpadsmitajā daļā minētos nosacījumus, kā arī nepilngadīgiem vecumā līdz sešpadsmit gadiem un sievietēm.”

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

62.pants. Notiesājoša sprieduma izpildīšanas noilgums

(3) Jautājumu par noilgumu personai, kurai piespriests mūža ieslodzījums vai nāves sods, izlemj tiesa. Ja tiesa neuzskata par iespējamu piemērot noilgumu, nāves sods tiek aizstāts ar brīvības atņemšanu.

 

10.

Saeimas deputāts J.Ādamsons:

Izteikt 62.panta trešo daļu jaunā redakcijā:

“(3) Noilgums nav piemērojams personai, kurai piespriests mūža ieslodzījums”.

 

 

 

 

Noraidīt

 

185.pants. Mantas tīša iznīcināšana un bojāšana

(1) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā nodarījusi lielu materiālu zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

Izteikt 185.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu, spridzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā vai ja tā nodarījusi lielu materiālo zaudējumu, vai ja tās rezultātā vainīgā neuzmanības dēļ iestājusies cilvēka nāve vai izraisītas citas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz piecpadsmit gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

Papildināt likumu ar jaunu 231.1 pantu šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas vielas ievietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas vielas ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 231.1 pantu šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu ievietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

 

 

 

Pieņemt AIeK redakcijā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt likumu ar jaunu 231.1 pantu šādā redakcijā:

“231.1 pants. Apzināti nepatiess paziņojums par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu ievietošanu

Par apzināti nepatiesu paziņojumu par sprāgstošas, indīgas, radioaktīvas vai bakterioloģiskas vielas vai materiālu ievietošanu iestādē, uzņēmumā vai citā objektā -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.”

250.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izsniegšana

Par receptes izrakstīšanu bez medicīniskās nepieciešamības vai cita dokumenta nelikumīgu izrakstīšanu narkotiskas vai psihotropas vielas saņemšanai, kā arī par narkotiskas vai psihotropas vielas izsniegšanu bez receptes vai cita dokumenta vai zinot, ka recepte vai cits dokuments ir fiktīvs vai nelikumīgi izrakstīts, ja šādas darbības izdarītas mantkārīgā nolūkā vai citas personiskas ieinteresētības dēļ vai ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izteikt 250.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izteikt 250.panta sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku līdz pieciem gadiem.”

 

251.pants. Pamudināšana lietot narkotiskās un psihotropās vielas

(1) Par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas vai telpu nodošanu šo vielu lietošanai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

2. 251.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”;

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Izteikt 251. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz desmit gadiem.”

 

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 251.panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz desmit gadiem.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

4. 251.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”;

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai pret nepilngadīgo, psihiski slimo vai personu, kas pakļauta narkoloģiskai ārstēšanai vai kas atradusies materiālā vai citādā atkarībā no vainīgā, vai ja narkotiskajām vai psihotropajām vielām pievienotas tādas vielas, kas pastiprina to iedarbību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”

16.

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.”

 

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 251.panta 2. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”

(3) Par pamudināšanu lietot narkotiskās vai psihotropās vielas, ja šo vielu lietošana izraisījusi smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.

 

18.

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Šā paša panta 3. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 251.panta 3.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no piecpadsmit līdz divdesmit gadiem.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

252.pants. Narkotisko un psihotropo vielu ievadīšana pret personas gribu

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu ievadīšanu citai personai vai to pievienošanu citas personas ēdienam vai dzērienam pret šīs personas gribu vai tai nezinot -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem.

3. 252.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 252.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”;

(2) Par tādām pašām darbībām, ja narkotiskajām vai psihotropajām vielām pievienotas tādas vielas, kas pastiprina to iedarbību, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem.”

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.”

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem.”

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas pret nepilngadīgo vai lietojot vardarbību, vai draudot lietot vardarbību vai ja tās izraisījušas smagas sekas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.

 

21.

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Izteikt 252. panta 3. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 252.panta 3.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

253.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļauta izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana un pārsūtīšana

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

 

 

 

 

4. 253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

izteikt 253. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 253.panta 1.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu.”

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”;

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt AIeK redakcijā

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 253.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas realizācijas nolūkā, vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizēšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem”;

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no desmit līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 253.panta 2.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”;

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai persona, kas agrāk izdarījusi narkotisko vai psihotropo vielu nolaupīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Šā paša panta 3. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no divpadsmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 253.panta 3.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no divpadsmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas ar narkotiskajām vai psihotropajām vielām lielā apmērā vai ar sevišķi bīstamām narkotiskajām vai psihotropajām vielām, vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizāciju nepilngadīgai personai -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.

