Likumprojekts

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokolu

"Par grozījumiem Latvijas Republikas un

Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolā"

1.pants. 2000.gada 18.decembrī parakstītais Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas papildprotokols "Par grozījumiem Latvijas Republikas un Slovēnijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma B protokolā" (turpmāk – Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".