Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

 

Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts

 

Likums par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā

bojā gājušo personu bērniem

 

1.pants. Tiesības saņemt Valsts speciālo pabalstu (turpmāk tekstā - speciālo pabalstu) Latvijas neatkarības atgūšanas procesā (1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā) bojā gājušo personu bērniem ir:

  1. Annai Slapiņai (dzimusi 19986 gada 27.janvārī);
  2. Andrim Slapiņam (dzimis 1991.gada 18.septembrī);
  3. Unai Zvaigznei (dzimusi 1984.gada 15.novembrī);
  4. Krišjānim Zvaigznem (dzimis 1990.gada 5.janvārī);
  5. Pāvelam Konoņenko (dzimis 1986.gada 1.janvārī);
  6. Vitālijam Gomonovočam (dzimis 1988.gada 10.septembrī);
  7. Larisai Gomonovičai (dzimusi 1986.gada 21.martā);
  8. Ramonai Salmiņai (dzimusi 1984.gada 5.maijā);

2.pants.Speciālais pabalsts tiek noteikts valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā un to izmaksā reizi mēnesī

3.pants. Speciālo pabalstu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

4.pants. Speciālo pabalstu izmaksā no valsts pamatbudžeta līdzekļiem.

5.pants. Speciālo pabalstu izmaksu uzsāk no 2001.gada 1.janvāra.

6.pants. Speciālo pabalstu izmaksā bērnam līdz 18 gadu vecumam, bet, ja bērns mācās vidējā speciālā vai augstākā mācību iestādē, tad speciālo pabalstu izmaksā līdz 24 gadu vecumam..

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Par valsts speciālo pabalstu Latvijas neatkarības atgūšanas procesā bojā gājušo personu bērniem”

A N O T Ā C I J A

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs

Likuma mērķis ir sniegt atbalstu to cilvēku bērniem, kuri atdeva savu dzīvību, aizstāvot Latvijas neatkarību 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča laikā.

 

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu

Likuma izpildei nepieciešams paredzēt līdzekļus no valsts budžeta aptuveni

5760 latu apmērā gadā.

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un, vai nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos

Papildu normatīvie akti, kā arī grozījumi citos normatīvajos aktos nav nepieciešami.

5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām

Likums nav pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām.

6. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde

Likuma izpilde tiks nodrošināta uz esošo institūciju bāzes.

 

 

Sociālo un darba lietu komisijas

priekšsēdētāja A.Barča