[(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 18.05.2000. likumu, kas stājas spēkā no 15.06.2000.)]

 

32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nepilngadīgai personai” ar vārdiem “kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizāciju izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās.”

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Šā paša panta 4. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 253.panta 4.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem, konfiscējot mantu un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

papildināt ceturto daļu pēc vārdiem “nepilngadīgai personai” ar vārdiem “kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu realizāciju izglītības iestādēs vai to teritorijā, restorānos, kafejnīcās, bāros, publiskās izklaides vai svētku pasākumu norises vietās.”

 

papildināt ar piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Par narkotisko vai psihotropisko vielu neatļautu realizāciju nepilngadīgai personai, ja narkotiskās vai psihotropās vielas pārdotas mācību iestādēs vai to teritorijā, kafejnīcās, bāros, izklaides un masu pasākumu norises vietās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.”

35.

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izslēgt panta piekto daļu.

 

Pieņemt

 
   

36.

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

Papildināt likumu ar jaunu 253.1 pantu:

“253.1pants. Narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga iegādāšanās un glabāšana nelielā apmērā un narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta vai ārsta palīga nozīmējuma

Par narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīgu iegādāšanos vai glabāšanu nelielā apmērā bez nolūka tās realizēt, kā arī par narkotisko vai psihotropo vielu lietošanu bez ārsta vai ārsta palīga nozīmējuma, ja šīs darbības izdarītas atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.”

 

 

 

Noraidīt

 

255.pants. Narkotisko un psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu un vielu (prekursoru) izgatavošana, iegādāšanās, glabāšana, pārvadāšana, pārsūtīšana un realizēšana

(1) Par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

5. Izteikt 255.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.”

37.

 

 

 

 

 

 

38.

 

 

 

 

 

39.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Izteikt 255. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz pieciem gadiem.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 255.panta 1.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz pieciem gadiem.”

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

Izteikt 255.panta pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.”

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

7. 255.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz trim gadiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā realizēt šīs iekārtas, ierīces, priekšmetus, materiālus vai vielas (prekursorus), vai par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautai izgatavošanai paredzētu iekārtu, ierīču, priekšmetu, materiālu vai vielu (prekursoru) realizēšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.

 

40.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no astoņiem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 255.panta 2.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

Aizsardzības un iekšlietu komisija:

Izteikt 255. panta 2.daļas sankcijas daļu šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai atņemot tiesības uz zināmu nodarbošanos uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā.”

256.pants. Narkotiskās vielas saturošu augu neatļauta sēšana un audzēšana

(1) Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

 

43.

 

 

 

 

 

 

 

44.

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Izteikt 256. panta 1. daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz četriem gadiem.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 256.panta 1.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz četriem gadiem.”

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

(2) Par narkotiskās vielas saturošu augu neatļautu sēšanu vai audzēšanu lielās platībās -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

6. Izteikt 256.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem.”

45.

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

 

 

 

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts reģ.nr.675 (dok.nr.2266):

Šā paša panta 2. daļas soda mēru izteikt šādā redakcijā:

“ - soda ar brīvības atņemšanu un laiku no pieciem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu.”

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izteikt 256.panta 2.daļas soda mēru šādā redakcijā:

“ – soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz septiņiem gadiem, konfiscējot mantu.”

Tieslietu ministrijas darba grupa šo priekšlikumu neatbalsta

LR Iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs J.Dalbiņš:

Izteikt 256.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieņemt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izteikt 256.panta otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

“soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no viena gada līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.”

301.pants. Piespiešana dot nepatiesu liecību, atzinumu un tulkojumu

(1) Par liecinieka, cietušā, aizdomās turētā, apsūdzētā, tiesājamā, eksperta vai tulka uzpirkšanu vai citādu nelikumīgu iespaidošanu nolūkā panākt, lai viņš dod nepatiesu liecību vai atzinumu vai izdara tulkojumu,

vai atsakās no liecības vai atzinuma došanas vai tulkojuma izdarīšanas, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.

 

48.

Saeimas deputāts A.Klementjevs:

Izslēgt 301. panta 1. daļas vārdus “aizdomās turētā”

 

 

 

Noraidīt